Kary dla piłkarzy w klubowych postępowaniach dyscyplinarnych – analiza przepisów PZPN

przez Maciej Broda
Widok na murawę zza bramki piłkarskiej. Na pierwszym tle widać puste krzesełka na trybunach

W ostatnich tygodniach głośno było o karach dla piłkarzy nakładanych przez ich kluby. W Lechu Poznań zapowiadano ukaranie zawodników w związku z wynikami sportowymi, zaś w sporze pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Patrykiem Małeckim orzekała komisja dyscyplinarna PZPN. Jak wyglądają klubowe postępowania dyscyplinarne od strony prawnej? Jakie prawa przysługują zawodnikom? Zapraszam do lektury.

Z tego wpisu dowiesz się:

 • które przepisy stosuje się przy klubowych postępowaniach dyscyplinarnych w piłce nożnej,
 • kto nakłada kary na piłkarzy i piłkarki za naruszenie postanowień kontraktów,
 • jakie sankcje mogą być nałożone na zawodniczki i zawodników,
 • o czym należy pamiętać przy odwoływaniu się od decyzji dyscyplinarnych wydawanych przez kluby

SPIS TREŚCI:

 1. Klubowe postępowania dyscyplinarne w piłce nożnej – podstawy prawne
 2. Jakie kary mogą zostać nałożone na piłkarza przez jego klub?
 3. Czy piłkarz może odwołać się od nałożonej kary?
 4. O czym powinien pamiętać piłkarz w trakcie klubowego postępowania dyscyplinarnego?
 5. Pomoc prawna

1. KLUBOWE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE W PIŁCE NOŻNEJ – PODSTAWY PRAWNE

Piłkarze, naruszając przepisy dyscyplinarne PZPN, regulaminy rozgrywek, reguły antydopingowe, muszą liczyć się z powstaniem odpowiedzialności dyscyplinarnej i nałożeniem na nich kar przez właściwe organy dyscyplinarne.

Nie wyklucza to możliwości ukarania piłkarzy ich przez kluby w ramach wewnętrznych postępowań dyscyplinarnych. Podstawą nałożenia sankcji będzie naruszenie obowiązków określonych w kontraktach o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz regulaminach klubowych. Czasami kluby w ten sposób próbują zmniejszyć swoje zobowiązania finansowe wynikające z obowiązujących umów. W takich przypadkach postępowania dyscyplinarne nie mają nic wspólnego z naruszeniami obowiązków przez piłkarzy, a celem jest po prostu nałożenie kary finansowej i obniżenie wynagrodzenia przysługującego zawodnikom.

Kluby nie mają jednak całkowitej swobody w prowadzeniu wewnętrznych postępowań dyscyplinarnych.

W pierwszej kolejności chciałbym wskazać na artykuł 12 uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej. Zawarte są w nim informacje na temat kar, które mogą zostać nałożone przez kluby. W przepisie tym zagwarantowano również zawodnikom prawo do obrony i możliwość skorzystania z obrońcy. Przepis ten odsyła również do regulaminu dyscyplinarnego PZPN – zgodnie z nim powinno być prowadzone wewnętrzne postępowanie klubowe.

Po drugie, rodzaje i wysokość kar powinny zostać określone w regulaminie klubowym, który z kolei powinien zostać przedstawiony zawodnikowi przed podpisaniem kontraktu. Dodatkowo, każda zmiana takiego regulaminu powinna zostać pisemnie przedstawiona piłkarzom. Z mojej praktyki wynika, że w zdecydowanej większości przypadków obowiązki te są naruszane przez kluby.

Sędzia ubrany w czerwoną koszulkę, czarne spodenki i getry - stoi na murawie piłkarskiej zapisuje coś na żółtej kartce.

2. JAKIE KARY MOGĄ ZOSTAĆ NAŁOŻONE NA PIŁKARZA PRZEZ JEGO KLUB?

Zgodnie z uchwałą III/54: w ramach wewnętrznego postępowania dyscyplinarnego klub może nałożyć na zawodnika następujące kary:

 • ostrzeżenie,
 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia indywidualnego zawodnika,
 • odsunięcie zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcie go do zespołu rezerw na czas określony, który nie jest dłuższy niż 3 miesiące.

Katalog ten nie do końca jest jednak spójny z regulaminem dyscyplinarnym PZPN, w którym mowa również o karze dyskwalifikacji i zakazie udziału w zawodach określonego szczebla.

Art. 125 regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej:

§1. Zarząd lub inny organ klubu jest uprawniony do wymierzenia kary upomnienia, nagany, kary pieniężnej, kary dyskwalifikacji oraz zakazu udziału w zawodach określonego szczebla w granicach określonych w regulaminie nagród i kar klubu.

Co istotne, klub nie może potrącić nałożonej kary pieniężnej z wymagalnymi zobowiązaniami z tytułu wynagrodzenia zawodnika – aż do uprawomocnienia się orzeczenia. Jeżeli zatem klub ma już zaległości w wypłacie wynagrodzenia wobec piłkarza, nie może ich zmniejszyć poprzez nałożenie kar dyscyplinarnych. Co więcej, jeżeli nałożono już karę, a zawodnik wniósł odwołanie, klub aż do zakończenia postępowania (uprawomocnienia orzeczenia) jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia. Nie jest to zatem najlepszy sposób na omijanie przepisów PZPN w celu uniknięcia powstania zaległości, które mogą skutkować rozwiązaniem kontraktu z winy klubu.

Czy oznacza to, że na zawodnika nie mogą zostać nałożone inne kary dyscyplinarne? Otóż nie. Klub może bowiem złożyć wniosek do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki, aby ten nałożył na zawodnika inne, niewskazane wyżej kary.

3. CZY PIŁKARZ MOŻE ODWOŁAĆ SIĘ OD NAŁOŻONEJ KARY?

Klubowe postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne, co oznacza, że zawodnik może odwołać się od nałożonej na niego kary.

Organami odwoławczymi są:

 • komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej, tj. III liga i niższe klasy rozgrywkowe,
 • komisja dyscyplinarna PZPN – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi,
 • Komisja Ligi jako organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy.

Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem – za pośrednictwem organu I instancji, czyli organu klubowego, który wydał zaskarżaną decyzję.

Art. 144 regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej:

§3. Strona wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres strony zawarty w aktach sprawy, doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie dokonania adnotacji doręczyciela o niemożności doręczenia.
(…)
§5. Odwołanie wnosi za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne.

W praktyce należy zatem przesłać odwołanie na adres klubu, który powinien następnie przekazać je organowi odwoławczemu. Mimo to, niezależnie od przesłania odwołania do klubu, zalecam również wysłanie dodatkowego egzemplarza bezpośrednio do organu odwoławczego. Dla świętego spokoju i zabezpieczenia swoich interesów.

Odwołanie nie musi spełniać szczególnych wymogów formalnych (w przeciwieństwie do skargi kasacyjnej do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN). W interesie zawodnika jest jednak, aby jak najprecyzyjniej określić, z czym konkretnie nie zgadza się on w zaskarżonej decyzji. Piłkarz może kwestionować uznanie go winnym naruszenia określonych przepisów klubowego regulaminu, a może jedynie domagać się zmiany wysokości nałożonej kary, gdy uważa, że jest wygórowana.

Więcej informacji na temat odwołań w piłkarskich postępowaniach dyscyplinarnych znajdziesz w moim innym wpisie na portalu – link poniżej.

Sędzia piłkarski stojący na murawie koło piłki, na tle braki piłkarskiej
Kliknij na zdjęcie, by przeczytać wpis o odwołaniach od decyzji dyscyplinarnych w piłce nożnej na podstawie przepisów PZPN

4. O CZYM POWINIEN PAMIĘTAĆ PIŁKARZ W TRAKCIE KLUBOWEGO POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO?

W pierwszej kolejności zawodnik powinien pamiętać, że przysługuje mu prawo do obrony – może być zatem reprezentowany zarówno przez adwokata, radcę prawnego jak i swojego pośrednika transakcyjnego. W takich przypadkach zalecam też swoim klientom, by domagali się od klubów informowania ich pisemnie lub pocztą elektroniczną o wszelkich spotkaniach i posiedzeniach organów dyscyplinarnych.

Po drugie, wszelkie decyzje dyscyplinarne powinny zostać doręczone zawodnikowi w formie pisemnej (ewentualnie mailowej). Dopiero po otrzymaniu dokumentu w takiej formie zaczyna biec termin na złożenie odwołania. Zawodnik powinien zatem domagać się doręczenia mu decyzji, do której będzie mógł się odnieść. Co więcej, klub o nałożeniu kary powinien niezwłocznie poinformować właściwy dla niego organ dyscyplinarny.

Art. 125 regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej:

§2. Zarząd klubu po nałożeniu sankcji dyscyplinarnych wobec swoich działaczy lub zawodników niezwłocznie przesyła odpis decyzji właściwemu organowi dyscyplinarnemu związku piłki nożnej.

Po otrzymaniu decyzji zawodnik będzie mógł sprawdzić, czy nałożona na niego kara została przewidziana w klubowym regulaminie kar i czy wysokość samej kary nie przekracza limitów określonych w regulaminie kar. Są to oczywiście jedynie przykładowe błędy przy wydawaniu decyzji dyscyplinarnych przez kluby.

Zachęcam Cię również do przeczytania mojego innego artykułu dotyczącego naruszeń przepisów w sportowych postępowaniach dyscyplinarnych. Skupiłem się w nim na zaniedbaniach komisji dyscyplinarnych i innych organów dyscyplinarnych w regionalnych i polskich związkach sportowych. Być może znajdziesz tam również przydatne wskazówki dotyczące klubowych postępowań dyscyplinarnych – mają one przecież być prowadzone zgodnie z przepisami regulaminu dyscyplinarnego PZPN.

Zobacz: 7 błędów w sportowych postępowaniach dyscyplinarnych

POMOC PRAWNA W PIŁKARSKICH POSTĘPOWANIACH DYSCYPLINARNYCH

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej w piłkarskim postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie przepisów PZPN, skontaktuj się ze mną. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej, lub reprezentując w całym postępowaniu przed klubami, organami dyscyplinarnymi PZPN i Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Potrzebujesz pomocy prawnej w działalności sportowej? Skontaktuj się ze mną

Telefon: +48 796 922 239
E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  NIE PRZEGAP NOWYCH WPISÓW

  To tyle na dzisiaj.

  Zachęcam Cię również do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie znajdziesz krótsze treści, niepublikowane na portalu.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx