Umowa z agentem piłkarskim zgodna z przepisami PZPN – co powinna zawierać?

przez Maciej Broda
boisko piłkarskie o zmroku

8 sierpnia 2023 roku Polski Związek Piłki Nożnej przyjął nowe przepisy regulujące działalność agentów piłkarskich. Jak zmieni się działalność agentów? O czym powinni pamiętać klienci przy zawieraniu umów z agentami piłkarskimi? Jaki wpływ będą mieć zmiany na treść obecnie obowiązujących umów z pośrednikami transakcyjnymi? Na te pytania odpowiadam w tym tekście. Startujemy.

SPIS TREŚCI:

 1. Piłkarscy pośrednicy transakcyjni i agenci piłkarscy – zmiany w przepisach
 2. Regulamin agentów piłkarskich PZPN – kiedy go stosujemy?
 3. Co musi zawierać umowa podpisywana z agentem piłkarskim?
 4. Okres obowiązywania umowy z agentem piłkarskim
 5. Rozwiązanie umowy z agentem piłkarskim – kiedy jest możliwe?
 6. Wynagrodzenie agentów piłkarskich
 7. Jednoczesne reprezentowanie klubu i zawodnika przez agenta piłkarskiego
 8. Obowiązki stron umowy
 9. Wyłączne prawo agenta piłkarskiego do reprezentowania klienta  
 10. Samodzielne zawieranie i negocjowanie kontraktów przez klientów agenta
 11. Obowiązek informacyjny dotyczący możliwości skorzystania z pomocy prawnej przed zawarciem umowy z agentem lub podpisaniem aneksu do umowy
 12. Reprezentowanie niepełnoletnich zawodników przez agentów piłkarskich
 13. Nowe przepisy o agentach piłkarskich a obowiązujące umowy pośredników transakcyjnych
 14. Pomoc prawna

1. Piłkarscy pośrednicy transakcyjni i agenci piłkarscy – zmiany w przepisach

Od 2008 roku działalność agentów piłkarskich regulował dokument o nazwie FIFA Players’ Agents Regulations, który przewidywał istnienie systemu licencyjnego i egzaminów dla kandydatów do uzyskania licencji agenta piłkarskiego.

W 2015 roku FIFA zniosła system licencjonowania agentów piłkarskich. Uznała bowiem, że system jest zbyt restrykcyjny, a przy zawieraniu większości kontraktów piłkarskich i tak pośredniczyły osoby, które nie posiadają licencji agenta i pozostawały poza strukturami FIFA i PZPN.

Nastąpiło to poprzez uchwalenie Regulations on Working with Intermediaries. Dodatkowo krajowym federacjom piłkarskim przyznano dużą swobodę przy wdrożeniu przepisów na szczeblu krajowym. Zarząd PZPN dostosował przepisy do wymogów FIFA podejmując uchwałę nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. To ten dokument określał w ostatnich latach krajowe relacje pomiędzy agentami piłkarskimi a ich klientami, czyli klubami i piłkarzami. Więcej informacji na temat tej uchwały znajdziesz w moim innym artykule (LINK).

W ocenie FIFA deregulacja zawodu agenta piłkarskiego nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Wielokrotnie pojawiały się informacje o braku przejrzystości działań pośredników i obniżeniu jakości świadczonych usług. 16 grudnia 2022 roku FIFA zatwierdziła nowe przepisy dotyczące działalności agentów piłkarskich (Football Agents Regulations). Omawiałem je w innym artykule (LINK).

Zmiany w działalności agentów piłkarskich:1. Obowiązkowy system licencyjny2. Obowiązek dalszej edukacji3- Unikanie konfliktów interesów4. System rozwiązywania sporów5. Limity wynagrodzeń agentów6. Oddzielny rachunek do płatności wynagrodzenia

Przepisy FIFA będą bezpośrednio stosowane przy wszelkich działaniach związanych z transferem międzynarodowym lub transakcją międzynarodową oraz przy działalności agentów o wymiarze międzynarodowym (international dimension).

Krajowe federacje piłkarskie zostały zobowiązane, by do 30 września 2023 roku uchwalić nowe krajowe przepisy dotyczące działalności agentów uwzględniające zarówno nowe przepisy FIFA, jak i normy powszechnie obowiązujące w danym państwie, m.in. w zakresie umów zawieranych z zawodnikami niepełnoletnimi.

Spełniając ten obowiązek, Zarząd PZPN 8 sierpnia 2023 podjął uchwałę nr VII/116 o przyjęciu Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN. To ten dokument będzie regulować krajową działalność agentów piłkarskich i ich współpracę z klientami i klientkami.

Czas zatem omówić nowe przepisy obowiązujące w PZPN.

2. Regulamin agentów piłkarskich PZPN – kiedy go stosujemy?

Po pierwsze, Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN będziemy stosować do wszystkich umów o reprezentowanie o wymiarze krajowym, tj:

 • transfer krajowy zawodnika, gdy zarówno klub pozyskujący, jak i odstępujący są członkami PZPN, a transfer jest objęty jurysdykcją organów PZPN lub Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN;
 • zmiana klubu przez trenera, gdy zarówno klub pozyskujący, jak i odstępujący są członkami PZPN;
 • zmiana pracodawcy przez trenera, gdy jedną ze stron transakcji jest klub będący członkiem PZPN, a drugą stroną jest PZPN;

Zgodnie z przepisami PZPN umowa o reprezentowanie ma również wymiar krajowy, gdy określa usługi agenta związane z więcej niż jedną transakcją określoną, przy czym jedna z takich transakcji związana jest z:

 • transferem krajowym objętym jurysdykcją organów PZPN lub Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN;
 • zmianą klubu przez trenera, gdy zarówno klub pozyskujący, jak i odstępujący są członkami PZPN;
 • zmianą pracodawcy przez trenera, gdy jedną ze stron transakcji jest klub będący członkiem PZPN, a drugą stroną jest PZPN;

Zobaczymy, jak w praktyce będą stosowane przepisy dotyczące udziału agenta w kilku transakcjach określonych, mając na uwadze poniższy przepis Regulaminu FIFA. Mam obawy, czy przy kilku transakcjach łączonych nie dojdzie do sytuacji, w której umowa agenta będzie miała wymiar zarówno krajowy, jak i międzynarodowy.

Art. 2 FIFA Football Agent Regulations

2. Umowa o Przedstawicielstwo będzie miała wymiar międzynarodowy zawsze wtedy, gdy:

b) reguluje Usługi Agentów Piłkarskich związane z więcej niż jedną Transakcją Określoną, z których jedna jest związana z transferem międzynarodowym (lub przejściem trenera do klubu stowarzyszonego w innym związku członkowskim niż jego poprzedniego pracodawcy lub do innego związku członkowskiego niż jego poprzedniego pracodawcy).

Po drugie, regulamin PZPN będziemy stosować do wszelkich działań związanych z transferem krajowymtransakcją krajową. Co rozumiemy przez transakcję?

 • zatrudnianie, rejestracja lub wyrejestrowanie zawodnika w klubie;
 • zatrudnianie trenera w klubie lub federacji krajowej;
 • przeniesienie rejestracji zawodnika z jednego klubu do drugiego;
 • nawiązanie współpracy z zawodnikiem lub trenerem, zmiana jej warunków lub jej rozwiązanie.

3. Co musi zawierać umowa podpisywana z agentem piłkarskim?

Zgodnie z nowymi przepisami PZPN umowa o reprezentowanie zawierana z agentem piłkarskim musi zawierać co najmniej:

 • oznaczenie stron,
 • okres obowiązywania,
 • wysokość i zasady zapłaty wynagrodzenia należnego agentowi,
 • charakter świadczonych usług agenta, w tym informacje czy jest to umowa na wyłączność,
 • podpisy stron.

Niektóre elementy umowy rozwinę w dalszej części tekstu. Zwróć uwagę na minimalne wymogi stawiane umowom. Będą one mieć one znaczenie przy ocenie ważności umów zawartych przed 1 października 2023 roku. Szerzej omawiam tę kwestię w części poświęconej przepisom przejściowym.

4. Jak długo trwa umowa z agentem piłkarskim?

Poprzednie przepisy FIFA i PZPN nie wprowadzały maksymalnego okresu obowiązywania umowy pozostawiając stronom tę kwestię do ustalenia. Bardzo często w umowach znajdowały się klauzule, zgodnie z którymi w przypadku zawarcia kontraktu przez piłkarza z udziałem pośrednika, umowa pośrednictwa ulegała automatycznemu przedłużeniu na okres obowiązywania tego kontraktu.

Nowe przepisy FIFA i PZPN wprowadzają istotne zmiany dotyczące maksymalnego okresu obowiązywania umów z agentami piłkarskimi.

A. Długość umów agentów piłkarskich z piłkarzami i piłkarkami

Maksymalna długość umów zawieranych między agentami piłkarskimi a zawodniczkami i zawodnikami wynosi 2 lata. Okres obowiązywania może zostać przedłużony jedynie poprzez zawarcie nowej umowy.

Umowy z agentem nie mogą być automatycznie przedłużane. Jeżeli w umowie znajduje się klauzula o automatycznym przedłużeniu umowy, będzie ona nieważna.

B. Długość umów agentów piłkarskich z trenerami i trenerkami

Obowiązują takie same zasady jak w przypadku zawodników i zawodniczek. Umowy z agentem zawierane są maksymalnie na okres 2 lat, bez możliwości automatycznego przedłużenia umowy.

C. Długość umów agentów piłkarskich z klubami, związkami sportowymi i organizatorami lig

Regulamin FIFA nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących okresu obowiązywania umów zawieranych między agentami a klubami piłkarskimi, federacjami piłkarskimi i organizatorami rozgrywek ligowych.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z umową z pośrednikiem lub agentem piłkarskim?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

5. Rozwiązanie umowy z agentem piłkarskim – kiedy jest możliwe?

Zgodnie z art. 6 ust. 14 Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, jeżeli istnieje ku temu uzasadniony powód (ważna przyczyna). Istnieje on wówczas, gdy od strony umowy nie można racjonalnie oczekiwać kontynuowania współpracy przez uzgodniony okres, np. ze względu na:

 • odebranie albo zawieszenie licencji agenta piłkarskiego,
 • prawomocne orzeczenie wobec agenta zakazu udziału w jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną lub kary dyscyplinarnej;
 • prawomocne nałożenie na klub zakazu rejestracji nowych zawodników, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, przez co najmniej jeden cały okres rejestracji.

To jest oczywiście katalog otwarty. Strony mogą również określić ważne powody, czyli okoliczności, w których mogą złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Zazwyczaj będą to zawinione zachowania skutkujące utratą zaufania przez drugą stronę.

Co istotne, oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez ważnego powodu jest skuteczne. Pokrzywdzona strona może jednak domagać się naprawienia szkody w związku z rozwiązaniem umowy bez ważnego powodu. I znowu istotne jest, w jaki sposób strony ustaliły tę kwestię w umowie. Najbardziej przejrzystym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie postanowienia o karze umownej w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy z agentem piłkarskim. W przeciwnym przypadku konieczne będzie wykazanie szkody, np. poprzez utracone wynagrodzenie w przyszłości. Problem polega na tym, że nie zawsze jest to łatwe do oszacowania.

6. Wynagrodzenie agentów piłkarskich

A. Limity wynagrodzeń agentów piłkarskich

Dotychczas obowiązujące przepisy FIFA i PZPN zawierały rekomendacje dotyczące wynagrodzeń pośredników transakcyjnych, np. 3% wartości wynagrodzenia zawodnika. W praktyce prowizja ta wynosiła zazwyczaj około 10% wartości wynagrodzenia zawodnika przysługującego mu na podstawie kontraktu zawartego z udziałem pośrednika.

Nowy regulamin wprowadza limity wynagrodzeń dla agentów piłkarskich, tzw. service fee cap. Limity uzależnione są od: wysokości brutto wynagrodzenia reprezentowanych zawodników lub trenerów oraz tego, kto jest klientem agenta w danej transakcji, w której świadczy on usługi.Klient
Wynagrodzenie maksymalne agentów
Roczne wynagrodzenie
klienta poniżej/równe
800.000 PLN
lub jego równowartość
Roczne wynagrodzenie
klienta powyżej
800.000 PLN
lub jego równowartość
Zawodnik lub trener 5% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
3% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
Pozyskujący klub/federacja/
organizator ligi
5% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
3% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
Pozyskujący klub/federacja/
organizator ligi i zawodnik/trener
(dozwolona podwójna reprezentacja)
10% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
6% wynagrodzenia
zawodnika lub trenera
Odstępujący klub/federacja/
organizator ligi
10% sumy transferowej

Ustalając limit 800 tysięcy złotych, od którego zależy wysokość prowizji, nie dołączamy płatności warunkowych, np. premii meczowych, premii za wyniki sportowe, premii lojalnościowych itd.

Bardzo ważne: zmniejszona wartość prowizji (prawa kolumna) dotyczy nadwyżki ponad wynagrodzenie 800 tysięcy złotych.

Przykład: Jeżeli agent reprezentuje zawodnika, którego roczne wynagrodzenie w negocjowanym kontrakcie wynosi 1 milion złotych, prowizja agenta będzie wynosiła maksymalnie 5% dla wynagrodzenia do 800 tysięcy złotych i 3% dla nadwyżki, czyli 200 tysięcy złotych w naszym przykładzie.

B. Czy klub może płacić agentowi piłkarskiemu w imieniu zawodnika lub trenera?

Założeniem nowych przepisów jest, że to klient agenta będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Zawodnik zatrudnia agenta? To on ma zapłacić za jego usługi, a nie zatrudniający go klub.

W regulaminie PZPN znajdziemy jednak jeden wyjątek. Jeżeli roczne wynagrodzenie zawodnika/trenera jest równe lub niższe niż 200 tysięcy złotych, wówczas klub zatrudniający/pozyskujący może zapłacić agentowi wynagrodzenie w imieniu zawodnika/trenera. Działanie takie będzie dozwolone, gdy:

 • wypłata wynagrodzenia nie doprowadzi do zależności agenta względem klubu,
 • wypłacone wynagrodzenie nie przekroczy limitów określonych wyżej,
 • wypłacona agentowi kwota nie będzie potrącona z wynagrodzenia piłkarza/trenera, wynikającego z kontraktu,
 • płatność zostanie dokonana na podstawie umowy zawartej pomiędzy klubem zatrudniającym/pozyskującym a agentem.

C. Czy agent piłkarski może otrzymywać wynagrodzenie nawet po wygaśnięciu umowy z piłkarzem lub trenerem?

 Tak, agent będzie mógł otrzymać wynagrodzenie, nawet gdy kontrakt piłkarski lub trenerski będzie obowiązywać dłużej niż umowa o reprezentowanie. Wynika to z treści art. 8 ust. 5 lit. a regulaminu PZPN ws. agentów piłkarskich. Warunki są dwa:

 • Kontrakt piłkarski negocjowany przez agenta dalej obowiązuje,
 • W umowie z agentem znajduje się przepis, który jednoznacznie potwierdza prawo agenta do otrzymania wynagrodzenia nawet po wygaśnięciu umowy z agentem.

W interesie agentów jest zatem, by kwestia wynagrodzenia po zakończeniu współpracy została bardzo precyzyjnie określona w zawieranej umowie.

D. Czy agent piłkarski może otrzymywać wynagrodzenie od niepełnoletniego piłkarza lub piłkarki?

Agent nie może otrzymać wynagrodzenia, jeśli jest zaangażowany do wykonywania usług dotyczących zawodników/zawodniczek niepełnoletnich, chyba że zawodnik/zawodniczka podpisuje swój pierwszy lub kolejny profesjonalny kontrakt. Wynika to z art. 8 ust. 9 regulaminu PZPN.

7. Jednoczesne reprezentowanie klubu i zawodnika przez agenta piłkarskiego

Poprzednie przepisy

Zgodnie z poprzednimi przepisami pośrednik transakcyjny mógł jednocześnie reprezentować klub oraz zawodnika przy podpisywaniu przez niego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Zasady jednoczesnego reprezentowania obu stron zostały określone w art. 3 ust. 4 uchwały nr III/42.

Zgodnie z tym przepisem pośrednik mógł jednocześnie reprezentować zawodnika i klub, jeżeli:

 • Otrzymał od nich pisemną zgodę, która powinna być udzielona jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji.
 • Zawodnik i klub wskazali na piśmie, kto zapłaci pośrednikowi wynagrodzenie za jego usługi przy danej transakcji.
 • Pośrednik przekazał te dokumenty do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Nowe przepisy

Co do zasady agent piłkarski może teraz reprezentować tylko jedną stronę transakcji: zawodnika/trenera, klub odstępujący albo klub pozyskujący.

W regulaminie znajdziemy jeden wyjątek. Agent może jednocześnie reprezentować zawodnika/trenera i klub pozyskujący, jeżeli wcześniej otrzyma pisemną zgodę od obu stron. W takim przypadku klub pozyskujący może zapłacić maksymalnie do 50% wartości wynagrodzenia agenta wynikającego z transakcji. Pozostałą cześć wynagrodzenia uiszcza zawodnik/trener.

Art. 8 Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN:

10. W przypadku, gdy Agent działa w imieniu Podmiotu pozyskującego i Klienta indywidualnego w ramach tej samej Transakcji na podstawie art. 6 ust. 8 niniejszego Regulaminu (dozwolona podwójna reprezentacja), Podmiot pozyskujący może zapłacić do 50% całkowitej należnej opłaty za usługi.

8. Obowiązki stron umowy

Obowiązki agenta piłkarskiego

Źródłami obowiązków agenta piłkarskiego o mogą być przede wszystkim postanowienia zawartej umowy, ale również przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

To strony powinny ustalić podstawowy zakres obowiązków agenta. Poniżej podaję przykładowy i podstawowy zakres obowiązków, który można wprowadzić do umowy zawieranej z zawodnikiem:

1) Wyszukiwanie klubów, z którymi zawodnik może zawrzeć kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej;
2) Udział w negocjacjach mających na celu zawarcie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej;
3) Niezwłoczne informowanie zawodnika o ofertach i warunkach negocjowanych kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej

Według mnie oddaje to istotę działań agenta podejmowanych w imieniu zawodnika. Oczywiście obowiązki te można modyfikować i dodawać nowe, np.: usługi analityczne, doradztwo prawne i inwestycyjne.

Analogicznie, w umowach zawieranych z klubem obowiązkami agenta będą czynności zmierzające do zawarcia kontraktu z zawodnikiem lub umowy transferowej z innym klubem.

Obowiązki agenta wynikające z przepisów PZPN znajdziesz między innymi w art. 10 Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN. Dotyczą one między innymi przekazywania informacji o działalności i poszczególnych transakcjach na właściwy portal PZPN. Przykładowo jednym z obowiązków jest przesłanie w terminie 14 dni umowy o reprezentowanie, aneksu lub dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy.

Potrzebujesz wsparcia z zakresu prawa piłki nożnej?

Napisz do mnie i opisz swoją sytuację

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  Obowiązki klientów agentów

  Cel zawarcia umowy może różnić się w zależności od tego, kogo reprezentować ma agent. Gdy działa w imieniu klubu, jego celem może być zarówno doprowadzenie do zawarcia kontraktu z zawodnikiem jak i podpisanie umowy transferowej z innym klubem. W relacjach z zawodnikiem agent w zdecydowanej większości przypadków będzie skupiać się na zawarciu przez niego kontraktu z danym klubem.

  Obowiązki klubu i zawodnika będą jednak bardzo podobne: zachowanie lojalności, współpraca przy realizacji umowy z pośrednikiem oraz wypłata umówionego wynagrodzenia. Przykładowy zakres obowiązków zawodnika mógłby wyglądać następująco:

  1) Zapłata wynagrodzenia agentowi na zasadach określonych w umowie;
  2) Udzielenie pełnomocnictwa agentowi umożliwiającego mu realizację umowy;
  3) Niezwłoczne zawiadomienie agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.

  Oczywiście zakres obowiązków można rozszerzyć, np. poprzez wprowadzenie klauzuli wyłączności, o której będzie mowa w dalszej części tekstu.

  9. Wyłączne prawo agenta piłkarskiego do reprezentowania klienta        

  Nowy regulamin PZPN nie zakazuje zawierania umów przewidujących wyłączne prawo agenta do reprezentowania klientów. Informacje o wyłącznych prawach agentów mają być publikowane i powszechnie dostępne.

  Agent może kontaktować się z potencjalnym klientem lub zawierać umowę o reprezentowanie najwcześniej 2 miesiące przed wygaśnięciem umowy na wyłączność obowiązującej z obecnym agentem.

  10. Samodzielne zawieranie i negocjowanie kontraktów przez klientów agenta

  Klienci agentów (zawodnicy, trenerzy, kluby, federacje, organizatorzy lig) będą mogli samodzielnie negocjować i podpisywać kontrakty, bez udziału agentów.

  Wszelkie klauzule ograniczające lub wyłączające taką możliwość są nieważne. Nie będą również ważne postanowienia, zgodnie z którymi klienci agenta będą musieli zapłacić wynagrodzenie agentowi w razie samodzielnego zawarcia kontraktu.

  Art. 6 Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN:

  12. Klient może negocjować i zawrzeć Transakcję bez angażowania Agenta. W takim przypadku należy to wyraźnie zaznaczyć w danej umowie transferowej lub Kontrakcie.

  13. Każda klauzula w Umowie o reprezentowanie, która:
  a) ogranicza możliwość samodzielnego negocjowania i zawierania przez Klienta Kontraktu lub umowy transferowej bez udziału Agenta; lub
  b) nakłada karę na Klienta, który samodzielnie negocjuje lub zawiera Kontrakt lub umowę transferową bez udziału Agenta,
  – jest nieważna.

  11. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy prawnej przed zawarciem umowy z agentem lub podpisaniem aneksu do umowy

  Nowe przepisy FIFA nakładają na agenta dodatkowy obowiązek informacyjny. Przed zawarciem umowy lub aneksu do umowy, agent powinien:

  • poinformować na piśmie trenera/zawodnika, że ten powinien rozważyć skorzystanie z niezależnej pomocy prawnej w związku z zawieraną umową, oraz
  • uzyskać na piśmie od trenera/zawodnika informację, że ten skorzystał z takiej pomocy prawnej albo zdecydował się nie korzystać z pomocy prawnej.

  12. Reprezentowanie niepełnoletnich zawodników przez agentów piłkarskich

  Agenci, którzy chcą reprezentować niepełnoletniego piłkarza, piłkarkę albo klub w transakcji z udziałem niepełnoletnich zawodników lub zawodniczek, będą musieli ukończyć specjalny obowiązkowy kurs dostępny na platformie FIFA. Niezależnie od tego, agent musi spełnić wszelkie wymogi dotyczące reprezentowania osoby niepełnoletniej ustanowione przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i przepisy PZPN.

  Agent może kontaktować się z niepełnoletnim zawodnikiem/zawodniczką albo podpisać z nim/nią umowę najwcześniej na 6 miesięcy przed ukończeniem 15. roku życia.

  Dodatkowo wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody opiekunów prawnych zawodnika/zawodniczki. Agent uprawniony jest przed uzyskaniem takiej zgody wyłącznie do jednokrotnego kontaktu z opiekunami prawnymi i poproszenia o kontakt do niepełnoletniego zawodnika/zawodniczki.

  Podsumowując, umowa agenta z niepełnoletnim graczem będzie skutecznie zawarta, gdy:

  • Spełnia minimalne wymogi co do treści, czyli zawiera: oznaczenie stron, czas trwania umowy, zakres usług, wynagrodzenie agenta, podpisy stron;
  • Agent ukończył kurs FIFA i zawarł umowę z graczem nie wcześniej niż 6 miesięcy przed osiągnięciem 15. roku życia, dodatkowo agent uzyskał na to zgodę opiekunów prawnych;
  • Umowa podpisana jest przez zawodnika/zawodniczkę i opiekunów prawnych.

  13. Nowe przepisy o agentach piłkarskich a obowiązujące umowy pośredników transakcyjnych

  Aby ustalić, czy obowiązujące wcześniej krajowe umowy z pośrednikami transakcyjnymi zachowują ważność, w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, kiedy zostały zawarte.

  Umowy zawarte do 8 sierpnia 2023 roku

  Umowy takie zachowują ważność bez konieczności zmian, jeżeli spełniają minimalne wymogi określone w art 6 ust. 7 regulaminu PZPN, czyli zawierają:

  • oznaczenie stron,
  • okres obowiązywania,
  • wysokość i zasady zapłaty wynagrodzenia należnego agentowi,
  • charakter świadczonych usług agenta, w tym informacje czy jest to umowa na wyłączność,
  • podpisy stron.

  Wygasają one w terminie określonym przez strony w umowie. Regulamin PZPN wprowadza jednak zakaz przedłużania takich umów.

  Umowy i aneksy zawarte po 8 sierpnia 2023 roku

  Umowy te zachowują ważność, jednak będą musiały być zmienione, by od 1 października 2023 r. spełniać pozostałe wymogi nowego regulaminu PZPN, m.in. dotyczące limitu wynagrodzenia, zakazu reprezentowania kilku stron itd.

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  We wpisie omówiłem niektóre kwestie, o których musisz pamiętać zawierając umowę z agentem piłkarskim na podstawie nowych przepisów PZPN. Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi poprzez analizę Twojej umowy, przygotowanie nowego kontraktu lub wprowadzenie poprawek do istniejącego dokumentu.

  Telefon: +48 796 922 239
  E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

  Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx