Klub zalega z wypłatą wynagrodzenia – co robić?

przez Maciej Broda
Kilka stosów monet leżących na ciemnej powierzchni

Brak terminowych płatności na rzecz zawodniczek i zawodników w dalszym ciągu jest dużym problemem w polskim sporcie. Postanowiłem zatem napisać uniwersalny poradnik, z którego dowiesz się, o czym musisz pamiętać, gdy klub nie płaci w terminie. Przeczytasz w nim między innymi, na co zwracać uwagę przy obliczaniu odsetek za opóźnienie, jakie są terminy przedawnienia roszczenia i co można wykorzystać jako dowód w sporze o niezapłacone wynagrodzenie. Startujemy.

SPIS TREŚCI:

 1. Ustal, ile pieniędzy zalega Ci klub
 2. Sprawdź, czy Twoje roszczenie wobec klubu nie jest przedawnione
 3. Ustal, czy możesz rozwiązać kontrakt z powodu zaległości klubu
 4. Sprawdź, czy masz dowody na potwierdzenie zaległości klubu
 5. Przygotuj i wyślij do klubu wezwanie do zapłaty
 6. Dalsze kroki – zawarcie ugody lub złożenie pozwu
 7. Pomoc prawna

1. USTAL, ILE PIENIĘDZY ZALEGA CI KLUB

Jest to oczywista kwestia – na początku musisz ustalić wysokość Twojego roszczenia wobec klubu. Będzie mieć ona wpływ na wysokość opłaty sądowej, którą trzeba będzie uiścić przy ewentualnym pozwie, tryb postępowania, a czasami nawet na to, który sąd będzie rozstrzygał w Twojej sprawie.

W praktyce pojawiają się problemy przy ustaleniu wysokości zaległości, między innymi ze względu na błędne przekonanie co do terminu płatności wynagrodzenia za dany miesiąc. Bardzo często termin ten ustalany jest na dziesiąty dzień miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje wynagrodzenie, przykładowo płatność do 10 lutego 2022 roku za styczeń 2022 roku. Nie jest to jednak reguła i trzeba zawsze przeanalizować umowę, by prawidłowo ustalić zaległość klubu. Kwestia ta będzie mieć duże znaczenie, gdy rozważasz jednostronne rozwiązanie umowy z winy klubu z powodu niezapłaconego wynagrodzenia.

Bardzo często zdarza się, że zawodniczki lub zawodnicy obliczają wysokość zaległego wynagrodzenia na swoją niekorzyść. Dzieje się to między innymi wtedy, gdy ustalają wysokość odsetek za opóźnienie. Przykładem może być zawodnik, prowadzący działalność gospodarczą, który ma zawartą umowę z klubem, również posiadającym status przedsiębiorcy. W razie zaległości w wypłatach, zawodnikowi przysługują dodatkowe roszczenia: o odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (a nie ,,zwykłe” odsetki za opóźnienie) oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności. W jednej z prowadzonych spraw różnica pomiędzy obliczonymi odsetkami przez samego zawodnika i moimi wyliczeniami wynosiła kilkanaście tysięcy złotych na korzyść gracza. Warto zatem zwrócić uwagę na tę kwestię.

Z drugiej strony, zdarza się, że niektóre elementy wynagrodzenia – wbrew przekonaniu zawodniczek i zawodników – nie są jeszcze wymagalne, czyli klub nie opóźnia się jeszcze z wypłatą wynagrodzenia. Przykładem mogą być premie (wejściówki, premie za rozegrane minuty, miejsce na koniec rundy lub sezonu itd.). Bardzo często termin zapłaty przypada na koniec sezonu lub koniec roku kalendarzowego – znów trzeba przeanalizować umowę lub regulaminy wewnętrzne, by ustalić, czy Twoje roszczenie wobec klubu nie jest przedwczesne.

Kalendarz książkowy, okulary, telefon, długopis i spinacze leżące na drewnianej powierzchni

2. SPRAWDŹ, CZY TWOJE ROSZCZENIE WOBEC KLUBU NIE JEST PRZEDAWNIONE

Bardzo ważne jest również ustalenie, czy Twoje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia nie przedawniło się. Jak zdefiniować przedawnienie? Jako możliwość uchylenia się od obowiązku zaspokojenia roszczenia z uwagi na upływ czasu.

Podstawowe terminy przedawnienia są następujące:

 • ogólny termin przedawnienia – 6 lat,
 • termin przedawnienia roszczeń o świadczenie okresowe oraz przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Przepisy kodeksu cywilnego określają również terminy przedawnień dla poszczególnych umów. Jednym z nich jest art. 751 kodeksu cywilnego dotyczący umów o świadczenie usług, zgodnie z którym roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności przedawniają się z upływem dwóch lat.

Ile będzie wynosić termin przedawnienia w Twojej umowie? Wszystko zależy od jej treści i kwalifikacji prawnej. W większości przypadków będą to właśnie dwa lata ze względu na wyżej przedstawiony art. 751 kodeksu cywilnego.

Co istotne, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Jeżeli zatem termin płatności upływa 3 stycznia 2020 roku, a roszczenie przedawnia się z upływem dwóch lat, termin przedawnienia ulegnie wydłużeniu do końca 2022 roku. Podkreślam, że takie przedłużenie dotyczy umów, w których termin przedawnienia wynosi co najmniej dwa lata.

Co do zasady, sąd z urzędu nie będzie badać, czy Twoje roszczenie przedawniło się (mam tu na myśli postępowania prowadzone na podstawie polskiego prawa). Ryzykujesz jednak, że klub sportowy podniesie zarzut przedawnienia, czego skutkiem będzie oddalenie roszczenia przez sąd, brak zwrotu opłaty sądowej i zasądzenie na rzecz klubu kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli klub skorzystał z ich usług).

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z związku z zaległościami klubu?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

3. USTAL, CZY MOŻESZ ROZWIĄZAĆ KONTRAKT Z POWODU ZALEGŁOŚCI KLUBU

Terminowe płacenie wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem klubu sportowego. Jego ciągłe naruszanie prowadzi w końcu do braku chęci kontynuacji współpracy przez zawodniczkę lub zawodnika. Warto wówczas rozważyć możliwość rozwiązania kontraktu z winy klubu z powodu zaległości w wypłatach wynagrodzenia.

W niektórych sportach kwestie te zostały uregulowane w przepisach poszczególnych federacji . Przykładem jest artykuł 9 ust. 3 lit. a uchwały nr VI/90 z 16 czerwca 2023 roku Zarządu PZPN – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

3. Zawodnikowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy Klubu poprzez oświadczenie złożone Klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach:

a. Klub opóźnia się z zapłatą na rzecz Zawodnika wynagrodzenia indywidualnego należnego mu z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej za okres co najmniej dwóch miesięcy, pod warunkiem, iż po upływie tego okresu Zawodnik wyznaczy pisemnie Klubowi dodatkowy termin zapłaty, nie krótszy niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż brak zapłaty zaległości w pełnej wysokości spowoduje możliwość skorzystania z prawa do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy Klubu;

W wielu federacjach analogicznych przepisów nie ma, zatem to w treści kontraktu należy szukać odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości jednostronnego rozwiązania umowy z winy klubu. Kwestię tę poruszałem wcześniej w innym wpisie na portalu.

Załóżmy teraz, że ani w kontrakcie, ani w przepisach danej federacji sportowej nie ma przepisów umożliwiających rozwiązanie kontraktu z winy klubu w razie zaległości w wypłacie wynagrodzenia. Czy zawsze oznacza to, że zawodniczka lub zawodnik nie mają możliwości rozwiązania umowy? Według mnie – nie. Brak wypłaty wynagrodzenia może być uznany za ważny powód w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego – jego wystąpienie uzasadnia rozwiązanie umowy z winy klubu. Jest to jednak ryzykowne działanie. Nie wiadomo, czy w razie sporu sąd uzna za uzasadnione rozwiązanie kontraktu na przykład z powodu dwumiesięcznych zaległości w wypłatach.

4. SPRAWDŹ, CZY MASZ DOWODY NA POTWIERDZENIE ZALEGŁOŚCI KLUBU

Sprawa jest oczywista, gdy Twoje roszczenie wynika jedynie z umowy i poruszone zostały w niej wszystkie kwestie finansowe. Głównym dowodem w postępowaniu będzie wówczas ta umowa, potwierdzenia wcześniejszych płatności ze strony klubu (jeżeli były). Być może sąd przesłucha Cię jeszcze w charakterze strony, by doprecyzować kilka kwestii.

Problem pojawia się, gdy Twoje roszczenie wynika nie tylko z umowy, lecz również innych ustaleń, np. ustnych porozumień dotyczących zasad przyznawania premii za wyniki sportowe. Od razu zaznaczam, że ustne porozumienia są ważne i można żądać ich realizacji na drodze sądowej. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przepisy wprost wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W takich sytuacjach musisz skorzystać z innych środków dowodowych. Mogą to być między innymi: zeznania świadków, korespondencja elektroniczna, komunikatory internetowe, raporty meczowe – wszystko, co może potwierdzić Twoje żądania i argumenty zawarte w wezwaniu do zapłaty i ewentualnym pozwie. Świadkowie mogą potwierdzić, że rzeczywiście istniały ustne ustalenia, zwłaszcza jeżeli dotyczyły całej drużyny. Korespondencja elektroniczna i komunikatory internetowe mogą potwierdzić, że klub uznawał Twoje roszczenie, zanim powstał między Wami spór.

5. PRZYGOTUJ I WYŚLIJ DO KLUBU WEZWANIE DO ZAPŁATY

Kolejnym krokiem jest przygotowanie i wysłanie wezwania do zapłaty. Najbezpieczniejszym sposobem jest doręczenie wezwania w formie pisemnej, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Przy wysłaniu pisma w formie elektronicznej (np. jako e-mail) ryzykujesz, że klub będzie kwestionował doręczenie mu pisma. Jest to szczególnie istotne, gdy przepisy federacji sportowej lub postanowienia kontraktu dają możliwość jego rozwiązania z powodu zaległości w wypłacie wynagrodzenia. Z reguły złożenie takiego oświadczenia musi być poprzedzone doręczeniem wezwania i wyznaczeniem dodatkowego terminu do zapłaty.

W wysyłanym piśmie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • sprecyzowanie, z której umowy wynika Twoje roszczenie – możesz podać tytuł umowy i datę jej zawarcia,
 • wskazanie wysokości żądanej kwoty,
 • określenie terminu płatności,
 • przedstawienie sposobu płatności zaległego wynagrodzenia, na przykład poprzez podanie numeru rachunku bankowego, na który klub ma wpłacić środki.

Klub zalega Ci z wypłatą wynagrodzenia?

Napisz do mnie i opisz swoją sytuację

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  6. ZALEGŁOŚCI KLUBU SPORTOWEGO – ZAWARCIE UGODY LUB ZŁOŻENIE POZWU

  Często zdarza się, że kluby uznają Twoje roszczenie i chcą zawrzeć ugodę m.in. w celu przesunięcia w czasie uregulowania zaległości. Przyczyny są różne: problemy finansowe, wymogi licencyjne, oczekiwanie na wpływ środków z umów sponsorskich lub dotacji z jednostek samorządu terytorialnego. To do Ciebie należy decyzja, czy pójdziesz na ustępstwa i co one będą obejmować. Pamiętaj, że w Twoim interesie jest odpowiednie zabezpieczenie się na wypadek braku realizacji ugody przez klub. Staraj się zabezpieczyć swoje interesy, m.in. umieszczając w ugodach klauzule o poręczeniu albo oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w razie braku płatności przez klub.

  Jeżeli klub nie odpowiedział na wezwanie lub nie zgodził się z Twoimi roszczeniami, masz dwa wyjścia: odpuszczasz i czekasz, aż roszczenie przedawni się albo decydujesz się na wniesienie pozwu. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, ustal właściwość sądu – skierowanie pozwu do niewłaściwego sądu może w najgorszym przypadku doprowadzić do odrzucenia pozwu. W zdecydowanej większości umów, na samym końcu znajdziesz postanowienia dotyczące sądu, który będzie właściwy do rozpoznawania sporów z klubem. Czasami właściwość sądu wynika z przepisów federacji sportowych w ramach tak zwanej klauzuli przez odesłanie.

  Po ustaleniu właściwego sądu, sprawdź wymogi formalne dotyczące pozwu. Jeżeli wnosisz pozew do sądu powszechnego, wymogi te znajdziesz w kodeksie postępowania cywilnego. Jeżeli właściwy jest sąd polubowny, informacje znajdziesz w regulaminie tego sądu.

  §37 Sądu Polubownego Polskiej Ligi Siatkówki:

  Pozew powinien zawierać:
  1) oznaczenie stron z podaniem ich siedziby i adresu do doręczeń, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej powoda lub jego pełnomocnika
  2) określenie wartości przedmiotu sporu
  3) dokładne określenie żądania,
  4) zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego,
  5) wnioski dowodowe, których przeprowadzenia domaga się powód,
  6) wskazanie podstawy prawnej dla właściwości sądu polubownego,
  7) wskazania arbitra do składu orzekającego, z zastrzeżeniem spraw, o których mowa w § 43a niniejszego regulaminu,
  8) oświadczenie, iż powodowi znana jest treść niniejszego regulaminu,
  9) zgodę na rozpoznanie sprawy przez sąd na posiedzeniu niejawnym,
  10) oświadczenie o uiszczeniu opłaty arbitrażowej wraz z dowodem wpłaty,
  11) wymienienie załączników,
  12) podpis powoda lub jego pełnomocnika,
  13) odpisy pozwu wraz z załącznikami po jednym dla każdego z uczestników postępowania występujących po stronie przeciwnej

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  W artykule przedstawiłem poszczególne kroki, które należy poczynić w celu odzyskania zaległego wynagrodzenia od klubu sportowego. Niektóre z nich możesz oczywiście pominąć, jeżeli nie dotyczą Twojej sytuacji – nie masz już zawartej umowy z klubem (fragment o rozwiązaniu kontraktu) lub Twoje roszczenie wynika wprost z zawartej umowy (fragment o dowodach).

  Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o zaległe wynagrodzenie od klubu sportowego? Skontaktuj się ze mną

  Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

  Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx