Przeniesienie do zespołu rezerw – czy narusza prawa sportowca? [AKTUALIZACJA 2024]

przez Maciej Broda
Przewrócony czerwony pionek na czarnej ziemi wśród stojących białych pionków

Treningi i występy w zespołach rezerw nie są szczytem marzeń zawodniczek i zawodników występujących już w pierwszej drużynie. Czasami jednak jest to konieczne, np. podczas powrotu z kontuzji, w celu utrzymania formy fizycznej w razie braku występów w pierwszej drużynie. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy przeniesienie gracza do zespołu rezerw nie jest podyktowane żadnymi celami sportowymi, a ma np. na celu ,,zachęcenie” do rezygnacji z należnego wynagrodzenia. Czasami jest to również połączone z indywidualnymi treningami.

Kiedy zatem występy i treningi w drugiej drużynie można uznać za naruszenie praw sportowca, a kiedy są to uzasadnione działania? Na to pytanie odpowiem właśnie w tym tekście.

SPIS TREŚCI:

 1. Uwagi wstępne
 2. Dlaczego gracz został przeniesiony do zespołu rezerw?
 3. Czy sportowiec otrzymuje pełne wynagrodzenie od klubu?
 4. Jak długo trwa przeniesienie do zespołu rezerw?
 5. Jakie są warunki podczas trenowania z drugą drużyną?
 6. Czy w kontrakcie znajdowała się klauzula umożliwiająca przeniesienie gracza do zespołu rezerw?
 7. Czy sportowiec trenuje indywidualnie?
 8. Konsekwencje bezprawnego przeniesienia do zespołu rezerw
 9. Podsumowanie
 10. Pomoc prawna

1. UWAGI WSTĘPNE

Przeniesienie do zespołu rezerw wzbudza często wiele kontrowersji – zarówno wśród kibiców, jak i samych zawodniczek lub zawodników. Uznawane jest bowiem za pewnego rodzaju degradację sportową. Czasami odsunięcie od treningów z pierwszym zespołem dokonywane jest z naruszeniem praw sportowców. Dzieje się to wtedy, gdy decyzja nie została podjęta z przyczyn sportowych lub szkoleniowych.

Jak zatem ocenić, czy przeniesienie gracza do zespołu rezerw nastąpiło zgodnie z prawem? Sądy sportowe w swojej linii orzeczniczej ustaliły kilka elementów, które należy przeanalizować oceniając działania klubu. Najlepiej zrobić to w formie kilku pytań.

2. DLACZEGO GRACZ ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO ZESPOŁU REZERW?

Jest to w zasadzie najważniejsze pytanie, które należy zadać oceniając sytuację zawodniczki lub zawodnika. Kluczowe są intencje klubu podejmującego decyzję o przeniesieniu gracza do zespołu rezerw.

Działania klubu będą zgodne z prawem, jeżeli decyzja ta została podjęta wyłącznie z przyczyn sportowych lub konieczne było podjęcie takich środków dyscyplinarnych, zgodnie z wewnętrznymi przepisami klubu oraz danej federacji sportowej.

Przeniesienie następuje czasami z przyczyn pozasportowych. Celem może być wymuszenie zrzeczenia się części zaległego wynagrodzenia albo ,,zachęcenie” do zmiany przynależności klubowej. Takie działania oczywiście zostaną uznane za bezprawne.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z Twoim kontraktem?

Skontaktuj się ze mną:

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

3. CZY SPORTOWIEC OTRZYMUJE PEŁNE WYNAGRODZENIE OD KLUBU?

Kolejną kwestią, nad którą należy się zastanowić, to wpływ przeniesienia do drugiej drużyny na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez zawodniczkę lub zawodnika. W szczególności należy skupić się tutaj na podstawowym, zasadniczym wynagrodzeniu wynikającym z kontraktu. Wynagrodzenie dodatkowe (premie, bonusy) jest analizowane dopiero w dalszej kolejności.

Jeżeli wraz z przeniesieniem do zespołu rezerw, gracz dodatkowo nie otrzymuje pełnego wynagrodzenia, działań klubu nie można uzasadnić powodami sportowymi. Z drugiej strony, nawet wypłata pełnego wynagrodzenia przez klub, nie oznacza automatycznie, że przeniesienie do drugiej drużyny było zgodne z prawem. W dalszym ciągu trzeba odpowiedzieć na inne pytania, przedstawione w tym wpisie. Jeszcze raz podkreślam, że kluczowe jest to pierwsze – o przyczynę przeniesienia.

Stosy monet z polskimi groszami o różnej wartości stojące na ciemnej powierzchni
Wynagrodzenie podczas gry w drużynie rezerw nie może różnić się od analogicznie wypłacanego podczas gry w pierwszej drużynie. (Obraz Henryk NiestrójPixabay)

4. JAK DŁUGO TRWA PRZENIESIENIE DO ZESPOŁU REZERW?

Przeniesienie do drugiej drużyny nie powinno trwać zbyt długo – ma to być jedynie tymczasowy środek do osiągnięcia danego celu sportowego (powrót po kontuzji) lub szkoleniowego. Trudno jednak określić, jaki okres może zostać uznany za zbyt długi. Należy podchodzić do każdej sprawy indywidualnie.

W jednym z wyroków Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie stwierdził, że przesunięcie do drugiej drużyny na okres 43 dni mogłoby naruszyć prawa zawodnika, jeżeli przeniesienie nastąpiłoby w trakcie rundy rozgrywkowej. Z drugiej strony, jeżeli tyle czasu potrzebowałby gracz, by w pełni dojść do zdrowia po długiej kontuzji, byłoby to uzasadnione działanie klubu. Inaczej też należy oceniać przeniesienie gracza do drugiej drużyny na 43 dni pomiędzy rundami rozgrywkowymi, kiedy to nie rozgrywane są żadne oficjalne mecze.

Czasami kwestie te mogą być regulowane przez przepisy danej federacji sportowej:

Art. 15 uchwały nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej -Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej

1. Klub może ustanowić wewnętrzne przepisy dyscyplinarne wraz z sankcjami dyscyplinarnymi za ich naruszenie.
2. W związku z naruszeniem przez Zawodnika przepisów, o których mowa w ust. 1, Klub jako organ dyscyplinarny może nałożyć następujące sankcje:
a. ostrzeżenie;
b. upomnienie;
c. nagana;
d. kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia indywidualnego Zawodnika;
e. kara odsunięcia Zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 2 miesiące .

5. JAKIE SĄ WARUNKI PODCZAS TRENOWANIA Z DRUGĄ DRUŻYNĄ?

Istotne są również warunki, w których trenuje sportowiec podczas pobytu z zespołem rezerw. Bierzemy pod uwagę infrastrukturę (miejsca treningu, sprzęt treningowy itd.) oraz sztab szkoleniowy (liczbę trenerów oraz ich kwalifikacje). Należy je oczywiście porównać z warunkami, które miał zawodnik lub zawodniczka podczas trenowania z pierwszym zespołem. O ile nie jest konieczne, by warunki były identyczne, tak w przypadku dużej różnicy można mówić o naruszeniu postanowień kontraktu.

Niezależnie od obowiązku wypłaty wynagrodzenia, klub zobowiązany jest bowiem do stworzenia zawodniczkom i zawodnikom warunków do rozwoju sportowego. Trening w znacznie gorszych warunkach, ze zdecydowanie mniejszym wsparciem sztabu szkoleniowego w oczywisty sposób wpływa na zmniejszenie wartości rynkowej sportowca.

Klub narusza Twoje prawa w związku z uprawianiem sportu?

Napisz do mnie i opisz swoją sytuację

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  6. CZY W KONTRAKCIE ZNAJDOWAŁA SIĘ KLAUZULA O MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA GRACZA DO ZESPOŁU REZERW?

  Nie możemy zapominać o samej treści umowy zawartej pomiędzy klubem a zawodniczką lub zawodnikiem. Trzeba zatem sprawdzić, czy sportowiec miał zagwarantowane prawo do trenowania i występowania w pierwszej drużynie klubu. Z drugiej strony, analizujemy, czy klub wprost zagwarantował sobie prawo do przesunięcia zawodnika do zespołu rezerw.

  Jeżeli postanowienia umowy chroniły zawodniczkę lub zawodnika przed przeniesieniem do zespołu rezerw, może mieć to decydujące znaczenie przy ocenie prawnej decyzji klubu. Przykładem może być decyzja Izby ds. Rozwiązywania Sporów FIFA z dnia 17 sierpnia 2006 r., w której wprost wskazano, że z uwagi na treść kontraktu (zawodnik miał gwarantowane prawo do treningu z pierwszą drużyną), przeniesienie do zespołu rezerw naruszyło postanowienia umowy i uzasadniało rozwiązanie jej z winy klubu.

  Co jednak, gdy takiej klauzuli w kontrakcie nie ma? Przede wszystkim nie oznacza to, że decyzja klubu automatycznie jest zgodna z prawem. Analizujemy wszystkie poruszone w tym tekście zagadnienia, w szczególności: rzeczywiste przyczyny przeniesienia do drugiej drużyny oraz warunki podczas treningu.

  7. CZY SPORTOWIEC TRENUJE INDYWIDUALNIE?

  Odsunięcie od pierwszego zespołu połączone jest czasami z indywidualnymi treningami. Jest to duży problem zwłaszcza w sportach zespołowych, gdzie zgranie, taktyka i umiejętność współpracy są równie ważnymi elementami jak przygotowanie fizyczne.

  Klub musi w takim przypadku uzasadnić, dlaczego zawodnik trenował sam. Ta sytuacja może być do zaakceptowania jedynie w nadzwyczajnych przypadkach, np. podczas rehabilitacji przy kontuzji. Istotny oczywiście jest również czas trwania indywidualnych treningów. Jeżeli ten okres ulega przedłużeniu, bez uzasadnienia sportowego lub medycznego, działanie klubu zostanie uznane za naruszenie praw sportowca. Jeżeli zawodniczka lub zawodnik mają utrzymać swoją wartość , muszą bowiem trenować regularnie z osobami prezentującymi zbliżony poziom sportowy.

  Zniszczona bramka stojąca na zaniedbanym boisku wśród drzew
  Zawodnikowi lub zawodniczce należy zapewnić odpowiednie warunki treningowe podczas pobytu w drużynie rezerw. (Obraz Paweł SzmajduchPixabay)

  8. KONSEKWENCJE BEZPRAWNEGO PRZENIESIENIA DO ZESPOŁU REZERW

  Pierwszym ze skutków może być rozwiązanie kontraktu z winy klubu przez zawodniczkę lub zawodnika. Przed podjęciem tej decyzji należy w pierwszej kolejności przeanalizować kontrakt oraz sprawdzić, jak te kwestie regulowane są w przepisach danej federacji sportowej. Niektóre z nich wprost bowiem wskazują, że w razie bezprawnego odsunięcia od pierwszego zespołu sportowcowi nie przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy, leczy jedynie do złożenia pozwu o rozwiązanie kontraktu z winy klubu.

  Art. 9 uchwały nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej -Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej

  10. Każdej ze Stron przysługuje prawo skierowania pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego (PSP) o rozwiązanie Kontraktu z winy jednej ze Stron lub z przyczyn niezawinionych przez Strony, w innych przypadkach niż wskazane w ust 3-5. Rozpoznając sprawę PSP w każdym przypadku indywidualnie ocenia czy w danej sprawie doszło do rażącego naruszenia przez Klub lub Zawodnika obowiązków kontraktowych. Rozwiązanie kontraktu następuje z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia PSP, chyba że orzeczeniu wydanemu w pierwszej instancji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

  11. Pozew, o którym mowa w ust. 10 może być złożony w szczególności przez Zawodnika:
  a. którego Klub zobowiązuje do treningów indywidualnych w sytuacji, gdy takie treningi nie są uzasadnione względami medycznymi lub obiektywnymi względami szkoleniowymi; w takim przypadku Klub zobowiązany jest przedstawić środki dowodowe uzasadniające potrzebę skierowania Zawodnika na treningi indywidualne;

  Rozwiązanie kontraktu z winy klubu (samodzielnie lub na podstawie orzeczenia sądu) będzie miało również negatywne konsekwencje finansowe. Klub zostanie bowiem zobowiązany do pokrycia szkody (utraconych korzyści) poniesionej przez zawodniczkę lub zawodnika, którą poniosła/poniósł ze względu na przedwczesne rozwiązanie kontraktu. Będzie to różnica w wynagrodzeniu wynikającym z umowy z poprzednim i obecnym klubem. Jeżeli sportowiec nie zdoła podpisać umowy z nowym klubem (np. z uwagi na rozwiązanie kontraktu po zakończeniu okna transferowego), wówczas poprzedni klub co do zasady będzie zobowiązany do zapłaty pełnego wynagrodzenia wynikającego z rozwiązanej już umowy.

  9. PODSUMOWANIE

  Przedstawiłem w skrócie najistotniejsze kwestie dotyczące oceny prawnej przeniesienia do zespołu rezerw. Kluczowe pytania, na które musimy udzielić odpowiedzi to:

  • Dlaczego gracz został przeniesiony do zespołu rezerw?
  • Czy sportowiec otrzymuje pełne wynagrodzenie od klubu?
  • Jak długo trwa przeniesienie do zespołu rezerw?
  • Jakie są warunki podczas trenowania z zespołem rezerw?
  • Czy w kontrakcie znajdowała się klauzula umożliwiająca przeniesienie gracza do zespołu rezerw?
  • Czy sportowiec trenuje sam?

  Zdaję sobie sprawę, że każdy przypadek jest inny, choćby ze względu na różne przepisy obowiązujące w danych federacjach sportowych. Podobnie nie każde przesunięcie do zespołu rezerw wynika ze złej woli klubu, choć oczywiście takie sytuacje dalej zdarzają się i należy je uznawać za naruszenie praw zawodniczek i zawodników.

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej sprawie dotyczącej realizacji kontraktu, możesz skorzystać z moich usług. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej, prowadząc negocjacje z klubem albo reprezentując Cię w sądzie.

  Potrzebujesz pomocy prawnej w sporze dotyczącym kontraktu sportowego? Skontaktuj się ze mną

  Telefon: +48 796 922 239
  E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

  Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx