Jak napisać odwołanie od decyzji dyscyplinarnej w piłce ręcznej? Analiza przepisów ZPRP

przez Maciej Broda
Piłka do piłki ręcznej leżąca na siatce bramki

Postępowanie dyscyplinarne w polskim sporcie opiera się na zasadzie dwuinstancyjności. Dotyczy to również Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP), który ma ustawowo zagwarantowane funkcje dyscyplinarne. W tym wpisie omówię w skrócie podstawowe zasady krajowego postępowania dyscyplinarnego w piłce ręcznej. W szczególności skupię się na zasadach kierowania odwołań od decyzji dyscyplinarnych wydanych przez organy ZPRP. Zapraszam.

Aktualizacja: Wpis uwzględnia zmiany dokonane 24 września 2022 r w regulaminie dyscyplinarnym ZPRP

Z tego wpisu dowiesz się:

 • kto podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w piłce ręcznej?
 • jakie są organy dyscyplinarne ZPRP?
 • co powinno zawierać odwołanie od decyzji dyscyplinarnych w piłce ręcznej?
 • jakie są koszty wniesienia odwołania od decyzji Komisji Dyscyplinarnej ZPRP?
 • czy można zaskarżyć ostateczne decyzje dyscyplinarne Związku Piłki Ręcznej w Polsce?

SPIS TREŚCI:

 1. Postępowanie dyscyplinarne w piłce ręcznej – podstawy prawne
 2. Kto podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w ZPRP?
 3. Organy dyscyplinarne ZPRP
 4. Termin i tryb wniesienia odwołania od decyzji dyscyplinarnej
 5. Co powinno zawierać odwołanie?
 6. Koszt wniesienia odwołania
 7. Jak zaskarżyć ostateczne decyzje dyscyplinarne ZPRP?
 8. Pomoc prawna

Potrzebujesz wsparcia prawnego w postępowaniu dyscyplinarnym?

Sprawdź, jak mogę Ci pomóc

1. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE W PIŁCE RĘCZNEJ – PODSTAWY PRAWNE

Zgodnie z ustawą o sporcie polskie związki sportowe mają wyłączne kompetencje do ustanawiania reguł dyscyplinarnych i sprawowania funkcji dyscyplinarnych – z wyłączeniem spraw dopingowych. Związek Piłki Ręcznej w Polsce określił kwestie dyscyplinarne m.in. w statucie i regulaminie dyscyplinarnym.

Statut Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP)

Statut jest najważniejszym dokumentem regulującym działalność ZPRP. Wprawdzie nie zawiera on szczegółowych informacji na temat postępowania dyscyplinarnego w piłce ręcznej, jednak określa najważniejsze zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej i wprost przewiduje możliwość skorzystania z dalszej drogi odwoławczej poprzez złożenie skargi do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

Regulamin dyscyplinarny Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP)

Regulamin dyscyplinarny ZPRP jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie Delegatów. Określa on w szczególności:

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • kary dyscyplinarne i kary dodatkowe oraz zasady ich wymiaru,
 • wykroczenia dyscyplinarne,
 • organy dyscyplinarne ZPRP i ich kompetencje,
 • tryb postępowania dyscyplinarnego,
 • zasady wznawiania postępowania dyscyplinarnego, zawieszania wykonania kar dyscyplinarnych oraz zacierania ukarania.

Pisząc odwołanie od decyzji dyscyplinarnej będziesz oczywiście korzystać z tego dokumentu. W tekście przedstawię Ci najważniejsze informacje, o których musisz pamiętać przygotowując środek odwoławczy.

2. KTO PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ W ZPRP?

Zgodnie z przepisami ZPRP odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają:

 1. osoby prawne będące członkami zwyczajnymi Związku, w szczególności kluby piłki ręcznej i wojewódzkie związki piłki ręcznej (WZPR);
 2. osoby fizyczne działające w imieniu członków zwyczajnych ZPRP, w szczególności prezesi i inni reprezentanci klubów i wojewódzkich związków piłki ręcznej (WZPR);
 3. osoby fizyczne biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty, w szczególności: zawodnicy, trenerzy i członkowie ekip szkoleniowych, sędziowie oraz delegaci i przedstawiciele ZPRP,
 4. agenci piłki ręcznej, bez względu na formę organizacyjną, w której działają.

Za wykroczenie dyscyplinarne odpowiadają jedynie osoby, które ukończyły 16 lat. Młodsze osoby nie będą odpowiadać dyscyplinarnie na podstawie przepisów ZPRP.

3. ORGANY DYSCYPLINARNE ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE

Głównymi organami dyscyplinarnymi są:

 • Komisarz Ligi, przez którego rozumie się również Komisarza Rozgrywek albo Komisarza do spraw piłki ręcznej plażowej,
 • Komisja Dyscyplinarna ZPRP,
 • Komisja Odwoławcza ZPRP,
 • Zarząd ZPRP,
 • Walne Zgromadzenie Delegatów.

Komisarz Ligi

Komisarz Ligi jest organem dyscyplinarnym w I instancji we wszystkich sprawach dyscyplinarnych związanych z rozgrywkami ligi, w których pełni swoją funkcję. Wyjątkiem są sprawy zastrzeżone dla Komisji Dyscyplinarnej ZPRP albo Zarządu ZPRP jako organów I instancji.

W regulaminie dyscyplinarnym ZPRP znajdziesz przykładowy katalog spraw, którymi zajmuje się Komisarz Ligi:

Paragraf 43 regulaminu dyscyplinarnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce:

2. Komisarz Ligi jest właściwy w szczególności w sprawach dotyczących:
1) nieprzystąpienia klubu do zawodów,
2) dopuszczenia do gry osoby nieuprawnionej,
3) naruszenia obowiązków marketingowych i medialnych,
4) samowolnego opuszczenia boiska,
5) przeprowadzenia imprezy z naruszeniem przepisów,
6) niesportowego i chuligańskiego zachowania publiczności,
7) przebywania osoby odsuniętej w strefach niedozwolonych,
8) uszkodzenia lub zniszczenia mienia,
9) krytyki decyzji organizatora rozgrywek,
10) podburzania publiczności,
11) wykonywania funkcji w stanie nietrzeźwości,
12) wypaczania wyników zawodów,
13) naruszenia przepisów 8.6, 8.10 i 16.10 przepisów gry w piłkę ręczną,
14) niesportowego i szczególnie niesportowego zachowania trenerów i osób towarzyszących,
15) naruszania nietykalności cielesnej.

Komisja Dyscyplinarna ZPRP

Komisja Dyscyplinarna ZPRP składa się z 5-7 osób wybranych przez Zarząd ZPRP.

Komisja Dyscyplinarna ZPRP pełni funkcję organu dyscyplinarnego I instancji w sprawach następujących wykroczeń dyscyplinarnych:

 • popełnionych w czasie lub w związku ze zgrupowaniami i zawodami reprezentacji narodowych przez kluby, zawodników, trenerów i członków ekip reprezentacyjnych oraz członków kierownictwa reprezentacji, w tym w szczególności dotyczących odmowy zwolnienia reprezentanta Polski, odmowy udziału w kadrze narodowej, niesportowe lub niegodne zachowanie członków ekipy narodowej,
 • popełnionych przez agentów piłki ręcznej lub w związku z korzystaniem z usług agentów,
 • popełnionych przez delegatów ZPRP oraz sędziów, w tym sędziów głównych turniejów,
 • dotyczących korupcji sportowej, oraz manipulowania wynikami zawodów,
 • popełnionych przy realizacji procedur transferowych.

Komisja Dyscyplinarna ZPRP pełni również funkcję organu dyscyplinarnego II instancji – rozpatruje odwołania od decyzji dyscyplinarnych Komisarza Ligi, wydanych w I instancji.

Komisja Odwoławcza ZPRP

Komisja Odwoławcza ZPRP składa się z 5-7 osób wybieranych przez Zarząd ZPRP.

Komisja Odwoławcza ZPRP działa jako organ dyscyplinarny II instancji – rozpatruje odwołania od decyzji dyscyplinarnych Komisji Dyscyplinarnej ZPRP, wydanych w I instancji.

Zarząd ZPRP i Walne Zgromadzenie Delegatów

Zarząd ZPRP działa również jako organ dyscyplinarny I instancji – w sprawach wykroczeń popełnionych przez członków zwyczajnych ZPRP (m.in. klubów i wojewódzkich związków piłki ręcznej) przy realizacji zadań statutowych.

W tych sprawach funkcję organu dyscyplinarnego II instancji pełni Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP.

Dlaczego piszę o organach przy okazji omawiania odwołań od decyzji dyscyplinarnych? W niektórych postępowaniach dyscyplinarnych, w których uczestniczyłem – ogólnie, nie piszę konkretnie o piłce ręcznej – decyzje dyscyplinarne były wydawane przez niewłaściwy organ. Na takie uchybienie jak najbardziej możemy powołać się pisząc odwołanie. Więcej informacji na temat błędów w postępowaniach dyscyplinarnych znajdziesz w moim innym tekście – link poniżej.

3 zgięte kulki z papieru, z których jedna leży w koszu na śmieci, a dwie leżą tuż obok kosza na śmieci
Kliknij na zdjęcie, aby przeczytać wpis o błędach w postępowaniach dyscyplinarnych w sporcie

4. ODWOŁANIE OD DECYZJI DYSCYPLINARNEJ ZPRP – TERMIN I TRYB WNIESIENIA

Termin i tryb wniesienia odwołania od decyzji dyscyplinarnej w piłce ręcznej zależy od tego, który organ orzekał w pierwszej instancji.

Jeżeli był to Komisarz Ligi lub Komisja Dyscyplinarna ZPRP, termin na wniesienie odwołania do organu II instancji wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie należy wnieść na piśmie – za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w I instancji.

Jeżeli w I instancji decyzję podejmował Zarząd, który podjął uchwałę w sprawie zawieszenia lub wykluczenia członka ZPRP, termin na wniesienie odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów ZPRP wynosi 30 dni od otrzymania uchwały. Regulamin nie określa sposobu wniesienia odwołania, ale rekomenduję zachowanie formy pisemnej.

5. CO POWINNO ZAWIERAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI DYSCYPLINARNEJ W PIŁCE RĘCZNEJ?

Zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym ZPRP: odwołanie od decyzji Komisarza Ligi lub Komisji Dyscyplinarnej ZPRP powinno zawierać w szczególności:

 1. oznaczenie organu odwoławczego, do którego jest kierowane,
 2. oznaczenie strony wnoszącej odwołanie,
 3. sprecyzowanie zarzutów stawianych zaskarżonemu orzeczeniu i ich uzasadnienie,
 4. sformułowanie żądań strony,
 5. podpis strony.

Wprawdzie regulamin dyscyplinarny ZPRP nie zawiera informacji na temat wymogów formalnych odwołania od decyzji Zarządu ZPRP, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by w odwołaniu ująć te same elementy co w odwołaniu od decyzji Komisji Dyscyplinarnej.

Skupię się na trzech ostatnich punktach, dwa pierwsze są raczej zrozumiałe.

A. Zarzuty dotyczące orzeczenia dyscyplinarnego ZPRP

Formułując zarzuty pamiętaj o dwóch podstawowych zasadach postępowań dyscyplinarnych w sporcie: prawie do obrony i zasadzie dwuinstancyjności.

W odwołaniu od decyzji dyscyplinarnej możesz powołać się na tzw. naruszenia prawa materialnego. Mogą one dotyczyć m.in. następujących sytuacji:

 • wymierzenie kary, która nie jest przewidziana za popełnienie danego wykroczenia dyscyplinarnego;
 • nałożenie sankcji wobec osób, które nie mogą być ukarane – np. osoby, które nie ukończyły 16. roku życia;
 • dokonanie błędnej wykładni pojęcia zawartego w prawie wewnętrznym ZPRP, co skutkowało uznaniem, że doszło do przewinienia dyscyplinarnego.

Zarzuty mogą również dotyczyć wadliwego sposobu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, co doprowadziło do naruszenia przepisów proceduralnych. Mogą one polegać między innymi na utrudnianiu lub uniemożliwianiu korzystania z prawa do obrony, składania wniosków, udziału na posiedzeniach organów dyscyplinarnych itd.

Po trzecie, możesz zarzucić rażąco niewspółmierną karę w stosunku do stopnia naruszeń przepisów. Nie kwestionujesz swojej winy, zgadzasz się ze sposobem prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, ale uważasz, że wymierzona kara jest zbyt surowa.

B. Sformułowanie żądań w odwołaniu od decyzji dyscyplinarnej ZPRP

Zawierając żądania w odwołaniu musisz pamiętać o możliwych rozstrzygnięciach organu dyscyplinarnego II instancji. Może on:

 1. utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie, albo
 2. zmienić zaskarżone orzeczenie i orzec co do istoty sprawy, albo
 3. uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, albo
 4. uchylić zaskarżone orzeczenie i umorzyć postępowanie w danej sprawie, albo
 5. odrzucić z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Oczywiście nie będziesz składać wniosku o odrzucenie odwołania albo utrzymanie w mocy zaskarżonego orzeczenia. W odwołaniu będziesz zatem składać wniosek o:

 • zmianę zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i orzeczenie co do istoty sprawyDotyczyć będzie spraw, w których zarzuty były związane z naruszeniem prawa materialnego, a nie przepisów postępowania.
 • uchylenie zaskarżonego orzeczenia lub orzeczeń w całości lub w części i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Dotyczy to w szczególności postępowań, w których zostały naruszone przepisy proceduralne lub konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części.
 • uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania w całości lub części. Może dotyczyć sytuacji przedawnienia karalności albo uznania, że postępowanie dyscyplinarne było prowadzone w sprawie, która nie ma charakteru dyscyplinarnego.

Możesz oczywiście składać inne wnioski, np. zaskarżając nadanie orzeczeniu klauzuli natychmiastowej wykonalności, jeżeli tak zadecydował organ dyscyplinarny I instancji.

C. Podpis strony składając odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego ZPRP

Na pierwszy rzut oka wszystko jest jasne. Osoba fizyczna podpisuje się osobiście, zaś za osobę prawną (klub sportowy lub WZPR) podpisują się osoby umocowane do reprezentowania organizacji. Sytuacja nie jest tak oczywista przy rozróżnieniu w statucie umocowania do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych, co ma często miejsce w stowarzyszeniach.

W wielu przypadkach sprawy dyscyplinarne mają niemajątkowy charakter, więc nie wystarczy podpisanie odwołania przez osoby umocowane do składania oświadczeń w sprawach majątkowych. Okazuje się, że często odwołanie zgodnie z przepisami powinno być podpisane przez cały zarząd. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w moim innym wpisie na portalu – link poniżej.

Więcej informacji: Jak napisać statut klubu sportowego – stowarzyszenia?

6. KOSZT WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI DYSCYPLINARNEJ ZPRP

Jeżeli składasz skargę od orzeczenia Komisarza Ligi albo Komisji Dyscyplinarnej ZPRP musisz uiścić kaucję pieniężną w wysokości 2000 złotych. Kaucję tę musisz wpłacić w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje, że organ odwoławczy nie rozpozna odwołania.

Kaucja ulega zwrotowi jedynie w razie uwzględnienia odwołania w całości.

W regulaminie dyscyplinarnym nie ma informacji na temat obowiązku wpłaty kaucji pieniężnej przy wnoszeniu odwołań od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Delegatów ZPRP.

7. JAK ZASKARŻYĆ OSTATECZNE DECYZJE DYSCYPLINARNE W PIŁCE RĘCZNEJ?

Wydanie decyzji przez organy II instancji nie oznacza końca ścieżki odwoławczej. Od ostatecznych decyzji dyscyplinarnych przysługuje bowiem skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Skargę składasz w terminie 14 dni od otrzymania ostatecznej decyzji dyscyplinarnej. Trybunał rozpatrzy ją działając na podstawie swojego statutu, z uwzględnieniem przepisów ustawy o sporcie. Więcej na temat skargi do Trybunał Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl znajdziesz w moim innym wpisie – link poniżej.

Kliknij na obrazek, by przeczytać wpis o skardze do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

POMOC PRAWNA – POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE (ZPRP)

We wpisie omówiłem najistotniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać składając odwołanie od decyzji dyscyplinarnej w piłce ręcznej, z uwzględnieniem przepisów ZPRP.

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa sportowego, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej, analizując lub przygotowując Twoje odwołanie albo reprezentując w całym postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi ZPRP i Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Potrzebujesz pomocy prawnej przy odwołaniu od kary dyscyplinarnej w piłce ręcznej? Skontaktuj się ze mną

Telefon: +48 796 922 239
E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  2 komentarze

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  2 komentarzy
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  View all comments
  2
  0
  Dodaj komentarzx