Jak napisać statut klubu sportowego – stowarzyszenia? Praktyczny poradnik

przez Maciej Broda
Leżący a stole laptop. Obok niego kartki papieru, notatnik i dwa długopisy.

Stowarzyszenia są najczęściej występującą formą prawną klubów sportowych. Po wpisie dotyczącym zakładania tych organizacji, tym razem mam dla Ciebie poradnik, w którym znajdziesz informacje, co powinien zawierać statut klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia. Jest to niezbędne minimum dla dopiero rejestrowanych oraz istniejących już klubów. Zapraszam.

Potrzebujesz pomocy związanej ze statutem klubu?

Napisz do mnie, a ja zaproponuję, jak mogę Ci pomóc

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  SPIS TREŚCI:

  1. Nazwa klubu sportowego
  2. Teren działania i siedziba klubu
  3. Cele klubu i sposób ich realizacji
  4. Członkostwo w klubie
  5. Władze (organy) klubu sportowego
   1. Wybór władz
   2. Uzupełnienie składu i utrata funkcji we władzach
   3. Kompetencje organów
   4. Sposób podejmowania uchwał w klubach sportowych
   5. Jednoosobowy zarząd
  6. Wynagrodzenie członków zarządu
  7. Sposób reprezentacji klubu
  8. Majątek klubu
  9. Zmiana statutu
  10. Sposób rozwiązania się klubów
  11. A może klub sportowy w formie fundacji?
  12. Wsparcie prawne

  Dodatkiem do artykułu jest poradnik w formie 22 pytań, w którym omawiam, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu statutu klubu sportowego. Przy każdym pytaniu znajdziesz komentarz z krótką analizą prawną. Co musisz zrobić, aby pobrać poradnik? Zapisz się na mój newsletter poprzez poniższy formularz. Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

  Więcej informacji, co powinien zawierać statut klubu sportowego, znajdziesz w moim bezpłatnym poradniku.

  Pobierz bezpłatny poradnik w formie 22 pytań i sprawdź, jak przygotować statut

  1. NAZWA KLUBU SPORTOWEGO

  Pierwszym elementem, który musi zawierać statut jest nazwa klubu sportowego. Co do zasady przepisy nie zawierają ograniczeń w tym zakresie. Pamiętaj jednak, że niektóre nazwy są ustawowo zastrzeżone dla innych podmiotów lub organizacji.

  Art. 3 ustawy – Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r.

  Wyrazy „bank” lub „kasa” mogą być używane w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy wyłącznie
  banku w rozumieniu art. 2 ustawy (…)

  Głównym wymogiem ustawowym jest, by nazwa klubu odróżniała się od innych organizacji. W przeciwnym razie sąd może negatywnie rozpatrzyć wniosek o zarejestrowanie klubu lub zmianę jego statutu. Istniejące już stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego możesz sprawdzić korzystając z wyszukiwarki KRS Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Pamiętaj również, że jeżeli klub sportowy prowadzi działalność gospodarczą, w jego nazwie powinno znaleźć się słowo ,,stowarzyszenie”. Obowiązek ten wynika z art. 43[5] §2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym firma (nazwa) przedsiębiorcy, działającego jako osoba prawna, zawiera określenie jego formy prawnej.

  2. TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA KLUBU

  Statut powinien zawierać również informacje na temat siedziby klubu i terenu jego działania. Zazwyczaj kwestie te poruszane są w pierwszym rozdziale statutu.

  Jednym z popełnianych błędów jest wpisywanie do statutu dokładnego adresu siedziby klubu. W razie jakiejkolwiek zmiany adresu konieczne będą korekty w statucie – łącznie ze zwołaniem walnego zebrania członków, podjęcia uchwały, zgłoszenia do właściwego rejestru.

  Znacznie lepszym sposobem jest wpisanie miejscowości, w której siedzibę ma mieć klub. Spełniony zostaje w ten sposób wymóg wynikający z prawa o stowarzyszeniach, a jednocześnie nie trzeba zmieniać statutu przy każdej modyfikacji adresu siedziby klubu.

  Od Ciebie zależy, jak określisz teren działalności klubu. Jeżeli chcesz, możesz ograniczyć go jedynie do danego województwa lub jeszcze mniejszego obszaru. Sugeruję jednak, by w statucie określić teren działania szerzej, np. obszar całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem danego regionu, w którym ma siedzibę klub. Nie ograniczysz w ten sposób terenu działania klubu, co może mieć znaczenie w niektórych konkursach o dofinansowanie zadań publicznych, grantów itd. Dobrą praktyką jest również wprowadzenie w statucie możliwości działania poza granicami Polski.

  Mapa Europy, na których położone są okulary.

  3. CELE KLUBU I SPOSÓB ICH REALIZACJI

  W statucie należy również określić cele i sposoby ich realizacji – pojęcia te bardzo często są mylone. Przykładowo celem klubu może być upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, a organizowanie treningów, zawodów itd. jest wówczas środkiem realizacji tego celu.

  Prawidłowe określenie celów ma bardzo duże znaczenie dla późniejszego działania klubu. Po pierwsze, udział w wielu konkursach uzależniony jest od realizacji określonych celów statutowych organizacji. Ograniczenie celów jedynie do brania udziału we współzawodnictwie sportowym może zatem pozbawić możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na rozwój klubu sportowego. Po drugie, odpowiednie określenie celów statutowych umożliwia korzystanie z wielu zwolnień podatkowych.

  Art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  Zwolnione od podatku są:
  (…)
  4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele;

  Oczywiście brak wpisania danego celu nie oznacza automatycznie braku możliwości skorzystania ze zwolnienia. W powyższym przepisie mowa jest o „celu statutowym” a nie „celu wpisanym w statucie”. Mimo wszystko zachęcam do odpowiedniego określenia celów działania klubu w statucie..

  Skąd brać inspirację do napisania statutowych celów klubów sportowych? Jednym ze źródeł może być artykuł 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który zawiera przykładowy katalog zadań realizowanych w ramach sfery zadań publicznych. Zapoznaj się z tym przepisem – być może znajdziesz cele pasujące do Twojej działalności. Mogą być nimi przykładowo:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • promocja danego regionu i Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

  Zastanów się, w jaki sposób ma działać klub, skąd ma pozyskiwać środki finansowe i w oparciu o te informacje ustal własne cele statutowe.

  Potrzebujesz pomocy prawnej dla Twojego klubu?

  Skontaktuj się ze mną:

  oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

  Maciej Broda

  ADWOKAT

  4. CZŁONKOSTWO W KLUBIE SPORTOWYM

  Stowarzyszenia opierają się na działalności członków. Nie dziwi zatem, że w statucie muszą znaleźć się przepisy regulujące tę kwestię. Po pierwsze należy określić kategorie członków, którymi zazwyczaj są:

  • członkowie zwyczajni – mogą głosować podczas walnych zebrań członków, mogą kandydować do władz i wybierać członków władz stowarzyszenia, zazwyczaj są zobowiązani do uiszczania składek członkowskich,
  • członkowie wspierający – mogą brać udział w posiedzeniach władz z głosem doradczym, są zobowiązani do wspierania stowarzyszenia: finansowo, rzeczowo lub merytorycznie itd.,
  • członkowie honorowi – członkostwo przyznawane za szczególny zasługi dla stowarzyszenia, mogą brać udział w posiedzeniach władz z głosem doradczym.

  Oczywiście statut może przewidywać dodatkowe kategorie członków. Należy wówczas określić ich prawa i obowiązki. Uwzględnij również przepisy powszechnie obowiązujące, np. dotyczące członków w uczniowskich klubach sportowych:

  Art. 4 ust. 3 ustawy o sporcie:

  Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

  Po drugie, statut powinien określać zasady nabycia członkostwa w stowarzyszeniu. W większości przypadków to zarząd decyduje o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających, zaś walne zebranie – o nadaniu tytułu członka honorowego. Możesz jednak określić te kwestie według Twojego uznania.

  Statut powinien również zawierać informacje na temat przyczyn utraty członkostwa w stowarzyszeniu. Mogą być to między innymi: rezygnacja, śmierć członka, likwidacja podmiotu (samego klubu lub członka, jeżeli jest nim osoba prawna). Inną przyczyną wygaśnięcia członkostwa może być rezygnacja członka.

  Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu statutu jest uzależnienie skuteczności rezygnacji z członkostwa od wcześniejszego uregulowania zaległych składek członkowskich. Nikogo nie można zmuszać do udziału w stowarzyszeniach, ani nie można ograniczać prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia.

  Ostatnią, często spotykaną przyczyną utraty członkostwa, jest wykluczenie przez właściwe organy stowarzyszenia. Najczęściej występującymi przesłankami są: zaległości w uiszczaniu składek członkowskich, naruszanie przepisów statutu lub prawa powszechnie obowiązującego. Dobrą praktyką, zazwyczaj stosowaną w statutach, jest umożliwienie wykluczonej osobie złożenie odwołania do walnego zebrania członków.

  5. WŁADZE (ORGANY) KLUBU SPORTOWEGO

  W klubie sportowym działającym w formie stowarzyszenia muszą działać następujące organy: walne zebranie członków (delegatów), zarząd i wewnętrzny organ kontroli (zazwyczaj jest to komisja rewizyjna). Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, by w statucie przewidzieć wybór dodatkowych władz, np. sądu koleżeńskiego – wszystko zależy od osób podejmujących decyzję o uchwaleniu treści statutu.

  Sala konferencyjny, na której stoi prostokątny stół z przysuniętymi krzesłami.

  Wybór władz

  Sstatut powinien zawierać informacje na temat trybu wyboru władz klubu. Warto określić te kwestie precyzyjnie, by nie było wątpliwości w stosowaniu przepisów w przyszłości. Zalecam, by w statucie uregulować:

  • kto może kandydować w wyborach i do kiedy należy zgłosić kandydata,
  • kto może głosować w wyborach,
  • czy wybory odbywają się w sposób jawny czy tajny,
  • jaka jest wymagana większość głosów w wyborach,
  • czy w przypadku braku osiągnięcia wymaganej większości głosów przeprowadzana jest druga tura wyborów, a jeżeli tak – którzy kandydaci biorą w niej udział.

  Nie jestem zwolennikiem tworzenia bardzo szczegółowych statutów. Uważam natomiast, że przepisy dotyczące wyborów nie powinny pozostawiać pola do zbyt swobodnej interpretacji.

  Na temat prawnych aspektów wyborów pisałem omawiając polskie związki sportowe. Wiele kwestii pokrywa się – polskie związki sportowe działają również na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Zachęcam zatem do zapoznania się z tym artykułem, jeżeli chcesz poszerzyć wiedzę o kwestiach wyborczych.

  Uzupełnienie składu i utrata funkcji we władzach

  Zgodnie z prawem o stowarzyszeniach statut powinien zawierać również informacje dotyczące możliwości uzupełnienia składu organów. Zazwyczaj statuty dają możliwość dokonania tzw. kooptacji, czyli uzupełnienia swojego składu przez sam organ, w którym zwolniło się stanowisko. Częstą praktyką jest ograniczanie takiej formy uzupełnienia do określonej liczby osób, np. 1/3 członków pochodzących z wyboru. Innym ograniczeniem kooptacji jest wskazanie, że dotychczasowych członków organów mogą zastąpić jedynie osoby, które brały udział w ostatnich wyborach i otrzymały największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani do władz. Oczywiście możliwe jest również przeprowadzenie wyborów uzupełniających – wówczas konieczne jest zwołanie walnego zebrania przez zarząd lub inny powołany do tego organ.

  Wprawdzie przepisy prawa o stowarzyszeniach nie wprowadzają wprost tego wymogu, sugeruję, by w statucie określić zdarzenia skutkujące utratą funkcji we władzach, w szczególności w zarządzie. Mogą być nimi: rezygnacja członka danego organu lub odwołanie go z pełnienia funkcji przez daną władzę, np. walne zebranie członków.

  Kompetencje organów

  Kolejną rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę redagując statut są kompetencje władz stowarzyszenia. Jeżeli statut nie zawiera informacji, o tym, który organ jest właściwy do działania w danej sprawie, uznaje się, że to uprawnienie przysługuje walnemu zebraniu członków.

  Art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach:

  Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.

  Z reguły podział kompetencji organów wygląda następująco:

  • Walne zebranie członków – wybór innych władz w klubie, uchwalanie statutu i jego zmian, rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu, zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, podjęcie decyzji o rozwiązaniu klubu,
  • Zarząd – reprezentowanie klubu, zarządzanie majątkiem, tworzenie sekcji sportowych, bieżące kierowanie działalnością klubu, przyjmowanie i wykluczanie członków, podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • Komisja rewizyjna – nadzorowanie działalności władz klubu, sprawowanie kontroli wewnętrznej, wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla zarządu lub poszczególnych członków zarządu, wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego zebrania członków.

  Możesz oczywiście te kompetencje podzielić inaczej. Uważałbym jednak z odbieraniem walnemu zebraniu uprawnień do: wyboru władz, uchwalania statutu i rozwiązywania organizacji. Wiele sądów uznaje, że to walne zebranie jako najwyższa władza powinna korzystać z tych uprawnień i nie jest dozwolone przyznawanie ich innym organom.

  Sposób podejmowania uchwał w klubach sportowych

  Przygotowując statut, pamiętaj również o warunkach ważności uchwał władz stowarzyszenia. W praktyce istotne jest określenie dwóch kwestii: wymaganej większości głosów koniecznej dla podjęcia uchwały oraz kworum, czyli liczby osób, które muszą brać udział w głosowaniu, aby było ono ważne.

  Zastanów się również, czy organy mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, np. podczas wideokonferencji. Sam doradzam takie rozwiązania współpracującym ze mną organizacjom – jest do duża oszczędność czasu i pieniędzy, których nie trzeba przeznaczać między innymi na każdorazowe organizowanie posiedzenia walnego zebrania członków.

  2 laptopy leżące na stole, na których trwa wideokonferencja.

  Jednoosobowy zarząd w stowarzyszeniu

  Bardzo często klienci pytają się mnie, czy jest możliwe zarejestrowanie i działanie stowarzyszeń z jednoosobowym zarządu. Odpowiedź brzmi: to zależy od sądu, do którego składamy wniosek. W zdecydowanej większości spraw nie miałem z tym problemu, jednak są sądy, które uznają, że zarząd stowarzyszenia powinien działać jako organ kolegialny. Jeżeli zależy Ci na zminimalizowaniu ryzyka przy rejestracji klubu lub zmiany statutu, sugeruję, by zarząd nie składał się tylko z jednej osoby.

  Analiza lub przygotowanie statutu

  Napisz do mnie i opisz, jak mogę Ci pomóc

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   6. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

   Od 2016 roku przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach wprost stanowią, że członkowie zarządu stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją we władzach. Konieczne jest jednak zawarcie w statucie informacji o możliwości otrzymywania wynagrodzenia przez członków zarządu. Uwzględnij to podczas przygotowania treści statutu.

   Pamiętaj również o specjalnym sposobie reprezentowania stowarzyszenia w umowach zawieranych z członkiem zarządu. Nie będą miały tu zastosowania ogólne zasady reprezentacji określone w statucie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w innym moim wpisie.

   7. SPOSÓB REPREZENTACJI KLUBU

   Statut musi również zawierać informacje, kto i na jakich zasadach może reprezentować klub – składać jednostronne oświadczenia woli, zawierać umowy itd.

   Przy redagowaniu statutu zwróć uwagę, że oświadczenia klubu mogą dotyczyć spraw majątkowych (np. zawieranie odpłatnych umów z trenerami), ale również i niemajątkowych (np. sprawy związane ze zmianą statutu, korespondencja z organami administracji publicznej, która nie jest związana z kwestiami finansowymi). Bardzo często w statutach klubów można znaleźć przepis o następującej treści:

   Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu klubu upoważnieni są działający łącznie: _____________ oraz _____________.

   Trzeba wówczas ustalić, kto może składać oświadczenia w sprawach niemajątkowych. Zazwyczaj będzie to cały zarząd na podstawie ogólnych przepisów o reprezentowaniu klubu. W takim przypadku oświadczenie w imieniu klubu będą musieli podpisać wszyscy członkowie zarządu, co może być problemem przy wieloosobowych zarządach klubów.

   Dlatego sugeruję, by dwuosobowy sposób reprezentacji określać w następujący sposób:

   Do składania oświadczeń woli w imieniu klubu, w tym w sprawach majątkowych, upoważnieni są działający łącznie: _____________ oraz _____________.

   Nie ma wówczas żadnych wątpliwości, kto jest upoważniony do składania oświadczeń w imieniu klubu: w sprawach majątkowych i niemajątkowych.

   Praktyczne kwestie reprezentowania klubów sportowych i zawierania przez nie umów poruszyłem w artykule dotyczącym kontraktów trenerskich. Znajdziesz w nim informacje dotyczące m.in. form zawieranych umów, wynagrodzenia, zasad korzystania z wizerunku trenera, zakazu konkurencji i sposobu rozwiązywania umów. Zachęcam do zapoznania się z tym artykułem, jeżeli Twój klub podpisuje umowy z trenerami – znajdziesz tu dużo przydatnych informacji.

   8. MAJĄTEK KLUBU – STOWARZYSZENIA

   Ustawowym wymogiem jest określenie w statucie sposobu uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.

   W większości statutów to zarząd klubu ma uprawnienia do ustanawiania składek członkowskich i określania ich wysokości. W niektórych organizacjach ta kompetencja przysługuje walnemu zebraniu członków. Nie zalecam określania wysokości składek w statucie – każda zmiana będzie skutkować koniecznością dokonania poprawek statutowych przez walne zebranie członków.

   Szukając informacji na temat źródeł finansowania zwróć uwagę na poniższy przepis dotyczący kwestii majątku stowarzyszeń.

   Art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach:

   Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

   W tym momencie chcę omówić dochody z własnej działalności. Co należy przez nią rozumieć? Przede wszystkim tzw. odpłatną działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą. Postaram się w dużym skrócie przedstawić różnice między tymi działalnościami

   Odpłatna działalność pożytku publicznego:

   • jej zakres musi mieścić się w celach statutowych klubu (prowadzenie treningów może mieścić się w statutowym celu upowszechniania kultury fizycznej, świadczenie usług reklamowych – nie może),
   • jej zakres musi mieścić się w katalogu zadań publicznych, o którym wspominałem omawiając cele klubu,
   • w jej ramach organizacja nie powinna uzyskiwać zysku – uzyskane kwoty nie mogą być zatem wyższe od kosztów poniesionych w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego,
   • osoby zatrudnione w ramach odpłatnej działalności nie mogą zarabiać miesięcznie więcej niż 3-krotność średniej w sektorze przedsiębiorstw z ubiegłego roku.

   Działalność gospodarcza:

   • ma charakter pomocniczy do działalności statutowej stowarzyszenia,
   • stowarzyszenie może z niej uzyskiwać dochód – musi być on przeznaczony na realizację celów statutowych,
   • dochód z niej nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

   W taki sposób klub – stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. Finansowanie takich klubów umożliwia skorzystanie z tzw. ulgi dla sportu, czyli korzyści podatkowej dla sponsorów finansujących działalność sportową. Więcej informacji na temat tej ulgi sponsoringowej znajdziesz w moim innym wpisie na portalu.

   Pamiętaj, że jeżeli statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej, klub zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. W przeciwnym wypadku – właściwym rejestrem będzie ewidencja klubów sportowych prowadzona przez starostę. Jeżeli jesteś na etapie zakładania klubu, zastanów się, czy statut nie powinien przewidywać możliwości podjęcia działalności gospodarczej w przyszłości, nawet jeżeli na początku klub nie będzie jej prowadzić

   9. ZMIANA STATUTU

   Pamiętaj również o określeniu, w jaki sposób można dokonać zmian w statucie – poprzez uchwalenie nowej treści lub zmian do poszczególnych przepisów. Ze względu na rangę statutu bardzo często wprowadza się dodatkowe wymogi dotyczące większości głosów potrzebnej do dokonania zmian oraz kworum. Przykładowy przepis może brzmieć następująco:

   Uchwałę w sprawie zmiany statutu klubu podejmuje walne zebranie członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

   Z drugiej strony, jeżeli wiesz, że mogą pojawić się problemy z obecnością na walnych zebraniach członków, nie wprowadzaj zbyt wielu wymogów. W przeciwnym razie niemożliwe będzie dokonanie jakichkolwiek zmian statutowych.

   10. SPOSÓB ROZWIĄZANIA SIĘ KLUBU

   Z różnych powodów konieczne może okazać się zakończenie działalności klubu. Dwa podstawowe sposoby to: rozwiązanie w wyniku podjęcia uchwały przez walne zebranie członków oraz rozwiązanie przez sąd. W statucie powinniśmy skupić się na rozwiązaniu na podstawie podjętej uchwały.

   Należy określić wymogi prawne dla ważnego podjęcia tej uchwały: wymaganą większość oraz kworum. Statut może wskazywać również, kto będzie likwidatorem stowarzyszenia, a także cel, na który ma zostać przeznaczony majątek stowarzyszenia.

   Art. 36 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach:

   W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej

   11. A MOŻE KLUB SPORTOWY W FORMIE FUNDACJI?

   Jeżeli dopiero rozważasz założenie klubu sportowego, rozważ również formę fundacji. Jest to również forma charakterystyczna dla działalności organizacji pozarządowych, coraz częściej stosowana również przez kluby sportowe. Więcej na ten temat przeczytasz w moim innym wpisie na blogu.

   12. STATUT KLUBU SPORTOWEGO – POMOC PRAWNA

   We wpisie omówiłem niezbędne elementy, które musi zawierać statut klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia. Oczywiście statut może regulować dodatkowe kwestie, między innymi: zakres odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, oddziały klubu itd. Co więcej, statut klubu mającego status organizacji pożytku publicznego musi zawierać dodatkowe ograniczenia dotyczące działalności władz. Zagadnienia te omówię w innych artykułach.

   Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się ze mną. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej, sporządzając nowy statut lub wprowadzając poprawki do istniejącego dokumentu.

   Potrzebujesz pomocy prawnej w przygotowaniu statutu klubu sportowego? Skontaktuj się ze mną

   Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

   Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

    Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

    Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

    0 komentarz

    Może Ci się spodobać również

    Subscribe
    Powiadom o
    guest
    0 komentarzy
    Inline Feedbacks
    View all comments
    0
    Dodaj komentarzx