Zwolnienie z VAT usług związanych ze sportem

przez Maciej Broda

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że niezależnie od zwolnienia VAT ze względu na wartość sprzedaży w roku podatkowym (poniżej 200.000 zł) możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia ze względu na charakter świadczonych usług związanych ze sportem. Oczywiście nie każda działalność sportowa będzie podlegała zwolnieniu. Kto zatem może skorzystać ze zwolnienia i które usługi będą zwolnione z VAT? Na te pytania odpowiem w tym wpisie.

SPIS TREŚCI:

 1. Zwolnienie z VAT – podstawy prawne
 2. Kto może skorzystać ze zwolnienia podatkowego?
 3. Które usługi mogą być zwolnione z podatku VAT?
 4. Które usługi nie mogą być zwolnione z podatku VAT?
 5. Pomoc prawna

Zobacz również: 4 zwolnienia z podatku CIT dla klubów sportowych

1. ZWOLNIENIE Z VAT – PODSTAWY PRAWNE

Zwolnienie z podatku VAT dla działalności sportowej wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z ww. przepisem państwa członkowskie zwalniają od podatku świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

W polskim porządku prawnym zwolnienie z podatku VAT w sporcie znajdziemy w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług:

Zwalnia się od podatku: (…)
32) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:
a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym
– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością;

2. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT?

Czy tylko kluby sportowe i związki sportowe mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Zgodnie z treścią ww. przepisu ustawy o VAT: zwolnione od podatku są usługi świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych. Organy podatkowe często interpretują ten przepis w sposób ścisły i stwierdzają, że inne organizacje nie mogą skorzystać z ulgi, ponieważ np. nie są klubami sportowymi.

Stanowisko to jest kwestionowane przez sądy administracyjne, które w swoich wyrokach zwracają uwagę, że przy analizie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT musimy pamiętać o treści i celu wprowadzenia dyrektywy unijnej dotyczącej usług związanych ze sportem. Przewiduje ona zwolnienie dla usług świadczonych przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku – bez dodatkowego ograniczenia dotyczącego statusu klubu sportowego, związku sportowego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 marca 2021 roku, I FSK 385/20

Należy bowiem jeszcze raz podkreślić, że art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE stanowi o usługach świadczonych przez „organizacje nienastawione na osiąganie zysku”. Zatem nie ma podstaw do zawężania kręgu podmiotów świadczących te zwolnione usługi. Sprzeciwiają się temu regulacje dyrektywy. Krąg podmiotów, które świadcząc usługi opisane w tym przepisie, mogą korzystać ze zwolnienia, prawodawca unijny wyznaczył jedynie poprzez wskazanie, że podmioty te (organizacje) nie mogą być nastawione na osiąganie zysku. Natomiast ustawodawca polski zawęził tenże krąg poprzez wskazanie, że zwolnienie obejmuje przedmiotowe usługi, jeżeli są one świadczone przez podmioty działające w określonych formach organizacyjnych (kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu).

Z wyroków sądów wynika zatem, że nie jest istotne, czy dana organizacja ma status klubu lub związku sportowego. Istotne jest, czy nie jest nastawiona na osiąganie zysku, ma określone cele statutowe i świadczy usługi, które podlegają zwolnieniu z VAT.

Cel statutowy – działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

Kolejny wymóg ustawowy dotyczy odpowiednich celów statutowych organizacji korzystającej ze zwolnienia, tj. działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Więcej informacji na temat celów statutowych i dobrych praktyk przy tworzeniu statutu klubu sportowego znajdziesz w moim innym wpisie na portalu.

Brak nastawienia na osiągnięcie zysku

Trzecim warunkiem dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest brak nastawienia na osiągnięcie zysku. Nie wyklucza to oczywiście prowadzenia działalności gospodarczej przez organizację, jednak uzyskany dochód powinien być przekazany na realizację celów statutowych.

Sprawa ta jest oczywista przy działalności stowarzyszeń oraz fundacji – działalność gospodarcza ma tam charakter dodatkowy wobec statutowej działalności pożytku publicznego.

Czy takie określenie działalności jest jednak możliwe w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnościąspółkach akcyjnych? Tak, jest to możliwe. Mogą one działać jako tzw. spółki non-profit. Prowadzą one działalność gospodarczą, ale cały zysk przekazują na szeroko rozumiane cele statutowe. W ich przypadku bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie umowy (spółki z o.o.) i statutu (spółka akcyjna).

Potrzebujesz pomocy prawnej w działalności sportowej?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

3. KTÓRE USŁUGI SPORTOWE MOGĄ BYĆ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT?

Aby dana usługa mogła zostać zwolniona z podatku muszą zostać spełnione określone wymogi przewidziane w ustawie o podatku od towarów i usług, tj.:

 • Usługa musi być ściśle związana ze sportem lub wychowaniem fizycznym,
 • Usługa jest konieczna do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 • Usługa jest świadczona na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Skorzystanie ze zwolnienia nie jest uzależnione od tego, czy aktywność sportowa jest podejmowana na określonym poziomie, na przykład zawodowym. Nie jest również istotne, czy ta aktywność jest podejmowana w określony sposób, tj. regularnie lub w sposób zorganizowany.

Przykładem usług, które mogą być zwolnione z podatku VAT będzie prowadzenie zajęć sportowych, za które pobierane są opłaty. Potwierdzają to liczne interpretacje podatkowe.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2019 r. (sygnatura: 0111-KDIB3-1.4012.667.2019.2.MSO)

Celem Wnioskodawcy jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie, promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, wspieranie rozwoju i umiejętności sportowych w społeczeństwie, wyszukiwanie i promowanie utalentowanych sportowców, praca na rzecz personalizacji sportu w Polsce, promowanie współpracy organizacji rządowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną i sportem, prowadzenia działalności charytatywnej. Zatem z przedstawionego opisu sprawy wynika, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi są ściśle związane ze sportem (polegają na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat) i są one konieczne do organizowania i uprawniania sportu.
(…)
W tym stanie rzeczy, wobec spełnienia przesłanek podmiotowych, jak też przedmiotowych wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, do świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu zajęć sportowych w dyscyplinie piłka nożna na rzecz dzieci, z tytułu których pobierane będą przez Wnioskodawcę opłaty, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane wskazanym wyżej przepisem, z uwzględnieniem art. 43 ust. 18 ustawy.

Oczywiście nie są to jedyne usługi, które mogą podlegać zwolnieniu podatkowemu. Kluczowe jest, by były to usługi ściśle związane ze sportem i konieczne do organizowania i uprawiania sportu. W dostępnych interpretacjach podatkowych znajdziemy również informacje o możliwości zwolnienia z podatku VAT usług dotyczących m.in. zajęć indywidualnych i obozów sportowych. Pamiętaj jednak, że każdą sprawę należy oceniać indywidualnie, mając również na uwadze profil działalności organizacji i cele statutowe.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 stycznia 2021 r. (sygnatura: 0113-KDIPT1-1.4012.867.2020.1.MG)

Do usług organizowania przez Wnioskodawcę, będącego klubem sportowym, kursów jazdy konnej, zajęć z rekreacji dla indywidualnych klientów i grup jak obozy jeździeckie dla szkół, uczelni, ściśle związane ze sportem i wychowaniem fizycznym, które są celami statutowymi stowarzyszenia i są świadczone na rzecz osób uprawiających sport i uczestniczących w wychowaniu fizycznym, ma zastosowanie zwolnienie wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, bowiem Wnioskodawca spełnia zarówno przesłankę podmiotową jak i przesłanki przedmiotowe, o których mowa w tym przepisie.
Dwie dziewczyny podczas treningu jeździeckiego siedzą na koniach. Trening jeździecki również może podlegać zwolnieniu z VAT.

4. KTÓRE USŁUGI NIE BĘDĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT?

Nie wszystkie usługi będą zwolnione z podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt ustawy o VAT zwolnieniu nie będą podlegać opłaty za usługi związane z:

• działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną,
• wstępem na imprezy sportowe,
• odpłatnym prowadzeniem statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji,
• odpłatnym zakwaterowaniem związanym ze sportem lub wychowaniem fizycznym,
• wynajmem sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Zatrzymam się przy opłatach za wstęp na imprezy sportowe, ponieważ jest tutaj duża rozbieżność między treścią interpretacji podatkowych i wyrokami sądów administracyjnych, które uchylały te interpretacje.

Wątpliwości dotyczyły tzw. opłat wpisowych na imprezy sportowe dla zawodniczek i zawodników biorących udział w danej imprezie. Sprawą tą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, że opłaty wpisowe dla sportowców w turniejach są zwolnione od podatku od towarów i usług – są one związane z działalnością sportową, a udział w zawodach jest zwieńczeniem procesu treningowego. Inaczej należy natomiast rozpatrywać sytuację obserwatorów biernych – widzów, których nie dotyczy zwolnienie.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2021 roku – I FSK 1341/20

Trudno o ściślej związaną ze sportem i wychowaniem fizycznym czynność niż współzawodnictwo w meczu piłki nożnej w ramach turnieju. Opłata wpisowa pobierana jest w takim przypadku w związku z działalnością stricte sportową. Niewątpliwie zawody sportowe stanowią zwieńczenie długotrwałego procesu treningowego, a samo uczestniczenie w zawodach sportowych jest aktywnością sportową. Opłata wpisowa umożliwia zatem osobom, które ją uiszczają, wzięcie udziału w zawodach, to jest wykonywanie aktywności fizycznej według określonych w danej dziedzinie sportowej zasad w celu wygrania rywalizacji z innymi zawodnikami.

POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

Tak w dużym skrócie wyglądają przepisy dotyczące zwolnienia z VAT przy usługach sportowych. Pamiętaj, że mój wpis nie jest poradą prawną a jedynie materiałem edukacyjnym.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z Twoją działalnością, możesz skorzystać z moich usług. Mogę Ci pomóc między innymi poprzez udzielenie konsultacji prawnej – w formie pisemnej, wideokonferencji lub rozmowy telefonicznej.

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx