Wybory w polskich związkach sportowych – aspekty prawne

przez Maciej Broda
Drewniana urna wyborcza

Okres po Igrzyskach Olimpijskich jest momentem analizy występu sportowców, ale również jest to czas zebrań wyborczych w polskich związkach sportowych podsumowujących działalność władz organizacji sportowych w ostatniej kadencji. Które przepisy regulują kwestie wyborcze? Jakie ograniczenia nakładane są na kandydatów? Jak w skrócie przebiega proces wyborczy? Odpowiedzi znajdziesz w tym tekście.

SPIS TREŚCI:

 1. Wybory w polskich związkach sportowych – podstawowe informacje
 2. Uczestnicy wyborów w polskich związkach sportowych
 3. Jakie wymogi muszą spełnić kandydaci do władz polskiego związku sportowego?
  1. Ustawa o sporcie
  2. Statut
 4. Organizacja wyborów w polskim związku sportowym
  1. Czynności przed odbyciem się walnego zebrania członków polskiego związku sportowego
  2. Przebieg wyborczego walnego zebrania członków polskiego związku sportowego
 5. Najczęściej zadawane pytania
 6. Podsumowanie. Pomoc prawna

Skrócone wersje artykułów znajdziesz również na naszym profilu na Instagramie.

1. WYBORY W POLSKICH ZWIĄZKACH SPORTOWYCH – PODSTAWOWE INFORMACJE

Omawiając zasady organizacji i przeprowadzenia wyborów w polskim związku sportowym należy zacząć od przedstawienia interesujących nas aktów prawnych.

Pierwszym z nich jest oczywiście ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 roku. To w niej znajdują się ograniczenia dla członków władz polskich związków sportowych, o których wspomnę nieco więcej w dalszej części tekstu.

Drugim jest ustawa – Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 7 ust. 3 ustawy o sporcie. Po pierwsze, zawiera ona kilka przepisów ułatwiających organizację walnego zebrania członków w razie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 10 ust. 1a-1d). Po drugie, określa ona, w którym dokumencie znajdziemy więcej informacji na temat zasad przeprowadzenia wyborów w polskim związku sportowym.

art. 10 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku

1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

To w statucie danego polskiego związku sportowego znajdziesz kluczowe informacje dla określenia zasad przeprowadzenia wyborów w polskim związku sportowym. W tym tekście będę wielokrotnie odnosił się właśnie do statutu jako podstawowego dokumentu do analizy.

2. UCZESTNICY WYBORÓW W POLSKICH ZWIĄZKACH SPORTOWYCH

Najwyższą władzą w polskim związku sportowym jest walne zebranie członków lub delegatów. Organ ten określany jest w różny sposób, lecz jest to jedynie kwestia nazewnictwa w danym statucie. To walne zebranie członków dokonuje wyboru innych najważniejszych władz, tj. członków zarządu i komisji rewizyjnej w zdecydowanej większości – jeśli nie wszystkich – polskich związkach sportowych.

Kim jest w takim razie członek polskiego związku sportowego? Przede wszystkim są to kluby sportowe i regionalne związki sportowe działające w danym sporcie. W ustawie o sporcie pojawia się również kategoria ,,innej osoby prawnej, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie”, ale to kluby sportowe i związki sportowe są podstawową kategorią członków polskiego związku sportowego.

Czy każdy członek – poprzez swojego przedstawiciela – może brać udział w walnym zebraniu członków i uczestniczyć w wyborach? To zależy od statutu. W niektórych polskich związkach sportowych jest to dopuszczalne, jednak częściej spotykamy się z sytuacjami, gdy:

 • Regionalne związki sportowe zgłaszają przedstawicieli z obszaru swojego działania, wybranych np. na swoich walnych zebraniach,
 • Kluby otrzymują możliwość brania udziału w walnym zebraniu w zależności od osiągniętego wyniku sportowego,
 • Liczba przedstawicieli jest uzależniona od liczby klubów zarejestrowanych w danym regionie.

Możliwości jest wiele. Oczywiście bardzo często pojawiają się zarzuty dotyczące tworzenia „klubów-widmo” przed wyborami. Celem ma być oczywiście uzyskanie dodatkowych głosów podczas zebrania. Można minimalizować ryzyko poprzez wprowadzenie pewnego „okresu karencji” od brania udziału w głosowaniach bezpośrednio po uzyskaniu statusu członka polskiego związku sportowego. Trzeba jednak o tym pomyśleć na etapie tworzenia albo zmian statutu.

3. JAKIE WYMOGI MUSZĄ SPEŁNIĆ KANDYDACI DO WŁADZ POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO?

Ustawa o sporcie

W ustawie tej przede wszystkim ograniczono dodatkową działalność członków zarządów polskich związków sportowych. Na samym początku pokażę, jak wyglądał interesujący nas przepis ustawy o sporcie w pierwotnym brzmieniu:

art. 9 ust. 3 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku (pierwotne brzmienie)

Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może:
1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku;
2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;
3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

Po ponad 10 latach i kilku nowelizacjach przepis ten wygląda nieco inaczej. Przygotuj się na chwilę przewijania tekstu:

art. 9 ust. 3 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku (aktualne brzmienie)

Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może:
1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na walne zebranie członków albo delegatów polskiego związku sportowego zwołane dla wyboru władz tego związku;
2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;
2a) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów;
2b) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;
3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
4) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie;
6) być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz polskiego związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
7) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875), dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
8) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dla osoby:
a) posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały,
b) będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,
c) będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą
– jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
9) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;
10) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.

Uff, udało się.

Czemu aż tak rozbudowano przepis? Celem było zwiększenie przejrzystości działań członków zarządów polskich związków sportowych oraz ograniczenie do minimum sytuacji, które mogą powodować konflikt interesów u tych osób.

Nie chcę w tym momencie opisywać szczegółowo każdego ograniczenia – zagadnienie to zasługuje na osobny artykuł. Zakazy można jednak pogrupować na:

 • Zakaz łączenia funkcji we władzach polskiego związku sportowego (art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy);
 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z realizacją przez związek zadań statutowych oraz zakaz powiązań kapitałowych z podmiotami prowadzącymi taką działalność (art. 9 ust. 3 pkt 2-2b ustawy);
 • Zakaz pełnienia określonych funkcji w podmiocie świadczącym usługi, dostawy i roboty budowlane na rzecz związku oraz zakaz powiązań osobowych z ludźmi pełniącymi te funkcje (art. 9 ust. 3 pkt 6-8 ustawy);
 • Zakaz bycia skazanym prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa (art. 9 ust. 3 pkt 3 ustawy);
 • Zakaz pełnienia funkcji w ministerstwie zapewniającego obsługę organu nadzoru nad polskim związkiem sportowym, tj. ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy);
 • Zakaz pełnienia funkcji trenera kadry narodowej lub członka sztabu szkoleniowego kadry narodowej (art. 9 ust. 3 pkt 5 ustawy);
 • Zakaz lustracyjny (art. 9 ust. 3 pkt 9 ustawy);
 • Zakaz bycia karanym dyscyplinarnie za doping w wymiarze jednostkowym dłuższym niż 24 miesiące dyskwalifikacji (art. 9 ust. 3 pkt 10 ustawy).

Znacznie mniej ograniczeń nałożono na członków organu wewnętrznego (najczęściej jest to komisja rewizyjna), których dotyczy tylko zakaz lustracyjny.

Zdjęcie przyrządów na siłowni: ławeczki i hantli.
Produkcja i dystrybucja sprzętu sportowego przez członków zarządu polskiego związku sportowego była jednym z najczęściej podnoszonych argumentów przy pracach nad nowelizacją ustawy o sporcie.

Czy oznacza to, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, mająca powiązania osobowe lub kapitałowe albo pełniąca funkcje, o których była mowa w powyższym przepisie, nie może startować w wyborach oraz zostać wybrana do zarządu polskiego związku sportowego?

Nic bardziej mylnego. Jak najbardziej taka osoba może zostać zgłoszona jako kandydat/ka i zostać wybrana do zarządu polskiego związku sportowego.

W takim przypadku wybrany członek zarządu musi w ciągu 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze spółki, rozwiązać
umowę lub zrezygnować z pełnionych funkcji. Jeżeli konflikt interesów dotyczy działalności osoby najbliższej dla członka zarządu, to ta osoba najbliższa zobowiązana jest w ciągu 30 dni do zaprzestania prowadzenia działalności, zbycia akcji lub udziałów itd.

Statut polskiego związku sportowego

Dodatkowe ograniczenia i wymogi może zawierać również statut danego polskiego związku sportowego. W zdecydowanej większości statutów znajdziemy te same ograniczenia co w art. 9 ust. 3 ustawy o sporcie. Dodatkowe wymagania mogą dotyczyć terminu i sposobu zgłoszenia kandydatów.

W wielu statutach wprowadzono konieczność zgłoszenia lub uzyskania rekomendacji od określonej liczby członków zwyczajnych. Dodatkowo w większości przypadków kandydaci na funkcję prezesa zarządu muszą zostać zgłoszeni w określonym terminie przed odbyciem się walnego zebrania członków lub delegatów, Przykładem niech będzie poniższy przepis statutu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki:

§ 18. statutu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (stan na 14 września 2021 roku)

1. Bierne prawo wyborcze w wyborach Prezesa Związku przysługuje osobom wskazanym przez walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze wojewódzkich związków lekkiej atletyki oraz osobom wskazanym przez zarządy osób prawnych prowadzących ogólnopolską działalność w ramach lekkiej atletyki, zgłoszonym na piśmie do Biura Związku nie później niż na 30 dni przed datą Krajowego Zjazdu Delegatów Związku.

Bardzo często zdarza się, że kandydaci na inne funkcje w zarządzie polskiego związku sportowego mogą być zgłaszani podczas walnego zebrania członków. Tak samo wygląda sytuacja kandydatów do pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej.

§ 37. statutu Polskiego Związku Kajakowego (stan na 14 września 2021 roku)

4. Kandydata na Prezesa Związku mogą zgłaszać przedstawiciele członków zwyczajnych obecni na Walnym Zgromadzeniu Członków.
(…)
7. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków Zarządu przysługuje przedstawicielom i wybranemu Prezesowi.

Sprawdzamy też, czy kandydat do władz musi mieć status delegata, czy też nie ma takiego wymogu. Tak jak wspomniałem wcześniej, to statut jest podstawowym (choć nie jedynym) dokumentem, do którego sięgamy weryfikując kwestie związane z wyborami.

4. ORGANIZACJA WYBORÓW W POLSKICH ZWIĄZKACH SPORTOWYCH

Poniżej przedstawię klasyczny schemat organizacji i przeprowadzenia wyborów w polskich związkach sportowych. Oczywiście część czynności może różnić się w zależności od treści statutów, faktu skorzystania z elektronicznego trybu głosowania, praktyki w polskich związkach sportowych itd.

Czynności przed odbyciem się walnego zebrania członków polskiego związku sportowego

W pierwszej kolejności zarząd podejmuje uchwałę o zwołaniu walnego zebrania członków lub delegatów. Zazwyczaj ma ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. W zależności od treści statutu zarząd informuje członków polskiego związku sportowego o terminie zebrania – w formie pisemnej albo elektronicznej. Wygodnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do statutu domniemania, zgodnie z którym opublikowanie komunikatu na stronie internetowej uznawane jest za skuteczne doręczenie powiadomienia.

Jeżeli wymogiem statutowym jest pisemne informowanie członków w określonym terminie, pamiętajmy, że dla jego zachowania istotny jest moment doręczenia korespondencji, nie zaś jej wysłania. Kilka lat temu ten błąd doprowadził do unieważnienia wyników wyborów w jednym z polskich związków sportowych i ustanowienia kuratora dla celu zwołania nowego zebrania.

Rząd tradycyjnych skrzynek pocztowych leżących koło siebie.
Tradycyjna poczta jest coraz rzadziej stosowaną formą korespondencji w polskich związkach sportowych. Nadal jest jednak wykorzystywana np. przy doręczaniu obwinionym orzeczeń dyscyplinarnych.

Jeżeli chcemy, by walne zebranie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, należy o tej okoliczności poinformować w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

Zazwyczaj kolejnym krokiem jest przesłanie członkom lub delegatom projektu porządku i regulaminu obrad. Przed zebraniem powinno się również przesłać materiały będące przedmiotem dyskusji i głosowania, m.in. sprawozdania z działalności władz w danej kadencji, sprawozdania finansowe itd.

Zazwyczaj jeszcze przed rozpoczęciem obrad publikowany jest komunikat o zgłoszeniach kandydatów do określonych władz polskiego związku sportowego.

Przebieg wyborczego walnego zebrania członków polskiego związku sportowego

W pierwszej kolejności weryfikowane są upoważnienia delegatów oraz przedstawicieli członków zwyczajnych, uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu.

Następnie przechodzimy do części wstępnej, w której zebranie zatwierdza porządek i regulamin obrad. Wybierany jest również przewodniczący obrad i inni członkowie prezydium zebrania (w zależności od statutu lub regulaminu obrad). Wybierani są również członkowie komisji pełniący określone funkcje podczas zebrania. Najczęściej występujące to:

 • Komisja mandatowo-skrutacyjna – zajmuje się weryfikowaniem liczby obecnych osób podczas zebrania i liczeniem oddawanych głosów. Przy elektronicznym sposobie liczenia głosów jej rola ulega znacznemu ograniczeniu.
 • Komisja wyborcza – przedstawia kandydatów zgłoszonych do pełnienia danych funkcji.
 • Komisja uchwał i wniosków – zajmuje się przygotowaniem uchwał podjętych na zebraniu i przelaniem na papier ustnych wniosków do władz kierowanych w toku dyskusji.

Oczywiście mogą być powoływane dodatkowe komisje, np. statutowa, która przedstawia proponowane zmiany w statucie – wszystko zależy od decyzji uczestników zebrania. Oczywiście wybór komisji nie jest konieczny dla legalnego przeprowadzenia zebrania, jednak mogą one ułatwić organizację wyborów, zwłaszcza jeżeli nie korzystamy ze środków komunikacji elektronicznej. Nie da się ukryć, że wybór niektórych komisji jest pewnego rodzaju tradycją w poszczególnych organizacjach i warto to po prostu uszanować.

Sala konferencyjna, a na niej kilku uczestników siedzących na białych fotelach.

Przechodzimy do części sprawozdawczej i tutaj tak naprawdę zaczynają odbywać się wybory. Dlaczego? Ponieważ władze polskiego związku sportowego przedstawiają sprawozdania ze swojej działalności w trakcie mijającej kadencji. Następnie odbywa się dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowania nad ich przyjęciem. Nie brakuje tu często uszczypliwości oraz wzajemnych zarzutów.

Z prawnego i wyborczego punktu widzenia istotnym punktem może być tzw. wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu, czyli wyraz pozytywnej oceny działalności tego organu. W niektórych statutach znajdują się jednak przepisy uniemożliwiające kandydowanie w kolejnych wyborach w razie braku uzyskaniu absolutorium za poprzednią kadencję. Już na tym etapie można zatem uniemożliwić ponowny wybór członkom władz polskiego związku sportowego.

§ 34. statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce (stan na 14 września 2021 roku)

8. Prezes i członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do władz Związku w najbliższych wyborach.

Przed nami część wyborcza. W zdecydowanej większości przypadków jako pierwsze odbywają się wybory prezesa zarządu polskiego związku sportowego. Najpierw komisja wyborcza przedstawia listę zgłoszonych kandydatów, następnie przedstawiają oni swoje programy wyborcze, a po nich następuje dyskusja i pytania do kandydatów ze strony delegatów. Później następuje głosowanie i ogłoszenie wyborów. Przy wybieraniu pozostałych kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej zazwyczaj nie ma przedstawianych programów wyborczych. Wszystko oczywiście zależy od statutu i praktyki w danym polskim związku sportowym.

Brzmi mało skomplikowanie i rzeczywiście zazwyczaj wybory odbywają się sprawnie, jednak w dalszej części tekstu zobaczysz, że pojawiają się wątpliwości i spory prawne, które kończą się nawet w sądzie.

Czynności po odbyciu się wyborów

Kolejne kroki to przygotowanie protokołu obrad wraz z podjętymi uchwałami na zebraniu. Dokumenty te będą załącznikami do wniosku do sądu rejestrowego, który należy złożyć w celu wpisania zmian w składzie organów do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek ten powinien być złożony w terminie 7 dni od ,,od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu”, czyli w zdecydowanej większości przypadków – od dnia wyborów.

Co istotne, wybrane osoby mogą rozpocząć pełnienie swoich funkcji jeszcze przed wpisaniem zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Co do zasady zmiana składu władz następuje już w momencie podjęcia uchwały przez walne zebranie członków, chyba, że statut określa inny termin rozpoczęcia kadencji.

5. WYBORY W POLSKICH ZWIĄZKACH SPORTOWYCH – NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Poniżej znajdziesz kilka pytań i odpowiedzi związanych z praktycznymi aspektami organizacji wyborów w polskich związkach sportowych. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że spornych kwestii może być znacznie więcej. W razie potrzeby zaktualizuję wpis i dodam kolejne zagadnienia.

Czy wybory w polskich związkach sportowych muszą być tajne?

Nie muszą. Wszystko zależy od treści statutu i decyzji podjętej przez walne zebranie członków. Warto jednak podkreślić, że jedna z wytycznych bezwzględnie wiążących w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych dotyczy właśnie zapewnienia tajności głosowania podczas wyborów:

Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Wytyczna 1B9 – Wprowadzenie zasady tajności głosowania w trakcie wyboru członków poszczególnych organów

Komentarz: Powodem takiej wytycznej jest potrzeba zabezpieczenia prawidłowego przebiegu wyborów do poszczególnych organów polskiego związku sportowego.

Kodeks nie ma jednak wiążącego charakteru dla polskich związków sportowych. Założeniem było jednak uzależnienie wysokości finansowania ze środków publicznych od dostosowania działalności do zasad określonych właśnie w tym kodeksie.

Czy w razie braku uzyskania ponad połowy głosów przez kandydata jest ogłaszana druga tura głosowania?

Zazwyczaj tak jest, ale musi to wynikać z postanowień statutu. Jeżeli jednak w statucie znajduje się przepisz, zgodnie z którym prezesem zarządu zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów – bez informacji o bezwzględnej większości głosów oraz drugiej turze – wówczas liczy się wynik w pierwszej, jedynej turze.

Czy głosy nieważne są uwzględniane przy liczeniu wymaganej większości głosów?

Nie są uwzględniane.

Idealnym przykładem są wybory w Polskim Związku Kajakowym z 2016 roku, w których wybrany prezes zarządu uzyskał 118 głosów, kontrkandydat – 117 głosów, zaś 1 głos był nieważny. Niektóre osoby nie zaakceptowały wyniku wyborów i złożyły skargę do organu nadzoru, tj. ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Uważały bowiem, że nieważny głos powinien być uwzględniony przy obliczaniu wymaganej większości, wobec czego 118 głosów nie wystarczało do uzyskania bezwzględnej większości głosów. Minister ostatecznie stwierdził, że nieważny głos nie jest uwzględniany przy obliczaniu wymaganej większości, a wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy.

Czy na zebraniu przed wyborami można zmienić statut, aby zmienić zasady funkcjonowania zarządu?

Muszę przyznać, że dość często słyszałem to pytanie. Dotyczyło to sytuacji, gdzie jeszcze przed wyborami

 • próbowano zmienić liczebność składu zarządu poza widełki wskazane w statucie w obowiązującej wersji,
 • próbowano wprowadzić nową funkcję we władzach polskiego związku sportowego.

Odpowiedź na to pytanie brzmi: Można dokonać zmian w statucie, ale nie będą one obowiązywały na tym zebraniu.

W przeciwieństwie bowiem do zmian w składach organów, ważność zmian w statucie zależy od wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej, wniosek do sądu musi zostać poprzedzony uzyskaniem zgody na dokonanie zmian przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Czyli najpierw prowadzone jest postępowanie administracyjne w celu uzyskania zgody ministra, a dopiero później składany jest wniosek do sądu rejestrowego. Chwilę to zatem trwa.

6. POMOC PRAWNA

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej, przygotowując dokumenty na walne zebranie członków oraz zapewniając obsługę prawną podczas zebrania.

Potrzebujesz pomocy prawnej w działalności polskiego związku sportowego? Skontaktuj się ze mną

Telefon: +48 796 922 239
E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  To tyle na dzisiaj. Zachęcam Cię również do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie znajdziesz krótsze treści, niepublikowane na portalu.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx