Umowa z pośrednikiem transakcyjnym w piłce nożnej – jak ją sporządzić i co powinna zawierać? [AKTUALIZACJA: WRZESIEŃ 2023]

przez Maciej Broda
Uścisk dłoni przedstawiony w formie ilustrowanej. Widać dłonie i fragment marynarek i białych koszul.

Tym razem piszę o piłkarskich pośrednikach transakcyjnych. Jak wygląda ich działalność od strony prawnej? Co powinny zawierać umowy podpisywane przez agentów piłkarskich? Gdzie w tym wszystkim są zawodnicy i kluby sportowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym wpisie. Startujemy.

Uwaga! 8 sierpnia 2023 roku PZPN wprowadził nowe przepisy regulujące działalność agentów piłkarskich.

Aby zapoznać się z nowymi przepisami, przejdź do mojego innego artykułu na portalu (LINK DO ARTYKUŁU)

SPIS TREŚCI:

 1. Działalność pośredników transakcyjnych – uwagi wstępne
 2. Strony umowy pośrednictwa transakcyjnego
  1. Podstawowe informacje
  2. Czy możliwe jest jednoczesne reprezentowanie klubu i zawodnika przez pośrednika transakcyjnego?
 3. Okres obowiązywania umowy
 4. Obowiązki stron umowy
  1. Obowiązki pośrednika transakcyjnego
  2. Obowiązki zawodnika i klubu sportowego
 5. Wynagrodzenie pośrednika transakcyjnego
 6. Klauzula wyłączności
 7. Kto rozstrzyga spory pomiędzy pośrednikami transakcyjnymi a klubami lub zawodnikami?
 8. Pomoc prawna

1. DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TRANSAKCYJNYCH – UWAGI WSTĘPNE

Obecne przepisy regulujące działalność pośredników transakcyjnych obowiązują od 2015 roku.

Wprowadzono je po długiej debacie, w której wskazywano, że poprzednie regulacje, tj. FIFA Players’ Agents Regulations z 2008 roku są zbyt restrykcyjne wobec agentów oraz kandydatów do uzyskania licencji agenta. Okazało się, że przy zawieraniu większości kontraktów piłkarskich pośredniczyły osoby, które nie posiadały licencji agenta i pozostawały poza strukturami FIFA i PZPN.

FIFA uchwaliła więc nowe przepisy – Regulations on Working with Intermediaries, które zniosły system licencjonowania agentów, nazywanych teraz pośrednikami transakcyjnymi. Krajowym federacjom piłkarskim przyznano natomiast dużą swobodę przy wdrożeniu przepisów na szczeblu krajowym.

Zarząd PZPN dostosował przepisy do wymogów FIFA podejmując uchwałę nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. To ten dokument określa relacje pomiędzy agentami piłkarskimi a ich klientami, czyli klubami i piłkarzami.

Przekonasz się za chwilę, że również przepisy PZPN pozostawiają dużą swobodę dla stron umowy pośrednictwa. Pomimo to wprowadzone zostały pewne wymogi i obowiązki, które pośrednik musi spełnić.

2. STRONY UMOWY POŚREDNICTWA TRANSAKCYJNEGO

PODSTAWOWE INFORMACJE

Jedną ze stron umowy jest oczywiście pośrednik transakcyjny. W skrócie: jest to podmiot wpisany do ewidencji pośredników transakcyjnych prowadzonej przez Polski Związek Piłki Nożnej. Nie musi on posiadać żadnej licencji ani zdawać egzaminu wstępnego, by świadczyć swoje usługi zgodnie z przepisami PZPN. Pośrednikiem może być osoba fizyczna, a przepisy PZPN umożliwiają prowadzenie działalności również przez osoby prawneinne jednostki organizacyjne.

Co zatem w skrócie należy zrobić, aby uzyskać status pośrednika transakcyjnego w rozumieniu przepisów PZPN? W skrócie:

 • Należy podpisać deklarację pośrednika według wzoru udostępnionego przez PZPN. Następnie należy przesłać ją w wersji pisemnej i wprowadzić do systemu rejestracyjnego prowadzonego przez PZPN.
 • Trzeba wpłacić opłatę za wpis w wysokości corocznie ustalanej przez Zarząd PZPN.
 • Należy wprowadzić do systemu umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością.

W uchwale Polskiego Związku Piłki Nożnej znajdziesz również ograniczenia związane z łączeniem innych funkcji w piłce nożnej przez pośrednika transakcyjnego. Jednym z nich jest zakaz pełnienia funkcji zarządzających, administracyjnych, technicznych lub medycznych w FIFA, kontynentalnych, krajowych i regionalnych związkach sportowych, lidze zawodowej oraz klubie piłkarskim. Nie chcę w tym artykule skupiać się na tych zagadnieniach dotyczących zakazów łączenia funkcji – zasługują one na osobny wpis. Jeżeli jednak chcesz uzyskać więcej informacji na temat zakazu łączenia funkcji przez pośrednika, znajdziesz je w art. 2 ust. 3-8 uchwały III/42.

Czerwony znak Stop w tle wiosennego, rolniczego pejzażu przy lekko zachmurzonym niebie.

Drugą stroną jest klub sportowy albo zawodnik – w zależności od tego, z kim podpisywana jest umowa.

Pośrednik, zawierając umowę z klubem, powinien przede wszystkim zweryfikować, czy klub jest prawidłowo reprezentowany. Często popełnianym błędem jest ufność agentów w ustalenia poczynione z dyrektorem sportowym bez potwierdzenia ich przez zarząd klubu.

Przy zawieraniu umów pośrednictwa z zawodnikami niepełnoletnimi należy z kolei pamiętać, że

 • Umowę można podpisać jedynie z zawodnikiem, który ukończył 15. rok życia lub otrzymał od klubu ofertę pierwszego profesjonalnego kontraktu piłkarskiego. Taka oferta może zostać złożona przez klub najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez zawodnika 15. roku życia.
 • Umowa musi zostać podpisana również przez rodziców zawodnika lub jego opiekunów prawnych.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z umową z pośrednikiem lub agentem piłkarskim?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

CZY MOŻLIWE JEST JEDNOCZESNE REPREZENTOWANIE KLUBU I ZAWODNIKA PRZEZ POŚREDNIKA TRANSAKCYJNEGO?

Tak, jest to możliwe.

Pośrednik może wtedy reprezentować klub oraz zawodnika przy podpisywaniu przez niego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Zasady jednoczesnego reprezentowania obu stron zostały określone w art. 3 ust. 4 uchwały nr III/42:

Art. 3 uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi

3. Konflikt interesów nie występuje wtedy, gdy Pośrednik ujawni na piśmie wszystkim podmiotom biorącym udział w danej Transakcji, każdy rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, jaki ma lub może mieć miejsce pomiędzy nim a innymi podmiotami biorącymi udział w danej Transakcji, i otrzyma, przed rozpoczęciem negocjacji, wyraźną pisemną zgodę na wzięcie udziału w tej Transakcji od wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów.

4. W przypadku, gdy Zawodnik i Klub chcą skorzystać z usług tego samego Pośrednika w odniesieniu do tej samej Transakcji na warunkach ustalonych w ust. 3, podmioty te powinny wyrazić swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego ich reprezentowania przez tego samego Pośrednika oraz wskazać na piśmie, która ze stron (Zawodnik czy Klub) zapłaci pośrednikowi stosowne wynagrodzenie. Pośrednik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania przedmiotowych ustaleń oraz powyższych dokumentów do PZPN.

Pośrednik może zatem jednocześnie reprezentować zawodnika i klub, jeżeli:

 • Otrzyma od nich pisemną zgodę, która powinna być udzielona jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji.
 • Zawodnik i klub wskażą na piśmie, kto zapłaci pośrednikowi wynagrodzenie za jego usługi przy danej transakcji.
 • Pośrednik przekaże te dokumenty do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Brak spełnienia tych wymogów wykluczy możliwość jednoczesnego reprezentowania zawodnika i klubu sportowego.

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Z POŚREDNIKIEM TRANSAKCYJNYM

Obowiązkowym elementem umów zawieranych z pośrednikami transakcyjnymi jest informacja o okresie obowiązywania umowy – z datą rozpoczęcia świadczenia usług i ich zakończenia,

Przepisy FIFA i PZPN nie wprowadzają maksymalnego okresu obowiązywania umowy pozostawiając stronom tę kwestię do ustalenia. Często te umowy zawierane są na okres 2 lat, co daje pośrednikowi możliwość działania na rzecz klientów nie tylko podczas jednego letniego okna transferowego. Można oczywiście zawrzeć umowę jedynie na okres kilku miesięcy, np. w celu pośredniczenia przy zmianie barw klubowych podczas najbliższego okna transferowego.

Czy zatem umowa pośrednictwa mogłaby zostać zawarta na okres 10 lat? W teorii tak – przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń. Według mnie ważność takiej umowy mogłaby jednak zostać zakwestionowana w postępowaniu sądowym. Dużo zależałoby między innymi od tego, czy ograniczone zostałyby prawa stron do rozwiązania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania.

Chcę zwrócić uwagę na klauzule, zgodnie z którymi w przypadku zawarcia kontraktu przez piłkarza z udziałem pośrednika, umowa pośrednictwa ulega automatycznemu przedłużeniu na okres obowiązywania tego kontraktu. Stwarza to zagrożenie dla zawodnika, który podpisując kontrakt na 3-4 lata automatycznie zostaje zobowiązany do współpracy z pośrednikiem na ten okres. Jest to szczególnie ryzykowne przy podpisywaniu umów przez młodych zawodników.

Leżąca książka - kalendarz dzienny w jasnym kolorze, na której leży szare pióro.

W interesie stron jest również wskazanie zasad rozwiązania umowy pośrednictwa. Oczywistym wyjściem jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Co jednak w sytuacji, gdy to np. tylko zawodnik chce zakończyć współpracę z pośrednikiem?

Wszystko zależy od treści umowy. Strony mogą ustalić, że umowa ulegnie rozwiązaniu w momencie złożenia oświadczenia o takiej treści. W takim przypadku zakończenie współpracy może nastąpić natychmiast lub po upływie okresu wypowiedzenia, który ustaliły strony. Strony mogą również określić ważne powody, czyli okoliczności, w których mogą złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Zazwyczaj będą to zawinione zachowania skutkujące utratą zaufania przez drugą stronę. Mogą być to również sytuacje niezależne od stron, np. choroba pośrednika, która uniemożliwia mu świadczenie usług.

Czy to oznacza, że złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez ważnego powodu jest nieważne i nie wywołuje skutków prawnych? Nie, oświadczenie jest skuteczne, a umowa została rozwiązana. Pokrzywdzona strona może jednak domagać się naprawienia szkody w związku z rozwiązaniem umowy bez ważnego powodu. I znowu istotne jest, w jaki sposób strony ustaliły tę kwestię w umowie. Najbardziej przejrzystym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie postanowienia o karze umownej w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy pośrednictwa. W przeciwnym przypadku konieczne będzie wykazanie szkody, np. poprzez utracone wynagrodzenie w przyszłości. Problem polega na tym, że nie zawsze jest to łatwe do oszacowania.

Więcej informacji na temat okresu obowiązywania umów z agentami sportowymi znajdziesz w moim innym artykule na portalu.

4. OBOWIĄZKI STRON UMOWY

OBOWIĄZKI POŚREDNIKA TRANSAKCYJNEGO

Źródłami obowiązków pośrednika transakcyjnego mogą być przede wszystkim postanowienia zawartej umowy, ale również przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

To strony powinny ustalić podstawowy zakres obowiązków pośrednika transakcyjnego. Poniżej podaję przykładowy i podstawowy zakres obowiązków, który można wprowadzić do umowy zawieranej z zawodnikiem:

1) Wyszukiwanie klubów, z którymi zawodnik może zawrzeć kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej;
2) Udział w negocjacjach mających na celu zawarcie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej;
3) Niezwłoczne informowanie zawodnika o ofertach i warunkach negocjowanych kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej

Według mnie oddaje to istotę działań pośrednika podejmowanych w imieniu zawodnika. Oczywiście obowiązki te można modyfikować i dodawać nowe, np.: usługi analityczne, doradztwo prawne i inwestycyjne. Pośrednik może również reprezentować zawodnika przy zawieraniu innych umów, np. kontraktów sponsorskich. Strony mają tutaj naprawdę dużą swobodę przy tworzeniu umowy.

Analogicznie, w umowach zawieranych z klubem obowiązkami pośrednika będą czynności zmierzające do zawarcia kontraktu z zawodnikiem lub umowy transferowej z innym klubem.

Obowiązki pośrednika transakcyjnego wynikające z przepisów PZPN to między innymi:

 • Przesłanie umowy pośrednictwa listem poleconym do PZPN i wprowadzenie do elektronicznego systemu rejestracyjnego. Powinno to nastąpić w terminie 3 dni od zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej z udziałem pośrednika,
 • Złożenie odpisu umowy transferowej lub kontraktu piłkarskiego do PZPN i wprowadzenie ich do systemu rejestracyjnego – w terminie 7 dni od zawarcia powyższych umów,
 • Uzyskanie zgody na jednoczesne reprezentowanie klubu i zawodnika – pisałem o tym w rozdziale o stronach umowy pośrednictwa,
 • Umieszczenie zapisu na Piłkarski Sąd Polubowny PZPN w umowie pośrednictwa.

Potrzebujesz wsparcia z zakresu prawa piłki nożnej?

Napisz do mnie i opisz swoją sytuację

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  OBOWIĄZKI ZAWODNIKA I KLUBU SPORTOWEGO

  Cel zawarcia umowy pośrednictwa może różnić się w zależności od tego, kogo reprezentować ma pośrednik. Gdy działa w imieniu klubu, jego celem może być zarówno doprowadzenie do zawarcia kontraktu z zawodnikiem jak i podpisanie umowy transferowej z innym klubem. W relacjach z zawodnikiem pośrednik w zdecydowanej większości przypadków będzie skupiać się na zawarciu przez niego kontraktu z danym klubem.

  Obowiązki klubu i zawodnika będą jednak bardzo podobne: zachowanie lojalności, współpraca przy realizacji umowy z pośrednikiem oraz wypłata umówionego wynagrodzenia. Przykładowy zakres obowiązków zawodnika mógłby wyglądać następująco:

  1) Zapłata wynagrodzenia pośrednikowi transakcyjnemu na zasadach określonych w umowie;
  2) Udzielenie pełnomocnictwa pośrednikowi transakcyjnemu umożliwiającego mu realizację umowy;
  3) Niezwłoczne zawiadomienie pośrednika transakcyjnego o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej;
  4) Niezwłoczne poinformowanie pośrednika transakcyjnego o wszelkich kontaktach i ofertach od klubów i osób trzecich związanych z zawarciem kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.

  Oczywiście zakres obowiązków można rozszerzyć, np. poprzez wprowadzenie klauzuli wyłączności, o której będzie mowa w dalszej części tekstu.

  Klub lub zawodnik powinni sprawdzić, czy zawierają umowę z osobą z posiadającą uprawnienia pośrednika transakcyjnego oraz czy ta umowa spełnia wymogi PZPN. Naruszenie tych obowiązków może doprowadzić do powstania po ich stronie odpowiedzialności na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.

  5. WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA TRANSAKCYJNEGO

  Kwestie związane z wynagrodzeniami pośredników niewątpliwie wzbudzają duże emocje, niekoniecznie pozytywne. Szczególnie było to widać po opublikowaniu przez PZPN raportu z wynagrodzeniami pośredników transakcyjnych wypłaconymi przez kluby Ekstraklasy oraz I i II Ligi w okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.

  Przepisy FIFA i PZPN nie wprowadzają sztywnych ograniczeń dotyczących wysokości wynagrodzenia przysługującego pośrednikom transakcyjnym. W uchwale III/42 zawarte są jedynie rekomendacje:

  Art. 7 uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi

  3. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Zawodnika nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) Zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika za cały okres obowiązywania danego Kontraktu.

  5. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Kontraktu z Zawodnikiem nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznego, Zasadniczego wynagrodzenia za cały okres obowiązywania tego Kontraktu.

  6. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Umowy transferowej nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznej opłaty za transfer zapłaconej w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika.

  W praktyce prowizja ta wynosi zazwyczaj około 10% wartości wynagrodzenia zawodnika przysługującego mu na podstawie kontraktu zawartego z udziałem pośrednika. Sytuacja ma zmienić się od 2022 roku, kiedy planowo mają wejść w życie nowe przepisy regulujące działalność agentów piłkarskich. Zgodnie z zapowiedziami jedną ze zmian ma być ograniczenie wypłacanego wynagrodzenia. Na razie FIFA nie opublikowała nowych przepisów, więc trudno odnieść się do proponowanych zmian.

  Aktualizacja z 16 stycznia 2023 roku: Nowe przepisy FIFA weszły w życie i zawierają limity wynagrodzeń dla agentów piłkarskich. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

  Jak wskazałem wcześniej, przepisy PZPN umożliwiają jednoczesne reprezentowanie zawodnika i klub przez pośrednika transakcyjnego. Strony powinny jednak wtedy określić, kto jest zobowiązany do zapłaty na rzecz agenta. W wielu przypadkach zobowiązaną stroną jest właśnie klub. Strony powinny wtedy pamiętać, że wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez klub musi zostać wskazana w kontrakcie piłkarskim:

  Art. 6 uchwały III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej

  3. Kontrakt musi ponadto zawierać: (…)
  d. określenie wysokości wynagrodzenia pośrednika transakcyjnego reprezentującego Zawodnika, jeżeli to wynagrodzenie ma zostać zapłacone przez Klub;

  Ustalając wysokość wynagrodzenia pośrednik powinien pamiętać, by bardzo szczegółowo określić, co jest podstawą obliczania prowizji. Wydaje się oczywiste, że jest nią wartość wynegocjowanego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.

  Problem polega na tym, że coraz częściej zawodnicy zawierają kilka umów z klubami sportowymi lub powiązanymi z nimi organizacjami. Poza kontraktami piłkarskimi widzimy zatem: umowy wizerunkowe, umowy stypendialne, umowy o współpracy z fundacją współpracującą z klubem itd. Nie wnikam w tym momencie, na ile ryzykowne są to działania dla klubów. Konstrukcja ta może być jednak niebezpieczna również dla pośrednika w razie powstania sporu o wysokość należnej mu prowizji. Kilka lat temu w sporze z pośrednikiem reprezentowałem zawodnika, który poza wynagrodzeniem wynikającym z kontraktu, otrzymywał również stypendium. Żądanie agenta, które obejmowało prowizję związaną z wypłacanym stypendium zostało oddalone przez sąd, ponieważ świadczenie to nie zostało uwzględnione w umowie z zawodnikiem. Tworząc umowę należy zatem przewidywać to ryzyko.

  Zawierając umowę z zawodnikiem niepełnoletnim, pośrednik musi pamiętać, że:

  • klub ani zawodnik nie mogą uiszczać jakichkolwiek opłat na rzecz pośrednika w związku z zawarciem kontraktu piłkarskiego lub umowy transferowej dotyczącej tego zawodnika,
  • klub ani zawodnik nie mogą zaciągać zobowiązań na przyszłość dotyczących opłat na rzecz pośrednika w związku z zwarciem kontraktu lub umowy transferowej na przyszłość.

  W takim przypadku postanowienie umowne może mieć następującą treść:

  Z tytułu realizacji umowy pośrednikowi nie przysługuje wynagrodzenie od zawodnika ani od klubu.

  Ostatnim omówionym przeze mnie zagadnieniem będą płatności związane z przyszłym transferem zawodnika lub przyszłym zawarciem kontraktu przez zawodnika. Co do zasady wprowadzanie takich postanowień do umów pośrednictwa jest zabronione. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy w umowie zawartej przez pośrednika z klubem odstępującym zawodnika, warunki płatności prowizji z tytułu przyszłego transferu zostały sformułowane kwotowo w stosunku do sumy transferowej. Przykładowo będzie to kwota 100.000 złotych wynagrodzenia prowizyjnego w razie przyszłej zmiany barw klubowych z opłatą transferową co najmniej 2.000.000 złotych.

  6. KLAUZULA WYŁĄCZNOŚCI

  Bardzo często w umowach pośrednictwa wpisywane są tzw. klauzule wyłączności. Na czym one polegają? Przyznają pośrednikowi wyłączne uprawnienie do reprezentowania zawodnika lub klubu w konkretnych transakcjach. Są one ograniczone czasowo (np. na okres obowiązywania umowy) a czasem również terytorialnie poprzez ustalenie wyłączności na terenie danej federacji.

  W zdecydowanej większości umów przewidziane są również kary umowne w razie naruszenia klauzuli wyłączności. Jest to rozwiązanie aprobowane zarówno w prawie polskim jak i szwajcarskim, do którego odnosi się orzecznictwo Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie.

  Nie ma wątpliwości, że skorzystanie z usług innego pośrednika stanowi naruszenie klauzuli wyłączności. Co jednak w sytuacji, gdy zawodnik sam ustali warunki i podpisze kontrakt piłkarski z pominięciem pośrednika?

  Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana. Zgodnie z linią orzeczniczą trybunału w Lozannie nie można wykluczyć, że pośrednikowi mimo to będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób strony ustaliły to w umowie. CAS wskazywał również, że zawodnik może również zostać zobowiązany do zapłaty kary umownej, jeżeli w umowie zastrzeżono ją w razie zawarcia kontraktu z pominięciem pośrednika transakcyjnego. Wszystko jednak zależy od treści zawartych umów.

  Otwarta czarna walizka, na której stoi waga prawnicza. Obok walizki leży brązowe młotek sędziego.

  7. KTO ROZSTRZYGA SPORY POMIĘDZY POŚREDNIKAMI TRANSAKCYJNYMI A KLUBAMI LUB ZAWODNIKAMI?

  Spory te powinien rozstrzygać Piłkarski Sąd Polubowny PZPN. Strony powinny bowiem wprowadzić do umowy zapis na sąd polubowny. Może on mieć następującą treść:

  Spory o prawa majątkowe lub o spory niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, które mogą wyniknąć na tle powstania, istnienia, ważności, wykonywania i rozwiązania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, zgodnie z regulaminem tego sądu.

  Co stanie się, gdy strony ustalą w umowie inną właściwość sądu, np. właściwego ze względu na siedzibę klubu sportowego? W takim przypadku to sąd określony w umowie będzie rozstrzygać spór. Strony mogą natomiast ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną z uwagi na niezastosowanie się do wymogów PZPN.

  O postępowaniu przed Piłkarskim Sądem Polubownym przeczytasz w innych wpisach na portalu, m.in. w tym dotyczącym składania pozwu do sądu.

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  We wpisie omówiłem niektóre kwestie, o których musisz pamiętać zawierając umowę z agentem piłkarskim. Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi poprzez analizę Twojej umowy, przygotowanie nowego kontraktu lub wprowadzenie poprawek do istniejącego dokumentu.

  Telefon: +48 796 922 239
  E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

  Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx