Nowe przepisy FIFA a zmiany w umowach z agentami piłkarskimi – co zmieni się w 2023 roku? [AKTUALIZACJA: WRZESIEŃ 2023]

przez Maciej Broda
fragment piłki do piłki nożnej

6 stycznia 2023 roku FIFA opublikowała komunikat o zmianach przepisów regulujących działalność agentów piłkarskich, które częściowo już weszły w życie. Jak zmieni się działalność agentów? O czym powinni pamiętać piłkarze/piłkarki oraz trenerzy i trenerki przy zawieraniu umów z agentami? Jaki wpływ będą mieć zmiany na treść umów zawieranych przez kluby sportowe? Na te pytania odpowiadam w tym tekście. Startujemy.

Uwaga! 8 sierpnia 2023 roku PZPN wprowadził krajowe przepisy regulujące działalność agentów piłkarskich.

Aby zapoznać się z nowymi przepisami, przejdź do mojego innego artykułu na portalu (LINK DO ARTYKUŁU)

SPIS TREŚCI:

 1. Zmiany przepisów FIFA ws. agentów piłkarskich i pośredników transakcyjnych
 2. Które przepisy stosujemy ws. agentów piłkarskich?
 3. Wpływ zmian przepisów na obowiązujące umowy z pośrednikami transakcyjnymi
 4. Czas trwania umowy z agentem piłkarskim
 5. Wynagrodzenie agentów piłkarskich
 6. Jednoczesne reprezentowanie kilku stron przez agenta piłkarskiego   
 7. Wyłączne prawo agenta piłkarskiego do reprezentowania klienta  
 8. Reprezentowanie niepełnoletnich zawodników przez agentów piłkarskich
 9. Samodzielne zawieranie i negocjowanie kontraktów przez klientów agenta
 10. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy prawnej przed zawarciem umowy z agentem lub podpisaniem aneksu do umowy
 11. Pomoc prawna

Zobacz również: Inne wpisy o prawie piłkarskim

1. Zmiany przepisów FIFA w sprawie agentów piłkarskich i pośredników transakcyjnych

W 2015 roku FIFA zniosła system licencjonowania agentów piłkarskich. Nastąpiło to poprzez uchwalenie Regulations on Working with Intermediaries. Dodatkowo krajowym federacjom piłkarskim przyznano dużą swobodę przy wdrożeniu przepisów na szczeblu krajowym. Więcej na ten temat pisałem w moim poprzednim wpisie, który znajdziesz tutaj.

W ocenie FIFA deregulacja zawodu agenta piłkarskiego nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Wielokrotnie pojawiały się informacje o braku przejrzystości działań pośredników i obniżeniu jakości świadczonych usług.

Dlatego też FIFA od kilku lat sygnalizowała, że będzie chciała bardziej uregulować rynek agentów piłkarskich. Główne założenia zmian zostały przedstawione między innymi podczas Wyscout Forum, które odbyło się 16-17 listopada 2021 roku.

16 grudnia 2022 roku FIFA zatwierdziła nowe przepisy dotyczące działalności agentów piłkarskich (Football Agents Regulations). Zapamiętaj tę datę – będzie miała duże znaczenie przy ustalaniu, czy Twoja umowa zawarta z agentem musi zostać zmieniona w najbliższych miesiącach.

Część zmian obowiązuje już od 9 stycznia 2023 roku. Dotyczą między innymi zasad uzyskiwania licencji agentów piłkarskich i wymogów stawianych kandydatom do uzyskania licencji.

Większość zmian wejdzie w życie 1 października 2023 roku. Dotyczą one przede wszystkim treści umów zawieranych z agentami piłkarskimi: limitu wynagrodzenia, czasu trwania umowy, zasad wypłaty wynagrodzenia, współpracy z osobami niepełnoletnimi itd.

Bardzo ważne są przepisy przejściowe, o których przeczytasz za chwilę. Wynika z nich, że umowy zawierane i przedłużane po 16 grudnia 2022 roku muszą być zmienione, by po 1 października 2023 roku spełniały wymogi wynikające z nowych przepisów FIFA. Dlatego już teraz warto przemyśleć treść zawieranych umów i aneksów do umów.

W tym tekście nie będę omawiać nowego systemu licencyjnego oraz zasad weryfikacji wiedzy agentów. Skupię się na zmianach dotyczących treści samych umów zawieranych z agentami przez piłkarzy i piłkarki, trenerów i trenerki, kluby, federacje i organizatorów rozgrywek ligowych. Od razu uprzedzam, że zmian jest sporo, dlatego też niektóre kwestię rozwinę dodatkowo w osobnych wpisach.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z umową z agentem piłkarskim?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

2. Które przepisy stosujemy w sprawie agentów piłkarskich?

Podstawowa sprawa – przepisy regulaminu FIFA niekoniecznie będą bezpośrednio stosowane w Twojej działalności.

Przepisy FIFA będą bezpośrednio stosowane przy wszelkich działaniach związanych z transferem międzynarodowym lub transakcją międzynarodową oraz przy działalności agentów o wymiarze międzynarodowym (international dimension).

Działalność krajowa agentów piłkarskich

Przy transferach krajowych i działaniach agentów, które nie mają międzynarodowego charakteru, będziemy stosować przepisy krajowych federacji piłkarskich, w naszym przypadku – Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Aby zapoznać się przepisami PZPN, przejdź do mojego innego artykułu na portalu (LINK DO ARTYKUŁU)

uścisk ręki
Sora Simazaki, Pexels.com

3. Nowe przepisy FIFA ws. agentów piłkarskich a obecne umowy z pośrednikami transakcyjnymi

Uchwalenie nowych przepisów nie oznacza automatycznego rozwiązania dotychczas zawartych umów z pośrednikami transakcyjnymi. Umowy te zachowują ważność, ale część z nich trzeba będzie w najbliższym czasie dostosować do nowych przepisów.

Dlaczego tylko część z nich? Nowy regulamin FIFA zawiera przepisy przejściowe dotyczące obowiązujących umów z pośrednikami. Wyróżnione są dwie kategorie umów – ze względu na moment ich zawarcia.

W każdym przypadku osoba chcąca kontynuować działalność agenta piłkarskiego od 1 października 2023 roku musi uzyskać licencję, zgodnie z nowymi przepisami FIFA.

Umowy zawarte do 16 grudnia 2022 roku

Umowy takie zachowują ważność bez konieczności zmian, jeżeli spełniają minimalne wymogi określone w artykule 12 paragraf 7 regulaminu FIFA, czyli zawierają:

 • Oznaczenie stron,
 • Okres obowiązywania umowy,
 • Wysokość wynagrodzenia agenta,
 • Zakres usług agenta,
 • Podpisy stron

Wygasają one w terminie określonym przez strony w umowie. Regulamin FIFA wprowadza jednak zakaz przedłużania takich umów.

Umowy i aneksy zawarte po 16 grudnia 2022 roku

Umowy te zachowują ważność, jednak będą musiały być zmienione, by od 1 października 2023 r. spełniać pozostałe wymogi nowego regulaminu FIFA, m.in. dotyczące limitu wynagrodzenia, zakazu reprezentowania kilku stron itd.

4. Czas trwania i maksymalna długość umowy z agentem piłkarskim

Umowy agentów z piłkarzami i piłkarkami

Maksymalna długość umów zawieranych między agentami piłkarskimi a zawodniczkami i zawodnikami wynosi 2 lata. Okres obowiązywania może zostać przedłużony jedynie poprzez zawarcie nowej umowy.

Umowy z agentem nie mogą być automatycznie przedłużane. Jeżeli w umowie znajduje się klauzula o automatycznym przedłużeniu umowy, będzie ona nieważna.

Umowy agentów z trenerami i trenerkami

Obowiązują takie same zasady jak w przypadku zawodników i zawodniczek. Umowy z agentem zawierane są maksymalnie na okres 2 lat, bez możliwości automatycznego przedłużenia umowy.

Umowy z klubami, związkami sportowymi i organizatorami lig

Regulamin FIFA nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących okresu obowiązywania umów zawieranych między agentami a klubami piłkarskimi, federacjami piłkarskimi i organizatorami rozgrywek ligowych.

5. Wynagrodzenie agentów piłkarskich

A. Limity wynagrodzeń agentów piłkarskich

Dotychczas obowiązujące przepisy FIFA i PZPN zawierały rekomendacje dotyczące wynagrodzeń pośredników transakcyjnych, np. 3% wartości wynagrodzenia zawodnika. W praktyce prowizja ta wynosiła zazwyczaj około 10% wartości wynagrodzenia zawodnika przysługującego mu na podstawie kontraktu zawartego z udziałem pośrednika.

Nowy regulamin wprowadza limity wynagrodzeń dla agentów piłkarskich, tzw. service fee cap. Limity uzależnione są od: wysokości brutto wynagrodzenia reprezentowanych zawodników lub trenerów oraz tego, kto jest klientem agenta w danej transakcji, w której świadczy on usługi.Klient
Wynagrodzenie maksymalne agentów
Roczne wynagrodzenie
klienta poniżej/równe
200.000 USD
lub jego równowartość
Roczne wynagrodzenie
klienta powyżej
200.000 USD
lub jego równowartość
Zawodnik lub trener 5% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
3% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
Pozyskujący klub/federacja/
organizator ligi
5% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
3% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
Pozyskujący klub/federacja/
organizator ligi i zawodnik/trener
(dozwolona podwójna reprezentacja)
10% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
6% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
Odstępujący klub/federacja/
organizator ligi
10% sumy transferowej

Do kwoty 200 tysięcy dolarów, od której zależy wysokość prowizji, nie dołączamy płatności warunkowych, np. premii meczowych, premii za wyniki sportowe, premii lojalnościowych itd.

Bardzo ważne: zmniejszona wartość prowizji (prawa kolumna) dotyczy nadwyżki ponad wynagrodzenie 200 tysięcy dolarów.

Przykład: Jeżeli agent reprezentuje zawodnika, którego roczne wynagrodzenie w negocjowanym kontrakcie wynosi 300 tysięcy dolarów, prowizja agenta będzie wynosiła maksymalnie 5% dla wynagrodzenia do 200 tysięcy dolarów i 3% dla nadwyżki, czyli 100 tysięcy dolarów w naszym przykładzie.

B. Czy klub może płacić agentowi piłkarskiemu w imieniu zawodnika lub trenera?

Założeniem FIFA jest, że to klient agenta będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Zawodnik zatrudnia agenta? To on ma zapłacić za jego usługi, a nie zatrudniający go klub.

FIFA wprowadza jednak jeden wyjątek. Jeżeli roczne wynagrodzenie zawodnika/trenera jest równe lub niższe niż 200 tysięcy dolarów amerykańskich, wówczas klub zatrudniający/pozyskujący może zapłacić agentowi wynagrodzenie w imieniu zawodnika/trenera. Działanie takie będzie dozwolone, gdy:

 • wypłata wynagrodzenia nie doprowadzi do zależności agenta względem klubu,
 • wypłacone wynagrodzenie nie przekroczy limitów określonych wyżej,
 • wypłacona agentowi kwota nie będzie odjęta od wynagrodzenia piłkarza/trenera, wynikającego z kontraktu.

C. Czy agent piłkarski może otrzymywać wynagrodzenie nawet po wygaśnięciu umowy z piłkarzem lub trenerem?

 Tak, agent będzie mógł otrzymać wynagrodzenie, nawet gdy kontrakt piłkarski lub trenerski będzie obowiązywać dłużej niż umowa o reprezentowanie. Wynika to z treści art. 14 ust. 5 lit. a regulaminu FIFA ws. agentów piłkarskich. Warunki są dwa:

 • Kontrakt piłkarski negocjowany przez agenta dalej obowiązuje,
 • W umowie z agentem znajduje się przepis, który jednoznacznie potwierdza prawo agenta do otrzymania wynagrodzenia nawet po wygaśnięciu umowy z agentem.

W interesie agentów jest zatem, by kwestia wynagrodzenia po zakończeniu współpracy została bardzo precyzyjnie określona w zawieranej umowie.

Potrzebujesz wsparcia z zakresu prawa piłki nożnej?

Napisz do mnie i opisz swoją sytuację

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  D. Czy agent piłkarski może otrzymywać wynagrodzenie od niepełnoletniego piłkarza lub piłkarki?

  Zgodnie z nowym regulaminem FIFA: agent może otrzymywać wynagrodzenie od niepełnoletniego zawodnika lub zawodniczki, jeżeli podpisuje on/ona profesjonalny kontrakt piłkarski, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie lub krajowej federacji piłkarskiej.

  6. Jednoczesne reprezentowanie kilku stron przez agenta piłkarskiego     

  Częstą sytuacją do tej pory było jednoczesne reprezentowanie przez pośrednika transakcyjnego kilku stron transakcji, np. klubu i zawodnika. Nowy regulamin FIFA znacznie ogranicza takie możliwości. FIFA uzasadniła te ograniczenia występowaniem konfliktu interesów podczas transferów.

  Co do zasady agent piłkarski będzie mógł reprezentować tylko jedną stronę transakcji: zawodnika/trenera, klub odstępujący albo klub pozyskujący.

  Dozwolony jest jednak jeden wyjątek. Agent może jednocześnie reprezentować zawodnika/trenera i klub pozyskujący, jeżeli wcześniej otrzyma pisemną zgodę od obu stron. W takim przypadku klub pozyskujący może zapłacić maksymalnie do 50% wartości wynagrodzenia agenta wynikającego z transakcji. Pozostałą cześć wynagrodzenia uiszcza zawodnik/trener.

  boisko piłkarski położone wśród drzew
  Sveta K, Pexels.com

  7. Wyłączne prawo agenta piłkarskiego do reprezentowania klienta        

  Nowy regulamin FIFA nie zakazuje zawierania umów przewidujących wyłączne prawo agenta do reprezentowania klientów. Informacje o wyłącznych prawach agentów mają być publikowane i powszechnie dostępne.

  Agent może kontaktować się z potencjalnym klientem lub zawierać umowę o reprezentowanie najwcześniej 2 miesiące przed wygaśnięciem umowy na wyłączność obowiązującej z obecnym agentem.

  8. Reprezentowanie niepełnoletnich zawodników przez agentów piłkarskich

  Agenci, którzy chcą reprezentować niepełnoletniego piłkarza, piłkarkę albo klub w transakcji z udziałem niepełnoletnich zawodników lub zawodniczek, będą musieli ukończyć specjalny obowiązkowy kurs dostępny na platformie FIFA.

  Niezależnie od tego, agent musi spełnić wszelkie wymagania przewidziane w przepisach powszechnych danego państwa, w którym będzie zatrudniany niepełnoletni gracz.

  Agent może kontaktować się z niepełnoletnim zawodnikiem/zawodniczką albo podpisać z nim/nią umowę najwcześniej na 6 miesięcy przed osiągnięciem wieku, w którym zawodnik/zawodniczka mogą podpisać profesjonalny kontrakt. Dodatkowo wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

  Podsumowując, umowa agenta z niepełnoletnim graczem będzie skutecznie zawarta, gdy:

  • Spełnia minimalne wymogi co do treści, czyli zawiera: oznaczenie stron, czas trwania umowy, zakres usług, wynagrodzenie agenta, podpisy stron;
  • Agent ukończył kurs FIFA i zawarł umowę z graczem nie wcześniej niż 6 miesięcy przed osiągnięciem wieku, w którym gradz może podpisać profesjonalny kontrakt, dodatkowo agent uzyskał na to zgodę opiekuna prawnego;
  • Umowa podpisana jest przez zawodnika/zawodniczkę i opiekuna prawnego, zgodnie z zasadami określonymi w danym państwie.

  9. Samodzielne zawieranie I NEGOCJOWANIE KONTRAKTÓW przez klientów agenta

  Klienci agentów (zawodnicy, trenerzy, kluby, federacje, organizatorzy lig) będą mogli samodzielnie negocjować i podpisywać kontrakty, bez udziału agentów. Wynika to z treści artykułu 12 ustęp 12 i 13 regulaminu FIFA.

  Wszelkie klauzule ograniczające lub wyłączające taką możliwość są nieważne. Nie będą również ważne postanowienia, zgodnie z którymi klienci agenta będą musieli zapłacić wynagrodzenie agentowi w razie samodzielnego zawarcia kontraktu.

  10. Informacja o możliwości Skorzystania z pomocy prawnej przed zawarciem umowy z agentem lub podpisaniem aneksu do umowy

  Nowe przepisy FIFA nakładają na agenta dodatkowy obowiązek informacyjny. Przed zawarciem umowy lub aneksu do umowy, agent powinien:

  • poinformować na piśmie trenera/zawodnika, że ten powinien rozważyć skorzystanie z niezależnej pomocy prawnej w związku z zawieraną umową, oraz
  • uzyskać na piśmie od trenera/zawodnika informację, że ten skorzystał z takiej pomocy prawnej albo zdecydował się nie korzystać z pomocy prawnej.

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  We wpisie przedstawiłem niektóre zmiany w przepisach FIFA, które agenci, kluby, zawodnicy i trenerzy muszą uwzględnić w zawieranych przez siebie umowach.

  Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w relacjach z agentami piłkarskimi, oczywiście możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci m.in. poprzez skonsultowanie nowych przepisów, analizę umowy albo przygotowanie nowej umowy z agentem.

  Telefon: +48 796 922 239
  E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

  Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx