Regulamin

przez Maciej Broda

Regulamin serwisu KontraktSportowy.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu KontraktSportowy.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem kontraktsportowy.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.
  3. Administratorem Serwisu Maciej Broda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Maciej Broda”, adres kontaktowy: ul. Pomorska 8 lok. 8, 30-039 Kraków, NIP: 6151958419, e-mail: info@kontraktsportowy.pl
  4. Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu.
  5. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
  6. Serwis świadczy usługi drogą internetową.
 2. Warunki techniczne korzystania z serwisu
  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
  2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.
  3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Disqus, WordPress, Facebook, konto e-mail).
 3. Prawo autorskie
  1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie udostępnianych artykułów i produktów cyfrowych.
  2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.
  3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych platform KontraktSportowy.pl oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie – w szczególności do tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
  4. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
  5. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.
 4. Prawa i obowiązki użytkownika
  1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  2. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili publikacji pierwszej treści (np. komentarza) przy użyciu konta założonego w odrębnej usłudze społecznościowej (np. Disqus, Facebook, WordPress) zintegrowanej z infrastrukturą techniczną Serwisu. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.
  3. Użytkownik może występować jako osoba fizyczna lub osoba prawna, jeżeli po zweryfikowaniu swojej tożsamości reprezentuje stanowisko któregoś z podmiotów gospodarczych zainteresowanych uczestnictwem w dyskusji.
  4. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
  5. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
  7. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.
 5. Zasady świadczenia usług prawnych
  1. Porady udzielane są przez Administratora Serwisu lub osoby z nim współpracujące zapewniające profesjonalne udzielenie porady.
  2. Użytkownik może przedstawić swój problem prawny za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub adresu e-mailowego info@kontraktsportowy.pl.
  3. W odpowiedzi na przedstawiony problem, Administrator Serwisu przedstawi Użytkownikowi ofertę wykonania usługi wraz z prośbą o jej zaakceptowanie, a w dalszej kolejności uiszczenie płatności. W wyniku przyjęcia oferty dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem, której przedmiotem jest usługa prawna.
  4. Po dokonaniu płatności Administrator lub osoby z nim współpracujące przystąpią do realizacji usługi w terminie uprzednio ustalonym z Użytkownikiem.
  5. Prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny przysługuje Użytkownikowi 14 dni od dnia jej zawarcia.
  6. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje jeżeli świadczenie usługi zostało rozpoczęte, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
  2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 1 kwietnia 2021 r.
  3. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Regulamin sklepu KontraktSportowy.pl

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Portalhttps://kontraktsportowy.pl,
 2. Klient/Kupujący/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Usługodawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Sklep – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną kontraktsportowy.pl;
 6. Usługodawca – Maciej Broda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Maciej Broda, adres do doręczeń: ul. Pomorska 8 lok. 8, 30-039 Kraków, NIP: 6151958419,
 7. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,
 8. Formularz Zamówienia  – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia,
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w formie Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych (w przypadku produktu elektronicznego) lub Umowy o Świadczenie Usług (w przypadku zakupu usługi online) z Usługodawcą,
 11. Produkt  – treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym lub usługi online oferowane przez Usługodawcę będące przedmiotem Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych (w przypadku produktów elektronicznych) lub Umowy  o Świadczenie Usług (w przypadku zakupu usługi online) pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
 12. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych – umowa sprzedaży treści cyfrowych (produktu elektronicznego) niezapisanych na nośniku materialnym zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu,
 13. Umowa o Świadczenie Usług – umowa sprzedaży Produktu (usługi online) zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. W sytuacji, w której korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i są podane w polskich złotych.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego jest Formularz Zamówienia.
 3. korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym.
 4. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@kontraktsportowy.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 2. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 3. Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych produktów tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkty innym podmiotom.
 5. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 6. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  2. odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  3. nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

§ 5. Zawieranie umowy

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 3. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.
 4. Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 5. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 7. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 płatności online również wysyła informację o numerze zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia w Sklepie oraz zakupiony za pośrednictwem Sklepu produkt elektroniczny.
 8. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 9. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu elektronicznego. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

§ 6. Płatność

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail. Kupujący składając zamówienie niniejszym akceptuje doręczenie faktury w formie elektronicznej. Zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Faktura nie jest wystawiana automatycznie.
 6. Faktura zostanie wystawiona, najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Kupujący dokonał zakupu Produktu.

§ 7. Wykonanie umowy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
 4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Usługodawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 8. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, który zawarł ze Usługodawcą Umowę o świadczenie usług na wydarzenie online organizowane przez Usługodawcę w konkretnej dacie i z przyczyn niezależnych od Usługodawcy nie uczestniczył w nim, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w załączniku nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Odpowiedzialność za wady

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 6. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Usługodawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Usługodawca.
 2. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kontraktsportowy.pl/polityka-prywatności.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Usługodawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Data osadzenia na stronie – 01.04.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji – 06.10. 2021 r.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość