Umowa z menedżerem sportowym – Na co zwrócić uwagę przed jej zawarciem?

przez Maciej Broda
Uścisk dłoni dwóch osób

Działalność sportowa ulega ciągłej profesjonalizacji. Wiąże się to z coraz większą liczbą zawieranych umów reklamowych, profesjonalnymi kontraktami zawieranymi przez młodych sportowców, korzystaniem z wizerunku sportowców, trenerów i działaczy . Nie dziwi więc coraz większa rola menedżerów, agentów sportowych, pośredników – nazewnictwo nie jest w tym momencie istotne. Ważne jest natomiast to, w jaki sposób ustalisz relacje prawne z agencją. W tym tekście postaram się, by Ci w tym pomóc.

W artykule znajdziesz praktyczne porady, na co zwrócić uwagę przy przygotowywaniu i zawieraniu umowy z menedżerem (agentem) sportowym – niezależnie od Twojej funkcji (sportowiec, trener/ka, działacz/ka), uprawianego sportu oraz zawieranych przez Ciebie umów (kontrakty zawodnicze, trenerskie, umowy reklamowe, wizerunkowe ).

Odpłatnym dodatkiem do artykułu jest gotowy szablon umowy agenta sportowego , który możesz kupić w sklepie.

SPIS TREŚCI:

 1. Umowa menedżera sportowego – które przepisy stosujemy?
 2. Zawarcie umowy z agentem sportowym – na piśmie, mailowo czy ustnie?
 3. Obowiązki agenta
 4. Obowiązki klientów
  1. Wypłata wynagrodzenia
  2. Współpraca z agentem
  3. Zwrot poniesionych kosztów
 5. Okres trwania umowy z menedżerem
  1. Wpływ przepisów federacji sportowych
  2. Jaki jest cel zawarcia umowy z agentem?
  3. Umowa na czas nieokreślony – czy ma to sens?
  4. Uważaj na przepisy o automatycznym przedłużeniu umowy z menedżerem
 6. Rozwiązanie umowy
 7. Klauzula wyłączności
 8. Rozwiązywanie sporów
 9. Wzór umowy agenta sportowego
 10. Pomoc prawna

1. UMOWA Z MENEDŻEREM SPORTOWYM – KTÓRE PRZEPISY STOSUJEMY?

Umowa agenta sportowego nie została szczegółowo uregulowana w polskim prawie. Posiłkujemy się zatem ogólnymi przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym, w szczególności dotyczącymi umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Może zdarzyć się, że niektóre istotne kwestie nie zostaną uregulowane w zawartej przez Ciebie umowie z menedżerem. Pamiętaj o wskazanych przeze mnie przepisach kodeksu cywilnego – być może w nich znajdziesz rozwiązanie na problem pojawiający się przy stosowaniu umowy.

Przepisy umowy agencyjnej

Umowa agencyjna została uregulowana w artykułach 758 – 764[9] kodeksu cywilnego. Jej istotą jest stałe pośredniczenie przez agenta, w ramach jego działalności gospodarczej, w nawiązywaniu relacji prawnych i zawieraniu umów przez klientów.

Usługi menedżera sportowego w ramach umowy agencyjnej sprowadzają się do:

 1. Stałego pośredniczenia na rzecz dającego zlecenie (sportowca, trenera, działacza) przy zawieraniu umów z klientami (klubami sportowymi, sponsorami itd.). Zadaniem agenta jest podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy przez dającego zlecenie i jego klienta. Nie podpisuje on jednak umowy. Przykładem może być piłkarski pośrednik transakcyjny, który kontaktuje się z klubem, negocjuje treść kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Sam kontrakt podpisuje jednak piłkarz lub piłkarka.
 2. Zawierania umów z klientami (np. ze sponsorami) w imieniu dającego zlecenie (sportowca, trenera, działacza). Agent nie jest tutaj ograniczony jedynie do negocjacji treści umowy, ale jest upoważniony również do jej zawarcia.

Pamiętaj, że niektóre federacje sportowe wymagają, by pewne umowy były podpisywane bezpośrednio przez sportowców lub trenerów.

Stosowanie przepisów umowy zlecenie do relacji z agentami

Coraz częściej działalność agentów sportowych nie jest ograniczona jedynie do pośredniczenia przy zawieraniu umów, lecz dodatkowo pomagają w działalności swoich klientów, między innymi poprzez:

 • organizację dodatkowych treningów,
 • opiekę prawną,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • koordynację działań w mediach społecznościowych,
 • konsultacje analityczne itd.

W ten sposób świadczą oni usługi na rzecz klientów, które są uregulowane w przepisach o umowie zlecenia, w artykułach 734-751 kodeksu cywilnego.

2. UMOWA Z AGENTEM SPORTOWYM ZAWARTA MAILOWO LUB USTNIE – CZY JEST TO MOŻLIWE?

Co do zasady dla zawarcia umowy z menedżerem sportowym nie jest wymagana żadna szczególna forma. Możesz zatem ustalić zasady współpracy we wiadomościach mailowych, komunikatorach społecznościowych a nawet w formie ustnej.

Mimo to regułą jest zawieranie umowy z agentem w formie pisemnej. Ułatwia ona zrozumienie intencji stron i ich wzajemnych relacji w razie powstania sporu w przyszłości.

Wymóg zachowania formy pisemnej mogą wprowadzać przepisy danej federacji sportowej, której dotyczy umowa zawarta z menedżerem sportowym.

Po drugie, jeżeli w umowie z agentem będą umieszczone przepisy dotyczące wykorzystywaniem praw autorskich (przeniesienie autorskich praw majątkowych albo licencja wyłączna), dla ważności tych postanowień konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z umową z agentem sportowym?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

3. JAKIE SĄ OBOWIĄZKI AGENTA SPORTOWEGO?

Zakres obowiązków agenta zależy przede wszystkim od kwalifikacji prawnej zawartej umowy. Jeżeli jest to typowa umowa agencyjna, podstawowymi obowiązkami menedżera będą:

 1. Wyszukiwanie kontrahentów, z którymi klient albo klientka może zawrzeć umowę,
 2. Udział w negocjacjach mających na celu zawarcie umowy przez klienta albo klientkę,
 3. Niezwłoczne informowanie o ofertach i warunkach negocjowanych umów.

Dodatkowe obowiązki mogą oczywiście wynikać z przepisów danych federacji sportowych. Przykładowo piłkarski pośrednik transakcyjny jest dodatkowo zobowiązany m.in. do:

 • Przesłania umowy pośrednictwa listem poleconym do PZPN i wprowadzenia do elektronicznego systemu rejestracyjnego,
 • Złożenia odpisu umowy transferowej lub kontraktu piłkarskiego do PZPN i wprowadzenia ich do systemu rejestracyjnego,
 • Uzyskania zgody na jednoczesne reprezentowanie klubu i zawodnika,
 • Umieszczenia zapisu na Piłkarski Sąd Polubowny PZPN w umowie pośrednictwa.

Reprezentując przy zawieraniu kontraktów reklamowych agent musi pamiętać o aktualnych zobowiązaniach klientek i klientów. W niektórych umowach sponsoringu wprowadzany jest zakaz samego negocjowania umów dotyczących usług i towarów podmiotów konkurencyjnych w okresie obowiązywania umowy. Sugerowanym przeze mnie rozwiązaniem jest zobowiązanie agenta do przesłania klientowi lub klientce tzw. założeń kampanii, które będą określać: zakres reklamowanych usług i towarów oraz przewidywany czas kampanii. Dopiero akceptacja tych założeń przez klientkę lub klienta umożliwi agentowi rozpoczęcie szczegółowych negocjacji co do treści umowy.

Menedżer, który reprezentuje członków kadry narodowej, negocjując treści kontraktów sponsorskich, musi również pamiętać o ograniczeniach wynikających z przepisów krajowych i zagranicznych federacji sportowych, w tym o reklamie podczas Igrzysk Olimpijskich.

Listę obowiązków klienta można określać bardzo szeroko – wszystko zależy od zakresu współpracy między stronami. Jeżeli umowa obejmuje również świadczenie usług, wówczas poza typowymi obowiązkami związanymi z pośredniczeniem, menedżer może zostać zobowiązany do sprawowania szeroko rozumianej opieki nad klientem.

4. JAKIE SĄ OBOWIĄZKI KLIENTÓW MENEDŻERA SPORTOWEGO?

Wynagrodzenie agenta sportowego

Podstawowym obowiązkiem jest oczywiście wypłata wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie. W większości przypadków jest to tzw. wynagrodzenie prowizyjne, określone w wartości procentowej liczonej od wartości umowy, przy której zawarciu uczestniczył agent. Może zdarzyć się, że w umowie będzie również przewidziane wynagrodzenie ryczałtowe, np. w razie stałego świadczenia usług przez agenta.

Strony mają tutaj dużą dowolność w określaniu zasad współpracy. W wielu przypadkach wynagrodzenie agenta nie jest płatne bezpośrednio przez klienta, lecz przez jego kontrahenta. Przykład: piłkarski pośrednik otrzymuje wynagrodzenie od klubu piłkarskiego, który został do tego upoważniony przez piłkarza.

W niektórych sportach niemożliwe jest pobieranie wynagrodzenia przez agentów sportowych od niepełnoletnich klientów. Taki zakaz wprowadzono między innymi w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej. W wielu dyscyplinach nie uregulowano w ogóle tej kwestii, co skutkuje zawieraniem odpłatnych umów pośrednictwa również z niepełnoletnimi osobami. Analizując taką umowę pamiętaj o tym, że może ona zostać uznana za nieważną z uwagi na brak wymaganej zgody sądu opiekuńczego.

Artykuł 101 ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy:

§ 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
§ 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.
§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Współpraca z menedżerem sportowym

Relacja z agentem oparta jest na zasadzie lojalności i zaufania. Wobec tego klient lub klientka powinni współpracować z agentem przy realizacji umowy.

Przede wszystkim klienci powinni przekazywać agentowi niezbędne informacje w celu prawidłowego wykonywania obowiązków, np. dotyczące umów mających wpływ na negocjacje nowych kontraktów, preferowanych kontrahentów itd. Bardzo często wprowadzany jest obowiązek informowania agenta o wszelkich kontaktach i ofertach od potencjalnych kontrahentów, co usprawnia świadczenie usług w ramach zawartej umowy.

Przydatne będzie również udzielenie pełnomocnictwa umożliwiającego realizację umowy przez menedżera. Zakres pełnomocnictwa powinien oczywiście odpowiadać obowiązkom agenta. Jeżeli umowa obejmuje jedynie pośredniczenie przy zawieraniu umów z określonego zakresu, nie ma sensu, by pełnomocnictwo upoważniało do dokonywania innych czynności. Udzielenie pełnomocnictwa nie jest konieczne do realizacji umowy przez agenta, ale jest dla niego dużym ułatwieniem. Nie musi on przedstawiać umowę, by wykazać umocowanie do świadczenia usług.

Osoba podpisująca dokument na biurku

Zwrot kosztów poniesionych przez agenta

W niektórych umowach przewidziany jest obowiązek zwrócenia wydatków poniesionych przez agenta w związku z realizacją umowy, m.in. kosztów podróży, zakwaterowania itd. W umowie można oczywiście określić, że wszelkie koszty ponoszone są przez menedżera, na jego ryzyko. Innym sposobem jest określenie limitu wydatków, które mogą zostać zwrócone przy pośredniczeniu w danej transakcji. Jest to rozwiązanie pośrednie między brakiem i całkowitym pokrywaniem kosztów przez menedżera.

Warto doprecyzować tę kwestię, by nie było żadnych wątpliwości w trakcie wykonywania umowy.

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Z MENEDŻEREM SPORTOWYM

Jednym z najczęściej zadawanych mi pytań podczas porady prawnej jest: Na jaki czas podpisać umowę z agentem sportowym? Pół roku? 1 rok? A może 3 lata?

I tutaj pojawia się ulubiona odpowiedź prawnika – to zależy. Od czego?

Przepisy federacji sportowych regulujące działalność agentów sportowych

Po pierwsze, sprawdzamy przepisy danego związku sportowego. Być może one regulują tę kwestię. I tak przepisy PZPN nie zawierają maksymalnego okresu obowiązywania umowy z pośrednikiem transakcyjnym. W przepisach opublikowanych przez PZPS. możemy z kolei znaleźć taki fragment:

Regulamin Polskiego Związku Piłki Siatkowej określający prawa i obowiązki menedżerów sportowych działających przy Polskim Związku Piłki Siatkowej:

§ 4.2 Menedżer może wykonywać czynności, o których mowa w § 4.1 Regulaminu, wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, zawartej pomiędzy Menedżerem a Zawodnikiem albo Klubem. Umowa, o której mowa w § 4.2 ust. 1 Regulaminu, powinna w szczególności określać:
a) czas obowiązywania umowy, przy czym maksymalny okres obowiązywania umowy wynosi 3 lata;

Jeżeli zawierasz umowę z agentem zagranicznym, zwróć uwagę na przepisy właściwej międzynarodowej federacji sportowej – to one mogą regulować stosunki prawne o wymiarze zagranicznym.

Jaki jest cel zawarcia umowy z agentem sportowym?

Okres trwania umowy zależy również od celu jej zawarcia. Jeżeli współpraca z agentem ma dotyczyć jedynie pośredniczenia przy zawarciu jednego kontraktu, np. w trakcie jednego okna transferowego, ustal krótki okres obowiązywania umowy, potrzebny do realizacji obowiązków przez menedżera. Jeżeli założeniem jest stała współpraca, dajcie sobie czas na ocenę rezultatów działań agenta.

Analizowane przeze mnie umowy z agentem zazwyczaj zawierane są na 2 lata. Jest to jakiś punkt odniesienia, jeżeli zastanawiasz się nad swoimi relacjami z menedżerem.

Umowa z agentem na czas nieokreślony – czy ma to sens?

Zdarza się, że analizowane przeze mnie umowy zawierane są z agentem na czas nieokreślony, bez konkretnego końcowego terminu obowiązywania. Uspokajam – nie musisz od razu odrzucać takiej umowy. Nie jest to przecież związanie się z agentem do końca życia.

Widząc taką umowę musisz jednak przeanalizować kilka kwestii.

Po pierwsze, sprawdź, czy przepisy Twojej federacji sportowej dają możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony z menedżerem. Nie powinno być problemów przy umowach dotyczących pośredniczenia przy kontraktach sponsorskich. Inaczej może wyglądać sytuacja przy reprezentowaniu w zawieraniu kontraktów sportowych. Powtarzam być może twierdzenia z wcześniejszego podrozdziału, ale chcę podkreślić, jak istotne jest dostosowanie treści umowy do przepisów obowiązujących w danym sporcie.

Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi


Art. 6 ust. 1. Umowa pośrednictwa musi zawierać co najmniej następujące elementy: imiona i nazwiska lub nazwy stron, zakres świadczonych usług, okres obowiązywania umowy (z datą rozpoczęcia świadczenia usług i ich zakończenia), wysokość wynagrodzenia ustalonego za realizację pośrednictwa, sposób jego zapłaty, postanowienia dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia kontraktu oraz podpisy stron.

Po drugie, umowa zawarta na czas nieokreślony obowiązuje do momentu rozwiązania jej przez którąś ze stron. Zwróć zatem uwagę, czy możesz bez żadnych przeszkód złożyć oświadczenie o rozwiązaniu tego kontraktu, czy też wprowadzono dodatkowe ograniczenia. W jednej z analizowanych przeze mnie umów sportowiec mógł rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony tylko w jednym przypadku – jeżeli agent nie świadczył usług na jego rzecz przez okres jednego roku. Absurdalny przepis.

Po trzecie, zastanów się dobrze nad okresem wypowiedzenia umowy z menedżerem. W wielu przypadkach strony mają wprawdzie możliwość swobodnego rozwiązania umowy, ale wprowadzono w nich bardzo długi okres wypowiedzenia, np. 9 miesięcy. W takiej sytuacji musisz przez kolejne miesiące współpracować z agentem, z którym nie chcesz utrzymywać relacji prawnych. Ma to tym większe znaczenie, gdy dodatkowo umowa przewiduje wyłączność dla Twojego pośrednika.

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa sportowego?

Napisz do mnie i opisz swoją sytuację

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  Uważaj na przepisy o automatycznym przedłużeniu umowy z menedżerem sportowym

  W kilku analizowanych dokumentach wprowadzone były klauzule automatycznego przedłużenia umowy z agentem sportowym. Występują one między innymi w umowach pośrednictwa transakcyjnego w piłce nożnej.

  Zgodnie z treścią klauzuli: umowa z agentem ulega automatycznemu przedłużeniu na okres odpowiadający długości kontraktu, który został zawarty przez zawodnika przy udziale pośrednika. Nie uważam, by takie rozwiązanie było korzystne dla zawodniczki lub zawodnika.

  Wielokrotnie kontrakty podpisywane są przez nich z konieczności, ze względu na trudną sytuację na rynku transferowym. W wielu przypadkach zawarcie danego kontraktu nie wynika z rzetelnie wykonanej pracy przez agenta. Wręcz przeciwnie. Przedłużanie współpracy z taką osobą nie jest dobrym rozwiązaniem dla klienta, a jest on do tego „przymuszany” ze względu na omawiany przepis.

  Unikaj takich klauzul w zawieranych umowach.

  Klepsydra stojąca na stole. W tle zeszyty, zegar, kartka papieru i długopisy

  6. ROZWIĄZANIE UMOWY Z MENEDŻEREM SPORTOWYM

  Bardzo często spory klientów z agentami sportowymi dotyczą rozwiązania łączących ich umów. Już na etapie zawierania umowy koniecznie zwróć uwagę na przepisy dotyczące możliwości zakończenia współpracy.

  Poza oczywistym sposobem rozwiązania umowy, którym jest zgodne porozumienie stron, wprowadzane są przepisy dotyczące jednostronnych oświadczeń składanych przez agenta lub jego klienta. Zazwyczaj strony ograniczają możliwości składania tych oświadczeń przez doprecyzowanie tzw. ważnych powodów. Chciałbym w tym momencie zwrócić uwagę na kilka kwestii, o których musisz pamiętać podpisując umowę.

  Po pierwsze, oświadczenie o rozwiązaniu umowy jest skuteczne również gdy zostało złożone bez ważnego powodu. Rozwiązująca strona naraża się jednak na odpowiedzialność odszkodowawczą.

  Po drugie, wprowadzenie do umowy zamkniętego katalogu ważnych powodów rozwiązania umowy nie oznacza, że wystąpienie innego zdarzenia nie zostanie uznane przez sąd za ważny powód do zakończenia współpracy.

  Po trzecie, co do zasady kary umowne za bezpodstawne rozwiązanie umów z agentami są dopuszczalne. Należy jednak uważać przy wprowadzaniu ich do umów zawieranych z klientami, którzy nie są przedsiębiorcami. Przykładowo: jeżeli w umowie z agentem kary umowne są zapisane jednostronnie, tj. wyłącznie na korzyść agenta, jest ryzyko, że taki przepis może zostać uznany przez sąd za klauzulę niedozwoloną.

  Jeżeli masz dodatkowe pytania, zadaj je korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres: info@kontraktsportowy.pl

  7. KLAUZULA WYŁĄCZNOŚCI DLA AGENTA SPORTOWEGO

  Do umów z agentami sportowymi wprowadzane są czasami klauzule wyłączności. Ich istotą jest wyłączne uprawnienie menedżera do reprezentowania klientki lub klienta przy negocjowaniu i zawieraniu poszczególnych umów. Przy ustalaniu treści umowy z agentem zastanów się, czy klauzula wyłączności ma obejmować wszystkie podpisywane przez Ciebie umowy, na jakim terytorium i przez jaki okres obowiązuje ta klauzula.

  Nie ma wątpliwości co do skuteczności klauzuli wyłączności zakazującej korzystania z usług innego agenta, menedżera, pośrednika itd.

  Problem pojawia się przy ograniczaniu samodzielnego zawierania umów, z pominięciem agenta. Z jednej strony mamy orzecznictwo Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, który zezwolił na umieszczeniu następujących klauzul:

  Z drugiej strony mamy orzecznictwo polskie dotyczące m.in. pośrednictwa nieruchomości, zgodnie z którym pośrednik nabywa prawo do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy stworzone przez niego warunki doprowadzą zainteresowanych do zawarcia głównej umowy, a zatem całe ryzyko gospodarcze spoczywa na pośredniku (wyrok SN z dnia 23 listopada 2004 roku, I CK 270/04).

  Z kolei skuteczność klauzul kar umownych za samodzielne zawieranie umów może zależeć m.in. od tego, czy sportowiec albo trener ma status konsumenta lub przedsiębiorcy, czy umowa z agentem była indywidualnie negocjowana przez strony. Wreszcie decydująca będzie sama treść klauzuli o karze umownej.

  Mając na uwadze te problemy zupełnie niespodziewanym rozwiązaniem jest wprowadzenie w regulaminach sportowych obowiązku zapłaty prowizji agentowi w razie samodzielnego zawarcia kontraktu przez sportowca lub trenera. Spójrz na poniższy przepis obowiązujący w Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Powiedzmy, że jest on kontrowersyjny.

  § 15 Regulaminu agenta piłki ręcznej

  4. Zawodnik lub Trener posiadający ważny Kontrakt z Agentem Piłki Ręcznej, nie może zawrzeć umowy z Klubem bez udziału Agenta Piłki Ręcznej. Zawarcie takiej umowy bez udziału Agenta Piłki Ręcznej, pomimo posiadania przez Zawodnika lub Trenera ważnego Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej, skutkuje obowiązkiem zapłaty należnego Agentowi Piłki Ręcznej wynagrodzenia, tak jakby umowa została zawarty przy jego udziale.

  8. KTO ROZWIĄZUJE SPORY PRAWNE Z AGENTAMI SPORTOWYMI?

  Zawierając umowę z menedżerem sportowym zwróć uwagę, który sąd lub organ będzie rozpatrywać potencjalny spór prawny. Najlepszym rozwiązaniem jest umowne określenie właściwości sądu lub wprowadzenie zapisu na sąd polubowny.

  Kwestia ta jest szczególnie istotna przy zawieraniu umów z agencjami zagranicznymi. Niestety nie wszystkie federacje sportowe wprowadziły międzynarodowy system rozwiązywania sporów. Brak doprecyzowania właściwości sądowej może zatem doprowadzić do tego, że nie będziesz mieć pewności, gdzie złożyć pozew w razie naruszenia postanowień umowy.

  W tym momencie taki problem występuje między innymi w piłce nożnej. Od kilku lat organy FIFA nie rozstrzygają bowiem sporów o wymiarze zagranicznym. Konieczne jest zatem każdorazowe precyzowanie tej kwestii w umowach pośrednictwa transakcyjnego zawieranych z zagranicznymi partnerami. Czekamy, kiedy wejdą w życie zapowiadane zmiany, przywracające między innymi system rozstrzygania sporów przed FIFA.

  9. WZÓR UMOWY Z MENEDŻEREM SPORTOWYM

  W artykule przedstawiłem wszystkie najistotniejsze elementy umowy zawieranej z pośrednikiem, agentem i menedżerem sportowym. Jeżeli potrzebujesz gotowy wzór umowy, możesz go kupić w naszym sklepie.

  W szablonie umowy znajdziesz:

  • określenie obowiązków agenta w zakresie stałego świadczenia usług w ramach opieki nad sportowcem oraz negocjowania i zawierania umów w jego imieniu,
  • szczegółowy tryb przedstawiania sportowcowi zasad kampanii reklamowych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z wcześniej zawartych kontraktów oraz przepisów federacji sportowych, np. rule 40,
  • przykładowy zakres obowiązków agenta, uwzględniający stałą opiekę nad sportowcem oraz udział w zawieraniu przez niego umów,
  • zasady korzystania z wizerunku sportowca przy realizacji umowy.

  Przy najważniejszych postanowieniach wzoru umowy znajdziesz komentarze zawierające m.in. propozycję innej treści danego przepisu. Dzięki temu dopasujesz treść umowy do swoich potrzeb. W pakiecie z umową otrzymujesz:

  • wzór pełnomocnictwa upoważniającego agenta do zawierania umów w imieniu sportowca,
  • wzór listy z kategoriami produktów i usług, co do których sportowiec ma wyłączony zakres wykorzystania wizerunku i prowadzenia kampanii reklamowych,
  • klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.

  Więcej szczegółów zobaczysz po kliknięciu w poniższy ekran.

  Tablet ze zdjęciem najwyższego stopnia podium i napisem: Umowa impresariatu sportowego. Agent - Sportowiec

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  We wpisie omówiłem niektóre kwestie, o których musisz pamiętać zawierając umowę z agentem sportowym. Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej, możesz skorzystać z mojego wsparcia prawnego. Mogę pomóc Ci między innymi poprzez analizę Twojej umowy, przygotowanie nowego kontraktu lub wprowadzenie poprawek do istniejącego dokumentu.

  Telefon: +48 796 922 239
  E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

  Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   NIE PRZEGAP NOWYCH WPISÓW

   To tyle na dzisiaj.

   Jeżeli podobał Ci się artykuł, zapisz się do newslettera, aby nie przegapić kolejnych wpisów. Tam krótko i na temat informuję o nowych materiałach związanych z działalnością sportową, które mogą Cię zainteresować.

   Zachęcam Cię również do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie znajdziesz krótsze treści, niepublikowane na portalu.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx