Rządowy Program Klub – edycja 2023

przez Maciej Broda
piłkarski trening dzieci

7 marca rozpoczął się nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu Klub. Postanowiłem zatem przedstawić najważniejsze informacje dotyczące tej formy wsparcia dla organizacji sportowych. Które kluby mogą otrzymać dofinansowanie? Jaka będzie jego wysokość? Jakie są wymagane środki własne klubów sportowych? Odpowiedzi znajdziesz w tym tekście. Startujemy.

SPIS TREŚCI:

 1. Podstawowe informacje
 2. Kiedy rozpocznie się nabór?
 3. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?
 4. Sposób złożenia wniosku
 5. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
  1. Wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców
  2. Zakup sprzętu sportowego
  3. Organizacja obozu sportowego
 6. Wysokość dofinansowania w Programie
 7. Czy można przeznaczyć pełną kwotę dotacji na wynagrodzenia dla szkoleniowców?
 8. Udział środków własnych
 9. Kryteria oceny wniosków
 10. Testy sprawności fizycznej uczestników Programu

1. Program Klub 2023 – podstawowe informacje

Podobnie jak w zeszłym roku, zewnętrznym operatorem Programu Klub jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie. To ten podmiot przeprowadzi proces rekrutacji klubów do wsparcia, jak również będzie odpowiedzialny za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Operator prowadzi stronę internetową poświęconą Programowi Klub — www.rzadowyprogramklub.pl. Znajdziesz na niej między innymi:

 • regulamin,
 • instrukcję wypełniania i składania wniosku,
 • dane kontaktowe do operatora krajowego i operatorów wojewódzkich.

2. Program Klub 2023 – terminy

Nabór wniosków rozpoczął się 7 marca 2023 roku. Kluby mogą składać wnioski do 24 kwietnia do godziny 23:59.

Kluby sportowe, które pozyskały środki w ramach Programu, są zobowiązane do ich wykorzystania najpóźniej do 30 listopada 2023 roku.

3. Kto jest uprawniony do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Klub?

Wnioskodawcą i uczestnikiem programu może być klub sportowy (w tym uczniowski klub sportowy) działający w formie stowarzyszenia, który realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Co istotne, klub sportowy musi prowadzić formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o wsparcie. Klub składając wniosek, dołącza do niego wypis z KRS bądź z ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Więcej informacji na temat zakładania klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń znajdziesz w moim innym artykule na portalu. Kliknij na poniższe zdjęcie, aby przejść do artykułu.

Kliknij wyżej, by przeczytać artykuł o zakładaniu klubów działających w formie stowarzyszeń

Wsparcie w ramach Rządowego Programu Klub może zostać udzielone tylko tym klubom sportowym, których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych im w 2022 roku nie przekroczyła 200 tysięcy złotych.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu klub dołączy do wniosku sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 ustawy z o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy, tj. za 2022 rok. Jeżeli w sprawozdaniu nie wyodrębniono kwoty przyznanych dotacji, klub musi dołączyć informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną w złożonym wniosku.

Operator Programu Klub w swoim komunikacie przypomina, że środkami publicznymi były dotacje przekazywane w 2022 roku w ramach następujących programów:

 • Sportowe Wakacje finansowane przez Fundację LOTTO, że środków przekazanych przez MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 • Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich finansowany przez PZPN ze środków przekazanych przez MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 • Rządowy Program ”KLUB” – edycja 2022 finansowany przez KZ LZS ze środków przekazanych przez MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

4. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Klub?

Wniosek należy sporządzić w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełniony formularz wraz z załącznikami przesyłasz drogą elektroniczną.

Które załączniki musisz dołączyć do wniosku?

Pierwszym załącznikiem jest aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej klubu. Za aktualny odpis lub wydruk komputerowy będzie uznawany dokument wystawiony maksymalnie 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. Z dokumentu musi wynikać data wpisu klubu do KRS lub ewidencji oraz imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu klubu

Drugim załącznikiem jest statut klubu potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania klubu. Wśród podstawowych celów statutowych wymagany jest zapis świadczący o realizowaniu przez klub zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o odpowiednim określeniu celów statutowych znajdziesz w moim poradniku: jak napisać statut klubu sportowego, który możesz bezpłatnie pobrać wypełniając poniższy formularz i zapisując się na mój na newsletter dla organizacji sportowych.

Kolejnym załącznikiem jest sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (tj. rok 2022). Jeżeli w sprawozdaniu nie wyodrębniono kwoty przyznanych dotacji, klub musi dołączyć informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną w złożonym wniosku.

Oświadczenie zgodności z oryginałem dokumentów załączonych do wniosku. Oświadczenie to należy pobrać z systemu, wydrukować i podpisać – zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statucie.

Wszystkie te dokumenty załączasz w formie skanu w formacie pdf.

Instrukcję składania wniosku znajdziesz na oficjalnej stronie Programu Klub (link).

5. Na co można przeznaczyć dofinansowanie z Programu Klub – edycja 2023?

Środki można przeznaczyć na:

 1. wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. organizację obozu sportowego.

Co istotne, w ramach wnioskowanego dofinansowania, uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.

We wniosku musi znaleźć się informacja o liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku życia, uczestniczących w szkoleniu lub zajęciach realizowanych przez klub w podziale na:

 • posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 • nieposiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 • będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 • będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego związku sportowego

Wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców

Regulamin programu nie określa szczegółowych wymogów dotyczących szkoleniowców. Wynika z niego jedynie, że wynagrodzenie dla szkoleniowców w ramach Programu KLUB musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia, przy czym kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących zatrudniania trenerów klubowych, zachęcam Cię do zapoznania się z moim artykułem, w którym omawiam umowy zawierane z trenerami. Kliknij niżej, aby przejść do artykułu.

Trener pomagający zawodniczce ubrać rękawicę bokserską
Kliknij wyżej, aby przeczytać o kontraktach trenerskich

Zakup sprzętu sportowego

Składając wniosek o dofinansowanie, klub sportowy zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji kompletu sprzętu sportowego. W ramach zakupu sprzętu sportowego można nabyć:

 • sprzęt lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego, w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerowego itp.),
 • pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (np. materace, pachołki, siatki );
 • specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie sportowe, koszulki, spodenki) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach.

Sprzęt sportowy, poza strojami sportowymi, musi posiadać stosowne, wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania przez dzieci i młodzież szkolną.

Organizacja obozu sportowego

Regulamin programu nie określa szczegółowo zasad organizacji obozu sportowego. Jedynym wprost przewidzianym wymogiem jest, by obóz trwał minimum 5 dni. Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego.

6. Wysokość dofinansowania w programie klub 2023

Na realizację Programu KLUB Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało w tym roku 75 mln złotych.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby sekcji, których dotyczy wsparcie. Przez jedną sekcję sportową rozumiemy wszystkich zawodników/uczestników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od podziałów ze względu na wiek lub płeć. Jeżeli w klubie prowadzone jest szkolenie w piłce nożnej i futsalu, będzie to uznawane za szkolenie w jednym sporcie. Podobnie – piłka ręczna i piłka ręczna plażowa itd.

Dofinansowanie dla klubu jednosekcyjnego

Kwota dotacji dla klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji wynosi 10 tysięcy złotych:

 • wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców – 6 tysięcy złotych,
 • dofinansowanie zakupu sprzętu lub organizacji obozu – 4 tysiące złotych.

Dofinansowanie dla klubu wielosekcyjnego

Kwota dotacji klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji wsparcie wyniesie 15 tysięcy złotych:

 • wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców – 9 tysięcy złotych,
 • dofinansowanie zakupu sprzętu lub organizacji obozu – 6 tysięcy złotych.

Środki na wynagrodzenie mogą zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach. Tak samo klub sportowy może wykorzystać środki na zakup sprzętu sportowego lub organizację obozu sportowego w dowolnej proporcji.

Program Klub 2023 - wysokość dofinansowania

7. CZY MOŻNA PRZEZNACZYĆ PEŁNĄ KWOTĘ DOTACJI NA WYNAGRODZENIA DLA SZKOLENIOWCÓW?

Tak, można. Należy przy tym pamiętać o poniższych wymogach.

Klub jednosekcyjny (wariant 10 tysięcy złotych)

Jeżeli klub jednosekcyjny zgłosił do programu jednego szkoleniowca, kwota dofinansowania nie ulega zmianie i wynosi 6 tysięcy złotych.

Jeżeli klub jednosekcyjny zgłosił dwóch i więcej szkoleniowców kwota dofinansowania może wynosić 10 tysięcy złotych, do podziału w dowolnej proporcji.

Klub wielosekcyjny (wariant 15 tysięcy złotych)

Jeżeli klub wielosekcyjny zgłosił do programu dwóch szkoleniowców, kwota dofinansowania nie ulega zmianie i wynosi 9 tysięcy złotych.

Jeżeli klub wielosekcyjny zgłosił trzech i więcej szkoleniowców kwota dofinansowania może wynosić 15 tysięcy złotych, do podziału w dowolnej proporcji.

8. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Klub w kosztorysie złożonego wniosku musi uwzględnić udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, który nie jest mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania. W przypadku wnioskowania o kwotę 10 tysięcy złotych udział własny musi wynosić co najmniej 526,32 złotych. W razie wnioskowania o kwotę 15 tysięcy złotych udział własny musi wynosić co najmniej 789,48 złotych.

Udział własny może być pokryty między innymi:

 • ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi),
 • ze środków Unii Europejskiej,
 • ze środków sponsorów,
 • ze środków własnych.

W regulaminie znajdziemy jedno ograniczenie – udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

9. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW W PROGRAMIE KLUB 2023

Operator Programu Klub rekrutuje do wsparcia kluby sportowe w oparciu o następujące kryteria oceny:

Kryterium oceny wniosków o wsparciePunktacja
Wysokość dofinansowania pozyskanego ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku bieżącym, z przeznaczeniem na działalność statutową lub na realizację zadań przez wnioskodawcę0-40
Szczegółowość i poprawność przygotowania informacji merytorycznych wymaganych programem0-15
Liczba uczestników zadania – bez osób prowadzących zajęcia sportowe0-10
Zgodność zakresu merytorycznego z treścią programu – m.in. okres prowadzenia zajęć sportowych0-10
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem środków własnych0-5
Wysokość ewentualnych opłat pobieranych od uczestników Programu – składki członkowskie0-5
Udział w realizacji zadania wolontariuszy0-5
Promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu0-5
Udział uczestników o niższym statusie ekonomicznym 0-5

Kryteria te punktowane są z dokładnością do 1 punktu. Wniosek klubu może być oceniony maksymalnie na 100 punktów.

Dofinansowanie zostanie przyznane na podstawie utworzonego rankingu według liczby punktów, jaką przyznano poszczególnym wnioskom. Jeżeli wiele podmiotów uzyskało tę samą liczbę punktów w rankingu, o przyznaniu środków decyduje data złożenia wniosku – chronologicznie zgodnie z terminem złożenia.

10. TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ UCZESTNIKÓW PROGRAMU KLUB

Składając wniosek, kluby muszą pamiętać o dodatkowym obowiązku, tj. przeprowadzenia uczestnikom programu co najmniej jednego testu sprawnościowego. Jego wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów.

Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia i nadzorowania testów sprawności fizycznej uczestników będą wyłącznie trenerzy z klubu zakwalifikowanego do programu. Trenerzy prowadzący zajęcia w ramach programu prześlą następnie do operatora informację o wprowadzeniu do elektronicznej bazy danych wyników przeprowadzonych testów sprawności fizycznej.

Powodzenia!

To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wpis pomoże Ci przy składaniu wniosku. Być może przydadzą Ci się również moje inne wpisy związane z działalnością klubów sportowych.

Darmowa baza wiedzy dla klubów sportowych

0 komentarz

Może Ci się spodobać również

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx