„Przeniesienie” klubu z ewidencji do Krajowego Rejestru Sądowego – czy jest (i czy będzie) możliwe?

przez Maciej Broda
trening pływacki

Jak przenieść klub z ewidencji do Krajowego Rejestru Sądowego? To pytanie coraz częściej zadawane jest przez kluby sportowe, w tym UKS-y. Trudno jednak odpowiedzieć na to pytanie, gdy w przepisach nie przewidziano takiej procedury. Okazuje się, że w najbliższym czasie może dojść do istotnych zmian w ustawie o sporcie, które pomogą klubom skutecznie przerejestrować się do KRS. W dzisiejszym wpisie omawiam te zmiany.

SPIS TREŚCI:

 1. Obecny stan prawny
 2. Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw
 4. Jak przygotować się do zmian w przepisach?
 5. Poradnik – jak napisać statut klubu sportowego?
 6. Pomoc prawna

1. Przenoszenie UKS-ów z ewidencji klubów sportowych do KRS i prowadzenie działalności gospodarczej – czy jest możliwe?

Bardzo dużą część organizacji sportowych stanowią uczniowskie kluby sportowe (UKS-y) oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Kluby takie wpisane są do ewidencji klubów, prowadzonych przez starostę.

Problem pojawia się, gdy kluby te chcą rozwijać się i pozyskiwać dodatkowe środki, np. w ramach działalności gospodarczej. W szczególności mam tu na myśli usługi reklamowe. W takim przypadku, chcąc działać zgodnie z prawem, kluby te powinny być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie znajdziemy m.in. informacje o zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ale przecież ciągle kluby te są wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę.

Jak wygląda w praktyce przenoszenie klubu do Krajowego Rejestru Sądowego? Różnie, delikatnie ujmując. Znam akta spraw, w których sądy uwzględniały wnioski o wpis klubu do KRS, mimo wpisania do ewidencji klubów sportowych. Częściej jednak sądy odmawiają wpisu do KRS uzasadniając to brakiem przepisów umożliwiających „przerejestrowanie klubu”.

Rozwiązaniem nie jest również likwidacja obecnego klubu i rejestracja nowego w KRS. Traci się wówczas ciągłość i historię działania, wymaganą często m.in. w konkursach i programach dofinansowania działalności.

Jest to duże utrudnienie dla klubów, które rozwijają się i chciałyby uzyskiwać środki nie tylko w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, lecz również działalności gospodarczej, np. w ramach usług reklamowych i sponsoringu.

Tym bardziej warto zwrócić uwagę na proponowane zmiany w ustawie o sporcie, które mogą dużo zmienić w działalności wielu klubów sportowych.

2. Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych

5 lipca 2023 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projekt wniosła Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji.

W art. 21 projekcie ustawy znajdziemy następujący przepis:

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„4a. 1. Uczniowski klub sportowy oraz klub sportowy, o którym mowa w art. 4 ust. 7, może dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Złożenie wniosku o wpis uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego, o którym mowa w art. 4 ust. 7, do Krajowego Rejestru Sądowego wymaga zgody wyrażonej w trybie przewidzianym dla zmiany statutu podmiotu zamierzającego złożyć wniosek o ten wpis.

3. Zmiana statutu uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego, o którym mowa w art. 4 ust. 7, dokonana w związku z wyrażeniem zgody, o której mowa w ust. 2, nie wymaga zatwierdzenia przez starostę.

4. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu staroście odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, o którym mowa w art. 4 ust. 7.

5. Właściwy starosta z urzędu wykreśla uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, o którym mowa w art. 4 ust. 7, z ewidencji, o której mowa w art. 4 ust. 4, zaznaczając, że przyczyną wykreślenia jest wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Uczniowski klub sportowy oraz klub sportowy, o którym mowa w art. 4 ust. 7, po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zachowuje wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki i może podejmować działalność gospodarczą w zakresie przewidzianym w statucie.”.

A teraz moje krótkie omówienie projektu.

Po pierwsze, zgodnie z projektem: do KRS będą mogły być wpisane zarówno uczniowskie kluby sportowe, jak i kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Po drugie, przed złożeniem wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego klub musi uzyskać zgodę w trybie przewidzianym dla zmiany statutu. Co oznacza to w praktyce? Zarząd będzie musiał zwołać walne zebranie członków, na którym będzie podjęta uchwała o wyrażeniu zgody na wpis do KRS. Należy przy tym pamiętać o uwzględnieniu wymogów takich samych jak przy zmianie statutu (większość głosów i kworum – liczba osób potrzebnych do podjęcia uchwały).

Większość klubów i tak będzie musiała dokonać zmian w swoich statutach. Powód? Brak dostosowania treści statutów do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy – prawo o stowarzyszeniach.

Po trzecie, klub będą składać wniosek do sądu – nie będzie potrzebne żadne zatwierdzanie wniosku przez starostę prowadzącego ewidencję, do której wpisany jest klub.

Po czwarte, po wpisaniu klubu do Krajowego Rejestru Sądowego, to sąd poinformuje starostę o tym fakcie. Po uzyskaniu tej informacji starosta wykreśli klub z ewidencji.

Po piąte, klub zachowa swoje wszystkie prawa i obowiązki (w tym ciągłość działania) i będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą – na zasadach określonych w statucie. Potwierdza to konieczność dokonania zmian w statucie.

Potrzebujesz pomocy prawnej przy zmianie statutu?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw

Przerejestrowanie klubów z ewidencji do KRS jest również jednym z elementów zmian do ustawy o sporcie, nad którymi pracuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

3 lipca 2023 roku Minister  Kamil Bortniczuk przekazał do konsultacji polskim związkom sportowym i innym organizacjom projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektóry innych ustaw. Zmian jest naprawdę sporo i nie będę ich omawiać w tym wpisie. Skupię się natomiast na kwestii przenoszenia klubów do Krajowego Rejestru Sądowego.

W projekcie ustawy przewiduje się dodanie art. 4a i art. 4b do ustawy o sporcie w następującym brzmieniu:

Art. 4a. 1. Uczniowski klub sportowy, wpisany do Ewidencji, może dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się informację o wpisie uczniowskiego klubu sportowego do Ewidencji.
3. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie staroście właściwemu do prowadzenia Ewidencji odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu sportowego.
4. Właściwy starosta z urzędu wykreśla uczniowski klub sportowy z Ewidencji.
5. Uczniowski klub sportowy zachowuje wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki.
6. Uczniowski klub sportowy może podjąć działalność gospodarczą z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 4b. Przepisy art. 4 ust. 2, 4–6e oraz art. 4a stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Założenia zmian są w zasadzie takie same, jak w pierwszym omówianym projekcie:

 • Do KRS będą mogły przenieść się zarówno uczniowskie kluby sportowe, jak i kluby działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Po wpisie do KRS kluby zachowają swoje prawa i obowiązki, w tym ciągłość działania.
 • Sąd rejestrowy poinformuje o wpisie starostę, który z urzędu wykreśli klub z ewidencji.

Nie ma natomiast przepisu nakazującego podjęcie uchwały walnego zebrania członków klubu o wyrażeniu zgody na wpis do KRS.

4. Jak przygotować się do zmian w przepisach?

Wygląda na to, że wreszcie dojdzie do zmian w ustawie o sporcie i kluby sportowe będą mogły „przerejestrować” się z ewidencji do Krajowego Rejestru Sądowego i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak przygotować się do zmian i złożenia wniosku do sądu? Przede wszystkim sprawdź swój statut i oceń, czy spełnia on wszystkie wymogi prawne. Z mojego doświadczenia wynika, że statuty klubów wpisanych do ewidencji w wielu przypadkach nie są dostosowane do obowiązujących przepisów, np. poprzez odwołanie się do nieobowiązujących od ponad 10 lat: ustawy o kulturze fizycznej i ustawy o sporcie kwalifikowanym.

Jeżeli klub ma prowadzić działalność gospodarczą, należy również uwzględnić tę kwestię w statucie, np. poprzez określenie zakresu prowadzenia takiej działalności.

5. Poradnik: Jak napisać statut klubu sportowego?

Jeżeli nie wiesz, od czego rozpocząć analizę statutu, możesz pobrać przygotowany przeze mnie poradnik w formie 22 pytań, w którym omawiam, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu statutu klubu sportowego. Przy każdym pytaniu znajdziesz komentarz z krótką analizą prawną.

Co musisz zrobić, aby pobrać poradnik? Zapisz się na mój newsletter poprzez poniższy formularz. Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

Jak napisać statut klubu sportowego

Pobierz bezpłatny poradnik w formie 22 pytań i sprawdź, jak przygotować statut

POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

Pozostaję do Twojej dyspozycji, jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w związku ze zmianą statutu i wpisem do KRS.

Mogę pomóc m.in. poprzez:

 • analizę statutu klubowego,
 • przygotowanie nowego statutu,
 • przygotowanie dokumentacji na walne zebranie członków,
 • złożenie wniosku do sądu rejestrowego i reprezentowanie przed sądem.

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx