4 zwolnienia z podatku CIT dla klubów sportowych, które musisz znać

przez Maciej Broda

Kolejny raz poruszam tematykę zwolnień podatkowych dla klubów sportowych. Wcześniej omawiałem zwolnienie z VAT, zatem tym razem na tapet biorę zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). We wpisie znajdziesz cztery zwolnienia, które warto znać prowadząc klub sportowy – być może znajdą zastosowanie w Twojej działalności? Startujemy.

SPIS TREŚCI:

 1. Dochody przeznaczone na cele statutowe w zakresie sportu i kultury fizycznej
 2. Dochody przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży
 3. Składki członkowskie
 4. Dotacje otrzymywane z budżetu państwa lub budżetu JST
 5. Podsumowanie. Pomoc prawna

1. ZWOLNIENIE Z PODATKU CIT DochodÓW klubów przeznaczane na cele statutowe W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zacznę od zwolnienia podatkowego, które nie jest ściśle związane z klubami sportowymi. Podstawą prawną jest art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT:

Art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Zwolnione od podatku są:
(…)
4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele;

Cel statutowy to po prostu cel działania danej organizacji. Wynika on z ustawy regulującej sposób powstawania i funkcjonowania danego podmiotu. W omawianym przepisie uwzględniono również cele statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu – typowe dla działalności klubu sportowego.

Przepis nie zawiera wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności organizacji. Aby skorzystać ze zwolnienia nie jest konieczne bezpośrednie prowadzenie działalności z zakresu sportu lub kultury fizycznej, wystarczające jest jej wspieranie. Wspieranie powinno być jednak zostać wyraźnie wskazane w statucie klubu.

Aby klub jako podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód przeznaczony jest właśnie na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę – w tym cele w zakresie kultury fizycznej i sportu. Sposób wydatkowania musi jasno wynikać z dokumentacji księgowej.

Pamiętaj, że nie każde wydatkowanie środków będzie uznane za przeznaczanie na cele statutowe. Przykładowy katalog wydatków, które nie zostały uznane za środki przeznaczone na cele z zakresu sportu i kultury fizycznej, znajdziesz w poniższym wyroku.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 sierpnia 2017, sygn. II FSK 1974/15

Ponadto w żadnym fragmencie swoich wywodów autor skargi kasacyjnej nie wykazał przekonywująco, że takie wydatki jak kary finansowe, kary umowne za nieuzasadnione zatrzymywanie pociągów, za dewastację wagonów, za nieuzasadnione opóźnienia pociągów, czy wydatki na wynajem autobusów, na przejazdy PKP, bilety lotnicze, na bilety na mecze piłki nożnej mogą być zakwalifikowane, w kontekście odpowiednich zapisów statutowych do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Istotna kwestia – z omawianego zwolnienia nie będą mogły skorzystać spółki. Dlaczego? Ze względu na treść art. 17 ust. 1c ustawy o CIT:

Art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:
1) przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

Na szczęście w ustawie znajdziemy inne zwolnienie, z którego będą mogły skorzystać kluby – spółki z o.o. i spółki akcyjne. Przeczytasz o nim za chwilę.

2. ZWOLNIENIE Z PODATKU CIT DochodÓW klubów przeznaczone na szkolenie I WSPÓŁZAWODNICTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

To zwolnienie jest już ściśle związane z działalnością klubów sportowych. Podstawą prawną jest art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o CIT:

Art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Zwolnione od podatku są:
(…)
5a) dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia

Zacznijmy analizę od tego, co należy rozumieć przez klub sportowy, o którym mowa w ustawie o sporcie. Powyższy przepis brzmi, jakby w ustawie o sporcie znajdowały się szczegółowe warunki dla prowadzenia klubu sportowego.

Nic bardziej mylnego. Jedynym ustawowym wymogiem jest, by klub sportowy działał jako osoba prawna. Klub nie będzie zatem prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, lecz przede wszystkim w formie:

 • stowarzyszenia,
 • fundacji,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjnej.

I wszystkie te kluby, niezależnie od formy organizacyjnej będą mogły skorzystać z omawianego zwolnienia podatkowego. Oczywiście ze zwolnienia nie można korzystać w sposób dowolny. Musisz pamiętać o dwóch podstawowych ograniczeniach:

Po pierwsze – ograniczenie czasowe. Oznacza ono, że dochód musi być przeznaczony i wydatkowany na ww. cele w roku podatkowym lub roku następnym.

Drugie- ograniczenie przedmiotowe. Dochód musi być przeznaczony i wydatkowany na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia, Nie skorzystasz z tego zwolnienia, jeżeli przeznaczasz środki na szkolenie i współzawodnictwo starszych kategorii wiekowych.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2019 r., 0111-KDIB1-3.4010.235.2019.1.MBD

(…) dochód Wnioskodawcy w części przeznaczonej i faktycznie wydatkowanej na nabywanie strojów sportowych dla zawodników (uczestników) – wydatki opisane w pkt 1.4.1 zdarzenia przyszłego, które mają być wykorzystywane w celach związanych ze szkoleniem i współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia – należy uznać za dochód wydatkowany na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 5a u.p.d.o.p.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w działalności Twojego klubu?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

3. ZWOLNIENIE Z PODATKU CIT SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W KLUBACH SPORTOWYCH

Kolejne zwolnienie dotyczy składek członkowskich, często spotykanych w klubach sportowych. Podstawą prawną jest art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT:

Art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Zwolnione od podatku są:
(…)
40) składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą;

Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie przez organizację otrzymanych składek na dowolny cel, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Przepis ten nie przewiduje innych ograniczeń, zarówno dotyczących przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i dotyczących terminu ich wydatkowania.

Pamiętaj jednak, że składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do danej organizacji i jest związana z pozostawaniem członkiem takiej organizacji.

Jeżeli klub pobiera od swoich członków opłatę, która nie odbiega od opłaty za korzystanie z usług oferowanych członkom, to tego rodzaju opłaty nie będą korzystać z omawianego zwolnienia. Zapoznaj się z poniższym uzasadnieniem wyroku – jest ono bardzo często przywoływane w najnowszych interpretacjach podatkowych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 czerwca 2003 roku, sygn. III SA 3245/01

Ponadto Izba Skarbowa dokonała bardzo szczegółowej analizy treści statutu Stowarzyszenia i uznała, że wnoszone przez członków wpłaty nazwane składkami członkowskimi są w istocie zapłatą za uzyskiwane usługi telewizji kablowej. Zasadnie podniosła Izba Skarbowa, że składka członkowska z tytułu przynależności do stowarzyszenia jako organizacji społecznej wiąże się z samym faktem wstąpienia do tej organizacji i bycia jej członkiem, nie może więc wiązać się z opłatą za korzystanie z usług.

Prawa i obowiązki członków należy określić w statucie klubu sportowego. Co trzeba zrobić, aby zostać członkiem klubu? Złożyć wniosek o przyjęcie w trybie określonym w przepisach wewnętrznych klubu – zazwyczaj będzie to deklaracja członkowska.

Kto decyduje o przyjęciu członka? Najczęściej jest to zarząd klubu, ale czasami jest to również inny organ, np. walne zebranie członków. Informując o przyjęciu członka pamiętaj o poinformowaniu go o prawach i obowiązkach. Nie zapominaj również o obowiązku informacyjnym wynikającym z RODO.

Wsparcie prawne w przygotowaniu statutu klubowego

Napisz do mnie i uzyskaj pomoc prawną

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  4. ZWOLNIENIE Z PODATKU CIT DOTACJI OTRZYMANYCH PRZEZ KLUBY SPORTOWE

  Ostatnie omawiane zwolnienie dotyczy dotacji otrzymywanych przez kluby sportowe. Podstawą prawną zwolnienia jest art. 17 ust. 1 ustawy o CIT:

  Art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  Zwolnione od podatku są:
  (…)
  47) dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach;

  Czym jest dotacja w rozumieniu powyższego przepisu? W ustawie o CIT nie znajdziemy żadnej wiążącej definicji. Z kolei sądy administracyjne, rozstrzygając o możliwości skorzystania ze zwolnienia, często odwołują się do słownikowego pojęcia dotacji, tj. bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej jakiejś instytucji na określony cel.

  Zwolnienie dotyczy dochodów z tytułu wszelkich dotacji, a dla zakresu tego zwolnienia nie jest istotny rodzaj dotacji, ich charakter i to, czy są określane jako dotacje podmiotowe, przedmiotowe czy też celowe.

  Nas szczególnie interesują dotacje dla klubów sportowych przewidziane w ustawie o sporcie.

  Art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie:

  1. Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 2, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

  Zdaję sobie sprawę, że nie jest to najłatwiejszy przepis. Spróbuję go wytłumaczyć w bardziej przystępny sposób.

  Po pierwsze, dotację może uzyskać klub sportowy działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy. Wcale nie musi to oznaczać, że klub musi mieć siedzibę na obszarze danej jednostki.

  Po drugie, klub otrzymujący dotację nie może działać w celu osiągnięcia zysku. Nie wyłącza to możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Zysk z takiej działalności powinien być jednak przeznaczany na realizację celów statutowych. Sprawa jest dość prosta przy stowarzyszeniach i fundacjach – z mocy prawa mają one niezarobkowy charakter. A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne? Również mogą mieć niezarobkowy charakter i mogą otrzymywać dotacje – wszystko zależy od profilu działalności tych spółek.

  Po trzecie, przyznanie dotacji jest poprzedzone podjęciem uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego . W uchwale tej znajdują się następujące informacje: warunki i tryb przyznania oraz cel publiczny z zakresu sportu, który ma zostać osiągnięty

  Po czwarte, przyznanie dotacji następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 221 ust. 2 i 3 tej ustawy. Przepis ten określa elementy, które powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji:

  art. 221 ustawy o finansach publicznych:

  3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać:
  1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
  2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
  3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
  4) tryb kontroli wykonywania zadania;
  5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
  6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.

  Na co może zostać przeznaczona dotacja? W ustawie o sporcie znajdziemy przykładowe sposoby przeznaczenia dotacji:

  • realizacja programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w nich,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

  Nie jest to katalog zamknięty. Dotacje mogą być zatem przeznaczane na pokrycie innych kosztów. Istotne jest, by przyznanie dotacji wpływało na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększało dostępność działalności sportowej prowadzonej przez ten klub dla społeczności lokalnej.

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  Czy są to jedyne zwolnienia podatkowe, które mogą stosować kluby sportowe? Oczywiście, że nie. Pamiętaj również o zwolnieniu z podatku VAT usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, o którym pisałem już wcześniej. Dodatkowe zwolnienia przewidziane są m.in. dla organizacji pożytku publicznego. Musisz jednak pamiętać, że nie zawsze możesz skorzystać ze zwolnienia. Zawsze uwzględniaj profil Twojej działalności, formę prawną, cele statutowe i sposób wydatkowania środków, które mają korzystać ze zwolnienia.

  Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z Twoją działalnością, możesz skorzystać z moich usług. Mogę Ci pomóc między innymi poprzez udzielenie konsultacji prawnej – w formie pisemnej, wideokonferencji lub rozmowy telefonicznej.

  Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

  Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx