Sprawy przed FIVB i CEV – jak rozstrzygane są spory finansowe w siatkówce?

przez Maciej Broda
zawodniczka przygotowująca się do serwisu piłką z napisem fivb

Wielokrotnie na portalu odnosiłem się już do postępowania arbitrażowego wskazując, że jest ono ciekawą alternatywą dla postępowań przed sądami powszechnymi. Tym razem wyjaśnię, jak wygląda procedura dochodzenia swoich praw przyjęta w środowisku siatkarskim przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) oraz pomocniczo przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV). Zaczynamy.

SPIS TREŚCI:

 1. Kto może złożyć pozew do FIVB / CEV?
 2. Jakie sprawy rozstrzyga FIVB / CEV?
 3. Do której federacji siatkarskiej złożyć pozew (complaint)?
 4. Jak napisać pozew?
 5. Koszt postępowania w I instancji
 6. Przebieg postępowania w I instancji
 7. Termin na odwołanie od decyzji I instancji
 8. Jak napisać odwołanie od decyzji FIVB / CEV?
 9. Ile kosztuje odwołanie od decyzji I instancji?
 10. Jak wygląda postępowanie przed Tribunal FIVB w II instancji?
 11. Czy można odwołać się od decyzji FIVB Tribunal?
 12. Pomoc prawna

1. Kto może złożyć pozew do FIVB / CEV?

Mówiąc w skrócie, postępowanie zarezerwowane jest dla podmiotów, które pozostają pod „nadzorem organizacyjnym” FIVB. Są to zatem przede wszystkim:

 • zawodniczki lub zawodnicy,
 • kluby siatkarskie,
 • trenerzy i trenerki,
 • licencjonowani przez FIVB agenci i agentki
 • krajowe federacje siatkarskie.

Katalog ten wynika m.in. z art. 18.1a z dokumentu o nazwie FIVB Sports Regulations. Zapamiętaj nazwę tego dokumentu -będę się do niego odnosił jeszcze kilkukrotnie.

2. RODZAJE SPRAW ROZSTRZYGANYCH PRZEZ FIVB I CEV

Aby dana sprawa mogła zostać rozpatrzona przez organy międzynarodowych federacji siatkarskich musi spełniać łącznie następujące, trzy przesłanki:

 • finansowy charakter sporu,
 • wymiar międzynarodowy,
 • pozew musi zostać złożony nie później niż trzy lata od końca sezonu sportowego, w którym powstał spór.

Innymi słowy, osią sporu muszą być roszczenia finansowe pomiędzy stronami. W praktyce, postępowania te najczęściej dotyczą zaległości pieniężnych lub kar umownych wynikających z kontraktów sportowych, bądź innego rodzaju porozumień zawieranych pomiędzy podmiotami wymienionymi w poprzednim podrozdziale.

Co z kolei oznacza wymiar międzynarodowy sprawy? To, że strony sporu pochodzą z dwóch różnych federacji krajowych.

3. Do której federacji siatkarskiej złożyć pozew (complaint)?

Pochodzenie stron sporu ma również bezpośrednie przełożenie na to, do której federacji międzynarodowej należy złożyć pozew. Możesz ten środek nazywać również skargą. Na potrzeby tego wpisu będę używać pojęcia „pozwu”. Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć majątkowy charakter sporu.

W I instancji masz do wyboru trzy możliwości:

 • CEV – jeżeli obie strony pochodzą z Europy (z wyjątkiem sytuacji, gdy jedną z nich jest licencjonowany przez FIVB agent sportowy),
 • NORCECA (Konfederacja Piłki Siatkowej Ameryki Północnej, Centralnej i Regionu Karaibów) – jeżeli obie strony pochodzą z obszaru Ameryki Północnej, Środkowej lub Karaibów (z wyjątkiem sytuacji, gdy jedną z nich jest licencjonowany przez FIVB agent sportowy)
 • FIVB – we wszystkich innych przypadkach (w tym w sprawach dotyczących licencjonowanych przez FIVB agentów sportowych).

Skupię się na postępowaniach przed CEV i FIVB – interesują nas relacje prawne dotyczące europejskich – przede wszystkim polskich – klubów, zawodników i agentów.

4. Jak napisać pozew (complaint) do FIVB / CEV?

Pozew powinien zawierać co najmniej :

 • oznaczenie stron – imiona, nazwiska lub nazwy, a także oznaczenie pełnomocników stron, jeżeli występują,
 • przedstawienie przyczyn sporu, czyli stanu faktycznego sprawy,
 • argumentację prawną,
 • precyzyjne określenie żądania (ze wskazaniem konkretnych kwot, których domaga się powód/claimant),
 • szczegóły rachunku bankowego powoda, na który miałaby zostać uiszczona żądana kwota,
 • kopia kontraktu / umowy, będącej podstawą sporu,
 • wszystkie inne, pisemne dowody przetłumaczone na język angielski, na których Powód chciałby się oprzeć w danej sprawie (np. wzajemna korespondencja pomiędzy stronami, wyciągi z rachunków bankowych, aneksy do kontraktów).

Pozew (complaint) możesz przygotować samodzielnie, pamiętając o powyższych informacjach i załącznikach. Możesz też skorzystać ze wzoru przygotowanego przez FIVB („Complaint template”), który należy jedynie uzupełnić we wskazanych miejscach. Wzór ten znajdziesz na stronie internetowej FIVB (TUTAJ).

Pozew (complaint) możesz złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dzięki temu zostanie on szybciej i przede wszystkim taniej dostarczony do właściwej federacji.

5. opłata w i instancji

Twój pozew zostanie rozpatrzony wyłącznie, jeżeli uiścisz stosowną opłatę. W zależności od federacji, do której złożysz pozew, opłata będzie nieco inna.

I tak, w przypadku skierowania sprawy do FIVB, opłata wyniesie CHF 500 (pięćset franków szwajcarskich).

Z kolei składając pozew do CEV musisz liczyć się z opłatą na poziomie EUR 400 (czterysta euro). Najlepszym rozwiązaniem jest dołączenie dowodu opłaty do pozwu. W przeciwnym razie organ wezwie do jej uzupełnienia w określonym terminie, co wydłuży postępowanie.

6. PROWADZENIE SPRAWY w I instancji PRZED FIVB / CEV

Po otrzymaniu pozwu organ przekaże go wraz z załącznikami do drugiej strony wyznaczając jej termin na przedstawienie swoich argumentów. Gdyby okazało się, że niektóre spośród okoliczności nie zostały jeszcze dostatecznie wyjaśnione, skład orzekający może zarządzić kolejną turę wymiany pism procesowych.

Bardzo często przyczyną sporów są rozbieżności stron wynikające z interpretacji wysokości wynagrodzenia przysługującego zawodniczce/zawodnikowi, trenerce/trenerowi. W takim przypadku klub może bronić się m.in. przesyłając dokumentów potwierdzające uiszczenie zaliczek na podatek dochodowy lub np. składek ZUS.

Regulacje sportowe FIVB przewidują, że postępowanie powinno się zakończyć w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wszystkich pism obu stron. Ponieważ CEV lub FIVB rozstrzygają sprawy pomiędzy podmiotami pochodzącymi z różnych państw, w których mogą obowiązywać inne systemy prawne, decyzja podejmowana jest przy zastosowaniu ogólnych zasad sprawiedliwości i uczciwości bez odniesienia do żadnego konkretnego prawa krajowego lub międzynarodowego (tzw. ex aequo et bono).

W decyzji kończącej postępowanie w I instancji skład orzekający, poza odniesieniem się do głównego żądania, zasądza dodatkowo na rzecz strony wygrywającej koszty postępowania (opłata wstępna) wraz z kosztami zastępstwa prawnego, które mogą sięgać równowartości CHF 2.500 (dwa tysiące pięćset franków szwajcarskich).

W decyzji znajdziesz też termin, w którym strona przegrywająca powinna zrealizować nałożone na nią obowiązki. Niezastosowanie się do nich umożliwia nałożenie przez federację sankcji określonych w art. 21.1 Regulacji Sportowych FIVB. Sankcjami tymi są m.in.:

 • ostrzeżenie,
 • grzywna do CHF 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy franków szwajcarskich),
 • zakaz transferowy (dla klubów) lub zakaz zmiany barw klubowych (dla zawodników),
 • zawieszenie licencji (dla trenerów i agentów sportowych).

7. TERMIN NA ZŁOŻENIE odwołaniA

Bez względu na to, w której federacji wydano decyzję w I instancji, zawsze przysługuje Ci prawo złożenia odwołania do Trybunału FIVB (FIVB Tribunal). Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji I instancji.

Odwołanie możesz złożyć albo tradycyjną pocztą, wysyłając je na adres FIVB wskazany w art. 20.3.1. Regulacji Sportowych FIVB albo na adres e-mail fivb.tribunal@fivb.com.

Międzynarodowe rozwiązywanie sporów w siatkówce.I instancja - postępowanie przed: CEV, FIVB, NORCEA,II instancja - postępowanie przed FIVB TribunalPostępowanie przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie
Schemat postępowania przy międzynarodowym sporze majątkowym w siatkówce

8. Jak napisać odwołanie od decyzji FIVB / CEV?

Odwołanie od decyzji I instancji wydanej przez organy FIVB lub CEV (tzw. „Request for Review”) musi zawierać szereg elementów wymienionych w art. 20.3.2 Regulacji Sportowych FIVB. Przedstawiają się one następująco:

 • oznaczenie stron – ich imiona, nazwiska, narodowość, adresy pocztowe, numery telefonu, adresy e-mail oraz wskazanie ich pełnomocników, jeżeli występują;
 • oznaczenie decyzji, od której wnosi się odwołanie (kopia decyzji powinna stanowić załącznik do odwołania);
 • wskazanie wszystkich faktów i argumentów prawnych na ich poparcie;
 • skonkretyzowane żądanie skarżącego – wyjaśnienie jakiego rozstrzygnięcia skarżący oczekuje od Trybunału FIVB;
 • wymienienie (i załączenie) wszystkich dostępnych, pisemnych dowodów, na których skarżący zamierza się oprzeć łącznie z umowami / kontraktami;
 • wskazanie świadków, których Trybunał miałby przesłuchać;
 • potwierdzenie dokonania opłaty od odwołania.

Zasadą jest prowadzenie postępowania przed Trybunałem FIVB w języku angielskim. Stąd też należy pamiętać, aby zarówno odwołanie, jak i wszystkie załączniki również były w języku angielskim. Rekomendowanym przeze mnie rozwiązaniem jest dołączenie do odwołania załączników w oryginalnym języku (np. polskim) wraz z ich tłumaczeniem.

9. Ile kosztuje odwołanie od decyzji FIVB / CEV?

Odwołanie od decyzji I instancji nie ma ustanowionej jednej, stałej opłaty. W postępowaniu II instancji opłata uzależniona jest od wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ). Im wyższe roszczenie, tym wyższa opłata. Konkretne „widełki” znajdziesz w art. 20.11.1 Regulacji Sportowych FIVB:

 • CHF 1.500 w sprawach, gdzie WPZ wynosi do CHF 30.000;
 • CHF 2000 w sprawach, gdzie WPZ wynosi od CHF 30.001 do CHF 100.000;
 • CHF 3.000 w sprawach, gdzie WPZ wynosi od CHF 100.001 do CHF 200.000;
 • CHF 4.000 w sprawach, gdzie WPZ wynosi od CHF 200.001 do 500.000;
 • CHF 5.000 w sprawach, gdzie WPZ wynosi od CHF 500.001 do CHF 1.000.000;
 • CHF 7.000 w sprawach, gdzie WPZ wynosi ponad CHF 1.000.000.

10. Jak wygląda postępowanie przed Tribunal FIVB w II instancji?

Podobnie jak w postępowaniu w pierwszej instancji, po otrzymaniu twojego odwołania, Trybunał FIVB przekaże je drugiej stronie, umożliwiając jej tym samym przedstawienie swojego stanowiska w danej sprawie. Po dostarczeniu do Trybunału odpowiedzi przez drugą stronę, skład orzekający ustala, czy zebrany materiał jest wystarczający do wydania decyzji, czy też należy wezwać strony do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie ustalonym przez Trybunał.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba Trybunał może zadecydować o przeprowadzeniu rozprawy, pouczając strony o jego terminie, przedmiocie, a także sposobie odbycia. Dopuszcza się zorganizowanie rozprawy w trybie online.

Trybunał podejmuje decyzje opierając się na tych samych zasadach, co decyzje organów I instancji tj. zasadach sprawiedliwości i uczciwości bez odniesienia do żadnego konkretnego prawa krajowego lub międzynarodowego (tzw. ex aequo et bono).

Decyzja powinna zostać wydana w terminie 6 tygodni od zakończenia postępowania (otrzymania wszystkich pism, do których złożenia zobowiązane były strony). Poza rozstrzygnięciem w przedmiocie głównego żądania, Trybunał FIVB orzeka także w przedmiocie kosztów postępowania, w tym kosztów poniesionych w związku z zaangażowaniem zawodowych pełnomocników.

Sankcje za niewywiązanie się z decyzji Trybunału , podobnie jak w odniesieniu do decyzji I instancji, określone są w art. 21.1 Regulacji Sportowych FIVB.

11. Czy można odwołać się od decyzji FIVB Tribunal?

Tak, można odwołać się od decyzji II instancji.

Regulacje Sportowe FIVB przewidują również specjalny tryb odwoławczy od decyzji organu II instancji. Taką swoistą „kasację” można złożyć w terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji II instancji. Organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu z siedzibą w Lozannie (CAS).

O samej skardze postępowaniu przed CAS przeczytasz jednak w innym wpisie.

POSTĘPOWANIE PRZED CEV I FIVB – POMOC PRAWNA

We wpisie omówiłem najistotniejsze aspekty prowadzenia międzynarodowych sporów finansowych w siatkówce.

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się ze mną. Mogę Ci pomóc omawiając Twoją sytuację – zarówno jako strony powodowej (claimant), jak i strony pozwanej (respondent). Jako adwokat mogę również reprezentować Cię w postępowaniu przed CEV lub FIVB.

Potrzebujesz pomocy prawnej w sporze siatkarskim? Skontaktuj się ze mną

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx