Odwołanie od kary dyscyplinarnej w piłce nożnej – jak napisać zgodnie z przepisami PZPN?

przez Maciej Broda
Sędzia piłkarski stojący na murawie koło piłki, na tle braki piłkarskiej

Nie pomylę się raczej, jeżeli napiszę, że ze wszystkich sportów to w piłce nożnej wydawanych jest najwięcej decyzji dyscyplinarnych. Przed Tobą poradnik, w którym opisuję, jak odwołać się od kary dyscyplinarnej w piłce nożnej. Oczywiście wszystko w oparciu o przepisy PZPN. Startujemy.

Z tego wpisu dowiesz się:

 • kto podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w piłce nożnej?
 • jakie są organy dyscyplinarne PZPN?
 • co powinno zawierać odwołanie od decyzji dyscyplinarnych w piłce nożnej?
 • jakie są koszty wniesienia odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego zgodnie z przepisami PZPN?
 • czy można zaskarżyć ostateczne decyzje dyscyplinarne Polskiego Związku Piłki Nożnej?

SPIS TREŚCI:

 1. Postępowanie dyscyplinarne w piłce nożnej – podstawy prawne
 2. Kto podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w PZPN?
 3. Jakie są organy dyscyplinarne PZPN?
  1. Organy dyscyplinarne I instancji
  2. Organy dyscyplinarne II instancji
 4. Jak wnieść odwołanie od piłkarskiej decyzji dyscyplinarnej? Termin i sposób wniesienia odwołania
 5. Co powinno zawierać odwołanie od kary dyscyplinarnej w piłce nożnej?
 6. Ile kosztuje odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego w piłce nożnej?
 7. Jak zaskarżyć ostateczne decyzje dyscyplinarne PZPN?
 8. Pomoc prawna

Potrzebujesz wsparcia prawnego w postępowaniu dyscyplinarnym?

Sprawdź, jak mogę Ci pomóc

1. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE W PIŁCE NOŻNEJ – PODSTAWY PRAWNE

Zgodnie z ustawą o sporcie polskie związki sportowe mają wyłączne kompetencje do ustanawiania reguł dyscyplinarnych i sprawowania funkcji dyscyplinarnych. Wyjątkiem są sprawy dotyczące naruszenia przepisów antydopingowych.  Podstawowymi aktami prawnymi, w których Polski Związek Piłki Nożnej określił zasady postępowania dyscyplinarnego są: statut i regulamin dyscyplinarny.

Statut Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN)

Statut PZPN określa zasady wyboru członków niektórych organów dyscyplinarnych, między innymi: Komisji Dyscyplinarnej PZPN oraz Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Statut uznaje prawa obwinionych do składania skarg na ostateczne decyzje dyscyplinarne do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

W kwestiach szczegółowych, związanych z trybem postępowania dyscyplinarnego, karami dyscyplinarnymi i trybami odwoławczymi, statut odsyła do regulaminu dyscyplinarnego PZPN.

Regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN)

Regulamin dyscyplinarny jest uchwalany przez zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Określa on w szczególności:

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązujące w Polskim Związku Piłki Nożnej,
 • katalog kar i przewinień dyscyplinarnych w piłce nożnej,
 • tryb postępowania dyscyplinarnego w PZPN,
 • organy właściwe do orzekania w sprawach piłkarskich przewinień dyscyplinarnych.

Pisząc odwołanie od piłkarskiej decyzji dyscyplinarnej będziesz oczywiście korzystać z tego dokumentu. W tekście przedstawię Ci najważniejsze informacje, o których musisz pamiętać przygotowując środek odwoławczy.

2. KTO PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ W PZPN?

Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają:

 1. członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności kluby piłkarskie i wojewódzkie związki piłki nożnej (WZPN);
 2. piłkarki i piłkarze;
 3. trenerzy i instruktorzy piłkarscy;
 4. sędziowie piłkarscy;
 5. członkowie sztabu medycznego;
 6. pośrednicy transakcyjni;
 7. obserwatorzy;
 8. delegaci;
 9. działacze piłkarscy;

Odpowiedzialności dyscyplinarnej PZPN podlegają również kibice, jeżeli przepis szczególny regulaminu dyscyplinarnego przewiduje taką możliwość.

Zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym PZPN: kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich oraz kibiców.

Piłkarze mogą również ponosić odpowiedzialność w ramach klubowych postępowań dyscyplinarnych. Kluby nie mogą jednak prowadzić postępowań w dowolny sposób. Ograniczają je przepisy PZPN, które omawiałem w innym artykule dostępnym na portalu. Link do artykułu o klubowych postępowaniach dyscyplinarnych znajdziesz poniżej.

Widok na murawę zza bramki piłkarskiej. Na pierwszym tle widać puste krzesełka na trybunach
Kliknij na zdjęcie, aby przeczytać o przepisach PZPN dotyczących klubowych postępowań dyscyplinarnych

3. ORGANY DYSCYPLINARNE POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (PZPN)

Postępowanie dyscyplinarne w piłce nożnej jest co najmniej dwuinstancyjne. Dlaczego co najmniej dwuinstancyjne? Ponieważ w niektórych sprawach od decyzji organu drugiej instancji będzie dodatkowo przysługiwać Ci skarga kasacyjna do Najwyższej Komisji Odwoławczej. Omawiałem ją w innym wpisie na portalu – poniżej znajdziesz link.

Zobacz: Skarga kasacyjna do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN

Co oznacza dwuinstancyjność postępowania dyscyplinarnego PZPN? To, że inne osoby powinny wydawać decyzję w pierwszej instancji, a inne osoby powinny rozpatrywać odwołanie – Twoje lub innego uczestnika postępowania.

Dlaczego piszę o organach przy okazji omawiania odwołań od decyzji dyscyplinarnych? W niektórych piłkarskich postępowaniach dyscyplinarnych, w których uczestniczyłem, decyzje dyscyplinarne były wydawane przez niewłaściwy organ. Zwracam w tym momencie uwagę na artykuł 124 regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej:

Art. 124 regulaminu dyscyplinarnego PZPN

Do wymierzania kar określonych w niniejszym artykule uprawnione są jedynie następujące organy dyscyplinarne:

1) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, skreślenie z listy sędziów, zawieszenie lub pozbawienie licencji, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej – Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza, komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,
2) skreślenie z listy sędziów, skreślenie z kadry narodowej, wykluczenie z PZPN, pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu – Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza.

Jeżeli organ dyscyplinarny I instancji przewiduje orzeczenie kary wyższej niż przyznane mu uprawnienia, przekazuje całość sprawy organowi uprawnionemu do wymierzenia kary wyższej. Warto zatem wiedzieć, który organ powinien orzekać w danej sprawie.

Organy dyscyplinarne PZPN w I instancji

Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w pierwszej instancji są:

 1. zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia dyscyplinarne, popełnione w związku z meczem,
 2. właściwa miejscowo komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego związku piłki nożnej,
 3. właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek, prowadzonych przez spółkę Ekstraklasa S.A. z zastrzeżeniem treści artykułu 124 regulaminu dyscyplinarnego, o którym wspominałem wyżej,
 4. Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – we wszystkich sprawach niezastrzeżonych na rzecz organów, wskazanych w punktach 1-3.

Regulamin dyscyplinarny PZPN umożliwia przekazanie przez wojewódzkie związki piłki nożnej część swoich uprawnień dyscyplinarnych podległym mu jednostkom organizacyjnym (w szczególności: oddziałom, delegaturom, podokręgom).

Organy dyscyplinarne PZPN w II instancji

Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:

 1. komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,
 2. Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;
 3. Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,
 4. komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń komisji dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej, dotyczących przewinień popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego związku piłki nożnej oraz od orzeczeń organów dyscyplinarnych podległych jednostek organizacyjnych WZPN (w szczególności: oddziałów, delegatur, podokręgów),
 5. Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej i organu dyscyplinarnego spółki Ekstraklasa S.A.

4. JAK WNIEŚĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI DYSCYPLINARNEJ PZPN? TERMIN I TRYB WNIESIENIA

Zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym PZPN: odwołanie od decyzji dyscyplinarnej w piłce nożnej musisz wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosisz za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną przez Ciebie decyzję.

Niektóre regulaminy wojewódzkich związków piłki nożnej nakazują, by odwołanie złożyć bezpośrednio do organu odwoławczego. Mimo to nie uważam, by złożenie odwołania za pośrednictwem organu I instancji, zgodnie z przepisami PZPN, miało skutkować odrzuceniem odwołania lub innymi negatywnymi konsekwencjami.

5. CO POWINNO ZAWIERAĆ ODWOŁANIE OD ORZECZENIA DYSCYPLINARNEGO W PIŁCE NOŻNEJ?

Przepisy PZPN nie określają, co powinno zawierać odwołanie od decyzji dyscyplinarnej. Bazując na swojej praktyce uważam, że odwołanie powinno zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie organu odwoławczego, do którego jest kierowane,
 2. oznaczenie strony wnoszącej odwołanie,
 3. sprecyzowanie zarzutów stawianych zaskarżonej decyzji wraz z uzasadnieniem,
 4. sformułowanie żądań,
 5. podpis strony.

Skupię się na trzech ostatnich punktach, dwa pierwsze są raczej zrozumiałe.

A. Zarzuty dotyczące orzeczenia dyscyplinarnego PZPN

Formułując zarzuty pamiętaj o dwóch podstawowych zasadach postępowań dyscyplinarnych w sporcie: prawie do obrony i zasadzie dwuinstancyjności.

W odwołaniu od piłkarskiej decyzji dyscyplinarnej możesz powołać się na tzw. naruszenia prawa materialnego. Mogą one dotyczyć m.in. następujących sytuacji:

 • wymierzenie kary, która nie jest przewidziana za popełnienie danego przewinienia dyscyplinarnego;
 • nałożenie sankcji wobec osób, które nie mogą być ukarane na podstawie przepisów dyscyplinarnych;
 • dokonanie błędnej wykładni pojęcia zawartego w przepisach PZPN, co skutkowało uznaniem, że doszło do przewinienia dyscyplinarnego.

Możesz stawiać również zarzuty dotyczące wadliwego sposobu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, co oprowadziło do naruszenia przepisów proceduralnych. Naruszenia mogły polegać między innymi na utrudnianiu lub uniemożliwianiu korzystania z prawa do obrony, składania wniosków, udziału na posiedzeniach organów dyscyplinarnych itd.

Po trzecie, w odwołaniu możesz powołać się na rażąco niewspółmierną karę w stosunku do stopnia naruszeń przepisów. Z zarzutu tego skorzystasz, gdy nie kwestionujesz swojej winy ani sposobu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Uważasz jednak, że wymierzona kara jest zbyt surowa.

Więcej informacji na temat często występujących naruszeniach w sportowych postępowaniach dyscyplinarnych znajdziesz w moim innym wpisie na portalu.

3 zgięte kulki z papieru, z których jedna leży w koszu na śmieci, a dwie leżą tuż obok kosza na śmieci
Kliknij na zdjęcie, aby przeczytać wpis o błędach w postępowaniach dyscyplinarnych w sporcie

B. Sformułowanie żądań w odwołaniu od decyzji dyscyplinarnej PZPN

Pisząc żądania w odwołaniu musisz pamiętać o możliwych rozstrzygnięciach organu dyscyplinarnego II instancji. Może on:

 1. oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne lub złożone przez osobę nieuprawnioną,
 2. zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,
 3. uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ,
 4. uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo uchylić zaskarżone orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzyć, a w pozostałej części przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ bądź orzec co do istoty sprawy,
 5. umorzyć postępowanie odwoławcze.

Oczywiście nie będziesz składać wniosku o oddalenie odwołania. Podstawowymi wnioskami będą zatem:

 • wniosek o zmianę zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i orzeczenie co do istoty sprawyDotyczyć będzie spraw, w których zarzuty były związane z naruszeniem prawa materialnego, a nie przepisów postępowania.
 • wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Dotyczy to w szczególności postępowań, w których zostały naruszone przepisy proceduralne lub konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części.
 • wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania w całości lub części. Może dotyczyć sytuacji przedawnienia karalności albo uznania, że postępowanie dyscyplinarne było prowadzone w sprawie, która nie ma charakteru dyscyplinarnego.

Możesz oczywiście składać inne wnioski, np. zaskarżając nadanie orzeczeniu klauzuli natychmiastowej wykonalności, jeżeli tak zadecydował organ dyscyplinarny I instancji.

C. Podpis strony składając odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego PZPN

Na pierwszy rzut oka wszystko jest jasne. Osoba fizyczna podpisuje się osobiście, zaś za osobę prawną (piłkarski klub sportowy lub WZPN) podpisują się osoby umocowane do reprezentowania organizacji. Sytuacja nie jest tak oczywista przy rozróżnieniu w statucie umocowania do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych, co ma często miejsce w stowarzyszeniach.

W wielu przypadkach sprawy dyscyplinarne mają niemajątkowy charakter, więc nie wystarczy podpisanie odwołania przez osoby umocowane do składania oświadczeń w sprawach majątkowych. Okazuje się, że często odwołanie zgodnie z przepisami powinno być podpisane przez cały zarząd. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w moim innym wpisie na portalu – link poniżej.

Więcej informacji: Jak napisać statut klubu sportowego – stowarzyszenia?

6. ILE KOSZTUJE ODWOŁANIE OD KARY DYSCYPLINARNEJ W PIŁCE NOŻNEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PZPN?

Aby odwołanie było rozpatrywane przez organ odwoławczy, musisz wpłacić kaucję pieniężną – jej wysokość zależy od tego, kogo dotyczy decyzja dyscyplinarna:

 1. dla odwołań klubów Ekstraklasy – 2 000 zł,
 2. dla odwołań klubów I ligi – 1 000 zł,
 3. dla odwołań klubów II ligi – 750 zł,
 4. dla odwołań związków piłki nożnej i klubów III ligi – 500 zł,
 5. dla odwołań klubów z IV ligi i niższych lig – 150 zł,
 6. dla odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców – 350 zł,
 7. dla odwołań kibiców – 200 zł,

Nieopłacone odwołanie podlega odrzuceniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy decyzja organu I instancji nie zawierała pouczenia odnośnie do sposobu i zasad wniesienia odwołania. W takim przypadku organ odwoławczy przywraca termin do wniesienia odwołania lub wniesienia kaucji.

Kaucja zostanie zwrócona jedynie w razie uwzględnienia odwołania w całości.

7. CZY MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI ORGANÓW ODWOŁAWCZYCH PZPN?

Wydanie decyzji dyscyplinarnej przez organ drugiej instancji nie musi kończyć postępowania dyscyplinarnego w piłce nożnej. Pamiętam o możliwości złożenia skargi kasacyjnej do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN i skargi do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl

A. Skarga kasacyjna do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN

Od decyzji organów dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej wydanych w II instancji, jeżeli nie przysługuje od nich inny środek zaskarżenia możesz złożyć skargę kasacyjną.

Skargę kasacyjną składasz za pośrednictwem organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piki nożnej w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Zasady wnoszenia skarg i postępowania zostały określone w dwóch aktach prawnych: regulaminie dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Więcej informacji na temat składania skargi kasacyjnej znajdziesz w moim innym wpisie na portalu:

Zobacz: Skarga kasacyjna do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN

B. Skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl

Od ostatecznych decyzji dyscyplinarnych – organów II instancji albo Najwyższej Komisji Odwoławczej w postępowaniu kasacyjnym – przysługuje skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Skargę składasz w terminie 14 dni od otrzymania ostatecznej decyzji dyscyplinarnej. Trybunał rozpatrzy ją działając na podstawie swojego statutu, z uwzględnieniem przepisów ustawy o sporcie. Więcej na temat skargi do Trybunał Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl znajdziesz w moim innym wpisie – link poniżej.

Kliknij na obrazek, by przeczytać wpis o skardze do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

POMOC PRAWNA – POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (PZPN)

We wpisie omówiłem najistotniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać składając odwołanie od decyzji dyscyplinarnej w piłce nożnej, z uwzględnieniem przepisów PZPN.

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa sportowego, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej, analizując lub przygotowując Twoje odwołanie albo reprezentując w całym postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi PZPN i Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Potrzebujesz pomocy prawnej przy odwołaniu od kary dyscyplinarnej w piłce nożnej? Skontaktuj się ze mną

Telefon: +48 796 922 239
E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  NIE PRZEGAP NOWYCH WPISÓW

  To tyle na dzisiaj.

  Zachęcam Cię również do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie znajdziesz krótsze treści, niepublikowane na portalu. Często omawiam tam aktualne prawne problemy występujące w sporcie. Analizuję tam również często występujące błędy w dokumentach sportowych.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx