Rządowy Program Klub 2022 – jakie są zasady dofinansowania klubów sportowych?

przez Maciej Broda
bieżnia lekkoatletyczna z niebieską nawierzchnią

Przed nami kolejna edycja Rządowego Programu Klub. Postanowiłem zatem przedstawić najważniejsze informacje dotyczące tej formy wsparcia. Które kluby mogą otrzymać dofinansowanie? Jaka będzie jego wysokość? Jakie są wymagane środki własne klubów sportowych? Odpowiedzi znajdziesz w tym tekście. Zapraszam.

Na portalu znajdziesz artykuł o Programie Klub – edycji 2023 (link do artykułu)

SPIS TREŚCI:

 1. Podstawowe informacje
 2. Kiedy rozpocznie się nabór?
 3. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?
 4. Sposób złożenia wniosku
 5. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
  1. Wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców
  2. Zakup sprzętu sportowego
  3. Organizacja obozu sportowego
 6. Wysokość dofinansowania w Programie
 7. Czy można przeznaczyć pełną kwotę dotacji na wynagrodzenia dla szkoleniowców?
 8. Udział środków własnych
 9. Kryteria oceny wniosków
 10. Testy sprawności fizycznej uczestników Programu

1. PROGRAM KLUB 2022 – PODSTAWOWE INFORMACJE

Najważniejszą różnicą w porównaniu do poprzednich edycji jest wyłonienie przez Ministra Sportu i Turystyki zewnętrznego operatora Programu Klub. Zostało nim Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie. To ten podmiot przeprowadzi proces rekrutacji klubów do wsparcia, jak również będzie odpowiedzialny za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie kwoty przeznaczonej na realizację programu.

28 marca operator uruchomił stronę internetową poświęconą Programowi Klub — www.rzadowyprogramklub.pl. W tym momencie opublikowane są na niej wyłącznie podstawowe informacje dotyczące programu oraz jego regulamin. Czekamy zatem na aktualizację strony.

2. KIEDY ROZPOCZNIE SIĘ NABÓR DO PROGRAMU KLUB?

Nabór wniosków rozpocznie się 7 kwietnia o godzinie 13:00.

W tym momencie w regulaminie programu nie określono końcowego terminu składania wniosków ani terminu rozpatrzenia wniosków.

AKTUALIZACJA z 8 kwietnia 2022 roku: Na stronie Programu umieszczono informację o końcowym terminie składania wniosków – 6 czerwca 2022 roku.

Wiadomo natomiast, że realizacja zadań przez kluby sportowe w ramach udzielonego wsparcia ma odbywać się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. W tym terminie operator jest zobowiązany do: wyłonienia podmiotów do dofinansowania, zawarcia umów oraz przekazania środków klubom sportowym.

AKTUALIZACJA z 28 czerwca 2022 roku: Opublikowano wyniki programu (LINK)

3. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE KLUB?

Wnioskodawcą i uczestnikiem programu może być klub sportowy (w tym uczniowski klub sportowy) działający w formie stowarzyszenia, który realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Co istotne, klub sportowy musi prowadzić formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o wsparcie. Klub składając wniosek, dołącza do niego wypis z KRS bądź z ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Więcej informacji na temat rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia znajdziesz w moim innym artykule na portalu.

Wsparcie w ramach Rządowego Programu Klub może zostać udzielone tylko tym klubom sportowym, których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych im w 2021 roku nie przekroczyła 200 tysięcy złotych.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu klub dołączy do wniosku sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 ustawy z o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy, tj. za 2021 rok. Jeżeli w sprawozdaniu nie wyodrębniono kwoty przyznanych dotacji, klub musi dołączyć informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną w złożonym wniosku.

4. SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU W PROGRAMIE KLUB

W tym momencie nie ma szczegółowych informacji dotyczących składania wniosków w tegorocznej edycji. Wiadomo natomiast, że wniosek ponownie należy złożyć w programie AMODIT, a wzór samego wniosku nie uległ zmianie.

Gdy zostaną opublikowane kolejne informacje, zaktualizuję wpis.

Jeżeli potrzebujesz materiałów przydatnych do przygotowania wniosku, zachęcam Cię do zapoznania się z materiałami Ministerstwa Sportu i Turystyki przygotowanymi na potrzeby edycji w 2021 roku (LINK). Znajdziesz w nich między innymi:

 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie,
 • Wzór wniosku na dofinansowanie w kwocie 10 tysięcy złotych,
 • Wzór wniosku na dofinansowanie w kwocie 15 tysięcy złotych.

5. NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU KLUB?

Środki można przeznaczyć na:

 1. wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. organizację obozu sportowego.

Co istotne, w ramach wnioskowanego dofinansowania, uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.

We wniosku musi znaleźć się informacja o liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku życia, uczestniczących w szkoleniu lub zajęciach realizowanych przez klub w podziale na:

 • posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 • nieposiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 • będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 • będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego związku sportowego

Wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców

Regulamin programu nie określa szczegółowych wymogów dotyczących szkoleniowców. Wynika z niego jedynie, że wynagrodzenie dla szkoleniowców w ramach Programu KLUB musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia, przy czym kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących zatrudniania trenerów klubowych, zachęcam Cię do zapoznania się z moim innym wpisem opublikowanym na portalu.

Zakup sprzętu sportowego

Składając wniosek o dofinansowanie, klub sportowy zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji kompletu sprzętu sportowego. W ramach zakupu sprzętu sportowego można nabyć:

 • sprzęt lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego, w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerowego itp.),
 • pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (np. materace, pachołki, siatki );
 • specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie sportowe, koszulki, spodenki) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach.

Sprzęt sportowy, poza strojami sportowymi, musi posiadać stosowne, wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania przez dzieci i młodzież szkolną.

Organizacja obozu sportowego

Regulamin programu nie określa szczegółowo zasad organizacji obozu sportowego. Jedynym wprost przewidzianym wymogiem jest, by obóz trwał minimum 5 dni. Nie można wykluczyć, że, analogicznie jak w poprzedniej edycji, obóz musi odbyć się na terenie Polski.

6. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W PROGRAMIE KLUB

Na realizację Programu KLUB Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało w tym roku 66,5 mln złotych.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby sekcji, których dotyczy wsparcie. Przez jedną sekcję sportową rozumiemy wszystkich zawodników/uczestników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od podziałów ze względu na wiek lub płeć. Jeżeli w klubie prowadzone jest szkolenie w piłce nożnej i futsalu, będzie to uznawane za szkolenie w jednym sporcie. Podobnie – piłka ręczna i piłka ręczna plażowa itd.

Dofinansowanie dla klubu jednosekcyjnego

Kwota dotacji dla klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji wynosi 10 tysięcy złotych:

 • wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców – 6 tysięcy złotych,
 • dofinansowanie zakupu sprzętu lub organizacji obozu – 4 tysiące złotych.

Dofinansowanie dla klubu wielosekcyjnego

Kwota dotacji klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji wsparcie wyniesie 15 tysięcy złotych:

 • wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców – 9 tysięcy złotych,
 • dofinansowanie zakupu sprzętu lub organizacji obozu – 6 tysięcy złotych.

Środki na wynagrodzenie mogą zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach. Tak samo klub sportowy może wykorzystać środki na zakup sprzętu sportowego lub organizację obozu sportowego w dowolnej proporcji.

7. CZY MOŻNA PRZEZNACZYĆ PEŁNĄ KWOTĘ DOTACJI NA WYNAGRODZENIA DLA SZKOLENIOWCÓW?

Tak, można. Należy przy tym pamiętać o poniższych wymogach.

Klub jednosekcyjny (wariant 10 tysięcy złotych)

Jeżeli klub jednosekcyjny zgłosił do programu jednego szkoleniowca, kwota dofinansowania nie ulega zmianie i wynosi 6 tysięcy złotych.

Jeżeli klub jednosekcyjny zgłosił dwóch i więcej szkoleniowców kwota dofinansowania może wynosić 10 tysięcy złotych, do podziału w dowolnej proporcji.

Klub wielosekcyjny (wariant 15 tysięcy złotych)

Jeżeli klub wielosekcyjny zgłosił do programu dwóch szkoleniowców, kwota dofinansowania nie ulega zmianie i wynosi 9 tysięcy złotych.

Jeżeli klub wielosekcyjny zgłosił trzech i więcej szkoleniowców kwota dofinansowania może wynosić 15 tysięcy złotych, do podziału w dowolnej proporcji.

trener klubowy kucający przy młodych piłkarzach na murawie

8. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Klub w kosztorysie złożonego wniosku musi uwzględnić udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, który nie jest mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania. W przypadku wnioskowania o kwotę 10 tysięcy złotych udział własny musi wynosić co najmniej 526,32 złotych. W razie wnioskowania o kwotę 15 tysięcy złotych udział własny musi wynosić co najmniej 789,48 złotych.

Udział własny może być pokryty między innymi:

 • ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi),
 • ze środków Unii Europejskiej,
 • ze środków sponsorów,
 • ze środków własnych.

W regulaminie znajdziemy jedno ograniczenie – udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

9. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW W PROGRAMIE KLUB

Operator Programu Klub rekrutuje do wsparcia kluby sportowe w oparciu o następujące kryteria oceny:

Kryterium oceny wniosków o wsparciePunktacja
Wysokość dofinansowania pozyskanego ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku bieżącym, z przeznaczeniem na działalność statutową lub na realizację zadań przez wnioskodawcę0-40
Szczegółowość i poprawność przygotowania informacji merytorycznych wymaganych programem0-15
Liczba uczestników zadania – bez osób prowadzących zajęcia sportowe0-10
Zgodność zakresu merytorycznego z treścią programu – m.in. okres prowadzenia zajęć sportowych0-10
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem środków własnych0-5
Wysokość ewentualnych opłat pobieranych od uczestników Programu – składki członkowskie0-5
Udział w realizacji zadania wolontariuszy0-5
Promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu0-5
Udział uczestników o niższym statusie ekonomicznym 0-5

Kryteria te punktowane są z dokładnością do 1 punktu. Wniosek klubu może być oceniony maksymalnie na 100 punktów.

Dofinansowanie zostanie przyznane na podstawie utworzonego rankingu według liczby punktów, jaką przyznano poszczególnym wnioskom. Jeżeli wiele podmiotów uzyskało tę samą liczbę punktów w rankingu, o przyznaniu środków decyduje data złożenia wniosku – chronologicznie zgodnie z terminem złożenia.

AKTUALIZACJA z 28 czerwca 2022 roku: Wszystkie wnioski, które spełniły wymogi formalne zostały objęte dotacją. Źródło: Komunikat dostępny na oficjalnej stronie programu (TUTAJ)

10. TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Składając wniosek, kluby muszą pamiętać o dodatkowym obowiązku, tj. przeprowadzenia uczestnikom programu co najmniej jednego testu sprawnościowego. Jego wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów.

Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia i nadzorowania testów sprawności fizycznej uczestników będą wyłącznie trenerzy z klubu zakwalifikowanego do programu. Trenerzy prowadzący zajęcia w ramach programu prześlą następnie do operatora informację o wprowadzeniu do elektronicznej bazy danych wyników przeprowadzonych testów sprawności fizycznej.

NIE PRZEGAP NOWYCH WPISÓW

To tyle na dzisiaj.

Jeżeli podobał Ci się artykuł, zapisz się do newslettera, aby nie przegapić kolejnych wpisów. Tam krótko i na temat informuję o nowych materiałach związanych z działalnością sportową, które mogą Cię zainteresować.

Zachęcam Cię również do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie znajdziesz krótsze treści, niepublikowane na portalu.

0 komentarz

Może Ci się spodobać również

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx