Wybory w klubie sportowym – jak zorganizować je prawidłowo?

przez Maciej Broda

Jakiś czas temu przybliżyłem tematykę przeprowadzania wyborów w polskich związkach sportowych. Czas na analizę zasad organizacji wyborów w klubach sportowych. Na co zwrócić uwagę przy zwoływaniu zebrań wyborczych? Gdzie szukać wskazówek dotyczących organizacji takich wyborów i które przepisy regulują te kwestie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym wpisie. Zaczynamy!

SPIS TREŚCI:

 1. Uwagi wstępne
 2. Wybory w klubach – stowarzyszeniach: podstawowe informacje
 3. Uczestnicy wyborów
 4. Zwołanie zebrania członków – dobre praktyki i błędy
 5. Przebieg wyborów w klubie sportowym
 6. Powyborcze obowiązki klubów sportowych
 7. Wzory dokumentów na sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków
 8. Pomoc prawna

We wpisie znajdziesz wskazówki i porady dotyczące organizacji wyborów w klubach sportowych. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu natychmiast potrzebujesz dokumentów do wykorzystania podczas wyborów w klubie, w sklepie znajdziesz wzory dokumentów na sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków.

Dokumenty: Zwyczajne Walne Zebranie Członków - Wyborcze

1. Wybory w klubach sportowych – uwagi wstępne

Zaczynając omawiać wybory w klubach sportowych sprawdźmy w pierwszej kolejności przepisy ustawy o sporcie. Czy znajdziemy tam jakieś informacje dotyczące powoływania i odwoływania członków organów w klubach sportowych?

Otóż nie. Podstawowym przepisem regulującym działalność klubów sportowych jest art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie:

Art. 3 ustawy o sporcie:

2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Przyznasz, że nie jest to zbyt szczegółowy opis. Z przepisu tego wynika natomiast, że kluby sportowe mogą funkcjonować w różnych formach prawnych, spośród których najczęściej występującymi są:

 • Stowarzyszenie,
 • Fundacja,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Spółka akcyjna.

Odpowiedź na pytanie „W jakiej formie prawnej działa klub sportowy?” ma zatem kluczowe znaczenie w ustaleniu, gdzie musisz szukać bardziej szczegółowych przepisów dotyczących procesów wyborczych.

W dalszej części wpisu skupię się na klubach działających w formie stowarzyszenia, w tym uczniowskich klubach sportowych. Dlaczego na nich? Przede wszystkim dlatego, że jest to najpowszechniejsza forma prowadzenia działalności sportowej, a zarazem wzbudzająca najwięcej wątpliwości w kwestii organizacji zgromadzeń i wyborów.

Zanim przeczytasz o wyborach w klubach – stowarzyszeniach pozwól, że przedstawię podstawowe przepisy dotyczące wyborów w klubach działających w innych formach prawnych.

Zacznijmy od klubu działającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym wybieralnym organem działającym w spółce jest zarząd. Co do zasady powoływany jest przez wspólników, ale w umowie spółki mogą znaleźć się postanowienia przyznające te uprawnienia innym organom.

Art. 201 ustawy – kodeks spółek handlowych:

§ 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Którym organom? Na przykład radzie nadzorczej albo komisji rewizyjnej.

Czy organy te zawsze funkcjonują w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Nie. Zazwyczaj to wspólnicy w umowie decydują, czy powołać radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Czasami jednak w spółce musi występować jeden z wyżej wymienionych organów nadzorczych. Kiedy? Między innymi, gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu.

Kto zatem powołuje członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej? Zazwyczaj są to wspólnicy, ale w umowie spółki mogą zostać określone inne zasady wyboru członków organów nadzoru.

Podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podstawowym wybieralnym organem jest zarząd. Tym razem regułą jest, że to rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu. W statucie można jednak określić inne zasady wyboru członków zarządu. Częstym rozwiązaniem jest np. przyznanie kompetencji akcjonariuszom do podejmowania decyzji o powołaniu lub odwołaniu członków zarządu.

Art. 368 ustawy – kodeks spółek handlowych:

§ 4. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

W przeciwieństwie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółce akcyjnej rada nadzorcza musi być ustanowiona – bez względu na wysokość kapitału zakładowego, czy liczbę akcjonariuszy. Co do zasady członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenia akcjonariuszy. W statucie spółki można jednak określić inne zasady, np. poprzez wskazanie określonych akcjonariuszy jako uprawnionych do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej.

W klubach działających w formie fundacji jedynym wymaganym organem jest zarząd. Przesądza o tym treść art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach. W praktyce zarząd bardzo często jest powoływany i odwoływany przez fundatora lub fundatorów, jeżeli jest ich kilku. W ten sposób fundator/fundatorzy mają wpływ na realizację celów statutowych po zarejestrowaniu fundacji.

Art. 5 ustawy o fundacjach:

1. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Zwróć uwagę na ostatnią pogrubioną część przepisu. Fundator ma możliwość utworzenia w fundacji innych organów, np. doradczo-kontrolnych, m.in. rady fundacji, komisji rewizyjnej. Jeżeli takie organy zostaną utworzone, mogą mieć przyznane uprawnienia do powołania członków zarządu.

Kto natomiast powołuje i odwołuje członków omawianych dodatkowych organów? Wszystko zależy od treści statutu. Zazwyczaj jest to fundator lub fundatorzy. Trudno zatem mówić o wyborach w potocznym rozumieniu tego słowa. Klasyczne zasady wyborcze znajdziemy w stowarzyszeniach, do których właśnie przechodzimy.

2. wybory w klubach sportowych – stowarzyszeniach: podstawowe informacje

Stowarzyszenia są najczęściej wykorzystywaną formą prawną w działalności klubów sportowych. W tej formie działają również wszystkie kluby wpisane do tzw. ewidencji starosty, w tym uczniowskie kluby sportowe.

W przeciwieństwie do klubów działających w formie fundacji, w klubach – stowarzyszeniach mamy dwa obligatoryjne wybieralne organy (władze):

 • zarząd,
 • organ kontroli wewnętrznej, którym jest zazwyczaj komisja rewizyjna.

W klubach mogą działać inne organy, np. sąd koleżeński. Wszystko oczywiście zależy od treści statutu klubu:

Art. 10 ustawy – prawo o stowarzyszeniach:

1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
(…)
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

Jeśli pamiętasz mój wpis dotyczący wyborów w polskich związkach sportowych, zauważysz, że wybory w klubach sportowych działających w formie stowarzyszeń przebiegają według podobnego schematu. W końcu do działalności polskich związków sportowych odpowiednio stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach

Nie oznacza to oczywiście, że wybory we wszystkich klubach przebiegają tak samo. Różnice oczywiście są i wynikają przede wszystkim z treści statutów klubowych, dlatego też w wielu miejscach wpisu będę zachęcać, byś zapoznał lub zapoznała się ze statutem przed podjęciem ważnej decyzji związanej z organizacją wyborów.

A teraz przejdźmy do bardziej szczegółowych informacji związanych z wyborami klubowymi.

3. Uczestnicy wyborów w klubach sportowych – stowarzyszeniach

Oczywiście najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków, określane czasami w statutach jako zgromadzenie, sejmik, zjazd itd.

W przeważającej większości stowarzyszeń, to właśnie walne zebranie członków dokonuje wyboru pozostałych organów, w szczególności zarządu komisji rewizyjnej.

Niekiedy zamiast walnego zebrania członków statut może przewidywać zebranie delegatów. Wówczas w statucie muszą znaleźć się zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.

Kto z kolei może być członkiem klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia? Zgodnie z prawem o stowarzyszeniach są to:

 • Obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych;
 • Osoby małoletnie w wieku 16-18 lat o ograniczonej zdolności do czynności – z prawem do wyboru i bycia wybieranymi do władz stowarzyszenia pod warunkiem, że w składzie zarządu większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Osoby poniżej 16 roku życia – za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w zebraniach członków i bez czynnego oraz biernego prawa wyborczego, chyba że stowarzyszenie zrzesza wyłącznie małoletnich;
 • Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania w Polsce – na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania w Polsce – jeżeli statut stowarzyszenia na to pozwala.

Bardzo często poza członkami zwyczajnymi, którzy mogą głosować na walnych zebraniach, w statucie znajdziesz również kategorię członków wspierających oraz członków honorowych. Zazwyczaj członkowie wspierający i honorowi mają możliwość udziału w zebraniach członków, jednakże tylko z głosem doradczym – nie głosują podczas wyborów do władz klubu. Sprawdź jednak, jak wygląda ta kwestia w Twoim klubie. Widziałem bowiem statuty umożliwiające głosowanie również członkom wspierającym i honorowym.

Potrzebujesz pomocy prawnej w założeniu klubu sportowego?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

4. zwołanie wyborczego zebrania członków w klubie sportowym – dobre praktyki i błędy

Organizacja zebrania przeważnie rozpoczyna się od podjęcia uchwały o zwołaniu walnego zebrania członków / delegatów.

Kto podejmuje taką uchwałę? Zazwyczaj jest to zarząd, ale czasami zdarza się, że uchwałę o zwołaniu walnego zebrania podejmuje inny organ, np. komisja rewizyjna. Ma to miejsce m.in. wtedy, gdy zarząd nie realizuje obowiązku zwołania walnego zebrania członków w wymaganym terminie, a komisji rewizyjnej przysługuje takie uprawnienie wynikające ze statutu.

Jeżeli zebranie członków ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, uchwała o zwołaniu powinna zawierać informacje o dacie i miejscu, sposobie przeprowadzenia zebrania. W wielu statutach znajdziemy informacje o możliwości przeprowadzenia zebrania w drugim terminie, jeżeli w pierwszym terminie nie stawi się odpowiednia liczba osób. W takim przypadku w uchwale o zwołaniu członków pamiętajmy o wpisaniu dwóch terminów zebrania.

Zebranie może mieć również charakter nadzwyczajny, np. w razie konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających w trakcie kadencji władz. Pamiętajmy wówczas o tym, by w uchwale o zwołaniu zebrania określić cel odbycia się zebrania – przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Dlaczego? Ponieważ w większości statutów znajdziemy przepis, zgodnie z którym nadzwyczajne zebranie członków obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Jeszcze raz powtórzę: sprawdzajmy statuty organizując zebrania wyborcze.

Jeżeli kadencja władz w klubie dobiega końca, nie zostawiaj tematu zwołania walnego zebrania na ostatnią chwilę. Zwróć uwagę na pogrubiony fragment poniższego wyroku. Po upływie kadencji zarząd nie będzie mógł skutecznie zwołać walnego zebrania członków, co może ostatecznie doprowadzić do wyznaczenia kuratora przez sąd.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 18 września 2014 r. sygn. I ACa 304/14

Sąd Apelacyjny ponownie pragnie podkreślić, że, jak wynika z dokumentacji znajdującej się w aktach niniejszej sprawy, kadencja władz Stowarzyszenia upłynęła w dniu w czerwca 2012 r., w związku z czym po tej dacie nie istniał organ, który posiadał należyte umocowanie do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. Skoro więc Walne Zgromadzenie w dniu 17 stycznia 2013 r. nie zostało zwołane przez Zarząd, zatem uchwalenie na nim uchwał nastąpiło z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów i z mocy prawa były one nieważne i nie mogły wywołać żadnych skutków prawnych.

O podjętej uchwale zarząd powinien poinformować członków / delegatów w sposób przewidziany w statucie. W zależności od treści statutu zarząd informuje członków o terminie zebrania w formie pisemnej albo elektronicznej. Wygodnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do statutu domniemania, zgodnie z którym opublikowanie komunikatu na stronie internetowej uznawane jest za skuteczne doręczenie powiadomienia.

Jeżeli wymogiem statutowym jest pisemne informowanie członków w określonym terminie, pamiętajmy, że dla jego zachowania istotny jest moment doręczenia korespondencji, nie zaś jej wysłania. Kilka lat temu ten błąd doprowadził do unieważnienia wyników wyborów w jednym z polskich związków sportowych i ustanowienia kuratora dla celu zwołania nowego zebrania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 listopada 2013 r., VI SA/Wa 1944/13

W szczególności Minister uznał, że zostały naruszone przepisy statutu P… regulujące sposób zwoływania Kongresu przez Zarząd. Przede wszystkim Minister przyjął, że skoro w statucie P… brak jest szczególnych reguł w tym zakresie, zatem zastosowanie znajdzie tu ogólna norma, wynikająca z art. 61 § 1 k.c.

Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Innymi słowy organ zinterpretował powyższy zapis § 26 ust. 2 statutu zgodnie z przyjętą w doktrynie tzw. teorią doręczenia, według której oświadczenie woli jest złożone z chwilą, gdy dotarło do adresata (zostało mu doręczone).
(…)
Skoro wybór delegatów na Kongres odbywa się raz na cztery lata zatem każdy z członków Związku ma pełne prawo wymagać, aby wybór osoby delegata nie odbywał się pod presją czasu ale dokonał sie bez zakłóceń i pośpiechu, zgodnie z przyjętą w statucie procedurą. Należy podzielić stanowisko organu, że rozwiązania odmienne od tej reguły i bardziej liberalne tak jak wspomniana teoria wysłania nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej. Powinny być zatem wyraźnie zastrzeżone w statucie.

Częstą praktyką poprzedzającą rozpoczęcie obrad jest publikacja (lub doręczenie) członkom projektów porządku i regulaminu obrad. Dzięki temu członkowie będą w stanie zapoznać się z tymi dokumentami przed zebraniem i zgłosić ewentualne uwagi lub poprawki przed podjęciem uchwały o przyjęciu porządku i regulaminu obrad.

Pamiętaj! Jeżeli statut klubu sportowego przewiduje zgłoszenie kandydatów do władz klubu przed zebraniem wyborczym, termin i forma zgłoszenia powinna być zawarta w zawiadomieniu.

5. Przebieg wyborów w klubie sportowym

Pierwszą czynnością podczas zebrania jest sporządzenie listy obecności i upewnienie się, że wszystkie przybyłe osoby mają prawo do wzięcia udziału w zebraniu. Co do zasady każdy członek może ustanowić pełnomocnika, by reprezentował go na walnym zebraniu członków. W niektórych statutach znajdziemy jednak przepisy zakazujące ustanawiania pełnomocników przez członków. Ponowna rada z mojej strony: sprawdzajmy swoje statuty.

Po oficjalnym otworzeniu zebrania, zazwyczaj następuje tzw. część wstępna, podczas której przyjmuje się porządek obrad oraz ich regulamin.

W zależności od zwyczajów panujących w organizacji oraz treści statutu, na tym etapie może dojść do wyboru przewodniczącego oraz pozostałych członków prezydium, a czasami także dodatkowych komisji takich jak:

 • Komisja mandatowo-skrutacyjna – zajmująca się ustaleniem liczby obecnych osób podczas zebrania i liczeniem oddawanych głosów;
 • Komisja wyborcza – weryfikująca poprawność zgłoszeń i przedstawia kandydatów do władz klubu;
 • Komisja uchwał i wniosków – odpowiadająca za sporządzenie uchwał podjętych na zebraniu i protokołująca ustne wnioski skierowane do władz klubu w trakcie dyskusji;

Oczywiście wybór komisji nie jest konieczny dla legalnego przeprowadzenia zebrania, jednak mogą one ułatwić organizację wyborów, zwłaszcza jeżeli nie korzystamy ze środków komunikacji elektronicznej. Uchwalając porządek i regulamin obrad musicie zatem ocenić, czy na pewno będziecie potrzebować komisji mandatowo-skrutacyjnej, jeżeli na zebraniu wyborczym obecnych jest 8 osób?

Po części wstępnej zazwyczaj następuje część sprawozdawcza, podczas której ustępujące władze klubu przedstawiają sprawozdania ze swojej działalności i podsumowują mijającą kadencję. Kolejnym krokiem jest dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad ich przyjęciem.

Na tym etapie może także dojść do głosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującym władzom klubu za poprzednią kadencję.  Warto zwrócić uwagę na to głosowanie, gdyż w niektórych statutach organizacji sportowych znajdują się postanowienia uniemożliwiające ponowny wybór do władz klubu w przypadku nieuzyskania absolutorium.

Przechodząc do części wyborczej należy ze szczególną uwagą zapoznać się ze statutem klubu. Czasami bowiem znajdują się w nim przepisy związane z kolejnością i formą przeprowadzania poszczególnych głosowań w trakcie wyborów. W wielu przypadkach jako pierwsze odbywają się wybory na prezesa zarządu klubu sportowego. Samo głosowanie poprzedza przedstawienie kandydatów, a następnie wysłuchanie ich programu wyborczego. Bardzo często dochodzi tutaj również do dyskusji i odpowiedzi na pytania „z sali”.

Po głosowaniu w sprawie wyboru prezesa zarządu i ogłoszeniu wyników wyborów następują kolejne wybory – na pozostałych członków zarządu, a następnie do organu kontroli wewnętrznej (najczęściej nazwanego komisją rewizyjną). Jednakże – tak jak wspomniałem powyżej – statut klubu może przewidywać nieco inny tryb i formułę kolejnych głosowań.

Jednym z przykładów takich różnic może być procedura obejmująca wyłącznie jedno głosowanie do zarządu, w którym wybiera się wszystkich członków zarządu naraz. W takiej sytuacji, wybrani członkowie samodzielnie, we własnym gronie decydują o tym, kto będzie pełnił poszczególne funkcje w zarządzie. Przeważnie, decyzja ta zapada w formie uchwały na pierwszym zebraniu nowego zarządu.

Obie wyżej przedstawione formy wyboru zarządu uwzględniłem we wzorach dokumentów na walne zebranie członków, która znajdziesz tutaj

Dalsze punkty zebrania uzależnione są od przyjętego na początku porządku obrad. Może on przewidywać np. dyskusję na określone tematy, wolne wnioski, powierzenie funkcji w nowopowstałym zarządzie itd. Nie ma również żadnych przeszkód, by na sprawozdawczo-wyborczym zebraniu członków podjąć uchwałę w sprawie zmian statutowych. Pamiętajmy jednak, by punkt ten uwzględnić w porządku obrad.

6. powyborcze Obowiązki klubów sportowych

Kolejne kroki to przygotowanie protokołu obrad wraz z podjętymi uchwałami na zebraniu. Dokumenty te będą załącznikami do wniosku w celu wpisania zmian do rejestru właściwego dla Twojego klubu. Którego dokładnie?

Jeżeli klub działający w formie stowarzyszenia prowadzi działalność gospodarczą albo jego statut przynajmniej przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej, jest on wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. W takim przypadku wniosek składasz do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od ,,od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu”, czyli w zdecydowanej większości przypadków – od dnia wyborów.

Jeżeli statut klubu – stowarzyszenia nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej albo mamy do czynienia z uczniowskim klubem sportowym, jest on wówczas wpisany do rejestru klubów prowadzonego przez starostę. Wówczas wniosek składasz do starosty w ciągu 14 dni od zmiany danych w składzie zarządu i komisji rewizyjnej.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych:

§ 5. W ewidencji zamieszcza się:
(…)
5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarząduorganu kontroli wewnętrznej;
(…)
7) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;

***

§ 8. 1. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4—9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

Czy przekroczenie powyższych terminów wpływa na ważność wyborów? Nie, ale może doprowadzić do zastosowania środków nadzorczych i przymuszających odpowiednio przez starostę jako organ nadzoru nad stowarzyszeniem lub sąd rejestrowy.

Od razu zaznaczam, że obowiązek ten dotyczy klubów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to jawny, elektroniczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. Gromadzone są w nim informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad określonymi podmiotami, m.in. spółkami handlowymi. Według założeń rejestr ma usprawnić zidentyfikowanie osób, które decydują o działalności danej organizacji, co ma pomóc m.in. w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Kto zatem będzie beneficjentem rzeczywistym? Z pewnością mogą to być członkowie zarządu, którzy mogą zarówno reprezentować klub na zewnątrz, jak i podejmować decyzje mające decydujący wpływ na działalność tych organizacji. Nie można również wykluczyć również, że za beneficjentów rzeczywistych zostaną uznani członkowie organów kontroli wewnętrznej, np. komisji rewizyjnej Wszystko zależy od kompetencji, które przyznano danym osobom w statucie.

Zgłaszane dane beneficjentów rzeczywistych to z kolei:

 • imię i nazwisko,
 • każde posiadane obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Po wyborach trzeba pamiętać o zaktualizowaniu danych beneficjentów, jeżeli do władz zostały wybrane nowe osoby. Kluby powinny zrealizować ten obowiązek w terminie 14 dni od dokonania zmian we władzach.

Zgłoszenie jest bezpłatne i odbywa się na stronie rejestru. Dokonywane jest w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

We wpisie przedstawiłem najważniejsze informacje związane z organizacją wyborów w klubach sportowych. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu natychmiast potrzebujesz dokumentów do wykorzystania podczas wyborów w klubie, mam coś dla Ciebie.

sklepie znajdziesz wzory dokumentów na sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków.

Dokumenty: Zwyczajne Walne Zebranie Członków - Wyborcze

Komplety dokumentów znajdują się w formacie.pdf i .doc. Zarchiwizowane są w formacie .zip.

Do zestawu dołączona jest instrukcja, w której znajdziesz dodatkowe wskazówki dotyczące wypełniania dokumentów wyborczych. W zestawie znajdziesz również komplet przykładowo uzupełnionych dokumentów wyborczych.

Co znajdziesz w zestawie dokumentów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze?

 • uchwałę zarządu klubu sportowego o zwołaniu walnego zebrania członków,
 • przykładowy regulamin porządek obrad,
 • uchwały, które należy podjąć podczas walnego zebrania członków ułożone w kolejności zbieżnej z porządkiem obrad,
 • protokoły komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji wyborczej,
 • listy obecności dla członków zwyczajnych, wspierających i honorowych,
 • protokół sprawozdawczo-wyborczego walnego zebrania członków klubu sportowego,
 • karty do głosowania.

Dla kogo przygotowałem wzory dokumentów?

 • przedstawicieli klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych
 • przedstawicieli związków sportowych i polskich związków sportowych,
 • innych działaczy sportowych,
 • członków klubów sportowych.

Kliknij bez zobowiązań w poniższy przycisk i sprawdź, czy dokumenty przydadzą się również Tobie.

POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

Pamiętaj, że treść dokumentów na walne zebranie członków Twojego klubu może różnić się m.in. ze względu na treść statutu klubu. Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy organizacji walnego zebrania członków klubu, mogę pomóc Ci przygotowując dokumenty na zebranie, uwzględniając treść statutu Waszego klubu oraz zgłaszając zmiany do właściwego rejestru.

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx