Skarga kasacyjna do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN – jak ją napisać?

przez Maciej Broda
Zabytkowa maszyna do pisania

Postępowanie dyscyplinarne w polskiej piłce nożnej, jak w każdym innym sporcie, oparte jest na zasadzie dwuinstancyjności. Szczególnym organem jest jednak Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN, która w niektórych sprawach rozpatruje skargi kasacyjne, szczególne środki zaskarżenia przysługujące zawodnikom, klubom i innym uczestnikom życia piłkarskiego. Z artykułu dowiesz się, jak napisać taką skargę i na co zwrócić uwagę, by nie została ona odrzucona – pułapek jest bowiem całkiem sporo.

SPIS TREŚCI:

 1. Skarga kasacyjna – kompetencje Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN
 2. Tryb wniesienia skargi kasacyjnej
 3. Treść skargi kasacyjnej
  1. Oznaczenie orzeczenia wraz ze wskazaniem zakresu zaskarżenia
  2. Zarzuty i ich uzasadnienie
  3. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z ich zakresem
 4. Koszty postępowania
  1. Wysokość kaucji pieniężnej od skargi kasacyjnej
  2. Skutki braku uiszczenia kaucji od skargi kasacyjnej
  3. Zwolnienie od kosztów postępowania przed Najwyższą Komisją Odwoławczą PZPN
 5. Pomoc prawna

1. SKARGA KASACYJNA – KOMPETENCJE NAJWYŻSZEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ PZPN

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia wnoszonym od decyzji organów dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej. Kompetencje do rozpatrywania skarg zostały przyznane Najwyższej Komisji Odwoławczej w statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej:

Art. 49 statutu PZPN

§2. Do kompetencji Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN należy rozpoznawanie spraw określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, a także odwołań od decyzji organów PZPN, uprawnionych do orzekania w I instancji na podstawie odrębnych przepisów, oraz skarg kasacyjnych od orzeczeń organów dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej wydanych w II instancji, jeżeli nie przysługuje od nich inny środek zaskarżenia.

Z kolei zasady wnoszenia skarg i postępowania przed Najwyższą Komisją Odwoławczą PZPN zostały określone w dwóch aktach prawnych:

 • Regulaminie dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz
 • Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Oba dokumenty zawierają istotne przepisy, wobec czego nie można pominąć żadnego z nich podczas przygotowywania się do napisania skargi kasacyjnej. Dlatego też w poniższej analizie odniosę się do obu regulaminów.

2. TRYB WNIESIENIA SKARGI KASACYJNEJ DO NAJWYŻSZEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ PZPN

Skargę kasacyjną do Najwyższej Komisji Odwoławczej wnosimy w terminie 30 dni od daty otrzymania zaskarżonego orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W razie przekroczenia tego terminu, złożona skarga zostanie odrzucona.

Skargę kasacyjną wnosimy za pośrednictwem organu dyscyplinarnego II instancji, który wydał zaskarżone przez nas orzeczenie. Zazwyczaj jest to komisja odwoławcza danego wojewódzkiego związku piłki nożnej. Organ ten powinien w terminie 7 dni przekazać skargę do NKO wraz z aktami sprawy oraz przedstawić swoje stanowisko dotyczące wniesionej skargi.

Nie wysyłamy zatem skargi bezpośrednio do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Pominięcie organu II instancji będzie skutkować odrzuceniem skargi. Wyjątek od tej reguły wprowadza § 9 ust. 3 Regulaminu NKO:

§ 9 regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN:

3. Przewodniczący Komisji przekazuje środek zaskarżenia właściwemu organowi, który wydał zaskarżoną decyzję, jeżeli został on wniesiony bezpośrednio do Komisji, a istnieją wątpliwości co do treści pouczenia o trybie zaskarżenia zawartego w tej decyzji, a w szczególności pouczenie nie zawierało wskazania, iż środek zaskarżenia powinien być wniesiony za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub nie został wskazany dokładny adres tego organu.

Jeżeli zatem z treści pouczenia nie wynikało, w jaki sposób należy wnieść skargę kasacyjną, okoliczność ta powinna zostać uwzględniona przez przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

3. TREŚĆ SKARGI KASACYJNEJ

Oznaczenie orzeczenia wraz ze wskazaniem zakresu zaskarżenia

Jednym z wymogów skargi kasacyjnej jest oznaczenie zaskarżonego orzeczenia. Sugeruję, by w skardze umieścić informację o orzeczeniach obu instancji, nie tylko o decyzji wydanej przez organ II instancji.

Większe trudności może sprawić przedstawienie zakresu zaskarżenia. Należy bowiem wskazać, czy orzeczenie zaskarżamy w całości czy też jedynie w części. Jest tutaj kilka zasad, na które powinniśmy zwrócić uwagę.

Jeżeli zaskarżamy orzeczenie co do winy, tzn. uznajemy, że w ogóle nie naruszyliśmy przepisów dyscyplinarnych, wówczas zaskarżamy orzeczenie w całości.

Również w całości zaskarżymy orzeczenie, gdy będziemy wskazywać na rażące naruszenie przepisów proceduralnych, które miało wpływ na wydanie orzeczenia. Jeżeli nie zgadzamy się z wysokością kary, lecz nie kwestionujemy popełnienia czynu, wówczas zaskarżamy rozstrzygnięcie o karze.

Zakres zaskarżenia może również zostać ograniczony podmiotowo. Dzieje się to m.in. w sytuacjach, gdy reprezentuję więcej niż jednego obwinionego i nie zaskarżam orzeczenia dyscyplinarnego wobec wszystkich osób.

ograniczeniem przedmiotowym będziemy mieli do czynienia, gdy zaskarżamy jedynie niektóre rozstrzygnięcia zawarte w orzeczeniu dyscyplinarnym. Przykładowo zgadzamy się z decyzją dotyczącą używania słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe (art. 69 regulaminu dyscyplinarnego PZPN, lecz nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem dotyczącym stosowania groźby lub przemocy (art. 72 regulaminu dyscyplinarnego PZPN).

Potrzebujesz pomocy prawnej w postępowaniu dyscyplinarnym?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

Zarzuty i ich uzasadnienie

Kolejnym elementem skargi kasacyjnej są zarzuty kasacyjne wraz z ich uzasadnieniem. Wskazujemy zatem wszystkie naruszenia przepisów prawa związkowego i FIFA, których dopuścił się organ dyscyplinarny II instancji. Pomocniczo można również sięgać po przepisy ustawy o sporcie, dotyczące postępowań dyscyplinarnych. W regulaminie NKO zostały wskazane zarzuty, które może składać skarżący w skardze kasacyjnej.

Pierwszym z nich jest rażące naruszenie prawa związkowego i FIFA poprzez: błędną wykładnię, niewłaściwe zastosowanie lub brak zastosowania danego przepisu. Mogą one dotyczyć m.in. następujących sytuacji:

 • wymierzenie kary, która nie jest przewidziana za popełnienie danego wykroczenia dyscyplinarnego;
 • nałożenie sankcji wobec osób, które nie mogą być ukarane w dany sposób, np. wymierzenie kary pieniężnej niepełnoletnim zawodnikom;
 • dokonanie błędnej wykładni pojęcia zawartego w prawie związkowym, np. w regulaminach rozgrywek

Zarzuty mogą również dotyczyć wadliwego sposobu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, co doprowadziło do naruszenia przepisów postępowania związkowego. Przykładowe uchybienia zawarłem w moim poprzednim tekście na portalu.

Pomocniczo można również podnieść zarzut rażąco niewspółmiernej kary w stosunku do stopnia naruszeń przepisów przez skarżącego. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z regulaminem NKO: kasacja nie może dotyczyć jedynie wysokości kary. Sam zarzut rażąco niewspółmiernej kary będzie zatem niewystarczający dla pozytywnego rozpatrzenia kasacji.

Jeżeli działasz jako profesjonalny pełnomocnik, pamiętaj, by w skardze kasacyjnej w sposób jednoznaczny przytoczyć zarzuty i je uzasadnić. W regulaminie NKO wskazano bowiem, że Komisja może odrzucić kasację, jeżeli nie zawiera ona zarzutów wraz z uzasadnieniem. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zarzuty kasacyjne i ich uzasadnienie jednoznacznie wynikają z treści skargi kasacyjnej, która nie została wniesiona przez adwokata, radcę prawnego lub pośrednika transakcyjnego.

Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z ich zakresem

Kolejnym istotnym elementem skargi kasacyjnej są wnioski dotyczące zaskarżonego orzeczenia. Z regulaminu NKO wynika, że mogą zostać złożone następujące wnioski:

 • Wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia lub orzeczeń w całości lub w części i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ. Dotyczy to w szczególności postępowań, w których zostały naruszone przepisy proceduralne.
 • Wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i umorzenie postępowania. Może dotyczyć to sytuacji przedawnienia karalności.
 • Wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w części i w tym zakresie umorzenie postępowania, zaś w pozostałej części przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ albo orzeczenie co do istoty sprawy. Dotyczyć będzie to spraw, w których obwinionemu zarzucono popełnienie kilku deliktów dyscyplinarnych.
 • Wniosek o zmianę zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i orzeczenie co do istoty sprawy. Dotyczyć będzie spraw, w których zarzuty były związane z naruszeniem prawa materialnego, a nie przepisów postępowania.

Podobnie jak w przypadku zarzutów, brak wniosków oraz ich zakresu może skutkować odrzuceniem skargi kasacyjnej, jeżeli została ona sporządzona przez radcę prawnego, adwokata lub pośrednika transakcyjnego.

Pomoc prawna w działalności piłkarskiej

Napisz do mnie i opisz swoją sytuację

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia

  Wartym odnotowania jest również wniosek o wstrzymanie wykonania kary. Jego podstawą jest regulamin dyscyplinarny PZPN.

  Art. 154 regulaminu dyscyplinarnego PZPN:

  § 3. Najwyższa Komisja Odwoławcza może wstrzymać wykonanie zaskarżonego skargą kasacyjną orzeczenia do czasu jego rozstrzygnięcia

  Jeżeli zatem wykonywanie kary wiązałoby się z negatywnymi skutkami, których nie można byłoby odwrócić, warto złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia. Nie ma oczywiście pewności, czy zostanie on uwzględniony, jednakże warto mieć na uwadze możliwości prawne wynikające z przepisów PZPN.

  4. KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZED NAJWYŻSZĄ KOMISJĄ ODWOŁAWCZĄ PZPN

  Wysokość kaucji pieniężnej od skargi kasacyjnej

  Rozpatrzenie skargi kasacyjnej uzależnione jest od wpłacenia w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej kaucji pieniężnej w wysokości:

  • 3500 zł – gdy skarżącym jest klub piłkarski,
  • 1500 zł – gdy skarżącym jest osoba fizyczna, np. trener lub zawodnik.

  Podlega ona zwrotowi w razie uwzględnienia skargi.

  Kaucję należy wpłacić bezpośrednio na rachunek bankowy lub do kasy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Właściwy rachunek bankowy można znaleźć na stronie PZPN w zakładce Kontakt.

  Stos porozrzucanych banknotów o nominale sto złotych

  Skutki braku uiszczenia kaucji od skargi kasacyjnej

  Skarga kasacyjna, która nie zostanie w terminie opłacona, podlega odrzuceniu.

  Przewodniczący Najwyższej Komisji Odwoławczej może jednak przed odrzuceniem skargi wezwać do wniesienia kaucji w regulaminowej wysokości, jeżeli wysokość kaucji oraz rachunek bankowy PZPN nie były wskazane w pouczeniu zawartym w doręczonym orzeczeniu.

  Zwracam jednak uwagę, że przewodniczący nie ma obowiązku skierowania takiego wezwania. W interesie skarżącego jest zatem, by prawidłowo określił wysokość kaucji i rachunek do wpłaty, nawet jeżeli te informacje nie zostały podane w zaskarżonym rozstrzygnięciu.

  Zwolnienie od kosztów postępowania przed Najwyższą Komisją Odwoławczą PZPN

  Na wniosek skarżącego przewodniczący Najwyższej Komisji Odwoławczej może zwolnić – w całości lub części – od obowiązku wniesienia kaucji pieniężnej. Kwestię tę reguluje § 38 Regulaminu NKO:

  § 38 Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN:

  1. Na wniosek klubu z klasy rozgrywkowej niższej niż III lub zawodnika o statusie amatora, zwłaszcza juniora lub ucznia oraz innych osób fizycznych, a także w szczególnych przypadkach innych podmiotów, Przewodniczący Komisji może zwolnić od obowiązku wniesienia kaucji pieniężnej w drodze zarządzenia.

  Interpretując powyższy przepis dojdziemy do wniosku, że zwolnienie z kosztów przysługiwać będzie przede wszystkim:

  • klubom z niższej niż III klasy rozgrywkowej (II Liga)
  • zawodnikom o statusie amatora, zwłaszcza juniorom lub uczniom,
  • innym osobom fizycznym, np. trenerom, działaczom, członkom sztabów medycznych itd.

  Ze zwolnienia od obowiązku wniesienia kaucji mogą skorzystać również inne podmioty – w szczególnych przypadkach. W takiej sytuacji należy zatem we wniosku wykazać te wyjątkowe okoliczności, które uzasadniają wydanie pozytywnej decyzji przez przewodniczącego NKO.

  Jeżeli jednak przewodniczący wyda zarządzenie o odmowie zwolnienia od wniesienia kaucji pieniężnej, skarżący ma prawo do złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy przez całą Komisję – w terminie 7 dni od daty przesłania zarządzenia. Decyzja Najwyższej Komisji będzie w tym zakresie ostateczna.

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  We wpisie omówiłem najistotniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać składając skargę kasacyjną do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

  Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej w postępowaniu dyscyplinarnym, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej, przygotowując skargę lub reprezentując w całym postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi i Najwyższą Komisją Odwoławczą PZPN.

  Potrzebujesz pomocy prawnej w postępowaniu przed organami PZPN? Skontaktuj się ze mną

  Telefon: +48 796 922 239
  E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

  Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx