Jak wykonać wyrok sportowego sądu polubownego?

przez Maciej Broda

Z mojego wcześniejszego wpisu (LINK) wiesz, co można zrobić w przypadku, gdy wyrok sądu polubownego był niezgodny z Twoimi oczekiwaniami. Tym razem przeczytasz, co możesz zrobić, jeżeli postępowanie arbitrażowe zakończyło się po Twojej myśli i w jaki sposób wykonać wyrok, np. poprzez odzyskanie zaległego wynagrodzenia. Kolejnym krokiem jest postępowanie o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego.

SPIS TREŚCI:

 1. Mam wyrok sądu polubownego – co teraz?
 2. Jak napisać wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego?
 3. Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego?
 4. Ile kosztuje wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego?
 5. Przebieg postępowania w sprawie stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego
 6. Odmowa stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego
 7. Egzekucja wyroku sądu polubownego
 8. Pomoc prawna

1. Mam wyrok sądu polubownego – co teraz?

Wyrok sądu polubownego lub zawarta przed nim ugoda posiadają moc prawną taką samą, jak wyrok sądu powszechnego lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym, jednakże dopiero po stwierdzeniu ich wykonalności.

Co oznacza to w praktyce?

To znaczy, że w celu wyegzekwowania jego rozstrzygnięcia – np. złożenia wniosku do komornika – musisz jeszcze wcześniej wysłać tzw. wniosek o stwierdzenie jego wykonalności.

Za chwilę przeczytasz, jak przygotować taki wniosek i co dzieje się po jego złożeniu.

2. Jak napisać wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego?

Treść wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie sądu, do którego kierujesz wniosek;
 2. wskazanie imion i nazwisk lub nazw stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie ich miejsc zamieszkania lub siedziby, numerów PESEL, NIP i KRS – w zależności od tego, kto jest stroną;
 3. oznaczenie rodzaju pisma, np. „wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego”;
 4. tzw. osnowa wniosku, czyli wyjaśnienie w jakim celu składasz wniosek i czego się domagasz;
 5. wskazanie faktów, na których opierasz swój wniosek – tutaj powinieneś pokrótce opisać zaistniały spór oraz dotychczasowe postępowanie arbitrażowe/polubowne;
 6. podpis;
 7. wymienienie załączników.

Dodatkowo możesz wskazać sygnaturę (numer) sprawy, pod którą postępowanie było prowadzone w sądzie polubownym.

Załączniki do wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

Aby sąd mógł rozpatrzyć Twój wniosek, musisz do niego dołączyć:

 • oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku;
 • oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony odpis tego zapisu – przeważnie zapis na sąd polubowny znajduje się w umowie łączącej strony;
 • uwierzytelnione (przez tłumacza przysięgłego) tłumaczenia powyższych dokumentów – o ile nie są one sporządzone w języku polskim.

3. Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego?

Podobnie, jak w przypadku skargi na wyrok sądu polubownego, wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego należy złożyć do sądu apelacyjnego, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny. Zazwyczaj jest to sąd właściwy dla strony pozwanej.

Jeżeli natomiast nie można ustalić właściwości według zasad ogólnych, wówczas właściwym jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.

4. Ile kosztuje wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego?

W przypadku wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego opłata ma charakter stały. Oznacza to, że bez względu na wartość przedmiotu sporu będzie ona za każdym razem taka sama.

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata sądowa wynosi 300 zł.

Art. 24. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

1. Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o:
(…)
3) uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem;

Pamiętaj, że opłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku do sądu, a wydruk potwierdzenia jej uiszczenia powinien znaleźć się wśród pozostałych załączników.

5. Przebieg postępowania

Działania sądu po otrzymaniu wniosku

Po otrzymaniu wniosku sąd sprawdzi, czy spełnione są wszystkie wymogi formalne, o których pisałem wcześniej. Następnie wezwie Twojego przeciwnika, by ten przedstawił swoje stanowisko w sprawie.

Przeciwnik przedstawia swoje stanowisko w formie pisemnej. Brak przedstawienia przez stronę przeciwną swojego stanowiska w określonym przez sąd terminie nie jest przeszkodą, by sąd apelacyjny stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego/ wydania orzeczenia przez sąd apelacyjny. Przedstawienie swoich argumentów jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem strony przeciwnej.

Nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego.

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego kończy się wydaniem przez sąd postanowienia. Jeżeli argumenty przedstawione we wniosku przekonają skład orzekający w Twojej sprawie, wyrokowi sądu polubownego zostanie nadana klauzula wykonalności. Od tego momentu wyrok opatrzony klauzulą wykonalności jest traktowany jako tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik może wszcząć i prowadzić postępowanie egzekucyjne.

6. Odmowa stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego

Pamiętaj, że istnieją okoliczności, których wystąpienie spowoduje, że sąd apelacyjny odmówi stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego. Dzieje się tak jeżeli:

 • według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego;
 • uznanie lub wykonanie wyroku sądu polubownego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego);
 • wyrok sądu polubownego pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla umowy, której stroną jest konsument, a gdy prawem właściwym dla tej umowy jest prawo wybrane przez strony – ochrony przyznanej konsumentowi bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, które byłoby właściwe w braku wyboru prawa.

Przesłanki te omówiłem we wpisie dotyczącym skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego – link poniżej.

Figura Temidy, bogini sprawiedliwości, trzymającej wagę i miecz
Kliknij na zdjęcie, by przeczytać wpis o skardze o uchylenie wyroku sądu polubownego

W przypadku gdy sąd apelacyjny wydał postanowienie o odmowie stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego, możesz złożyć zażalenie w tej sprawie do innego składu tego samego sądu.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Samo zażalenie powinno spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie.

7. Egzekucja wyroku sądu polubownego – wniosek do komornika

Jeżeli wszystko we wcześniejszych etapach pójdzie dobrze, będziesz w posiadaniu wyroku sądu polubownego wraz z klauzulą wykonalności. W postanowieniu sąd rozstrzygnie również o kosztach postępowania. Wyrok opatrzony klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym.

Kolejnym krokiem jest wysłanie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Przeważnie będzie to komornik ogólnej właściwości dłużnika, czyli taki, w którego obszarze działania dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Wniosek o wszczęcie egzekucji poza dokładnym określeniem stron musi opisywać świadczenie, które ma być spełnione przez dłużnika. Dodatkowo do wniosku musisz dołączyć wyrok wraz z klauzulą wykonalności. Tylko bowiem na jego podstawie komornik może prowadzić egzekucję. Jeśli masz informacje o majątku twojego dłużnika, przekaż te informacje we wniosku o wszczęcie egzekucji. Ułatwi to pracę komornikowi.

W tym momencie zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne. Może ono przebiegać inaczej – w zależności od rodzaju roszczenia oraz sytuacji dłużnika. O samym postępowaniu egzekucyjnym napiszę więcej w osobnym wpisie.

POMOC PRAWNA – STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO

We wpisie omówiłem najistotniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego.

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej w sprawie postępowania arbitrażowego, przygotowując wniosek o stwierdzenie wykonalności sądu polubownego lub odpowiedź na na niego. Mogę również reprezentować Cię również postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx