Kiedy można rozwiązać kontrakt piłkarski z klubem zgodnie z przepisami PZPN? [AKTUALIZACJA 2024]

przez Maciej Broda
żółty napis game over na czarnym tle

Dziś odpowiadam na jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących prawa piłkarskiego: kiedy piłkarz lub piłkarka może rozwiązać kontrakt piłkarski z klubem? Okazuje się, że przepisy PZPN dają taką możliwość jedynie w kilku sytuacjach. Jakich? Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu. Startujemy.

SPIS TREŚCI:

 1. Kiedy zawodnik lub zawodniczka może rozwiązać kontrakt piłkarski?
 2. Czy można rozwiązać kontrakt z powodu przeniesienia do rezerw i zmuszania do indywidualnych treningów?
 3. Czy można rozwiązać kontrakt U18?
 4. Kiedy można rozwiązać kontrakt piłkarski zgodnie z przepisami FIFA?
 5. Pomoc prawna

1. Kiedy piłkarz lub piłkarka może rozwiązać kontrakt z klubem?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w art. 9 ust. 3 uchwały VI/90 z 16 czerwca 2023 roku Zarządu PZPN – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

W uchwale VI/90 znajdziesz nie tylko informacje dotyczące przesłanek rozwiązywania kontraktu, ale również dowiesz się, jakie skutki będzie mieć rozwiązanie kontraktu – z winy klubu i z Twojej winy. Warto zatem wiedzieć o istnieniu tego dokumentu.

Wróćmy jednak do przesłanek rozwiązania kontraktu przez piłkarza lub piłkarkę. Zgodnie z uchwałą VI/90 masz możliwość jednostronnego rozwiązania kontraktu piłkarskiego w 5 przypadkach. Omówię je poniżej w skrócie.

A. Rozwiązanie kontraktu piłkarskiego z powodu zaległości klubu w wypłacie wynagrodzenia

Jest to najczęstszy powód rozwiązania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Piłkarz lub piłkarka mogą jednostronnie rozwiązać kontrakt, jeżeli klub opóźnia się z zapłatą indywidualnego wynagrodzenia za okres co najmniej dwóch miesięcy.

Zawodniczka lub zawodnik przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu muszą wcześniej wyznaczyć pisemnie klubowi dodatkowy termin zapłaty, nie krótszy niż 14 dni i uprzedzić, że brak zapłaty zaległości w pełnej wysokości umożliwi skorzystanie z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy Klubu.

Oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu możesz złożyć również w formie elektronicznej. Pamiętaj tylko, że w kontrakcie musi być podany adres e-mail, na który możesz składać wiążące oświadczenia. Po drugie, skutek doręczenia nastąpi najpóźniej z upływem 3 3 dni od przesłania korespondencji.

Składając oświadczenie w formie elektronicznej dajesz zatem klubowi dodatkowy czas na reakcję. Przemyśl zatem, czy bezpieczniejszą opcją nie będzie złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z kontraktem piłkarskim?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

B. Rozwiązanie kontraktu z powodu braku zgłoszenia piłkarza lub piłkarki do rozgrywek ligowych

Zawodniczka lub zawodnik mogą rozwiązać kontrakt, jeżeli klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia ich do rozgrywek ligowych. Zapewnienie rozwoju sportowego jest jednym z podstawowych obowiązków klubu. Trudno zatem oczekiwać, by piłkarz lub piłkarka godzili się na pozbawienie ich możliwości udziału we współzawodnictwie sportowym poprzez zawinione niezgłoszenie do rozgrywek ligowych.

W takim przypadku oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu musi zostać złożone w terminie jednego miesiąca od daty zamknięcia okresu zmiany przynależności klubowej zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN.

C. Rozwiązanie kontraktu z powodu braku ubezpieczenia NNW lub braku przedstawienia dowodu zawarcia umowy NNW

Zawodniczka lub zawodnik mogą również rozwiązać kontrakt, jeżeli klub ze swojej winy nie ubezpieczył ich od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie i na skutek tego nie otrzymali oni należnego im świadczenia ubezpieczeniowego lub jego równowartości od klubu.

Piłkarz lub piłkarka mogą również rozwiązać kontrakt, jeżeli klub nie przedstawił dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia NNW w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia takiego żądania.

Oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu musi zostać złożone w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek z wyżej wskazanych zdarzeń.

W jednej z zakończonych spraw reprezentowałem piłkarza, który rozwiązał kontrakt z klubem m.in. z powodu braku przedstawienia dowodu zawarcia umowy NNW. Następnie w imieniu zawodnika złożyłem pozew o zapłatę utraconego wynagrodzenia.

W toku postępowania klub przedłożył dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Problem w tym, że stroną umowy nie był klub, lecz MOSiR, a umowa nie obejmowała zajęć prowadzonych przez klub, lecz zajęcia organizowane przez MOSiR. Zakwestionowałem taką konstrukcję umowy ubezpieczenia, a Piłkarski Sąd Polubowny uwzględnił te argumenty i uwzględnił powództwo. Sam jestem ciekaw, ile podobnych konstrukcji ubezpieczeń znajdziemy w profesjonalnych kontraktach sportowych.

D. Rozwiązanie kontraktu z powodu braku zapewnienia rehabilitacji lub leczenia po kontuzji

Zawodnik lub zawodniczka mogą również rozwiązać kontrakt, jeżeli klub nie zapewnia im leczenia lub rehabilitacji po kontuzji doznanej w czasie gry w ramach współzawodnictwa sportowego lub treningu.

Rozwiązanie kontraktu z winy klubu może również nastąpić, jeżeli ten odmawia pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji poniesionych przez piłkarkę lub piłkarza, na które uprzednio otrzymali oni od klubu pisemną zgodę, w ramach której klub zaakceptował szacowane koszty leczenia lub rehabilitacji.

 Oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu musi zostać złożone w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń.

E. Rozwiązanie kontraktu z powodu przeniesienia klubu do niższej klasy rozgrywkowej

Zawodnicy i zawodniczki mogą również rozwiązać kontrakt w razie przeniesienia klubu do niższej klasy rozgrywkowej. Nie mogą oni jednak korzystać z tego uprawnienia w każdym przypadku.

Po pierwsze, spadek klubu musi nastąpić  na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa, na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy organ dyscyplinarny PZPN. W razie „normalnego” spadku, wynikającego z zajętego miejsca w tabeli piłkarz i piłkarka nie mają możliwości rozwiązania kontraktu. Więcej informacji na temat rozwiązywania kontraktu w razie spadku klubu znajdziesz w moim innym artykule na portalu (LINK).

2. Czy można rozwiązać kontrakt z powodu przeniesienia do rezerw i zmuszania do indywidualnych treningów?

Powyżej opisałem 5 przypadków, w których zgodnie z przepisami PZPN można jednostronnie rozwiązać kontrakt z winy klubu. Co w sytuacji, gdy klub w inny sposób narusza swoje obowiązki, np. bezprawnie zmuszając do indywidualnych treningów lub w inny sposób „zachęcając” piłkarkę lub piłkarza do obniżenia wynagrodzenia lub rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron?

Zgodnie z przepisami PZPN: w innych sytuacjach piłkarz lub piłkarka nie mogą jednostronnie rozwiązać kontraktu. Mogą natomiast skierować do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN pozew o rozwiązanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej – z winy klubu lub bez winy klubu.

W szczególności taki pozew można złożyć, gdy:

 • Klub zmusza piłkarza lub piłkarkę do treningów indywidualnych w sytuacji, gdy takie treningi nie są uzasadnione względami medycznymi lub obiektywnymi względami szkoleniowymi;
 • Zawodniczka lub zawodnik powyżej 23. roku życia wzięli udział w mniej niż 10% oficjalnych meczów rozegranych przez klub w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych w pierwszej drużynie seniorów w całym sezonie. Uprawnienie to nie przysługuje jednak bramkarzom i bramkarkom.

Klub narusza Twoje prawa w związku z uprawianiem piłki nożnej?

Napisz do mnie i opisz swoją sytuację

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  3. Czy można rozwiązać kontrakt U18?

  Zgodnie z przepisami PZPN nie jest możliwe jednostronne rozwiązanie kontraktu U18, nawet w przypadku zaistnienia wyżej wymienionych przesłanek. W razie naruszeń ze strony klubu zawodnicy lub zawodniczki mają prawo do złożenia pozwu o rozwiązanie kontraktu z winy klubu.

  Artykuł 16 uchwały nr VI/90 – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej:

  10. Stronom Kontraktu U18 nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani też odstąpienia od kontraktu. Stronom Kontraktu U18 nie przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu na podstawie art. 9 ust. 3-5 Uchwały. Kontrakt U18 może zostać rozwiązany przez PSP w trybie określonym w art. 9 ust. 10 Uchwały. Przeciwne postanowienia Kontraktu U18 są nieważne.

  Zobacz również: Jak napisać pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego?

  4. Kiedy można rozwiązać kontrakt piłkarski zgodnie z przepisami FIFA?

  Bardziej problematyczne jest rozwiązywanie kontraktów piłkarskich o tzw. wymiarze międzynarodowym, czyli m.in. zawartych przez cudzoziemców i cudzoziemki z klubami polskimi.

  Zastosowanie mogą wówczas znaleźć przepisy FIFA, w szczególności Regulaminu FIFA ws. Statusu i Transferu Zawodników. W regulaminie tym znajdziesz 2 bezpośrednie przesłanki jednostronnego rozwiązania kontraktu piłkarskiego:

  • Rozwiązanie kontraktu z powodu zaległości w wypłacie wynagrodzenia (art. 14bis regulaminu FIFA)
  • Rozwiązanie kontraktu z powodu małej liczby rozegranych meczów (art. 15 regulaminu FIFA)

  Co w razie wystąpienia innych sytuacji uzasadniających rozwiązanie kontraktu? Punktem wyjścia jest przepis art. 14 regulaminu FIFA:

  Artykuł 14 Regulaminu FIFA ws. Statusu i Transferu Zawodników:

  1. Kontrakt może zostać rozwiązany przez każdą ze stron bez żadnych konsekwencji (wypłata odszkodowania lub nałożenie sankcji sportowych) w razie zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
  2. Jakiekolwiek niewłaściwe zachowanie strony mające na celu zmuszenie kontrahenta do rozwiązania lub zmiany warunków kontraktu lub zmiany warunków kontraktu uprawnia kontrahenta (zawodnika lub klub) do rozwiązania kontraktu z uzasadnionej przyczyny

  Oceniając zasadność rozwiązania kontraktu przez piłkarza lub piłkarkę organy FIFA lub Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie będą każdorazowo oceniać zachowanie obu stron i stopień naruszenia kontraktu. Analizując dotychczasową linię orzeczniczą organów FIFA i CAS można wyróżnić m.in. następujące przyczyny rozwiązania kontraktu z winy klubu:

  • Bezpodstawne odsunięcie zawodniczki lub zawodnika od reszty drużyny,
  • Zmuszanie do treningów indywidualnych bez uzasadnienia sportowego lub medycznego,
  • Zawiniony brak zarejestrowania lub wyrejestrowania piłkarza lub piłkarki,
  • Brak zapewnienia wizy lub pozwolenia na pracę.

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  Pozostaję do Twojej dyspozycji, jeżeli potrzebujesz pomocy w związku z zawarciem, realizacją lub rozwiązaniem kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.

  Mogę pomóc m.in. poprzez:

  • analizę Twojego kontraktu
  • reprezentowanie przed organami klubu sportowego,
  • zastępowanie przed organami PZPN i FIFA,
  • zastępowanie przed sądami, w tym Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN.

  Możesz skontaktować się telefonicznie albo mailowo

  Telefon: +48 796 922 239
  E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

  Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx