Pozew do Sądu Polubownego Polskiej Ligi Siatkówki (PLS) – jak napisać?

przez Maciej Broda
siatkarz trzymający piłkę

W dzisiejszym wpisie wracam do tematyki rozstrzygania sporów majątkowych w siatkówce. Po artykule dotyczącym rozpoznawania spraw w strukturach FIVB i CEV, czas omówić polskie przepisy. Tym razem omówię w skrócie, jak napisać pozew do Sądu Polubownego Polskiej Ligi Siatkówki (PLS). Z artykułu dowiesz się, jakie są niezbędne elementy pozwu, jak go wnieść do sądu i z jakimi kosztami musisz się liczyć. Startujemy.

SPIS TREŚCI:

 1. Co powinien zawierać pozew do Sądu Polubownego PLS?
  1. Oznaczenie stron
  2. Żądanie pozwu
  3. Zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego
  4. Dowody
  5. Podstawa prawna dla właściwości Sądu Polubownego PLS
  6. Wskazanie arbitra
 2. Jak wnieść pozew do Sądu Polubownego PLS?
 3. Ile kosztuje wniesienie pozwu?
 4. Pomoc prawna

1. pozew do Sądu Polubownego Polskiej Ligi Siatkówki – co powinien zawierać?

Podstawowe elementy pozwu do Sądu Polubownego PLS znajdziemy w paragrafie 37 regulaminu sądu. Zgodnie z jego treścią pozew powinien zawierać:

 • oznaczenie stron z podaniem adresu ich siedziby i adresu do doręczeń, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej powoda (osoby wnoszącej pozew) lub jego pełnomocnika,
 • określenie wartości przedmiotu sporu,
 • dokładne określenie żądania,
 • zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego,
 • wnioski dowodowe, których przeprowadzenia domaga się powód (osoba wnosząca pozew),
 • wskazanie podstawy prawnej dla właściwości Sądu Polubownego PLS,
 • wskazanie arbitra do zespołu orzekającego,
 • oświadczenie o zaznajomieniu się powoda z treścią regulaminu sądu,
 • oświadczenie o uiszczeniu opłaty arbitrażowej wraz z dowodem opłaty,
 • wymienienie załączników,
 • podpis powoda albo jego pełnomocnika.

Skupię się teraz na kilku najistotniejszych elementach pozwu.

Oznaczenie stron

Pierwszym koniecznym elementem pozwu jest oznaczenie stron – powoda (osoby wnoszącej pozew) oraz strony pozwanej (strony, przeciwko której wnoszony jest pozew).

Jeżeli stroną jest osoba fizyczna (np. zawodnik lub zawodniczka) podajesz: imię i nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy. Jeżeli wnosisz pozew związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, umieść w pozwie również firmę (nazwę działalności) oraz NIP.

Jeżeli stroną jest osoba prawna (np. klub sportowy) podajesz: nazwę (firmę) organizacji, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, NIP. Jeżeli strona wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, wpisz również numer KRS.

Jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik, do pozwu należy dołączyć oryginał lub odpis pełnomocnictwa. Dodatkowo w samym pozwie musisz przedstawić następujące informacje: imię, nazwisko i adres, a także numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej pełnomocnika.

Żądanie pozwu

Kolejnym koniecznym elementem pozwu jest określenie, czego powód domaga się od strony pozwanej. Treść żądania zależy oczywiście od charakteru sprawy. Najczęściej sprawy dotyczą niezapłaconego wynagrodzenia wynikającego z kontraktu. W takiej sytuacji żądanie w pozwie będzie obejmować zapłatę określonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie przez stronę pozwaną.

Warto również pamiętać o żądaniu zwrotu kosztów postępowania, czyli przede wszystkim opłatę arbitrażową oraz zwrot wydatków poniesionych w toku postępowania – przeczytasz o nich za chwilę. Jeżeli korzystasz z usług adwokata lub radcy prawnego, w pozwie warto zawrzeć o zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego

W uzasadnieniu pozwu musisz przedstawić stan faktyczny, czyli historię współpracy oraz okoliczności, które doprowadziły do powstania sporu.

W wielu przypadkach stan faktyczny będzie wyglądał podobnie: strony zawarły umowę, na podstawie której strona powodowa świadczyła określone usługi (sportowe, trenerskie itd.), a strona pozwana była zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia. W pewnym momencie, albo niestety od samego początku, strona pozwana przestała wypłacać należne wynagrodzenie. Dlatego też strona powodowa skierowała przedsądowe wezwanie do zapłaty, które jednak nie doprowadziło do wypłaty zaległej kwoty przez stronę pozwaną.

Po drodze mogły mieć miejsce inne wydarzenia: porozumienia w sprawie wypłaty zaległych świadczeń, próby obniżenia wynagrodzenia przez klub, rozwiązanie umowy przez którąś ze stron, kontuzje itd. Wszystkie te okoliczności należy uwzględnić przy przedstawieniu stanu faktycznego.

Dowody

Wskazane w pozwie okoliczności muszą być również poparte odpowiednimi dowodami, które wskazujemy w pozwie w formie wniosków dowodowych. Regulamin nie zawiera zamkniętego katalogu dowodów, na które możesz powoływać się w takcie postępowania.

Paragraf 48 regulaminu Sądu Polubownego Polskiej Ligi Siatkowej:

1. Skład orzekający może przeprowadzić dowód z dokumentów, dokonywać oględzin oraz przesłuchiwać strony, świadków i biegłych, a także korzystać z innych środków dowodowych.

Dowodem może być m.in. umowa zawarta między stronami, korespondencja w sprawie zaległości, wystawione faktury oraz potwierdzenia wpłat, zeznania świadków, opinie biegłych itd.

Pamiętaj, by już w pozwie zgłosić wnioski dowodowe i przedłożyć wszelkie posiadane w tym momencie dowody w sprawie. Jeżeli nie wskażesz w pozwie wszystkich posiadanych dowodów, ryzykujesz tym, że skład orzekający pominie Twój późniejszy wniosek o dopuszczenie dowodu w toku postępowania. W takiej sytuacji musisz uzasadnić, dlaczego nie zgłoszono tego wniosku już podczas składania pozwu.

Jeżeli dokumenty mające być dowodem są sporządzone w języku obcym, należy je przetłumaczyć na język polski. Co do zasady nie jest wymagane przełożenie przez tłumacza przysięgłego. Prezes sądu (przed ukonstytuowaniem się składu orzekającego) oraz superarbiter mogą jednak zażądać, aby dokument w języku obcym został przełożony przez tłumacza przysięgłego.

siatkarka trzymająca piłkę
Autorka: TaniaVdB, Pixabay.com

Podstawa prawna dla właściwości Sądu Polubownego PLS

Kolejnym wymogiem formalnym jest przedstawienie podstawy prawnej dla właściwości Sądu Polubownego Polskiej Ligi Siatkówki.

W zdecydowanej większości przypadków właściwość Sądu Polubownego Polskiej Ligi Siatkówki wynika z zapisu na sąd polubowny. Jest to specjalne porozumienie, w którym strony akceptują, by ich spór był rozpatrywany nie przez sąd powszechny, lecz przez dany sąd polubowny, zgodnie z zasadami określonymi przez same strony albo regulamin obowiązujący w danym sądzie polubownym.

Zgodnie z regulaminem Sądu Polubownego PLS: jeżeli właściwość sądu wynika z umowy między stronami, trzeba ją dołączyć do pozwu w oryginale. Umowa ta może być również przedłożona:

 • w odpisie uwierzytelnionym przez notariusza, albo
 • kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez adwokata lub radcę prawnego reprezentującego powoda.

Wskazanie arbitra do składu orzekającego

Następnym z elementów pozwu jest wskazanie arbitra do składu orzekającego.

Co do zasady sprawy w Sądzie Polubownym Polskiej Ligi Siatkówki rozpatrywane są w trzyosobowym składzie. Jednego arbitra wyznacza powód w pozwie, drugiego arbitra wyznacza strona pozwana w odpowiedzi na pozew, a trzeciego arbitra (superarbitra) wyznacza prezes sądu. Jeżeli arbiter nie zostanie wskazany w pozwie przez powoda, wówczas wyznaczy go prezes sądu.

W regulaminie Sądu Polubownego PLS znajdziemy wyjątki od tej reguły:

 • w składzie jednoosobowym rozpatrywane są sprawy o roszczenia pieniężne, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tysięcy złotych, z wyłączeniem spraw o naprawienie szkody,
 • w składzie pięcioosobowym mogą być rozpatrywane bardziej skomplikowane sprawy, decyzję o rozpatrzeniu sprawy w pięcioosobowym składzie podejmuje prezes sądu.

3. Jak wnieść pozew do Sądu Polubownego PLS?

Pozew do Sadu Polubownego Polskiej Ligi Siatkówki składamy bezpośrednio w sądzie lub przesyłamy listem poleconym na adres siedziby sądu.

Pozew do Sądu Polubownego PLS składamy wraz z niezbędną liczbą odpisów (kopii) przeznaczonych dla każdego z uczestników występującego po stronie przeciwnej. Zazwyczaj jest to jeden uczestnik – strona pozwana. Pamiętaj, że nie wysyłasz wtedy tylko odpisu samego pozwu, lecz kompletujesz do niego wszystkie załączniki. W skrócie – tworzysz dodatkowy pozew ze wszystkimi załącznikami.

Jeżeli pozew zawiera braki lub nie został opłacony, prezes lub sekretarz sądu wezwie powoda, pod rygorem zwrotu pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub jego opłacenia w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, prezes zwraca pozew powodowi. Natomiast po prawidłowym wniesieniu i opłaceniu pozwu, prezes lub sekretarz sądu doręcza odpis pozwu pozwanemu, wzywając go do złożenia odpowiedzi na pozew.

4. Ile wynosi opłata sądowa w Sądzie polubownym PLS

Wnosząc pozew do Sądu Polubownego Polskiej Ligi Siatkówki pamiętaj również o kosztach postępowania, które musisz ponieść w celu rozpoznania sprawy przez zespół orzekający.

Podstawowym kosztem jest opłata arbitrażowa, którą musisz uiścić już przy wnoszeniu pozwu. Opłata arbitrażowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 500 złotych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezes sądu może tymczasowo zwolnić stronę od uiszczenia kosztów sądowych. Chcąc skorzystać z tego zwolnienia, strona musi złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku koniecznego dla siebie lub nie ma dostatecznych środków na ich poniesienie. Takie oświadczenie powinno obejmować dane o stanie majątkowym i dochodach oraz o stanie rodzinnym.

Czy opłata arbitrażowa podlega zwrotowi w razie wygranej sprawy? Co do zasady tak. Strona przegrywająca jest zobowiązana zwrócić przeciwnikowi koszty postępowania, w tym opłatę arbitrażową. Pamiętaj, że konieczne jest złożenie wniosku o zwrot kosztów postępowania. Najlepiej zrobić to już w pozwie, by nie umknęło to w dalszej części postępowania.

Zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Dlatego przed skierowaniem sprawy do sądu pamiętaj o wcześniejszym wysłaniu wezwania do zapłaty i wyznaczeniu terminu do uregulowania długu. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko zasądzenia zwrotu kosztów dla Twojego przeciwnika pomimo uwzględnienia powództwa. O tym, co powinno zawierać takie wezwanie, przeczytasz w moim innym wpisie

Klub zalega z wypłatą wynagrodzenia – co robić?

Dodatkowo w szczególnie uzasadnionych wypadkach skład orzekający może zasądzić od strony przegrywającej jedynie część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Może to mieć miejsce m.in. w razie trudnej sytuacji majątkowej, osobistej lub rodzinnej strony przegrywającej.

Pomoc prawna – Sąd Polubowny PLS

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej, przygotowując pozew lub reprezentując się w całym postępowaniu przed Sądem Polubownym PLS oraz w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx