Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego – jak napisać?

przez Maciej Broda
Figura Temidy, bogini sprawiedliwości, trzymającej wagę i miecz

Rozstrzygnięcie przed sądem polubownym nie musi oznaczać zakończenia sporu prawnego między stronami. Od ostatecznego rozstrzygnięcia służy bowiem skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Z tego wpisu dowiesz się, kiedy sąd może uchylić orzeczenie arbitrażowe, jak wnieść skargę do sądu i co powinna ona zawierać. Startujemy.

SPIS TREŚCI:

 1. Sądownictwo polubowne – uwagi wstępne
 2. Droga odwoławcza od wyroku sądu polubownego
 3. Termin wniesienia skargi
 4. Który sąd rozpatruje skargę?
 5. Treść skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
 6. Przesłanki uchylenia wyroku badane na żądanie strony
 7. Przesłanki uchylenia wyroku badane przez sąd z urzędu
 8. Koszt wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
 9. Pomoc prawna

1. SĄDOWNICTWO POLUBOWNE – UWAGI WSTĘPNE

Coraz częściej decydujemy się na alternatywne formy rozwiązywania sporów. Ich celem ma być mniej sformalizowane i szybkie zakończenie sporu poza tradycyjnym systemem sądownictwa. Często spotykaną metodą jest między innymi mediacja.

Dzisiaj skupię się jednak na innej formie rozwiązywania sporów, czyli sądownictwie polubownym, uregulowanym między innymi w przepisach art. 1154-1217 kodeksu postępowania cywilnego. Arbitraż istnieje od wielu lat w obrocie gospodarczym, co potwierdza działalność takich sądów polubownych jak: Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Sądownictwo polubowne obowiązuje również od wielu lat w polskim sporcie. W strukturach niektórych polskich związków sportowych przewidziano tryb rozwiązywania sporów właśnie w oparciu o arbitraż sportowy. Warto przywołać między innymi takie sądy jak: Piłkarski Sąd Polubowny PZPN, Sąd Polubowny Polskiej Ligi Siatkówki (PLS), Trybunał Polskiego Związku Motorowego, Koszykarski Trybunał Arbitrażowy przy PZKosz, Sąd Polubowny do spraw piłki ręcznej przy ZPRP.

Funkcję sądu polubownego pełni również Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Jest to jego druga z podstawowych funkcji, poza rozpatrywaniem skarg od ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych.

Biurko z laptopem i notatnikiem
Kliknij na obrazek, aby przeczytać wpis o skardze do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl

Nie zawsze postępowanie polubowne będzie kończyć się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Czasami wynika to ze stanu faktycznego i naszych możliwości wykazania pewnych okoliczności. Czasami jednak niekorzystne rozstrzygnięcie wynika z nieprawidłowych ustaleń, błędnej interpretacji przepisów lub naruszenia reguł postępowania przez sąd polubowny. Zastanówmy się zatem, w jaki sposób możemy odwołać się od orzeczenia arbitrażowego.

2. DROGA ODWOŁAWCZA OD WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO

A. Dalsze instancje w sądzie polubownym

Postępowanie przed sądem polubownym często jest prowadzone w trybie jednoinstancyjnym. Oznacza to, że w ramach arbitrażu nie będzie już możliwe odwołanie się od orzeczenia i merytoryczne rozpoznanie sprawy przez sąd drugiej instancji. W niektórych sądach polubownych obowiązuje jednak system dwuinstancyjny (np. Piłkarski Sąd Polubowny PZPN), co umożliwia kontrolę orzeczeń w ramach struktury danego sądu.

W takim przypadku zasady składania i wymogi dotyczące treści odwołań ustalają same strony lub określa je regulamin sądu, który zaakceptowały strony postępowania.

B. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Po wyczerpaniu drogi sądowej w ramach arbitrażu możesz skorzystać z nadzwyczajnego środka odwoławczego, którym jest skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Musisz jednak pamiętać o kilku ograniczeniach związanych ze składaniem skargi.

Po pierwsze, skarga może dotyczyć tylko wyroków sądów polubownych, które zostały wydane na terytorium Polski.

Po drugie, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego nie powinna służyć ponownemu merytorycznemu rozpoznaniu sporu przez sąd powszechny. Jej celem jest uchylenie w całości lub części orzeczenia z powodu wystąpienia naruszeń określonych w kodeksie postępowania cywilnego podczas postępowania polubownego.

Po trzecie, skarga powinna zostać złożona w odpowiednim terminie, z zachowaniem wymogów co do treści przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. O najważniejszych elementach skargi przeczytasz już za chwilę.

3. TERMIN WNIESIENIA SKARGI O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO

Skargę wnosisz w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia. Jeżeli postępowanie przed sądem polubownym obejmowało więcej niż jedną instancję, termin ten liczymy od doręczenia ostatecznego wyroku sądu polubownego rozstrzygającego o żądaniach stron.

Jeżeli któraś ze stron wniosła o uzupełnienie, sprostowanie lub wykładnię wyroku, wówczas skargę należy wnieść w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

Jeżeli skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego opieramy na jednej z podstaw:

 • wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony,
 • w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu

– termin do wniesienia skargi liczymy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tej podstawie.

Pomimo zaistnienia tych podstaw nie można żądać uchylenia wyroku sądu polubownego po upływie pięciu lat od dnia doręczenia orzeczenia.

4. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W SPRAWIE O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO

Skargę wnosimy do sądu apelacyjnego, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny. Właściwość taką ustalamy na podstawie ogólnych zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego, np. sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Jeżeli nie byłoby takiej podstawy, skargę należy wnieść do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Ciągle nie ma jednolitego stanowiska, czy wniesienie skargi do niewłaściwego sądu powoduje automatycznie zachowanie dwumiesięcznego terminu, czy też musimy liczyć, że niewłaściwy sąd zdąży przekazać skargę właściwemu sądowi w tym terminie. A jest to bardzo istotne, ponieważ wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego po terminie skutkuje jej odrzuceniem.

5. TREŚĆ SKARGI O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO

W rozdziale regulującym kwestie zaskarżenia orzeczenia arbitrażowego nie znajdziemy szczegółowych informacji, co powinna zawierać skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Znajduje się za to odesłanie do przepisów dotyczących apelacji w postępowaniu cywilnym.

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego powinna zatem zawierać:

 • oznaczenie zaskarżonego wyroku sądu polubownego oraz określenie, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
 • przedstawienie i uzasadnienie zarzutów potwierdzających zasadność uchylenia wyroku sądu polubownego,
 • oznaczenie zakresu zaskarżenia – w sprawach o prawa majątkowe,
 • wniosek o uchylenie wyroku sądu polubownego ze wskazaniem zakresu uchylenia.

W razie potrzeby w skardze można powołać nowe fakty i dowody. W takim przypadku trzeba jednak wykazać, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem polubownym nie było możliwe, albo że potrzeba powołania się na nie nastąpiła później.

Sylwetki dwóch mężczyzn. Jeden z nich stoi i pokazuje palcem na dokument, którzy trzyma drugi, siedzący na ławce.

Dodatkowo w skardze mogą znaleźć się wnioski o:

 • zawieszenie postępowania na czas określony w celu umożliwienia sądowi polubownemu ponowne podjęcie postępowania i usunięcie podstaw do uchylenia wyroku sądu polubownego – art. 1209 par. 1 k.p.c
 • wstrzymanie wykonania wyroku sądu polubownego – art. 1210 k.p.c.

6. PODSTAWY SKARGI O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO BADANE NA ŻĄDANIE STRONY

W pierwszej kolejności skupię się na podstawach uchylenia wyroku sądu polubownego, które są badane przez sąd powszechny tylko w razie przywołania ich w skardze. To w interesie skarżącego jest zatem prawidłowe przedstawienie i uzasadnienie zarzutów uzasadniających uchylenie orzeczenia arbitrażowego.

Może zdarzyć się, że w niektórych sprawach opisywane w tym rozdziale naruszenie będzie na tyle rażące, że będzie uwzględnione przez sąd ze względu na klauzulę porządku publicznego, badaną przez sąd z urzędu.

A. Uchybienia związane z zapisem na sąd polubowny

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego: wyrok sądu polubownego zostanie uchylony, jeżeli brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego.

Uchybienie to występuje, gdy zakres umowy arbitrażowej zawartej między stronami nie obejmował powstałego pomiędzy nimi sporu. Często występującą przyczyną uchylenia wyroku sądu polubownego jest również sporządzenie zapisu na sąd polubowny przez pełnomocnika, który nie był umocowany do tej czynności.

B. Pozbawienie strony możności obrony swoich praw

Naruszenie ma miejsce między innymi, gdy strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra lub o postępowaniu przed sądem polubownym. Przyczyną pozbawienia możliwości obrony praw muszą być działania lub zaniechania sądu polubownego, a nie postawa strony, która nie korzysta ze swoich praw w toku postępowania.

Nie każde naruszenie będzie powodowało uchylenie wyroku sądu polubownego. Pozbawienie strony możliwości ochrony swoich praw może doprowadzić do uchylenia wyroku tylko wówczas gdy wpłynęło na treść orzeczenia.

C. Wyrokowanie poza zakres zapisu na sąd polubowny

Sąd uchyli orzeczenie arbitrażowe także wtedy, gdy dotyczyło sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykroczyło poza zakres takiego zapisu. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego ograniczają jednak korzystanie z tego zarzutu.

Po pierwsze, przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny może być podstawą uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli strona biorąca udział w postępowaniu zgłosiła zarzut co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu.

Po drugie, nawet mimo wystąpienia tego naruszenia, w wielu przypadkach wyrok sądu polubownego zostanie uchylony jedynie w części. Stanie się to wtedy, gdy rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny da się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres.

D. Naruszenie wymogów co do składu sądu polubownego

Istotę naruszenia wymogów co do składu sądu polubownego oraz jego skutki przedstawił niedawno Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 17 czerwca 2021 r., V CSKP 30/21

Przepis art. 1206 § 1 pkt 4 KPC ma zastosowanie do uchybień w zakresie składu sądu polubownego w każdej fazie postępowania, w tym na etapie wyznaczania arbitrów przez strony lub osobę trzecią. Dotyczy to także nieprawidłowej reprezentacji tych osób przy powoływaniu arbitrów. Uchybienie polegające na niedochowaniu wymagań co do składu sądu polubownego stanowi podstawę uchylenia wyroku sądu polubownego bez względu na jego wpływ na wynik sprawy. Wadliwość ta dotyczy zdolności sądu arbitrażowego do wydania wyroku ze względu na jego skład, nie zaś treści rozstrzygnięcia.

Jeżeli spór rozstrzyga stały sąd polubowny, to przepisy dotyczące składu rozpoznającego daną sprawę nie będą zachowane, gdy skład będzie sprzeczny z regulaminem danego sądu .

Wymóg co do składu sądu polubownego będzie naruszony również wtedy, gdy powołano na arbitra osobę fizyczną niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub sędziego państwowego ze względu na treść art. 1170 par. 1 i 2 k.p.c.

Art. 1170 ustawy z 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego:

§ 1. Arbitrem może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Arbitrem nie może być sędzia państwowy. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

E. Naruszenie wymogów co do podstawowych zasad postępowania przed sądem polubownym

W ustawie nie znajdziemy informacji, co należy rozumieć za podstawowe zasady postępowania, których naruszenie skutkuje uchyleniem wyroku sądu polubownego. Z treści wyroków sądów wynika, że są to kluczowe reguły dla zachowania praw stron procesu, które pozwalają na uznanie, że postępowanie przed sądem polubownym można było uznać za proces rzetelny.

Przede wszystkim mam tu na myśli zasadę równości, czyli równego traktowania stron w toku postępowania arbitrażowego: prawa do wysłuchania i korzystania ze środków procesowych, przedstawiania twierdzeń dowodów itd.

Bardzo ważną zasadą jest oparcie wyroku na ustalonym stanie faktycznym, co następuje po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Naruszenie tej zasady nastąpi, gdy postępowanie dowodowe nie zostało w ogóle przeprowadzone, przeprowadzone niekompletnie, albo w oczywisty sposób przeprowadzono je wadliwie, np. poprzez wybiórcze dopuszczenie dowodów w sprawie, przeprowadzenie dowodów tylko jednej strony, z niezasadnym pominięciem dowodów wnioskowanych przez stronę przeciwną itp.

F. Uzyskanie wyroku sądu polubownego za pomocą przestępstwa

Popełnienie przestępstwa powinno wpływać na wyrokowanie:

 • bezpośrednio – np. poprzez szantaż arbitrów,
 • pośrednio – np. wymuszanie zeznań świadków albo niszczenie informacji.

Przepis nie wymaga, by przestępstwo było popełnione przez stronę postępowania. Tak samo z treści przepisu nie wynika, by przestępstwo musiało zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Dyskusyjne jest natomiast, czy to sąd cywilny rozpatrujący skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego powinien rozstrzygać, czy rzeczywiście popełniono przestępstwo.

Pióro do pisania gotowe do pisania na kartce w kratkę.

G. Podstawą wyroku sądu polubownego był dokument przerobiony lub podrobiony

Ta przesłanka uchylenia wyroku sądu polubownego nawiązuje do art. 270 par. 1 k.k.:

art. 270 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny:

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Co należy zatem rozumieć przez podrobienie lub przerobienia dokumentu? W dużym skrócie:

 • Podrobienie – sporządzenie dokumentu, który ma imitować autentyczny dokument od określonego wystawcy, np. podpisanie dokumentu cudzym nazwiskiem,
 • Przerobienie – bezprawne oddziaływanie na autentyczny dokument, np. usunięcie fragmentów, zakreślenia itd.

Uchylenie wyroku sądu polubownego na tej podstawie jest możliwe jedynie, gdy podrobiony lub przerobiony dokument był istotny dla sprawy – był podstawą wyroku. Nie jest natomiast istotne, kto podrobił lub przerobił dokument – strona, świadek, pełnomocnik itd.

H. W tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu

Ta przesłanka uchylenia wyroku sądu polubownego zachodzi, gdy między tymi samymi stronami sporu, w tej samej sprawie zapadł wcześniej prawomocny wyrok sądu – powszechnego lub polubownego. W przypadku wyroku sądu polubownego należy pamiętać, że musi być on uznany przez sąd lub musi stwierdzona jego wykonalność.

Aby móc powołać się w skardze na tę przesłankę wyrok innego sądu musi być prawomocny w momencie, gdy zapadł wyrok sądu polubownego, którego uchylenia się domagamy.

7. PRZESŁANKI UCHYLENIA WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO BADANE PRZEZ SĄD Z URZĘDU

W art. 1206 par. 2 k.p.c. określono trzy podstawy, które będą analizowane przez sąd niezależnie od treści skargi i zarzutów. Omówię po kolei każdą z nich.

A. Brak zdatności arbitrażowej – spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny

Wyrok sądu polubownego będzie uchylony, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy spór nie powinien być w ogóle rozstrzygany przez sąd polubowny. Gdzie zatem szukać informacji, czy dany spór może być rozstrzygany przez sąd polubowny? Przede wszystkim w artykule 1157 kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 1157 ustawy z 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego:
1) spory o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty;
2) spory o prawa niemajątkowe, jeżeli mogą one być przedmiotem ugody sądowej.

Przepis w tej wersji obowiązuje od 2019 roku. Rozszerzono wtedy zakres spraw, które mogą być rozstrzygane przez sądy polubowne. Zmiana dotyczyła sporów majątkowych – wcześniej miały one zdolność arbitrażową, jeżeli mogły być przedmiotem ugody sądowej. W tym momencie takie ograniczenie dotyczy jedynie sporów o prawa niemajątkowe.

Spory poddawane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego mogą dotyczyć zarówno żądania zasądzenia świadczenia jak i ustalenia stosunku prawnego, np. ustalenia istnienia stosunku prawnego wynikającego z kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w moich innych wpisach

Pamiętaj przy tym, że nie jest możliwe poddanie pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wszystkich sporów, które w ogóle mogą między nimi wyniknąć w przyszłości, bez oznaczenia określonego stosunku prawnego.

B. Sprzeczność wyroku sądu polubownego z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP

Podstawa ta określana jest również jako klauzula porządku publicznego. Jest to najczęściej przywoływana w skargach podstawa uchylenia orzeczenia arbitrażowego. Dlaczego? Ponieważ jako jedyna z omawianych przesłanek pozwala, by sąd państwowy dokonał merytorycznej kontroli wyroku sądu polubownego.

Kontrola ta powinna jednak ograniczać się jedynie do tego, by ocenić, czy wyrok sądu polubownego nie narusza norm zaliczanych do podstawowych zasad porządku prawnego obowiązującego w Polsce. W praktyce zdarza się, że sądy rozpatrujące skargę przekraczają swoje uprawnienia, dokonując w całości oceny merytorycznej wyroku, łącznie z przeprowadzaniem od nowa postępowania dowodowego.

W ustawie nie znajdziesz definicji klauzuli porządku publicznego – interpretowana jest każdorazowo przez sąd rozpatrujący daną skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego. Kiedy zatem może dojść do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego? Podaję kilka przykładów:

 • rozstrzygnięcie sądu polubownego, które w oczywisty sposób niezgodne ze stanem faktycznym,
 • sąd polubowny nie rozpoznał istoty sprawy lub uwzględnił wyłącznie stanowisko jednej ze stron, uniemożliwiając drugiej przedstawienie swojego stanowiska wraz z argumentacją,
 • pozbawienie strony prawa do rozpoznawania sprawy przez bezstronny sąd,
 • rażąco wygórowane odszkodowanie lub odszkodowanie w przypadku braku wykazania szkody.

Nie są to oczywiście jedyne podstawy wskazane w dotychczas wydanych wyrokach. Chcę tylko zwrócić uwagę na dużą rozbieżność w linii orzeczniczej. Różne sądy w odmienny sposób oceniały i rozstrzygały zbliżone naruszenia wskazywane w skargach o uchylenie wyroków sądu polubownych.

C. Pozbawienie ochrony konsumentów

Wyrok sądu polubownego zostanie również uchylony, gdy pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa właściwego dla umowy, której stroną jest konsument. a gdy prawem właściwym dla tej umowy jest prawo wybrane przez strony – ochrony przyznanej konsumentowi bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, które byłoby właściwe w braku wyboru prawa przez strony.

Podstawa ta wynika z wejścia w życie ustawy z o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z 23 marca 2016 roku, w której dostosowano polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej. Celem jest utworzenie na terenie UE jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem. Chcąc zagwarantować odpowiedni poziom ochrony konsumentów wprowadzono przepis art. 1194 par. 3 k.p.c. o następującej treści:

Art. 1194 ustawy z 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego:

§ 1. Sąd polubowny rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego wyraźnie upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności.
§ 2. W każdym jednak przypadku sąd polubowny bierze pod uwagę postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.
§ 3. W przypadku sporów wynikających z umów, których stroną jest konsument, rozstrzyganie sporu według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności nie może prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla danego stosunku.

Co oznacza to w praktyce? Wyrok sądu polubownego nie może być mniej korzystny dla konsumenta, niż w razie orzekania na podstawie bezwzględnie obowiązującego prawa materialnego właściwego dla danego stosunku prawnego. W przeciwnym razie podlega uchyleniu, a przesłanka ta jest badana z urzędu przez sąd.

8. KOSZT WNIESIENIA SKARGI O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, jako pismo procesowe inicjujące postępowanie sądowe, wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Przy jej obliczaniu stosujemy przepisy dotyczące uiszczania opłat przy składaniu pozwu.

Przy składaniu skargi dotyczącej spraw o prawa majątkowe opłata sądowa będzie uzależniona od wartości przedmiotu zaskarżenia:

Wartość przedmiotu zaskarżeniaWysokość opłaty sądowej
do 500 złotych30 złotych
ponad 500 złotych do 1500 złotych100 złotych
ponad 1500 złotych do 4000 złotych200 złotych
ponad 4000 złotych do 7500 złotych400 złotych
ponad 7500 złotych do 10 000 złotych500 złotych
ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych750 złotych
ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych1000 złotych
ponad 20 000 złotych5% wartości przedmiotu zaskarżenia,
nie więcej niż 200 000 złotych

Strona postępowania może złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. Stosujemy wówczas przepisy art. 102 i 103 k.p.c. dotyczące treści i formy takiego wniosku.

POMOC PRAWNA – SKARGA O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO

We wpisie omówiłem najistotniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach o uchylenie wyroku sądu polubownego, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej w sprawie postępowania arbitrażowego, przygotowując skargę lub odpowiedź na nią. Mogę również reprezentować Cię w całym postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx