Kontrakt piłkarski – co powinien zawierać?

przez Maciej Broda
Piłka leżąca na murawie piłkarskiej na stadionie

Kontrakt piłkarski jest podstawową umową regulującą zasady współpracy między klubem sportowym a zawodniczką lub zawodnikiem profesjonalnie uprawiającym piłkę nożną. Co powinien zawierać taki kontrakt? Jaki jest czas obowiązywania umowy? Jakie są podstawowe prawa i obowiązki klubów i piłkarzy oraz piłkarek? Odpowiadam na te pytania w tekście, tym razem skupiając się na umowach zawieranych przez pełnoletnich sportowców.

SPIS TREŚCI:

Jeżeli nie chcesz czytać całego wpisu, lecz interesuje Cię dany element kontraktu piłkarskiego, możesz przenieść się od razu do interesującego Cię fragmentu. Po prostu kliknij na dany rozdział spisu treści.

 1. Kontrakt piłkarski – które przepisy stosujemy?
 2. Okres obowiązywania kontraktu
 3. Opcja jednostronnego przedłużenia kontraktu przez klub
 4. Obowiązki klubów
 5. Wynagrodzenie piłkarzy i piłkarek
 6. Dodatkowe prawa dla zawodniczek w związku z ciążą i macierzyństwem
 7. Obowiązki zawodniczek i zawodników
 8. Zobowiązania wobec sponsorów
 9. Korzystanie z wizerunku piłkarek i piłkarzy
 10. Udział osób trzecich przy zawieraniu kontraktu
 11. Przepisy o rozwiązaniu kontraktu
 12. Zapis na Piłkarski Sąd Polubowny PZPN
 13. Podsumowanie. Pomoc prawna

1. KONTRAKT PIŁKARSKI – KTÓRE PRZEPISY STOSUJEMY?

Zasady współpracy między klubem piłkarskim a zawodniczkami i zawodnikami profesjonalnie uprawiającymi piłkę nożną zostały określone w uchwale III/54 Zarządu PZPN z 27 marca 2015 roku – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej. Tam też znajdują się informacje na temat wymogów, które musi spełniać kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, w tym:

 • długość kontraktu piłkarskiego oraz możliwość jednostronnego przedłużenia umowy przez klub,
 • prawa i obowiązki klubów oraz piłkarek i piłkarzy, z uwzględnieniem obowiązków marketingowych,
 • wynagrodzenie zawodniczek i zawodników, w tym wynagrodzenie indywidualne i wynagrodzenie dodatkowe,
 • możliwość rozwiązania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z winy klubu lub zawodniczki/zawodnika albo bez winy stron.

Czasami w analizowanych przeze mnie umowach znajduje się odwołanie do uchwały Zarządu PZPN nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku – zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym. Jest to błąd – przepisy te nie obowiązują od 2015 roku.

Co gorsza, kluby czasami dalej stosują nieprawidłowe wzory kontraktów piłkarskich, które dostępne są na oficjalnych stronach internetowych niektórych okręgowych związków piłki nożnej.

2. OKRES OBOWIĄZYWANIA KONTRAKTU PIŁKARSKIEGO

A. Długość kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej – ogólne zasady

Zgodnie z przepisami PZPN kontrakt piłkarski nie może zostać zawarty na okres krótszy niż do dnia zakończenia sezonu rozgrywkowego (przez sezon rozgrywkowy rozumiemy okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego, chyba że Zarząd PZPN postanowi inaczej) i nie może zostać zawarty na okres dłuższy niż 5 lat.

Przygotowując kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej pamiętaj, by określić w nim dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy (dzień/miesiąc/rok).

Ogólne zasady mogą być modyfikowane w kilku przypadkach, o których za chwilę wspomnę.

B. Skrócenie obowiązywania kontraktu piłkarskiego w ramach uzgodnień stron

W 2021 roku dokonano istotnej zmiany w przepisach PZPN, która ma wpływ na długość obowiązywania kontraktów piłkarskich.

Jej istotą jest możliwość uzgodnienia przez klub i zawodniczkę/zawodnika, że kontrakt obowiązuje do:

 • dnia następującego po terminie ostatniego meczu sezonu rozgrywkowego, lub
 • zakończenia miesiąca, w którym odbył się ostatni mecz sezonu rozgrywkowego.

W praktyce oznacza to, że kontrakt przestanie obowiązywać wcześniej niż 30 czerwca. Przykładowo: kontrakty zawodników występujących w klubach Ekstraklasy obowiązywałyby do 22 maja 2022 roku (dzień następujący po ostatniej kolejce rozgrywek) albo do 31 maja 2022 roku.

C. Okres obowiązywania kontraktu piłkarskiego w trakcie wypożyczenia

W razie transferu czasowego kontrakt zawodniczki i zawodnika z nowym klubem zawierany jest na czas trwania wypożyczenia.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy w umowie transferu czasowego strony przyznały klubowi pozyskującemu opcję transferu definitywnego (żądania dokonania transferu definitywnego odpłatnego zawodniczki/zawodnika) bezpośrednio po zakończeniu okresu wypożyczenia.

Piłkarka lub piłkarz może wówczas podpisać z klubem pozyskującym kontrakt na okres dłuższy niż czas trwania wypożyczenia. Skuteczność kontraktu po zakończeniu wypożyczenia będzie wtedy uzależniona od skorzystania przez klub pozyskujący z opcji transferu definitywnego, o której pisałem wyżej.

Leżące obok siebie: klawiatura, pisemny planer i tablet z kalendarzem

3. OPCJA JEDNOSTRONNEGO PRZEDŁUŻENIA KONTRAKTU PIŁKARSKIEGO PRZEZ KLUB

Przepisy PZPN umożliwiają stronom umieszczenie w kontrakcie klauzuli, zgodnie z którą klubowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji jednostronnego przedłużenia okresu obowiązywania umowy.

Aby skorzystać z tej opcji w kontrakcie muszą zostać ściśle doprecyzowane warunki, które następnie muszą zostać łącznie spełnione. W innym przypadku opcja przedłużenia kontraktu będzie nieważna, a skorzystanie z niej przez klub – bezskuteczne.

A. Okres przedłużenia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej

Okres przedłużenia kontraktu nie może być dłuższy niż pierwotny okres obowiązywania kontraktu. Zawodnik lub zawodniczka mogą jednak złożyć wniosek o dłuższy okres przedłużenia kontraktu – w drodze odrębnego, pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do kontraktu.

B. Termin złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji przedłużenia kontraktu

Pisemne oświadczenie klubu o skorzystaniu z opcji przedłużenia kontraktu zostanie doręczone zawodniczce lub zawodnikowi:

 • przy kontrakcie zawartym na okres powyżej 12 miesięcy – najpóźniej w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu,
 • przy kontrakcie zawartym na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu.

C. Wynagrodzenie za czas przedłużenia kontraktu

Za okres przedłużonego kontraktu zawodniczce i zawodnikowi będzie przysługiwać wynagrodzenie na następujących zasadach:

 • wynagrodzenie indywidualne należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej w wysokości nie niższej niż 120% tego wynagrodzenia za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, oraz
 • inne świadczenia pieniężne i niepieniężne – na warunkach nie gorszych od obowiązujących za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu.

D. Oświadczenia piłkarki lub piłkarza

Zawodniczka lub zawodnik:

 • zrzeknie się uprawnienia do zawarcia przyszłego kontraktu piłkarskiego z innym klubem piłkarskim na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu, w okresie poprzedzającym możliwość skorzystania z opcji przedłużenia kontraktu przez obecny klub, albo
 • zobowiąże się do zapłaty kary umownej na rzecz obecnego klubu w przypadku podpisania przyszłego Kontraktu z innym klubem przed złożeniem oświadczenia przez obecny klub wynikającego z opcji przedłużenia kontraktu.

Kara umowna nie może jednak przekraczać 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego piłkarzowi lub piłkarce z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej za przedłużony okres obowiązywania kontraktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z Twoim kontraktem?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

4. OBOWIĄZKI KLUBÓW

W kontrakcie o profesjonalne uprawianie piłki nożnej należy określić również prawa i obowiązki stron. Zacznę od zobowiązań klubów. Podstawowym jest oczywiście wypłata wynagrodzenia – o tym przeczytasz w osobnym podrozdziale. Warto wymienić również na inne obowiązki klubu wskazane w przepisach PZPN.

Jednym z nich jest umożliwienie prawidłowego wykonywania kontraktu przez piłkarza i piłkarkę, m.in. poprzez:

 • ustalenie czasu wykonywania obowiązków kontraktowych uwzględniającego rozmiar zadań wynikających z kontraktu,
 • zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji sportowych, w szczególności poprzez umożliwienie uczestniczenia w treningach zespołowych, chyba że odmienny sposób podnoszenia kwalifikacji sportowych byłby podyktowany uzasadnionymi obiektywnymi przyczynami sportowymi.

Więcej informacji na ten temat naruszeń tego drugiego obowiązku znajdziesz z moim innym wpisie na portalu.

Innymi obowiązkami wskazanymi w przepisach PZPN są:

 • ustalenie sposobu uczestnictwa w edukacji szkolnej dla zawodników i zawodniczek kontynuujących edukację,
 • określenie okresu wypoczynku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia indywidualnego, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 4 tygodnie w każdym 12 miesięcznym okresie obowiązywania kontraktu, w tym minimum 14 dni kalendarzowych w okresie ciągłym uzgodnionym przez strony,
 • zobowiązanie klubu do przestrzegania przepisów dotyczących praw człowieka, w tym prawa do swobodnej wypowiedzi w zakresie nie wykraczającym poza ochronę swojego słusznego interesu oraz zakazu dyskryminacji,
 • zobowiązanie klubu do zwalniania piłkarek i piłkarzy w przypadku powołania ich do gry w reprezentacji narodowej, w terminach FIFA.

5. WYNAGRODZENIE PIŁKARZY I PIŁKAREK

Wypłata wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem klubu wynikającym z kontraktu. W przepisach PZPN znajdziemy kilka informacji na temat zasad określania wynagrodzenia w umowach zawieranych z zawodniczkami i zawodnikami.

A. Wynagrodzenie indywidualne

Podstawowym świadczeniem wypłacanym przez klub piłkarski jest wynagrodzenie indywidualne.

Wynagrodzenie indywidualne powinno być podane w kwocie brutto za cały okres obowiązywania kontraktu, odrębnie za każdy sezon rozgrywkowy. W umowie należy również określić walutę i termin wypłaty tego wynagrodzenia oraz sposób płatności.

Warto podkreślić, że wynagrodzenie indywidualne przysługuje niezależnie od osiąganych wyników sportowych, o czym czasami zapominają kluby, podejmujące decyzję o jednostronnym obniżeniu, zamrożeniu pensji itd.


B. Wynagrodzenie dodatkowe

W kontrakcie o profesjonalne uprawianie piłki nożnej można określić również wynagrodzenie dodatkowe. Jego wypłatę można uzależnić od osiągnięcia celów indywidualnych (m.in. liczba rozegranych minut, meczów, liczba strzelonych bramek, asyst, czystych kont) oraz celów drużynowych (np. awans do wyższej klasy rozgrywkowej).

Wynagrodzenie dodatkowe w wielu przypadkach przewidziane jest wprost w treści kontraktów. Zdarza się również, że kwestie te doprecyzowane są w regulaminie premii i nagród, do którego odsyła kontrakt.

C. Świadczenia o charakterze niepieniężnym

Klub w kontrakcie może zobowiązać się wobec zawodniczki lub zawodnika do realizacji świadczeń o charakterze niepieniężnym. Mogą to być między innymi:

 • zapewnienie mieszkania na czas obowiązywania kontraktu,
 • zapewnienie samochodu,
 • zapewnienie dodatkowego trenera lub sprzętu sportowego,
 • preferencyjne warunki nabywania usług i produktów sponsorów klubu.

Możliwości jest dużo i strony kontraktu mają w zasadzie nieograniczoną swobodę w określaniu tych świadczeń. Ograniczać je mogą jednak zobowiązania wobec sponsorów, o których również należy pamiętać przy zawieraniu kontraktów.

6. DODATKOWE PRAWA DLA ZAWODNICZEK W ZWIĄZKU Z CIĄŻĄ I MACIERZYŃSTWEM

Od 2021 roku obowiązują przepisy przyznające zawodniczkom dodatkowe prawa związane z ciążą i macierzyństwem, w tym:

 • ustalenie terminu nieobecności z powodu macierzyństwa,
 • prawo do wynagrodzenia podczas nieobecności z powodu macierzyństwa,
 • umożliwienie powrotu do uprawiania piłki nożnej po nieobecności z powodu macierzyństwa,
 • zapewnienie możliwości karmienia piersią niemowlęcia lub odciągania mleka podczas realizacji kontraktu

Prawa te należy uwzględnić przygotowując kontrakt piłkarski.

Więcej na temat praw piłkarek w związku z ciążą i macierzyństwem przeczytasz w moim innym wpisie na portalu.

7. OBOWIĄZKI ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW

Przepisy PZPN zawierają listę obowiązków piłkarzy i piłkarek, które powinny zostać uwzględnione w kontrakcie o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Podzieliłem je na następujące kategorie:

A. Obowiązki związane ściśle z uprawianiem piłki nożnej

 • zobowiązanie do reprezentowania klubu w krajowych i międzynarodowych zawodach piłkarskich na najwyższym możliwym poziomie oraz do przestrzegania przepisów gry w piłkę nożną,
 • zobowiązanie do aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym i współzawodnictwie sportowym, zgodnie z instrukcjami sztabu szkoleniowego klubu,
 • zobowiązanie do prowadzenia zdrowego trybu życia i zachowywania wysokiej sprawności fizycznej,
 • zobowiązanie do przestrzegania w rozsądnych granicach poleceń władz klubu w zakresie dotyczącym aktywności pozapiłkarskiej (lokalizacja miejsca zamieszkania w okresie obowiązywania kontraktu, sposób spędzania wolnego czasu, wyłączenie określonego rodzaju aktywności sportowej, ograniczenie dopuszczalności prowadzenia czasochłonnej aktywności pozasportowej).

B. Obowiązki związane z kwestiami medycznymi

 • zobowiązanie do regularnego poddawania się badaniom lekarskim zalecanym przez lekarza klubowego oraz do stosowania wyłącznie środków farmakologicznych przypisanych przez lekarza klubowego lub z nim uzgodnionych,
 • zobowiązanie do przestrzegania przepisów antydopingowych,
 • zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia klubu o wypadku lub chorobie wraz z dostarczeniem stosownego zaświadczenia lekarskiego oraz do stosowania się do poleceń sztabu medycznego klubu w związku z niezdolnością do wykonywania obowiązków kontraktowych.

C. Obowiązki związane z ochroną interesów klubu

 • zobowiązanie do dbania o mienie klubu i przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt sportowy,
 • zobowiązanie do niepodejmowania działań mogących narazić dobre imię klubu, jego właścicieli, sponsorów oraz osób z nim bezpośrednio związanych, a także organizatorów lub podmiotów prowadzących rozgrywki,
 • zobowiązanie do uczestniczenia w wydarzeniach sportowych i społecznych, w tym marketingowych, reklamowych i promocyjnych wskazanych przez klub.

D. Obowiązki związane z zakładami wzajemnymi i korupcją w sporcie

Pierwszy z obowiązków dotyczy zakazu udziału w zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich.

Drugi dotyczy podpisania klauzuli antykorupcyjnej według wzoru wskazanego przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Potrzebujesz wsparcia prawnego w związku z uprawianiem piłki nożnej?

Napisz do mnie i opisz swoją sytuację

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  8. ZOBOWIĄZANIA ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK WOBEC SPONSORÓW

  Zdarzają się sytuacje, gdy klub i piłkarz/piłkarka mają zawarte umowy sponsorskie z innymi kontrahentami, np. producentami odzieży lub obuwia sportowego. Strony muszą już na etapie zawierania kontraktu piłkarskiego ustalić zasady wykonywania swoich obowiązków wobec sponsorów. Częstym przykładem kompromisu jest zgoda klubu na występowanie piłkarzy w obuwiu innego producenta niż oficjalny sponsor techniczny klubu. Nie mogą oni jednak reklamować innych produktów swojego sponsora podczas wykonywania obowiązków na rzecz klubu.

  Dlatego też zawodnik i zawodniczka powinni poinformować klub o wszelkich umowach, które mogą mieć wpływ na wykonywanie obowiązków wynikających z kontraktu piłkarskiego, w tym dotyczących korzystania z ich wizerunku. Zgodnie z przepisami PZPN: brak takiej informacji zwalnia klub z obowiązku respektowania zobowiązań piłkarza i piłkarki wynikających z takich umów, bez względu na wynikające z nich konsekwencje cywilnoprawne.

  9. KORZYSTANIE Z WIZERUNKU PIŁKAREK I PIŁKARZY

  Kontrakt piłkarski powinien również określać zasady korzystania przez klub z wizerunku zawodniczki lub zawodnika. Zgodnie z przepisami PZPN: w przypadku uprzedniego zawarcia przez umowy przenoszącej prawa do wykorzystania wizerunku na inny podmiot (np. agencję reklamową), okoliczność ta powinna być w wskazana w kontrakcie.

  Określając zasady korzystania z wizerunku należy pamiętać o następujących kwestiach:

  1. Określenie wizerunku, który będzie rozpowszechniany. Wizerunek kojarzymy zazwyczaj z fizycznym obrazem człowieka, który widzimy, ale przecież wizerunkiem może być również jego głos, karykatura itd,
  2. Cel korzystania z wizerunku– czy wizerunek ma być wykorzystywany jedynie dla celów prowadzenia działalności sportowej przez klub czy również reklamowej, w tym udzielania zgody na jego rozpowszechnianie przez sponsorów,
  3. Czas korzystania z wizerunku – strony powinny ustalić, jak długo wizerunek zawodników i zawodniczek będzie rozpowszechniany przez klub. Ma to szczególne znaczenie przy możliwych zmianach barw klubowych w przyszłości,
  4. Miejsce rozpowszechniania wizerunku – nie chodzi tylko o zasięg geograficzny, choć to jest również istotna kwestia, zwłaszcza przy kampaniach zagranicznych. W kontrakcie należy również określić, czy wizerunek będzie rozpowszechniany jedynie stacjonarnie czy np. będzie on dostępny również w Internecie, co w obecnych czasach jest standardem.
  Mężczyzna siedzący w studiu nagraniowym przy kamerze

  10. UDZIAŁ OSÓB TRZECICH PRZY ZAWIERANIU KONTRAKTU PIŁKARSKIEGO

  Przepisy PZPN nakładają obowiązek umieszczenia danych (imienia i nazwiska) osób uczestniczących w negocjacjach lub będących przy podpisaniu kontraktu (np. tłumacz, doradca prawny zawodnika lub zawodniczki, pośrednik transakcyjny) oraz podpisania umowy przez te osoby.


  Dodatkowo kontrakt powinien określać wysokość wynagrodzenia pośrednika transakcyjnego reprezentującego piłkarza lub piłkarkę, jeżeli to wynagrodzenie ma zostać zapłacone przez klub.

  Z mojej praktyki wynika, że obowiązki te bardzo często nie są realizowane przez strony kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.

  11. ROZWIĄZANIE KONTRAKTU O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ

  Jak każda umowa, kontrakt piłkarski zawiera również postanowienia dotyczące zasad zakończenia współpracy między klubem a piłkarką lub piłkarzem.

  Poza oczywistymi przyczynami jak: upływ czasu oraz porozumienie stron należy pamiętać o możliwości jednostronnego rozwiązania kontraktu. Przepisy PZPN dają taką możliwość, jednak ograniczają swobodę w korzystaniu z prawa do rozwiązania umowy. W uchwale III/54, o której wspominałem wcześniej, znajdziesz wyłączne przesłanki, które uzasadniają jednostronne rozwiązanie umowy.

  Możemy je podzielić na następujące kategorie:

  1. Oświadczenie zawodniczki lub zawodnika o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, np. z powodu zaległości w wypłacie wynagrodzenia,
  2. Oświadczenie klubu o rozwiązaniu kontraktu z winy zawodnika lub zawodniczki, np. z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na treningach,
  3. Oświadczenie klubu o rozwiązaniu kontraktu bez winy zawodnika lub zawodniczki, np. z powodu długiej kontuzji.

  Sprawa komplikuje się przy rozwiązywaniu umów z cudzoziemcami. Kilkukrotnie już FIFA orzekała o nieprawidłowym rozwiązywaniu umów przez polskie kluby, mimo stosowania przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej. W dużym skrócie poruszałem ten temat przy okazji sprawy Raków Częstochowa / Emir Azemovic

  12. ZAPIS NA PIŁKARSKI SĄD POLUBOWNY PZPN

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN, Piłkarski Sąd Polubowny rozstrzyga sprawy:

  • obejmujące spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, mogące być przedmiotem ugody, wynikające z kontraktu piłkarskiego, chyba, że przepisy prawa powszechnego stanowią inną właściwość sądową,
  • dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.

  Zgodnie z art. 50 § 8 statutu PZPN strony kontraktu piłkarskiego zamieścić odpowiednią klauzulę z zapisem na sąd polubowny.

  Artykuł 50 statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej:

  § 8. Umowy w sektorze zawodowej piłki nożnej zawierane pomiędzy klubem a zawodnikiem powinny zawierać klauzule następującej treści:
  „Mogące wyniknąć na tle powstania, istnienia, ważności, wykonywania i rozwiązania umów ( w tym kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) pomiędzy klubami a zawodnikami podporządkowanymi przepisom PZPN spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, w tym dotyczące stabilności kontraktowej, strony poddają pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

  Więcej informacji na temat kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN znajdziesz w moim innym wpisie na portalu.

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  To są oczywiście jedynie niektóre kwestie, o których musisz pamiętać zawierając kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. W treści umowy należy również uwzględnić m.in. obowiązki informacyjne na potrzeby RODO, klauzule poufności, zasady komunikacji między stronami itd. Dodatkowe klauzule umowne mogą również wynikać z zawierania kontraktów przez sportowców posiadających status przedsiębiorców.

  Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z realizacją kontraktu piłkarskiego, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi poprzez analizę Twojej umowy, przygotowanie nowego kontraktu piłkarskiego lub wprowadzenie poprawek do istniejącego dokumentu.

  Potrzebujesz pomocy prawnej przy kontrakcie o profesjonalne uprawianie piłki nożnej? Skontaktuj się ze mną

  Telefon: +48 796 922 239
  E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

  Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   NIE PRZEGAP NOWYCH WPISÓW

   To tyle na dzisiaj.

   Jeżeli podobał Ci się artykuł, zapisz się do newslettera, aby nie przegapić kolejnych wpisów. Tam krótko i na temat informuję o nowych materiałach związanych z działalnością sportową, które mogą Cię zainteresować.

   Zachęcam Cię również do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie znajdziesz krótsze treści, niepublikowane na portalu.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx