Skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl – co powinna zawierać? [AKTUALIZACJA: LUTY 2024]

przez Maciej Broda
Biurko z laptopem i notatnikiem

Postępowanie dyscyplinarne w polskim sporcie opiera się na zasadzie dwuinstancyjności – co najmniej dwa niezależne od siebie organy polskiego związku sportowego powinny wydać orzeczenie w każdej sprawie. Czy na orzeczeniu w drugiej instancji kończy się zatem droga odwoławcza obwinionych, w tym sportowców, trenerów, działaczy i klubów sportowych? Otóż nie. Pozostaje im skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. W jaki sposób ją wnieść? Co powinna zawierać? Wszystkiego dowiesz się z tego wpisu.

SPIS TREŚCI:

 1. Skarga do Trybunału Arbitrażowego – podstawy prawne
 2. Tryb wniesienia skargi
 3. Treść skargi
  1. Oznaczenie orzeczenia wraz ze wskazaniem zakresu zaskarżenia
  2. Zarzuty i ich uzasadnienie
  3. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z ich zakresem
  4. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji dyscyplinarnej
 4. Koszty złożenia skargi
  1. Wysokość wpisu
  2. Zmniejszenie wysokości wpisu
 5. Pomoc prawna

Potrzebujesz wsparcia prawnego w postępowaniu dyscyplinarnym?

Sprawdź, jak mogę Ci pomóc

1. SKARGA DO TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO DO SPRAW SPORTU PRZY POLSKIM KOMITECIE OLIMPIJSKIM – PODSTAWY PRAWNE

Prawo do złożenia skargi do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl wynika przede wszystkim z art. 45c ustawy o sporcie. Zgodnie z jego treścią: Skarga do Trybunału przysługuje stronie postępowania lub innym podmiotom – na podstawie regulaminów obowiązujących w danym związku. Skarga nie przysługuje jednak w sprawach dotyczących technicznych reguł gry

Zwracam w tym momencie uwagę, że skarga przysługuje jedynie w sprawach dyscyplinarnych. Decyzje o charakterze regulaminowym nie mogą być zatem przedmiotem skargi do Trybunału. Co będzie decydować o tym, czy decyzja ma charakter dyscyplinarny? Między innymi takie elementy jak:

 • skutki, jakie wywołuje decyzja,
 • rodzaj nałożonych kar,
 • tryb postępowania.

W ustawie o sporcie nie znajdziesz przepisów regulujących zasady postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym, w tym wymogi stawiane przy wnoszeniu skarg od decyzji dyscyplinarnych. Kwestie te zostały określone w statucie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Co istotne, w kwestiach nieuregulowanych w statucie odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego.

art. 28 statutu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim:

2. W sprawach dyscyplinarnych nieuregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

2. TRYB WNIESIENIA SKARGI DO TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO DS. SPORTU PRZY POLSKIM KOMITECIE OLIMPIJSKIM

Skargę wnosisz w terminie 14 dni od daty otrzymania ostatecznej decyzji dyscyplinarnej danego polskiego związku sportowego. W razie przekroczenia tego terminu, skarga zostanie pozostawiona bez rozpoznania i nie wywoła skutków prawnych.

Jeżeli jednak przekroczysz termin z niezależnych od Ciebie przyczyn, możesz zgłosić wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustała przeszkoda. We wniosku musisz uzasadnić, dlaczego złożenie skargi w pierwotnym terminie nie było możliwe oraz wykazać, że nie nastąpiło to z Twojej winy. Co istotne – wraz z tym wnioskiem składasz skargę od decyzji dyscyplinarnej.

Skargę należy złożyć w formie pisemnej, na co wskazuje artykuł 30 statutu Trybunału Arbitrażowego:

art. 30 statutu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim:

Pisma procesowe wnosi się do Trybunału bezpośrednio w siedzibie Trybunału lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doręczania korespondencji. Nie jest możliwe wnoszenie pism procesowych na nośnikach cyfrowych lub za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

3. TREŚĆ SKARGI OD DECYZJI DYSCYPLINARNYCH POLSKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH

Oznaczenie orzeczenia

Jednym z wymogów skargi do Trybunału Arbitrażowego jest oznaczenie zaskarżonego orzeczenia. W przygotowywanych przeze mnie skargach umieszczam informacje o orzeczeniach obu instancji, nie tylko o decyzji wydanej przez organ odwoławczy. Uzasadnia to również okoliczność, że naruszenia w postępowaniach dyscyplinarnych występują bardzo często w obu instancjach.

Wprawdzie w statucie Trybunału Arbitrażowego nie ma wprost obowiązku wskazania zakresu zaskarżenia orzeczeń dyscyplinarnych, to według mnie w skardze należy umieścić tę informację. Nie zawsze kwestionujemy przecież całość zaskarżonego orzeczenia.

Kwestię zakresu zaskarżenia omawiałem już we wpisie dotyczącym skargi kasacyjnej do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Powtórzę najistotniejsze fragmenty, które znajdą zastosowanie również w skardze do Trybunału Arbitrażowego przy PKOl.

 • Jeżeli kwestionujemy orzeczenie co do winy, tzn. uznajemy, że w ogóle nie naruszyliśmy przepisów dyscyplinarnych, wówczas zaskarżamy orzeczenie w całości.
 • Również w całości zaskarżymy orzeczenie, gdy będziemy wskazywać na rażące naruszenie przepisów proceduralnych, które miało wpływ na wydanie orzeczenia. Jeżeli nie zgadzamy się z wysokością kary, lecz nie kwestionujemy popełnienia czynu, wówczas zaskarżamy rozstrzygnięcie o karze.
 • Zakres zaskarżenia może również zostać ograniczony podmiotowo. Dzieje się to m.in. w sytuacjach, gdy reprezentuję więcej niż jednego obwinionego i nie zaskarżam orzeczenia dyscyplinarnego wobec wszystkich osób.
 • ograniczeniem przedmiotowym będziemy mieli do czynienia, gdy zaskarżamy jedynie niektóre rozstrzygnięcia zawarte w orzeczeniu dyscyplinarnym. Przykładowo zgadzamy się z decyzją dotyczącą używania słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe (art. 69 regulaminu dyscyplinarnego PZPN, lecz nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem dotyczącym stosowania groźby lub przemocy (art. 72 regulaminu dyscyplinarnego PZPN).

Zarzuty i ich uzasadnienie

Kolejnym elementem skargi do Trybunału Arbitrażowego są zarzuty wraz z ich uzasadnieniem. W skardze przedstawiasz zatem wszystkie naruszenia, które miały miejsce podczas postępowania dyscyplinarnego. Trybunał przede wszystkim będzie dokonywać oceny przestrzegania zasady prawa do obrony i zasady dwuinstancyjności, czyli podstawowych reguł postępowań dyscyplinarnych gwarantowanych w ustawie o sporcie.

Możesz powołać się na tzw. naruszenia prawa materialnego. Mogą one dotyczyć m.in. następujących sytuacji:

 • wymierzenie kary, która nie jest przewidziana za popełnienie danego wykroczenia dyscyplinarnego;
 • nałożenie sankcji wobec osób, które nie mogą być ukarane w dany sposób, np. w wielu regulaminach dyscyplinarnych zakazuje się wymierzania kary pieniężnej niepełnoletnim zawodnikom;
 • dokonanie błędnej wykładni pojęcia zawartego w prawie związkowym, np. w regulaminach rozgrywek, co skutkowało uznaniem, że doszło do przewinienia dyscyplinarnego.

Zarzuty mogą również dotyczyć wadliwego sposobu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, co doprowadziło do naruszenia przepisów proceduralnych. Mogą one polegać między innymi na:

 • orzekaniu tych samych osób w obu instancjach;
 • braku wymaganych podpisów na orzeczeniach dyscyplinarnych;
 • utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z prawa do obrony, składania wniosków, udziału na posiedzeniach organów dyscyplinarnych itd.

Więcej uchybień organów dyscyplinarnych przedstawiłem w innym wpisie na portalu.

Trzeci rodzaj zarzutów może dotyczyć rażąco niewspółmiernej kary w stosunku do stopnia naruszeń przepisów. Zgadasz się z zastosowanymi przepisami, nie kwestionujesz sposobu prowadzenia postępowania, ale uważasz, że wymierzona kara jest zbyt wysoka.

Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z ich zakresem

Kolejnym wymaganym elementem skargi do Trybunału Arbitrażowego są wnioski dotyczące zaskarżonego orzeczenia. Ze statutu Trybunału wynika, że mogą zostać złożone następujące wnioski:

 • Wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia lub orzeczeń w całości lub w części i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ. Dotyczy to w szczególności postępowań, w których zostały naruszone przepisy proceduralne lub konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części.
 • Wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania w całości lub części. Może dotyczyć sytuacji przedawnienia karalności albo uznania, że postępowanie dyscyplinarne było prowadzone w sprawie, która nie ma charakteru dyscyplinarnego.
 • Wniosek o zmianę zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i orzeczenie co do istoty sprawy. Dotyczyć będzie spraw, w których zarzuty były związane z naruszeniem prawa materialnego, a nie przepisów postępowania.

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji dyscyplinarnej

W statucie Trybunału Arbitrażowego przewidziano również możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie zaskarżonego orzeczenia.

Art. 69 statutu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim:

Prezes lub Sekretarz, a po rozpoczęciu postępowania Zespół Orzekający, może na posiedzeniu niejawnym wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji dyscyplinarnej, jeżeli strona uprawdopodobni, że wykonanie powyższej decyzji może spowodować nieodwracalną szkodę, z zastrzeżeniem prawa zajęcia stanowiska przez polski związek sportowy, w terminie wynikającym z zarządzenia nie dłuższym niż 7 dni. Zespół Orzekający może w każdym czasie uchylić wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji dyscyplinarnej.

Jeżeli zatem wykonanie orzeczenia dyscyplinarnego powodowałoby nieodwracalną szkodę, możliwe jest wstrzymanie wykonania tego orzeczenia. W takim przypadku kara nie jest wykonywana, a obwiniony może korzystać z wszystkich gwarantowanych mu praw. Przykładem może być działacz, na którego nałożono karę zakazu pełnienia funkcji w strukturach polskiego związku sportowego. W przypadku wstrzymania orzeczenia, w dalszym ciągu może on pełnić te funkcje mimo braku ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał.

4. KOSZT ZŁOŻENIA SKARGI DO TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO

Wysokość wpisu od skargi

Kwestię wysokości wpisu w pierwszej kolejności określają przepisy ustawy o sporcie.

Art. 45 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r:

Od skargi wniesionej do Trybunału uiszcza się wpis, którego wysokość nie może być wyższa niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W praktyce maksymalna wysokość wpisu wynosi 1.000 złotych. Kwota ta wynika z uchwały Rady Trybunału podjętej 10 lutego 2024 r. w przedmiocie ustalenia zryczałtowanej wysokości wpisu od skargi, pobieranego od strony inicjującej przed Trybunałem postępowanie w sportowej sprawie dyscyplinarnej.

Jak wskazano w oficjalnym komunikacie dostępnym na stronie Trybunału: Ustalenie nowej, zdecydowanie niższej od ustawowo dopuszczalnej, zryczałtowanej wysokości wpisu od skargi w sportowej sprawie dyscyplinarnej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wymiernie przyczyni się zwiększeniu dostępności stron procesowych do Trybunału.

Przed zmianą skarżący bardzo często był zobowiązywany do uiszczania wpisu w wysokości 5.000 złotych. W wielu przypadkach była to bariera nie do przeskoczenia i uniemożliwiała dochodzenie swoich praw przed Trybunałem. Zmianę oczywiście oceniam pozytywnie.

5. POMOC PRAWNA – SKARGA DO TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO DS. SPORTU PRZY POLSKIM KOMITECIE OLIMPIJSKIM

We wpisie omówiłem najistotniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać składając skargę od orzeczeń dyscyplinarnych do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej w postępowaniu dyscyplinarnym, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej, przygotowując skargę lub reprezentując w całym postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi i Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Potrzebujesz pomocy prawnej w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym PKOl? Skontaktuj się ze mną

Telefon: +48 796 922 239
E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  NIE PRZEGAP NOWYCH WPISÓW

  To tyle na dzisiaj.

  Jeżeli podobał Ci się artykuł, zapisz się do newslettera, aby nie przegapić kolejnych wpisów. Tam krótko i na temat informuję o nowych materiałach związanych z działalnością sportową, które mogą Cię zainteresować.

  Zachęcam Cię również do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie znajdziesz krótsze treści, niepublikowane na portalu.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx