Twój klub sportowy zawiera umowę z członkami zarządu? Sprawdź, czy robi to prawidłowo

przez Maciej Broda
Figura czarnego króla na środku szachownicy. Z prawej strony są białe pionki, z lewej strony są czarne pionki

Czy będąc członkiem zarządu, możesz bez ograniczeń zawierać umowy z klubem sportowym? Kto będzie reprezentować organizację sportową przy zawarciu umowy z członkiem zarządu? Co zrobić, gdy Twój klub sportowy zawarł taką umowę z naruszeniem przepisów? Między innymi na te pytania odpowiem w tym tekście. Zapraszam do lektury.

Potrzebujesz wsparcia prawnego w działalności Twojego klubu?

Napisz do mnie, a ja zaproponuję, jak mogę Ci pomóc

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  SPIS TREŚCI:

  1. Czy dozwolone jest zawieranie umów między klubami sportowymi a członkami zarządu?
  2. Szczególny sposób reprezentacji klubów sportowych
   1. Stowarzyszenia
   2. Fundacje
   3. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. Umowy członków zarządu związku sportowego lub polskiego związku sportowego
  4. Skutki zawarcia umowy z naruszeniem sposobu reprezentacji
  5. Podsumowanie
  6. PREZENT: Uchwała komisji rewizyjnej wyznaczająca członka do zawierania umów z członkiem zarządu
  7. Poradnik: Jak napisać kontrakt trenerski?
  8. Pomoc prawna

  1. CZY DOZWOLONE JEST ZAWIERANIE UMÓW MIĘDZY KLUBAMI SPORTOWYMI A CZŁONKAMI ZARZĄDU?

  W SKRÓCIE:

  • Członkowie zarządu mogą zawierać z klubami sportowymi umowy niezwiązane z pełnieniem funkcji we władzach tych organizacji.
  • Jeżeli statut na to pozwala, członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją (w tym na podstawie zawieranych umów).

  Zdecydowana większość klubów sportowych zalicza się do kategorii tzw. organizacji pozarządowych.  Kojarzone są one z takimi pojęciami jak „praca społeczna”, „wolontariat”, „niezarobkowy charakter działalności”.

  Spotkałem się z opiniami, że z uwagi na ową pracę społeczną czy niezarobkowy charakter działalności, członkowie zarządu nie mogą zawierać odpłatnych umów z klubami sportowymi ani otrzymywać wynagrodzenia w związku z pełnionymi funkcjami.

  Nic bardziej mylnego.

  Możesz zawierać umowę z klubem sportowym, w której pełnisz funkcję członka zarządu.  Możesz  świadczyć usługi transportowe, możesz być sponsorem klubu. Możesz  również spełniać się w roli trenera – o tych umowach przeczytasz w moim innym wpisie na portalu.

  Oczywiście musisz mieć na uwadze, że w konkretnych sytuacjach przepisy mogą ograniczać zawieranie takich umów, jak ma to miejsce np. w ustawie o sporcie. Podobne ograniczenia mogą wprowadzać regulaminy konkursów, na podstawie których dana organizacja może otrzymać środki pieniężne.

  Większe wątpliwości mamy przy umowach, na podstawie których członek zarządu otrzymuje wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją

  Jak to wygląda pod kątem prawnym?

  W przypadku klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń mamy przepis art. 10 ust. 1 pkt 5a Prawa o stowarzyszeniach. Zgodnie z nim to statut stowarzyszenia powinien określać, że członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją.

  W ustawie o fundacjach nie wprowadzono analogicznego przepisu, jednakże w orzecznictwie uznaje się za dopuszczalne pobieranie przez członków zarządu wynagrodzenia w związku z pełnieniem tej funkcji. 

  Wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2019 r., sygn. II UK 563/17

  Jeśli statut uprawnia do pobierania przez członków zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie (co ma miejsce w niniejszej sprawie), to zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej znajduje uzasadnienie w ustalonych statutem uprawnieniach członków zarządu fundacji.

  2. SZCZEGÓLNY SPOSÓB REPREZENTACJI KLUBÓW SPORTOWYCH

  W SKRÓCIE:

  Stowarzyszenie w umowach z członkiem zarządu reprezentuje:

  1. Członek organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) wskazany w uchwale tego organu – sposób ten uważam za bardziej praktyczny
  2. lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków/delegatów – zwróć uwagę na kwestie praktyczne udzielania pełnomocnictwa.

  Fundacje w umowach z członkiem zarządu reprezentowane są zgodnie ze sposobem określonym w statucie. Zwróć uwagę na tzw. fundacje jednoosobowe.

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowach z członkiem zarządu reprezentuje:

  1. Rada nadzorcza – zwróć uwagę, że mowa tu o całym organie, a nie jedynie o członku organu
  2. Pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników – w głosowaniu tajnym.
  3. W tzw. spółkach jednoosobowych członek zarządu zawiera umowę „sam ze sobą” w formie aktu notarialnego.

  Wiesz już, że jako członek zarządu możesz zawierać umowy z klubem sportowym. W Waszym statucie znajdują się przepisy umożliwiające pobieranie wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją. Czy na tym kończą się ograniczenia prawne?

  Otóż nie.

  Musisz jeszcze pamiętać o przepisach wprowadzających specjalny sposób reprezentacji klubu sportowego do zawierania umów z członkami zarządu. W skrócie – niekoniecznie członkowie zarządu powinni reprezentować organizację z innym członkiem zarządu. 

  Te szczególne reguły dotyczą każdej umowy, a nie tylko umów zawieranych w związku z pełnieniem funkcji przez członka zarządu. 

  Omówię teraz przepisy dotyczące poszczególnych form prawnych, w których działają organizacje sportowe.

  1. STOWARZYSZENIA

  Zacznę od stowarzyszeń, ponieważ to te organizacje najczęściej mają problemy z poprawnym zawieraniem umów z członkami zarządu. Przez ostatnie kilka lat odbyłem dziesiątki rozmów z osobami działającymi w stowarzyszeniach sportowych. Nie skłamię, jeżeli napiszę, że 8 na 10 organizacji nieprawidłowo zawierało umowy z członkami zarządu.

  Skąd wynikają te problemy? Z nieznajomości artykułu 11 ust. 4 prawa o stowarzyszeniach.

  Art. 11 ust. 4 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

  W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

  Chcę w tym momencie podkreślić, że ten przepis wyłącza stosowanie ogólnych zasad reprezentowania klubu. Członkowie zarządu nie mogą zatem w imieniu stowarzyszenia zawierać umów z innym członkiem zarządu. Jedynymi osobami, które mogą reprezentować stowarzyszenie to:

  • członek organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) wskazany w uchwale tego organu lub
  • pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków albo zebrania delegatów.

  Sam preferuję opcję reprezentowania stowarzyszenia przez członka komisji rewizyjnej i taką też formę doradzam klientom. Wystarczy podjęcie uchwały przez komisję rewizyjną, która spośród swoich członków wskazuje osobę występującą w imieniu organizacji.  Sprawę można załatwić niemalże natychmiast, bez zwoływania walnego zebrania członków. Sugeruję również, by uchwała nie upoważniała do zawierania wszelkich umów z członkiem zarządu, lecz dotyczyła konkretnej umowy lub rodzajów zawieranych umów.

  Stowarzyszenia mają również możliwość powołania pełnomocnika, który reprezentuje organizację w sporach i umowach z członkiem zarządu. Taki wybór odbywa się na walnym zebraniu członków lub delegatów.

  Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące udzielania pełnomocnictwa do zawierania umów z członkami zarządu.

  Dwie animowane dłonie przedstawiające pytania i odpowiedzi.

  Czy musimy powoływać pełnomocnika do zawierania umów z byłym członkiem zarządu?

  Nie, nie musicie. Specjalny sposób reprezentacji dotyczy jedynie obecnych członków zarządu.

  Czy możemy powołać kilku pełnomocników do zawierania umów z członkami zarządu? 

  Tak, możecie. Ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń.

  Czy możemy powołać członka zarządu jako pełnomocnika do zawierania umowy z innym członkiem zarządu?

  Spór prawny co do odpowiedzi na to pytanie trwa od lat. Wydane zostały orzeczenia zarówno potwierdzające (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2010 r., II UZP 5/10), jak i odrzucające taką możliwość (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29 marca 2018 r., I AGa 51/18).

  Ujmę to tak – powołanie pełnomocnika z grona zarządu nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Jeżeli zatem możecie powołać pełnomocnika spoza zarządu, to nie warto ryzykować.

  Czy możemy powołać jednego stałego pełnomocnika – do zawierania wszystkich umów z członkami zarządu oraz w sporach z tymi osobami?

  Odradzam takie działanie. Może zostać ono uznane za udzielenie tzw. pełnomocnictwa ogólnego, które nie jest tutaj dopuszczalne.

  Możecie natomiast:

  • udzielić tzw. pełnomocnictwa do zawierania określonego rodzaju umów i sporów lub
  • ustanowić odrębnego pełnomocnika do umów zawieranych z członkami zarządu i odrębnego pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji w sporach z członkami zarządu.

  Myślę, że to drugie rozwiązanie może okazać się interesujące dla Ciebie, jeżeli chcesz ograniczyć liczbę podejmowanych uchwał przez walne zebranie członków.

  Oczywiście możecie też ograniczyć pełnomocnictwo do jednej konkretnej umowy.

  Czy możemy udzielić pełnomocnictwa na czas nieoznaczony, tj. bez konkretnego okresu jego obowiązywania?

  Tak, możecie udzielić takiego pełnomocnictwa.

  Czy możemy jednocześnie powołać pełnomocnika przez walne zebranie członków i podjąć uchwałę przez komisję rewizyjną o wyznaczeniu osoby do zawierania umów z członkiem zarządu?

  Tak, możecie. Można to ująć wtedy tak, że pełnomocnik będzie upoważniony do zawierania umów określonego rodzaju, a członek komisji rewizyjnej będzie odpowiedzialny za inny zakres umów.

  Czy jeżeli zawarcie umowy z członkiem zarządu wymaga formy aktu notarialnego, to pełnomocnictwo również powinno być udzielone w tej formie?

  Tak, w takim przypadku pełnomocnictwo musi być udzielone w szczególnej formie. Zastosowanie znajdzie tutaj art. 99 kodeksu cywilnego:

  Art. 99 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

  Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

  Więcej informacji na temat działalności stowarzyszeń w sporcie przeczytasz w moim wpisie dotyczącym statutów tych organizacji.

  2. FUNDACJE

  Nie znajdziesz żadnych specjalnych przepisów dotyczących sposobu reprezentowania fundacji w umowach z członkami jej zarządu. Musisz zatem sprawdzić, jak w statucie danej fundacji określono sposób zasady zawierania umów z członkami zarządu.

  Co istotne, możliwe jest zawieranie umowy z członkiem zarządu fundacji przez innych członków zarządu. Jest to duża różnica w porównaniu do omawianych wcześniej stowarzyszeń.

  Wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2019 r., sygn. II UK 563/17

  Jeśli statut przewiduje możliwość pełnienia funkcji członka zarządu odpłatnie, to jasne jest, że wymagana jest wtedy umowa, której stronami są fundacja reprezentowana przez zarząd i członek zarządu.

  Powyższy wyrok dotyczył sprawy, gdzie umowę z wiceprezesem zarządu w imieniu fundacji zawarł prezes zarządu. Możesz oczywiście w statucie wskazać inną osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji, np. przewodniczącego rady fundacji. Pomyśl o wzajemnych relacjach między organami już na etapie tworzenia statutu organizacji.

  Planowanie ma szczególne znaczenie przy fundacjach, w których zarząd składa się tylko z jednej osoby, a jest to często spotykana sytuacja. Według raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z 2019 r., w co piątej fundacji zarząd działał jednoosobowo.

  Liczba członków zarząduProcent badanych fundacji
  1 osoba20,26%
  2 osoby25,55%
  3 osoby36,58%
  4 osoby8,81%
  5 osób7,04%
  6 osób i więcej1,76%
  dr Paweł Suski, Funkcjonowanie fundacji w świetle danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz sprawozdań składanych na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

  Zdarza się, że ten jedyny członek zarządu jest jednocześnie fundatorem, a w fundacji nie działają inne organy. Nazwijmy ją fundacją jednoosobową.

  I wtedy mamy problem.

  Dlaczego? Prześledźmy wszystkie możliwości zawierania umowy z członkiem zarządu fundacji.

  Nie możesz zawierać umowy sam ze sobą, nawet jeżeli po drugiej stronie działasz jako prezes zarządu organizacji.

  Umowę z członkiem zarządu fundacji mogą zawrzeć pozostali członkowie zarządu zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie. W fundacjach jednoosobowych nie będzie to jednak możliwe.

  Umowę z członkiem fundacji może podpisać członek organu kontrolnego lub cały organ kontrolny, np. rada fundacji. W fundacjach jednoosobowych nie ma tego organu, więc ta opcja odpada.

  Kolejnym rozwiązaniem jest reprezentowanie fundacji przez fundatora. Jeżeli jednak jesteś jednocześnie jedynym członkiem zarządu i fundatorem, nie skorzystasz z tej opcji – znów będzie to zawarcie umowy ze sobą.

  Według mnie ustanowienie pełnomocnika, by ten zawarł z Tobą umowę w imieniu fundacji, jest również niedopuszczalne. Jest to umowa ,,z samym sobą”, z tą różnicą, że za pośrednictwem pełnomocnika.

  Rząd czerwonych pustych foteli konferencyjnych stojących przed długą białą ławą.

  Ciekawym rozwiązaniem byłoby natomiast umożliwienie zawierania umowy z samym sobą w formie aktu notarialnego, jak ma to miejsce w jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspomnę o nich za chwilę. W ustawie o fundacjach nie ma jednak przepisu umożliwiającego taką formę zawarcia umowy.

  Jedyną bezpieczną opcją jest zmiana statutu. Możesz w niej zwiększyć skład zarządu lub wprowadzić nowy organ fundacji, którego członkowie są upoważnieni do zawarcia umowy z członkiem zarządu. Dodatkowo należy oczywiście powołać takie osoby.

  Jak widzisz, o kwestiach związanych z zawieraniem umów z członkami zarządu należy pomyśleć już na etapie tworzenia organizacji. Jeżeli chcesz ustanowić fundację, która nie będzie zawierać z Tobą żadnych umów, możesz iść w kierunku fundacji jednoosobowej. W przeciwnym razie pomyśl o wprowadzeniu w statucie dodatkowego organu oraz informacji o sposobie zawierania z Tobą umów.

  Więcej informacji na temat działalności klubów sportowych w formie fundacji znajdziesz w moim innym tekście na blogu.

  3. SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  W dużej części kwestie, które poruszałem w części o stowarzyszeniach będą mieć zastosowanie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy są bowiem bardzo podobne:

  Art. 210 § 1. ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

  W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

  W analogiczny sposób określono również zawieranie umów w spółkach akcyjnych. Nie będę zatem dublować treści.

  Zawieranie umów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – podobieństwa ze stowarzyszeniami:

  • Specjalny sposób reprezentacji dotyczy wszystkich umów zawieranych z obecnymi członkami zarządu.
  • Można ustanawiać kilku pełnomocników.
  • Istnieje spór co do możliwości udzielania stałego pełnomocnictwa.
  • Istnieje spór co do możliwości wyznaczenia członka zarządu jako pełnomocnika.
  • Jeżeli do zawarcia umowy potrzebna jest szczególna forma, wówczas pełnomocnictwo też powinno być udzielone w takiej formie.

  Jakie są natomiast istotne różnice?

  Po pierwsze, pełnomocnik do zawierania umów z członkami zarządu wybierany jest w głosowaniu tajnym, ponieważ jest to tzw. sprawa osobowa. W przypadku stowarzyszeń kwestia tajności lub jawności powinna być określona w statucie.

  Art. 247 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

  Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.

  Po drugie,  spółkę reprezentuje rada nadzorcza, a nie jedynie jej członek. Oznacza to, że:

  • Co do zasady rada nadzorcza powinna działać zbiorowo.
  • Dopuszczalne są jednak wyjątki, o ile z umowy spółki, regulaminu rady nadzorczej lub jej uchwały wynika upoważnienie dla członka rady nadzorczej.
  • W uchwale upoważniającej członka rady nadzorczej powinny wtedy zostać określone przynajmniej istotne warunki umowy, tj.  z kim ma być zawarta umowa, na jaki okres i za jakim wynagrodzeniem.

  Po trzecie, w niektórych sytuacjach wolno członkowi zarządu zawierać umowę samemu ze sobą. Jest to możliwe, gdy jedyny członek zarządu jest jednocześnie jedynym udziałowcem spółki. W takim przypadku członek zarządu występuje zarówno jako kontrahent jak i osoba reprezentująca spółkę.

  Taka umowa zawierana jest przed notariuszem, który następnie informuje sąd rejestrowy o takiej czynności. Jednoosobowe spółki nie mogą być reprezentowane przez radę nadzorczą oraz pełnomocnika wybranego przez walne zgromadzenie wspólników.

  3. UMOWY CZŁONKÓW ZARZĄDU ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUB POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

  W SKRÓCIE:

  Przy umowach zawieranych z członkami zarządu związku sportowego i polskiego związku sportowego stosujemy przepisy dotyczące stowarzyszeń. Organizację reprezentuje:

  • członek organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) wskazany w uchwale tego organu lub
  • pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków/delegatów.

  Wprawdzie temat dotyczy klubów sportowych, ale nie zaszkodzi napisać kilka słów o związkach sportowych i polskich związkach sportowych.

  Stosuje się tutaj przepisy dotyczące stowarzyszeń. W imieniu organizacji umowę podpisuje członek komisji rewizyjnej lub pełnomocnik wybrany przez walne zebranie członków albo delegatów. Odesłanie do przepisów o stowarzyszeniach znajduje się odpowiednio w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 3 ustawy o sporcie.

  W kwestii ustanowienia pełnomocnika i wyboru członka komisji rewizyjnej odsyłam do fragmentu o stowarzyszeniach – nic się tutaj nie zmienia.

  Zupełnie czym innym są ograniczenia nakładane na członków zarządu w art. 9 ustawy o sporcie. Niektóre z nich związane są z zawieraniem umów z polskimi związkami sportowymi. Temat ten poruszę w osobnym wpisie.

  4. SKUTKI ZAWARCIA UMOWY Z NARUSZENIEM ZASADY REPREZENTACJI

  Wiesz już, że Twój klub sportowy był nieprawidłowo reprezentowany przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu. Być może ta umowa była zawarta z Tobą. Co teraz robić?

  Sprawa nie jest oczywista, ponieważ… linia orzecznicza tak naprawdę się kształtuje.

  Już wyjaśniam, w czym rzecz. Od wielu lat sądy analizując wadliwe umowy z członkami zarządu stwierdzały, że:

  • Umowa jest nieważna i nie można jej potwierdzić albo 
  • Umowę może potwierdzić organ, który powinien już na samym początku podpisać ją w imieniu organizacji.

  Dominował pogląd, że umowy, które zostały zawarte z naruszeniem sposobu reprezentacji są nieważne i nie można naprawić tej sytuacji.

  W 2018 roku dokonano jednak zmiany przepisu art. 39 § 1 kodeksu cywilnego. Zmiana ta weszła w życie 1 marca 2019 r. i od tego momentu przepis ten brzmi tak:

  Art. 39 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

  Jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta.

  Przykład – Tylko jeden członek zarządu podpisuje umowę w imieniu stowarzyszenia, a wymagane były podpisy dwóch członków. W takim przypadku sama organizacja – bez współdziałania z drugą stroną – może potwierdzić tę umowę. W ten sposób możemy potwierdzić nawet te umowy, które zostały zawarte przed 1 marca 2019 r.

  Czy ten przepis może być podstawą potwierdzenia umowy zawartej z członkiem zarządu z naruszeniem zasad reprezentacji?

  Otóż nie ma stuprocentowej zgody przy odpowiedzi na to pytanie. Przygotowując ten tekst, zapoznałem się z opiniami dopuszczającymi możliwość potwierdzenia takich umów jak i odrzucającymi taką czynność. Uzasadnienia prawne tych stanowisk podwoiłyby objętość tekstu. Nie chcę tutaj pisać kolejnego komentarza do ustawy.

  Jeżeli jednak chcesz dowiedzieć się, z których materiałów korzystałem lub wyrazić swoje zdanie, napisz do mnie – z chęcią z Tobą o tym porozmawiam.

  Nie znajdziemy również wielu orzeczeń sądów wprost odnoszących się do zmienionego art. 39 kodeksu cywilnego. Jedyne, które znalazłem (stan na 29 marca 2021 r.) to poniższy wyrok, w którym sąd przyznał prawo do potwierdzenia wadliwie zawartej umowy.

  Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 30 grudnia 2019 r., I Ca 446/19

  To nie art. 103 § 1 KC, lecz przepis art. 39 KC w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 czerwca 2019 r. ma
  zastosowanie do oceny ważności i skuteczności umowy zawartej przez przewodniczącego rady nadzorczej. (…)
  Po potwierdzeniu czynności przez osobę, w której imieniu działał fałszywy pełnomocnik, czynność ta jest traktowana jako ważna od chwili dokonania. W przypadku odmowy potwierdzenia lub upływu czasu na potwierdzenie czynność jest kwalifikowana jako bezwzględnie nieważna od chwili dokonania.

  Mam jednak świadomość, że ostatecznie linia orzecznicza może być inna. Wiem też o niekorzystnych wyrokach (Wyrok SN z 3.10.2019 r., I CSK 122/16). Nie dotyczą one wprost „nowego” art. 39 k.c., jednak domyślam się, że mogą być zastosowane również w omawianych przeze mnie umowach.

  Jest to jedna z tych sytuacji, w których nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Pojawiają się one między innymi po istotnych zmianach przepisów. W takim momencie mogę podpowiedzieć, gdzie widzę zagrożenia i w jaki sposób je ograniczyć.

  Jeżeli miałbym Ci zatem doradzić, co możesz zrobić to:

  • Wyznacz osobę, która zgodnie z omówionymi szczególnymi zasadami reprezentacji może zawrzeć umowę z członkiem zarządu.
  • Zawrzyj nową umowę zgodnie ze szczególnymi zasadami reprezentacji.
  • Razem z drugą stroną wspólnie potwierdźcie warunki wcześniej zawartej umowy.

  Podejrzewam, że za jakiś czas zrobię aktualizację tego podrozdziału, o której oczywiście poinformuję.

  5. PODSUMOWANIE

  Zawieranie umów z członkami zarządu jest możliwe – zarówno w związku z pełnieniem przez nich funkcji w klubie sportowym, jak i kwestiach niezwiązanych z działalnością w klubie. Pamiętaj jednak, aby uwzględnić specjalne przepisy dotyczące sposobu reprezentacji.

  Jeżeli działasz w jednoosobowej fundacji, zastanów się, czy może nie warto wprowadzić zmiany w statucie.

  Jeżeli nieprawidłowo zawarliście umowę z członkiem zarządu, spróbujcie naprawić tę sytuację. Wyznaczcie prawidłowo osobę reprezentującą Wasz klub. Podpiszcie umowę z prawidłowym sposobem reprezentacji. Potwierdźcie też wraz z członkiem zarządu Wasze wcześniejsze działania.

  6. PREZENT: Uchwała komisji rewizyjnej wyznaczająca członka do zawierania umów z członkiem zarządu

  Jako prezent ode mnie udostępniam wzór uchwały komisji rewizyjnej dla organizacji sportowej działającej w formie stowarzyszenia. Na jej podstawie organ ten wyznacza jednego ze swoich członków do zawarcia umowy z członkiem zarządu. Dokument zawiera komentarze w najistotniejszych miejscach.

  7. Poradnik: jak NAPISAĆ kontrakt trenerski?

  Problem z zawieraniem umów z członkiem zarządu dotyczy przede wszystkim umów o świadczenie usług trenerskich na rzecz klubu.

  W sklepie znajdziesz również poradnik w formie w formie listy kontrolnej, z którego dowiesz się, na co zwracać umowę przy zawieraniu kontraktu trenerskiego. Składa się on z 22 pytań dotyczących treści umowy podpisywanej między klubem sportowym a trenerem, Jedno z tych pytań dotyczy właśnie sposobu reprezentowania klubu w umowach z członkiem zarządu.


  Przy każdym pytaniu znajduje się krótki opis i uzasadnienie, dlaczego daną kwestię należy uwzględnić przed zawarciem umowy, Poradnik w szczególności przeznaczony jest dla:

  • trenerów sportowych,
  • klubów sportowych, związków sportowych i innych podmiotów zatrudniających trenerów,
  • działaczy i agentów sportowych,
  • osób zainteresowanych prawem sportowym

  Więcej szczegółów poznasz klikając w poniższy ekran.

  Checklista - jak napisać kontrakt trenerski?

  POMOC PRAWNA

  Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej związanej z umowami członków zarządu, możesz skorzystać z moich usług. Mogę ci pomóc udzielając konsultacji prawnej lub przygotowując dokumenty, między innymi umowę zawieraną z członkiem zarządu lub dokumenty potwierdzające ważność umowy zawartej z naruszeniem sposobu reprezentacji.

  Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

  Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx