Rejestracja stowarzyszenia działającego jako klub sportowy – wszystko, co musisz wiedzieć

przez Maciej Broda

Rejestracja stowarzyszenia nie jest skomplikowanym procesem. Pod warunkiem, że odpowiednio się do tego przygotujesz. W dzisiejszym wpisie opisuję, jak założyć klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, z jakimi kosztami sądowymi musisz się liczyć, oraz jakie są przepisy szczególne dotyczące uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zapraszam.

Z tego wpisu dowiesz się:

 • jak założyć klub sportowy – stowarzyszenie?
 • ile kosztuje założenie klubu sportowego w formie stowarzyszenia?
 • czy klub – stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą?

SPIS TREŚCI:

 1. Klub sportowy w formie stowarzyszenia – podstawy prawne
 2. Kto może założyć klub sportowy w formie stowarzyszenia?
 3. Etapy rejestracji stowarzyszenia
 4. Koszty rejestracji
 5. Uczniowskie kluby sportowe i kluby nieprowadzące działalności gospodarczej
 6. Czy klub sportowy może działać jako stowarzyszenie zwykłe?
 7. Pomoc prawna przy zakładaniu klubu sportowego

1. KLUB SPORTOWY W FORMIE STOWARZYSZENIA – PODSTAWY PRAWNE

Jedyny ustawowy wymóg dla działalności klubów sportowych zawarty jest w ustawie o sporcie, zgodnie z którym klub sportowy powinien działać jako osoba prawna.

Art. 3 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku:

2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Nie chcę w tym momencie wchodzić w szczegółową analizę pojęcia osoby prawnej, ułomnej osoby prawnej lub osoby fizycznej. Na potrzeby tego wpisu wystarczy stwierdzenie, że osobą prawną jest między innymi jednostka organizacyjna, której przepisy dają tzw. osobowość prawną – możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków oraz prawo do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, np. zawierania umów.

Do kategorii osób prawnych zaliczają się również stowarzyszenia, co umożliwia działanie klubów sportowych w tej właśnie formie prawnej.

Art. 17 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku:

1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego

Klub sportowy może działać również jako fundacja. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tej formie działalności, przeczytaj mój inny artykuł opublikowany na portalu – link poniżej.

Zobacz: Klub sportowy – fundacja

2. KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ KLUB SPORTOWY W FORMIE STOWARZYSZENIA?

Do utworzenia stowarzyszenia potrzeba co najmniej siedmiu założycieli, którymi mogą być pełnoletni (z pełną zdolnością do czynności prawnych) obywatele polscy, którzy nie zostali pozbawieni praw publicznych. Założycielami mogą być również cudzoziemcy, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Cudzoziemcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terenie Polski mogą dołączyć do istniejących już stowarzyszeń. Podobnie wygląda sytuacja z osobami niepełnoletnimi, choć w ich przypadku ustawa wprowadza dodatkowe ograniczenia.

 • Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do stowarzyszeń, wybierać i być wybierane do władz stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze). Należy jedynie pamiętać, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość osób muszą stanowić osoby pełnoletnie.
 • Osoby poniżej 16 lat mogą należeć do stowarzyszeń (za zgodą przedstawicieli ustawowych), lecz nie mają prawa głosowania podczas walnych zebrań członków, nie mogą wybierać i być wybierane do władz stowarzyszenia.

Potrzebujesz pomocy prawnej w założeniu klubu sportowego?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

3. ETAPY REJESTRACJI STOWARZYSZENIA

Zorganizowanie zebrania założycielskiego stowarzyszenia

Głównym etapem rejestracji klubu sportowego jest przeprowadzenie zebrania założycielskiego. Biorą w nim udział założyciele stowarzyszenia, którzy podpisują się na liście obecności zawierającej co najmniej: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.

Na zebraniu założycielskim podejmowane są pierwsze istotne decyzje dotyczące działalności klubu. Zalecam, by na samym początku wybrać przewodniczącego i protokolanta. Nie ma przeszkód, by osoby te zostały później wybrane do władz stowarzyszenia. Przepisy nie wskazują dokładnie, jakie uchwały powinny zostać podjęte podczas zebrania założycielskiego, jednakże niemal zawsze są to:

 • uchwała o utworzeniu stowarzyszenia,
 • uchwała o przyjęciu statutu stowarzyszenia,
 • uchwała o wyborze zarządu,
 • uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).
Sala konferencyjna, na środku której stoi owalny biały stół z ośmioma krzesłami biurowymi. W tle widać ściany i okna zakryte roletami.

Uchwała o utworzeniu stowarzyszenia nie wymaga szerszego komentarza. Podejmując ją, założyciele oświadczają, że chcą powołać organizację o określonej nazwie, która będzie działać na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Bardzo istotnym momentem dla dalszego funkcjonowania klubu sportowego w formie stowarzyszenia jest podjęcie uchwały o przyjęciu jego statutu. To statut określa m.in. takie rzeczy jak: cele działalności klubu, prawa i obowiązki członków, władze klubu, majątek klubu oraz zasady jego rozwiązania. Ważne jest więc, by już na tym etapie nie popełnić błędu przy tworzeniu statutu. Po pierwsze, może doprowadzić to do zakwestionowania statutu przez sąd w trakcie rejestracji klubu. Po drugie, źle napisany statut będzie utrudniać funkcjonowanie klubu już po jego rejestracji.

Więcej informacji, jak napisać statut klubu znajdziesz w moim bezpłatnym poradniku.

Pobierz bezpłatny poradnik w formie 22 pytań i sprawdź, jak przygotować statut

Kolejną uchwałą, o której należy wspomnieć jest uchwała o wyborze zarządu. Bardzo często pojawiającym się pytaniem jest: czy zarząd stowarzyszenia może składać się z jednej osoby? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W większości sądów nie będzie z tym problemu, jednak niektóre z nich odmawiają rejestracji stowarzyszeń z jednoosobowym zarządem.

Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej (organu kontroli wewnętrznej) nie musi być podejmowana na zebraniu założycielskim, jednak sugeruję, by już na tym etapie wybrać członków tego organu. W przeciwnym razie po rejestracji klubu trzeba będzie zwołać walne zebranie członków w celu wyboru komisji rewizyjnej – jest ona obowiązkowym organem w stowarzyszeniu.

Art. 11 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku:

Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

Z zebrania założycielskiego sporządza się protokół, w którym opisuje się uchwały podjęte w toku obrad. Podpisują go przewodniczący i protokolant. Dokument ten dołączymy później do wniosku o rejestrację klubu sportowego.

Złożenie wniosku do sądu rejestrowego

Po przeprowadzeniu zebrania założycielskiego kolejnym etapem jest złożenie wniosku do sądu celem wpisania klubu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeżeli klub ma zostać wpisany jedynie do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, możesz złożyć wniosek w formie papierowej. Sporządzasz go wówczas na specjalnych formularzach KRS. Najczęściej stosowane to:

 • KRS-W20 – główny formularz rejestracyjny, w którym wpisywane są m.in. informacje o nazwie, siedzibie i celach statutowych stowarzyszenia,
 • KRS-WK – formularz, w którym wpisywane są informacje o członkach zarządu i komisji rewizyjnej oraz zasady reprezentowania klubu,
 • KRS-WM – formularz, w którym wpisywane są rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli klub od samego początku będzie ją prowadzić – wpisujemy tam maksymalnie 10 rodzajów działalności zgodnie z klasyfikacją PKD.

Jeżeli klub ma zostać wpisany również do rejestru przedsiębiorców, wniosek przygotowujesz elektronicznie, korzystając z Portalu Rejestrów Sądowych.

Wnioski te podpisują wszyscy członkowie zarządu albo ustanowiony przez nich pełnomocnik.

Załącznikami do wniosku będą:

 • lista obecności – jeden egzemplarz,
 • uchwały podjęte na zebraniu założycielskim – po jednym egzemplarzu,
 • protokół z zebrania założycielskiego – jeden egzemplarz,
 • statut stowarzyszenia – dwa egzemplarze (jeden dla sądu i jeden dla starosty jako organu nadzoru),
 • oświadczenia osób reprezentujących stowarzyszenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji wraz z adresem do korespondencji – po jednym egzemplarzu,
 • informacja o adresie siedziby – jeden egzemplarz.

Dokumenty te należy złożyć w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Zobacz: Jak założyć klub sportowy? Krok po kroku

4. JAKIE SĄ KOSZTY REJESTRACJI STOWARZYSZENIA?

Wysokość kosztów utworzenia stowarzyszenia zależy od tego, czy będzie ono prowadzić działalność gospodarczą, a w konsekwencji – czy będzie wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli chcemy, by klub był wpisany do rejestru przedsiębiorców, opłata sądowa wyniesie 600 złotych (wpis do rejestru przedsiębiorców – 500 złotych oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 złotych).

Jeżeli na samym początku nie chcemy, by stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą, może ono zostać wpisane jedynie do tzw. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wówczas nie ponosimy kosztów sądowych w związku z rejestracją klubu.

Art. 17 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku:

3. Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

W takiej sytuacji należy jednak pamiętać, by w statucie wpisać, że klub przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej. W innym przypadku klub nie zostanie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz zastosowanie będą mieć szczególne przepisy przewidziane dla uczniowskich klubów sportowych.

Więcej informacji na temat kosztów rejestracji klubu sportowego znajdziesz w moim innym wpisie – link poniżej.

Tabela z porównaniem opłat przy zakładaniu klubów sportowych w formie stowarzyszenia i fundacji.
Kliknij na obrazek, aby przeczytać tekst o kosztach założenia klubu sportowego

5. UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE I KLUBY NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nieco inaczej przebiega rejestracja:

 • uczniowskich klubów sportowych oraz 
 • klubów działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasady rejestracji tych klubów zostały określone w art. 4 ustawy o sporcie oraz w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Organizacje te nie są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, lecz do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu. W takim przypadku nie stosujemy formularzy KRS, lecz składamy zwykły pisemny wniosek o wpis klubu do ewidencji. Niektóre starostwa udostępniają wzory takich wniosków, dlatego w pierwszej kolejności warto sprawdzić oficjalne strony internetowe interesujących nas powiatów.

Podobnie jak w stowarzyszeniach zarejestrowanych w KRS, konieczne jest przeprowadzenie zebrania założycielskiego i podjęcie wskazanych wyżej uchwał. Wniosek o wpis do ewidencji składa jednak nie zarząd, lecz komitet założycielski. Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku jest wybór tych samych osób do zarządu i komitetu założycielskiego.

§ 7 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych:

Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, a także informacją o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.

Wpis do ewidencji klubów następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Klub zostanie również wpisany do ewidencji, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku, starosta nie wyda decyzji o wpisie albo decyzji o odmowie wpisu.

Muszę przyznać, że nie jestem zwolennikiem rejestrowania klubów sportowych w ewidencji. Przede wszystkim, obecnie nie przewidziano przepisów umożliwiających ,,przerejestrowanie” klubów z ewidencji do Krajowego Rejestru Sądowego, co może być problemem przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez klub w przyszłości. Dodatkowo, w przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), klub będzie wpisany zarówno do ewidencji starosty jak i Krajowego Rejestru Sądowego. Często okazuje się, że po jakimś czasie dane klubu w tych dwóch rejestrach nie pokrywają się ze sobą.

Jeżeli zatem nie planujesz prowadzić działalności gospodarczej na samym początku, sugeruję, by w statucie Twojego klubu sportowego znalazła się jednak informacja o możliwości prowadzenia takiej działalności w przyszłości. Klub zostanie wtedy wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, lecz nie będzie wpisany do rejestru przedsiębiorców – postępowanie będzie zatem wolne od opłat.

6. CZY KLUB SPORTOWY MOŻE DZIAŁAĆ JAKO STOWARZYSZENIE ZWYKŁE?

Stowarzyszenia zwykłe są uproszczoną formą stowarzyszeń, które mogą być założone przez grupę co najmniej trzech osób. Działalność takich organizacji określa regulamin wewnętrzny. Stowarzyszenie zwykłe może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stowarzyszenie zwykłe nie może działać jako klub sportowy – nie ma bowiem osobowości prawnej.

Art. 40 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku:

1. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej.

Stowarzyszenie zwykłe może natomiast przekształcić się w stowarzyszenie mające osobowość prawną, spełniając w ten sposób wymogi ustawy o sporcie. Przekształcenie następuje poprzez podjęcie uchwały wszystkich (co najmniej siedmiu) członków stowarzyszenia zwykłego, która zawiera:

 • nazwę i siedzibę stowarzyszenia;
 • powołanie władz stowarzyszenia;
 • przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowi załącznik do uchwały;
 • sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zwykłego sporządzone w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały o przekształceniu – jako załącznik do uchwały.

Przekształcenie nastąpi z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

POMOC PRAWNA PRZY ZAKŁADANIU KLUBU SPORTOWEGO

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej w zakładaniu klubu sportowego, skontaktuj się ze mną. Mogę pomóc Ci między innymi opiniując statut i inne dokumenty potrzebne do rejestracji stowarzyszenia. Mogę również przygotować wszystkie te dokumenty oraz reprezentować w procesie rejestracji stowarzyszenia.

Dane do kontaktu – adwokat Maciej Broda

Telefon: +48 796 922 239
E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  NIE PRZEGAP NOWYCH WPISÓW

  To tyle na dzisiaj.

  Zachęcam Cię również do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie znajdziesz krótsze treści, niepublikowane na portalu.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx