Jak napisać pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN w 2024 roku?

przez Maciej Broda

Dzisiejszy wpis poświęcony jest rozwiązywaniu sporów w piłce nożnej. Gdy nie pomagają negocjacje, prośby i oficjalne wezwania, czasami trzeba podjąć trudną decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Podpowiem zatem, jak napisać pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN i na jakie elementy należy zwrócić uwagę przed jego wysłaniem.

SPIS TREŚCI:

 1. Niezbędne elementy pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego
  1. Oznaczenie stron
  2. Wartość przedmiotu sporu
  3. Żądanie pozwu
  4. Dowody
  5. Wskazanie zapisu na sąd polubowny
 2. Dodatkowe elementy pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego
  1. Wskazanie arbitra i arbitra zastępczego
  2. Korespondencja w formie elektronicznej
  3. Wnioski dotyczące rozprawy przed Piłkarskim Sądem Polubownym
 3. Jak wnieść pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego?
 4. Podsumowanie
 5. Pomoc prawna

Zobacz również: inne wpisy związane z prawem w piłce nożnej.

1. NIEZBĘDNE ELEMENTY POZWU DO PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

Oznaczenie stron

Pierwszym koniecznym elementem pozwu jest oznaczenie stron – powoda (osoby wnoszącej pozew) oraz pozwanej (osoby, przeciwko której wnoszony jest pozew).

Jeżeli stroną jest osoba fizyczna (np. zawodnik albo trener) podajesz: imię i nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy. Jeżeli wnosisz pozew związany z prowadzoną działalnością gospodarczą sugeruję, by w pozwie wskazać również firmę (nazwę działalności) oraz NIP.

Jeżeli stroną jest osoba prawna (np. klub sportowy) podajesz: nazwę (firmę) organizacji, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy. Te dwie ostatnie informacje można często ustalić poprzez analizę zawartej umowy w części dotyczącej danych kontaktowych. Jeżeli takich danych nie ma, wówczas sugeruję wpisać informacje zawarte na oficjalnej stronie internetowej organizacji. Sam, oznaczając stronę działającą jako osoba prawna, wpisuję również jej NIP.

Jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik, do pozwu należy dołączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa. Dodatkowo w samym pozwie musisz umieścić następujące informacje: imię, nazwisko i adres, a także numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej pełnomocnika.

Wartość przedmiotu sporu

Pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego powinien zawierać oznaczenie wartości przedmiotu sporu w kwocie brutto, wyrażonej w złotych. Czym jest wartość przedmiotu sporu? W dużym skrócie – jest to kwota, której zasądzenia żąda powód. W zdecydowanej większości postępowań przed Piłkarskim Sądem Polubownym, wartością przedmiotu sporu będzie kwota zaległego wynagrodzenia wynikająca z zawartej umowy pomiędzy powodem i stroną pozwaną. W niektórych sprawach nie będziemy wpisywać wartości przedmiotu sporu, np. przy ustaleniu nieistnienia stosunku prawnego pomiędzy klubem a zawodnikiem.

Siedem banknotów dwudziestozłotowych leżących w równych odstępach obok siebie.
Wartość przedmiotu sporu określamy w polskiej walucie.

Wartość przedmiotu sporu ma zostać wyrażona w złotych. Jak należy zatem postępować, gdy w pozwie dochodzimy kwoty w obcej walucie? Samo żądanie zawarte w pozwie powinno dotyczyć obcej waluty, np.:

Wnoszę o zasądzenie od pozwanego kwoty 5000 EUR (słownie: pięć tysięcy euro) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 lipca 2021 roku do dnia zapłaty.

Wartość przedmiotu sporu należy jednak przeliczyć na polską walutę według tabeli średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia wniesienia pozwu.

Wartość przedmiotu sporu powinna być określona jako kwota brutto. W wielu umowach strony wpisują jedynie wynagrodzenie netto, które faktycznie „na rękę” otrzymuje kontrahent (zawodnik, trener itd.). W takim przypadku przy obliczaniu wartości przedmiotu sporu należy uwzględnić konieczność odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeżeli podasz wartość przedmiotu sporu jako kwotę netto, ryzykujesz, że mimo uwzględnienia pozwu w całości, otrzymasz kwotę mniejszą niż rzeczywiście przysługujące Ci wynagrodzenie.

Podczas pierwszej rozprawy zespół orzekający może określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. Wówczas wezwie powoda do uzupełnienia nieuiszczonej części opłaty sądowej.

Żądanie pozwu

Kolejnym koniecznym elementem pozwu jest określenie żądania powoda. Treść żądania zależy oczywiście od charakteru sprawy. W postępowaniu o zaległe wynagrodzenie żądanie będzie obejmować zapłatę określonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie przez stronę pozwaną. Jeżeli zawodnik albo klub będzie kwestionować doręczone im oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu z ich winy, mogą złożyć pozew o ustalenie bezskuteczności tych oświadczeń. Gdy kluby nie będą mogły porozumieć się co do wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie, każdy z nich może złożyć pozew o ustalenie wysokości tego świadczenia.

Możliwości jest zatem bardzo dużo, dlatego nie chciałbym przedstawiać tutaj każdego możliwego żądania pozwu. Zachęcam Cię do przeczytania przepisu § 4 ust. 3 regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego, w którym podano przykładowe rodzaje sprawy, rozpatrywane przez ten sąd.

Warto również pamiętać o żądaniu zwrotu kosztów postępowania, które mogą obejmować opłatę zasadniczą oraz zwrot wydatków. W razie korzystania z usług adwokata lub radcy prawnego, można złożyć również wniosek o zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Potrzebujesz pomocy prawnej przed Piłkarskim Sądem Polubownym?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

Dowody

Kolejnym niezbędnym elementem pozwu jest wskazanie dowodów, które mają udowodnić fakty i twierdzenia wskazane przez powoda.

W regulaminie Piłkarskiego Sądu Polubownego nie znajdziesz pełnej listy dowodów, które możesz zgłosić w pozwie. W większości przypadków dowodami w sprawach przed Piłkarskim Sądem Polubownym będą: umowa zawarta pomiędzy stronami, deklaracja gry amatora, potwierdzenia przelewów, wystawione faktury itd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zespół orzekający może dopuścić dowód z dokumentów, dokonywać oględzin oraz przesłuchiwać strony, świadków i biegłych. Może on również dopuścić inne, wskazane przez strony dowody, jakie uzna za istotne dla wyjaśnienia sprawy. Przykładem może być pisemne oświadczenie świadka, jeżeli powód i pozwana wyrażą na to zgodę.

Statua przedstawiająca wymiar sprawiedliwości na tle niebieskiego nieba. W lewej ręce trzyma wagę, a w prawej miecz.
Rozprawa przed Piłkarskim Sądem Polubownym znacznie odbiega od klasycznego wyobrażenia sądu. Mamy tutaj znacznie mniejszy formalizm, choć w samych pismach nie możemy pozwolić sobie na ignorowanie przepisów regulaminu sądu.

Co możesz zrobić, gdy nie masz danego dokumentu, na który się powołujesz? Napisz o tej sytuacji w pozwie i poinformuj sąd, gdzie może znajdować się ten dokument. Zespół Orzekający może zażądać przedstawienia tego środka dowodowego od strony pozwanej, a przewodniczący zespołu orzekającego może zarządzić przedstawienie dokumentów, które posiada osoba trzecia, np. organizator rozgrywek, do którego zdeponowano kopię kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej).

Jeżeli nie wskażesz w pozwie wszystkich posiadanych dowodów ryzykujesz tym, że skład orzekający pominie Twój późniejszy wniosek o dopuszczenie dowodu w toku postępowania. W takiej sytuacji musisz uzasadnić, dlaczego nie zgłoszono tego wniosku już na etapie składania pozwu.

Wskazanie zapisu na sąd polubowny

Zapis na sąd polubowny jest pojęciem prawnym, uregulowanym między innymi w kodeksie postępowania cywilnego. Nie chcę wchodzić tutaj w szczegółowe rozważania prawne, dlatego ograniczę się do stwierdzenia, że przez zapis na sąd polubowny należy rozumieć specjalne porozumienie, z którego wynika, że strony chcą, by ich spór był rozpatrywany nie przez sąd powszechny, lecz przez dany sąd polubowny, zgodnie z zasadami określonymi przez same strony albo regulamin obowiązujący w danym sądzie polubownym.

Piłkarski Sąd Polubowny jest właściwy do rozpoznania sporu wynikającego z zapisu na sąd polubowny zawartego w porozumieniu między stronami. Zapis na sąd polubowny może również wynikać ze statutu lub regulaminu organizacji sportowej wskazującej na kompetencję sądu do rozpatrzenia sprawy.

Zgodnie z regulaminem PSP: jeżeli zapis na sąd polubowny nie wynika z dołączonych dokumentów (np. kontraktu piłkarskiego, umowy transferowej) do pozwu musisz dołączyć kopię zapisu na sąd polubowny lub innego dokumentu uzasadniającego właściwość sądu.

2. DODATKOWE ELEMENTY POZWU DO PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

Powyżej wskazałem obowiązkowe elementy pozwu, których brak będzie skutkować wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych, a w dalszej kolejności – nawet do odrzucenia lub zwrotu pozwu.

W tym rozdziale opiszę z kolei kilka elementów pozwu, które nie są obowiązkowe i nie wpływają na skuteczność wniesienia pozwu.

Czemu służą zatem te wnioski? Ich celem jest przyspieszenie postępowania i szybsze zakończenie sporu. Przynajmniej w teorii.

Wskazanie arbitra i arbitra zastępczego

Regułą jest, że sprawy w Piłkarskim Sądzie Polubownym w pierwszej instancji rozstrzygają trzyosobowe składy orzekające. Pierwszy arbiter wskazywany jest przez powoda, drugi przez pozwanego. Ci dwaj wybrani arbitrzy wybierają wspólnie przewodniczącego zespołu orzekającego, tzw. superarbitra.

Już w pozwie możemy wskazać arbitra oraz arbitra zastępczego (na wypadek braku możliwości orzekania przez pierwszego z wyznaczonych arbitrów) albo złożyć wniosek o wyznaczenie arbitra przez prezydium sądu (jego wybór odbędzie się w drodze losowania).

Jeżeli nie wskażesz arbitra albo nie złożysz wniosku o wyznaczenie arbitra, wówczas sekretarz sądu wezwie Cię do dokonania tych czynności w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli zatem zależy Ci na możliwie najszybszym rozstrzygnięciu sprawy, złóż w pozwie odpowiedni wniosek dotyczący arbitrów.

Warto w tym momencie pamiętać, że nie wszystkie sprawy rozpatrywane są przez trzech arbitrów. Sprawy będą rozstrzygane przez jednego arbitra, jeżeli:

 • wartość przedmiotu sporu nie przekracza 150.000 zł, jeżeli wraz z roszczeniem finansowym nie będzie również rozpatrywana sprawa dotycząca kwestii powstania, ustalenia istnienia ważności, wykonania i rozwiązania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub inne roszczenia niemajątkowe dotyczące zapewnienia stabilności kontraktowej,
 • tak postanowiło prezydium sądu, na uzasadniony wniosek strony, któremu w określonym terminie nie sprzeciwiła się druga strona,
 • sprawa dotyczy ustalenia ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

Więcej na temat rozstrzygania sporów o ekwiwalent za wyszkolenie napisałem w innym artykule na portalu (LINK).

Wsparcie prawne przed Piłkarskim Sądem Polubownym

Napisz do mnie i opisz swoją sytuację

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  Korespondencja w formie elektronicznej

  Dalsze pisma procesowe do sądu, a także pisma przeznaczone dla stron doręcza się za pośrednictwem poczty listem poleconym, w tym za potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską albo w inny sposób umożliwiający ich nadanie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Wnioski dotyczące rozprawy przed Piłkarskim Sądem Polubownym

  W postępowaniach przed Piłkarskim Sądem Polubownym regułą jest rozstrzyganie sporów po przeprowadzeniu rozprawy. Po zmianach dokonanych w 2020 roku zespół orzekający nie wyznaczy rozprawy, jeżeli spór ma zostać rozstrzygnięty na podstawie dokumentów i innych pism.

  Jeżeli uważasz, że są jednak kwestie, które należy wyjaśnić m.in. poprzez dowód z zeznań świadków, możesz w pozwie złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy. Sąd nie musi go uwzględnić, dlatego warto w pozwie przedstawić okoliczności uzasadniające odbycie się rozprawy. Jeżeli jednak poza Tobą taki wniosek złoży również druga strona, wówczas zespół orzekający będzie musiał wyznaczyć rozprawę.

  3. JAK WNIEŚĆ POZEW DO PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO?

  Pozew możemy wnieść w formie pisemnej wraz z niezbędną liczbą odpisów (kopii) przeznaczonych dla każdej z osób pozwanych. Pamiętaj, że nie wysyłasz wtedy tylko odpisu samego pozwu, lecz kompletujesz do niego wszystkie załączniki. W skrócie – tworzysz dodatkowy pozew ze wszystkimi załącznikami.

  Pozew możemy wnieść elektronicznie – na adres poczty e-mail Piłkarskiego Sądu Polubownego.

  4. PODSUMOWANIE

  W artykule postarałem się przybliżyć Ci kwestie związane z kierowaniem pozwów do Piłkarskiego Sądu Polubownego. Sama treść dokumentu nie odbiega znacząco od pozwów kierowanych do sądów powszechnych. Są jednak różnice, które warto mieć na uwadze, np. kwestie wyboru arbitrów.

  Przepisy regulaminu sądu dają również możliwość szybszego rozstrzygnięcia sporów, m.in. poprzez zastosowanie środków komunikacji elektronicznej. Warto mieć to na uwadze przy przygotowywaniu pozwu. Zdaję sobie również sprawę, że w tym momencie nie widać jeszcze efektów tych zmian, również ze względu na tegoroczne roszady w składach orzekających, które przedłużyły już trwające postępowania. Wierzę jednak, że niedługo rozpatrywanie spraw stanie się szybsze, m.in. dzięki stosowaniu dodatkowym wnioskom przedstawionym we wpisie.

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej w postępowaniu przed Piłkarskim Sądem Polubownym, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej, przygotowując pozew lub reprezentując się w całym postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego.

  Potrzebujesz pomocy prawnej w sporze piłkarskim? Skontaktuj się ze mną

  Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

  Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx