Ile kosztuje założenie klubu sportowego?

przez Maciej Broda
Osoba siedząca przy biurku trzyma kalkulator. Na biurku leżą foldery z dokumentami.

Jedno z kluczowych pytań, zadawane przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności sportowej brzmi: ile kosztuje założenie klubu sportowego? Odpowiem dziś na nie. W tym celu porównam trzy najczęściej występujące formy prawne klubów: stowarzyszenie, fundację i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Startujemy.

Z tego wpisu dowiesz się: 

 • jakie są koszty założenia klubu sportowego w formie stowarzyszeń: w ewidencji prowadzonej przez starostę i w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • jakie są koszty założenia klubu sportowego w formie fundacji – prowadzącego i nieprowadzącego działalności gospodarczej,
 • jakie są koszty założenia klubu sportowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – z udziałem notariusza i z wykorzystaniem systemu S24.

Planujesz założyć klub sportowy?

Napisz do mnie, a ja zaproponuję, jak mogę Ci pomóc

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  SPIS TREŚCI:

  1. Koszty założenia klubu sportowego – stowarzyszenia
   1. Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej
   2. Uczniowski klub sportowy
   3. Klub prowadzący działalność gospodarczą
  2. Koszty założenia klubu sportowego – fundacji
  3. Koszty założenia klubu sportowego – spółki z o.o.
   1. Rejestracja spółki z udziałem notariusza
   2. Rejestracja spółki w systemie S24
  4. Pomoc prawna

  1. JAKIE SĄ KOSZTY ZAŁOŻENIA KLUBU SPORTOWEGO – STOWARZYSZENIA?

  A. Klub w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

  Zasady rejestracji klubów – stowarzyszeń, które nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zostały określone w artykule 4 ustawy o sporcie oraz w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych. Tak działające kluby nie są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, lecz do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu.

  Przy zakładaniu klubu nie stosujesz formularzy KRS, lecz składasz zwykły pisemny wniosek o wpis klubu do ewidencji. Nie musisz dokonywać żadnych opłat sądowych. Do wniosku dołączasz natomiast potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji klubów sportowych. Jest to jedyna wymagana prawem opłata przy rejestracji klubu sportowego w formie stowarzyszenia, który nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

  W niektórych starostwach żądają również natychmiastowego uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych za wydanie zaświadczenia o wpisie. Czy jest to prawidłowe podejście? Według mnie – nie.

  Potrzebujesz pomocy prawnej przy założeniu klubu sportowego?

  Skontaktuj się ze mną:

  oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

  Maciej Broda

  ADWOKAT

  B. Uczniowski klub sportowy

  W formie stowarzyszenia działają również uczniowskie kluby sportowe, zrzeszające uczniów, rodziców i nauczycieli. Również uczniowskie kluby sportowe wpisywane są do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu – na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych.

  W teorii uczniowskie kluby sportowe powinny być zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej. W takim przypadku założyciele nie ponosiliby żadnych opłat podczas tworzenia uczniowskiego klubu sportowego.

  Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

  Art. 2. 1. Nie podlega opłacie skarbowej:
  1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
  (…)
  g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

  W praktyce bywa z tym różnie. Najlepiej upewnij się w danym starostwie, jaka jest praktyka i oceń, czy chcesz ryzykować przedłużenie postępowania z powodu sporu prawnego o 10 złotych.

  C. Klub w formie stowarzyszenia, którego statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej

  Kluby, które przewidują prowadzenie działalności gospodarczej wpisywane są do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Jeżeli statut klubu – stowarzyszenia przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej, ale klub nie będzie przedsiębiorcą od razu po zarejestrowaniu, założyciele na tym etapie nie będą musieli nic płacić za założenie klubu sportowego.

  Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku:

  Art. 17
  (…)
  3. Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

  Jeżeli klub ma być od razu wpisany do rejestru przedsiębiorców, założyciele będą musieli wpłacić opłatę sądową w wysokości 600 złotych (wpis do rejestru przedsiębiorców – 500 złotych oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 złotych).

  Zobacz również: Jak założyć klub sportowy – stowarzyszenie?

  2. ILE KOSZTUJE REJESTRACJA KLUBU SPORTOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W FORMIE FUNDACJI?

  Zakładanie klubu sportowego w formie fundacji będzie droższe w porównaniu do zakładania klubu – stowarzyszenia.

  Niezależnie od tego, czy fundacja przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej, jest ona wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Opłata przy rejestracji fundacji, która nie prowadzi działalności gospodarczej wyniesie 250 złotych. Przy rejestracji stowarzyszenia, które nie prowadzi działalności gospodarczej, nie są pobierane opłaty sądowe.

  Opłata przy rejestracji fundacji, która prowadzi działalność gospodarczą wyniesie 600 złotych: 500 złotych jako opłata sądowa i 100 zł tytułem wpisu do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Będzie to taka sama kwota, jak przy rejestracji stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą.

  Dodatkowym kosztem jest również taksa notarialna za sporządzenie aktu fundacyjnego w formie aktu notarialnego. Wysokość taksy notarialnej zależy od wartości funduszu założycielskiego fundacji.

  Wysokość funduszu założycielskiegoWysokość maksymalnej taksy notarialnej (+VAT 23%)
  do 3000 złotych100 złotych
  powyżej 3000 złotych – do 10.000 złotych100 złotych + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł
  powyżej 10.000 złotych – do 30.000 złotych310 złotych + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł
  powyżej 30.000 złotych – do 60.000 złotych700 złotych + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
  powyżej 60.000 złotych – do 1.000.000 złotych1.010 złotych + 0,5 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł
  powyżej 1.000,000 złotych5.710 złotych + 0,25 % od nadwyżki ponad 1.000.000 zł, , nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku,
  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

  Zdarza się, że notariusz pobiera także opłatę za obligatoryjne zamieszczenie wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) – maksymalna stawka taksy za dokonanie tych czynności wynosi 200 zł netto.

  Tabela z porównaniem opłat przy zakładaniu klubów sportowych w formie stowarzyszenia i fundacji.

  Zobacz również: Jak założyć klub sportowy – fundację?

  3. ILE KOSZTUJE ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z O.O. JAKO KLUBU SPORTOWEGO?

  Klub sportowy w formie spółki z o.o. wpisany będzie do Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kosztów zależeć będzie od trybu rejestracji, z którego skorzystasz przy zakładaniu klubu: tradycyjnej formy rejestracji spółki z udziałem notariusza albo rejestracji spółki z o.o. w systemie s24.

  A. Koszty rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy zawarciu umowy spółki z o.o. u notariusza

  Podobnie jak przy fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą, opłata za rejestrację spółki z o.o. wynosi 600 złotych: 500 złotych opłaty sądowej i 100 złotych za wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

  Umowa spółki z o.o. zawierana jest u notariusza. Łączą się z tym dodatkowe koszty: taksa notarialna, której wysokość zależy od wartości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

  Wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o.Wysokość maksymalnej taksy notarialnej (+VAT 23%)
  powyżej 3000 złotych – do 10.000 złotych100 złotych + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł
  powyżej 10.000 złotych – do 30.000 złotych310 złotych + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł
  powyżej 30.000 złotych – do 60.000 złotych700 złotych + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
  powyżej 60.000 złotych – do 1.000.000 złotych1.010 złotych + 0,5 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł
  powyżej 1.000,000 złotych5.710 złotych + 0,25 % od nadwyżki ponad 1.000.000 zł, , nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku,
  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

  Przy minimalnym możliwym kapitale zakładowym 5000 złotych taksa notarialna może wynieść 160 złotych.

  Notariusz pobiera również 6 zł + VAT za sporządzenie wypisu każdej strony dokumentu. Zdarza się, że notariusz pobiera także opłatę za obligatoryjne zamieszczenie wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) – maksymalna stawka taksy za dokonanie tych czynności wynosi 200 zł + VAT.

  Pamiętaj również o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki z o.o., pomniejszonego o opłatę sądową i opłatę ze ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podatek pobierany jest przez notariusza, który następnie odprowadza go do urzędu skarbowego.

  B. Rejestracja spółki z o.o. w systemie teleinformatycznym S24

  Założenie spółki z o.o. w systemie s24 jest możliwe przy wykorzystaniu wzorca umowy dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Umowy spółki nie sporządzasz w dowolny sposób, lecz musisz korzystać z wzorca umowy udostępnionego w systemie. Składa się on z kilkunastu paragrafów, w których znajdują się postanowienia dotyczące między innymi:

  • przedmiotu działalności
  • wspólników wraz z określeniem ich roli w spółce
  • wysokości wkładów
  • czasu trwania spółki
  • podziału zysków i strat
  • możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika
  • trybu zmiany umowy spółki
  • reprezentacji spółki.

  Jest to też jedno z ograniczeń, o którym musisz pamiętać – przy rejestracji w systemie S24 nie tworzysz umowy spółki w dowolny sposób. Przykładowo: wzorzec umowy umożliwia pokrycie kapitału zakładowego jedynie wkładem pieniężnym. Nie jest również możliwe uprzywilejowanie udziałów w spółce, np. co do liczby głosów przypadających na jeden udział oraz szczególne uprawnienie do dywidendy.

  Jeżeli tworzysz spółkę z zaufanymi osobami, nie zależy Ci na bardzo rozbudowanej umowie, a dodatkowo zależy Ci na czasie założenia klubu i ograniczeniu kosztów, na samym początku rejestracja spółki w systemie S24 może być dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem.

  Po uzupełnieniu wzorca umowy spółki należy przystąpić do podpisania umowy. Umowę spółki podpisują wszyscy wspólnicy w systemie S24 przy użyciu: podpisu kwalifikowanego, Profilu Zaufanego albo podpisu osobistego. Umowę wraz z innymi załącznikami dołączasz do wniosku o zarejestrowanie spółki, który również składasz w systemie S24.

  Jeżeli po zarejestrowaniu spółki stwierdzisz, że chcesz bardziej rozbudować umowę, np. poprzez uprzywilejowanie udziałów, możesz ją zmienić u notariusza. W takim przypadku każda kolejna zmiana takiej umowy będzie wymagała zachowania formy aktu notarialnego.

  Zakładanie spółki w systemie S24 jest tańszą metodą w porównaniu do rejestracji z udziałem notariusza. Przy rejestracji w systemie S24 dokonujesz opłaty w wysokości 350 złotych (250 złotych – opłata sądowa, 100 złotych – wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego). Przy „tradycyjnym” sposobie rejestracji opłata wynosiła 600 złotych (500 złotych – opłata sądowa, 100 złotych).

  Zawarcie umowy spółki z o.o. odbywa się bez udziału notariusza, więc nie ponosisz kosztów taksy notarialnej, opłaty za sporządzenie wypisu dokumentu i umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN).

  W dalszym ciągu musisz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (0,5% wartości kapitału zakładowego spółki z o.o. pomniejszonego o opłatę sądową). W tym trybie obliczasz i odprowadzasz go samodzielnie.

  Porównanie opłat przy rejestracji spółki z o.o. przy udziale notariusza i w systemie s24

  POMOC PRAWNA

  We wpisie omówiłem najważniejsze informacje dotyczące kosztów zakładania klubów sportowych w formie: stowarzyszenia, fundacji i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej przy zakładaniu klubu sportowego, skontaktuj się ze mną. Mogę Ci pomóc poprzez konsultację Twojego modelu klubu sportowego, przygotowując dokumenty założycielskie oraz reprezentując w całym procesie zakładania klubu sportowego.

  Potrzebujesz pomocy prawnej przy zakładaniu klubu sportowego? Skontaktuj się ze mną

  Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

  Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx